Kraftig ökning av patienter som vårdas för hjärntumör med oklar diagnos

publicerad 18 oktober 2014
- Mona Nilsson
Hjärntumör - Foto: Stuart-Farrimond

stressad kvinnaAllt fler vårdas för hjärntumör ”av okänd natur” i Sverige men ökningen återspeglas inte i Socialstyrelsens cancerregister. ”Det är allvarligt om cancerstatistiken över hjärntumörer är felaktig eftersom cancerstatistiken används som argument för att mobiltelefoner inte ökar risken för cancer och hjärntumörer”, säger Mona Nilsson ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsen har tagit fram statistik ur Socialstyrelsens databas över antalet patienter som vårdas för hjärntumör i Sverige. Antalet personer som vårdas för hjärntumör ”av okänd natur” ökade med närmare 30% enbart mellan 2008 och 2012. Samtidigt låg antalet patienter med säkerställd diagnos på en relativt stabil nivå.

Antalet patienter som avled av hjärntumör av ”okänd natur” ökade under samma period, mellan 2008 och 2013,  med hela 157%.

Ökningen är ännu kraftigare i åldersgruppen 0-69 år där antalet patienter som avled av ”tumör av okänd natur i hjärnan” mångdubblades, från 7 personer år 2008 till 82 personer 2013. Samtidigt minskade antalet patienter som rapporteras ha dött av hjärntumör med fastställd diagnos. (se tabeller i bilaga)

I cancerregistrets data över antalet personer som får hjärntumör i Sverige ses däremot inga tecken på att fler får hjärntumör under de senaste 4 åren. Trots att Strålskyddsstiftelsen sökt efter svar såväl hos för ansvariga lokala cancerregister eller hos Socialstyrelsen är det fortfarande oklart om och hur denna ökande patientgrupp med oklar diagnos inregistreras i cancerregistret.

Cancerregistret innehåller stora skillnader mellan antalet inrapporterade hjärntumörfall från olika regioner. Västra Götaland har under flera år inrapporterat upp till dubbelt så många fall av hjärntumörer per 100 000 invånare jämfört med Stockholmsregionen. Skillnaderna speglar sannolikt problem med inrapporteringen till cancerregistret i vissa regioner, snarare än att dubbelt så många per 100 000 invånare i verkligheten får hjärntumör i Göteborg jämfört med i Stockholm.

År 2011 intervjuade Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, Åsa Klint vid Socialstyrelsen om cancerstatistiken över hjärntumörer. Åsa Klint hade några år tidigare granskat cancerregistrets tillförlitlighet och redovisat att underrapporteringen var betydande för hjärntumörer.[1] En del fall kommer till cancerregistrets kännedom först när en patologisk undersökning gjorts då en precis diagnos kan fastställas:

”Väldigt många hjärntumörer kommer aldrig till patologisk undersökning. Vi har inte lyckats arbeta upp en bra rutin för att åtgärda problemet, sade Åsa Klint år 2011.”

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att det är allvarligt om den svenska cancerstatistiken över hjärntumörer är felaktig och missvisande. Den svenska cancerstatistiken över hjärntumörer används allt oftare som argument för att mobilanvändning inte skulle öka risken för hjärntumörer. Argumentet framförs inte bara i Sverige utan även internationellt, mot de upprepade epidemiologiska undersökningar som visat att mobilanvändning tvärtom ökar risken för hjärntumör. Redan vid en relativt låg användning med dagens mått: 20-30 minuter om dagen under längre tid.[2]

Exempelvis hävdade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i maj 2014 i ett pressmeddelande att stödet för samband skulle blivit ”svagare” med hänvisning till just cancerstatistiken.[3]

Exempel kan även hämtas från Karolinska Institutets (KI) pressmeddelande gällande en undersökning av hjärntumörrisker för barn och ungdomar som använder mobiltelefoner i juli 2011. Den aktuella undersökningen visade att barn som använde mobiltelefon eller hade haft mobiltelefonabonnemang längst tid löpte förhöjd risk för hjärntumör. Men resultaten bortförklarades med hänvisning till att den svenska cancerstatistiken inte visade någon ökande förekomst av hjärntumörer.[4], [5]

Ytterligare exempel är American Cancer Society som hänvisar till den svenska cancerstatistiken för att tillbakavisa forskningsresultat som visar en förhöjd risk för hjärntumör för personer som använt mobiltelefon.[6]

Till skillnad från Sverige, redovisar Danmark en kraftig ökning av antalet personer som får hjärntumör under den senaste tioårsperioden. 55% fler personer fick hjärntumör i Danmark 2012 jämfört med 2003, vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterade om i juni.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen regering, ansvariga myndigheter och näringsliv att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att varna mobilanvändarna och förhindra en folkhälsokatastrof, genom att inte vänta till dess att en epidemi av hjärntumörer är ett faktum. Det är bråttom att agera nu med:

  1. Omfattande informationskampanjer om de allvarliga hälsoriskerna förenade med exponering för strålning från trådlös teknik som varnar för att mobilanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör och att strålning från trådlös teknik kan orsaka cancer och en symtombild som innefattar sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem samt hjärtbesvär;
  2. Omedelbart förbud för användning av trådlösa datorer, trådlösa nätverk och mobiltelefoner på förskolor, daghem och i skolor samt på sjukhus och äldreboende;
  3. Lagstifta om förbud för försäljning och marknadsföring av mobiler och trådlös teknik riktad till barn under 14 år.
  4. Kraftig skärpning av gällande gränsvärden så att de även skyddar mot effekter av långtidsexponering. Gränsvärdet bör därför skärpas till mellan 1-10 mikroW/m2;
  5. Lagstifta om obligatorisk varningsmärkning på mobiler och läsplattor liksom på cigarettpaket:

Läs mer

Presskontakt: Mona Nilsson, ordförande

Strålskyddsstiftelsen arbetar med utgångspunkt från Europarådet resolution 1815 maj 2011.

Stöd vårt arbete Bankgiro 814-8504

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Referenser: 

[1] Klint, Å. mfl: Rapportering till Cancerregistret kan förbättras; Läkartidningen nr 11, 2009

[2] Strålskyddsstiftelsen pressmeddelande 12 maj 2014: 30 minuter i mobilen varje dag ököar risken för aggressiv hjärntumör; stralskyddsstiftelsen.se/30-minuter-i-mobilen-varje-dag-okar-risken-for-aggressiv-hjarntumor

[3] Strålsäkerhetsmyndigheten, pressmeddelande 21 maj 2014: Mobiltelefoni: Ny forskning tyder inte på hälsorisker; stralsakerhetsmyndigheten.se/Mobiltelefoni-ny-forskning-tyder-inte-pa-halsorisker

[4] Karolinska Institutet, pressmeddelande

[5] Nilsson, Mona: Karolinska INsitutet manipulerade studie om hjärntumörrisker för mobilanvändande barn; svt.se/opinion/karolinska-institutet-manipulerade-studie-om-hjarntumorrisker

[6] American Cancer Society: Cellular phones: What do studies in humans suggest cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/cellular-phones


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq