Erik Enbys kommentar till Sveriges Radios yttrande 2014-10-13 om “Kropp och Själ”, P1

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 4 november 2014
- NewsVoice redaktion
Dr Erik Enby - Foto: Sillén

folders

Kommentar till Sveriges Radios yttrande 2014-10-13 över “Kropp och Själ”, P1, 2014-04-01,  program om behandling av cancerpatienter (Dnr 14-00870)

För cirka 40 år sedan påbörjade jag förberedelserna för min undersökning rörande kronicitet dvs varför sjukdomstillstånd mycket ofta inte går över utan genom åren fortsätter att störa somat.

Denna kom att innebära mikroskopering av kroppsvätskor och vävnader och även olika slag av tumörsubstanser. Undersökningen visade att kronicitet av alla slag är associerad med mikrobiologisk växt i de kroniskt sjukas kroppsvätskor och vävnader samt i de resistenser som växer fram i de senare vid de tillstånd som med ett samlingsnamn rubriceras som cancer.

Jag har alltså inte primärt intresserat mig för den så kallade alternativmedicinen utan istället studerat sjukdomsbegreppet i mikroskop. Mitt mikroskoperingsprojekt är godkänt i etisk kommitté vid universitetet i Göteborg.

De viktigaste delarna hittills av denna undersökning är dokumenterad  och att tumörsubstans kan vara  full av mikrobiologisk växt visade jag tillsammans med min indiske kollega Dr Ramesh Sing Chouhan på världskonferensen i obstetrik och gynekologi 1994 i Montreal. Den film som visar detta förhållande i tumörvävnader finns utlagd på min hemsida www.enby.se, se abstrakt 6 ”video på vital cancersubstans”. Ett antal olika slag av tumörsubstanser visade sig innehålla olika former av mikrobiologisk växtlighet. Att demonstrera fynden för Patologiska institutionen på universitetskliniken i Göteborg visade sig vara omöjligt.

Det verkar finnas beskedliga till mycket aggressiva okända mikrofloror som irriterar eller förstör en organism vid olika former av kronicitet. Därvid förkortas livslängden olika mycket och den kroniskt sjuke uppnår aldrig maximal livslängd, vilken är upp mot 100 år när åldrandet får fortgå utan sjukdom. Om de röda blodkropparna med andra ord förstörs av infektioner, får man tänka sig ett kortare liv än om de celler som bygger upp ledkapselvävnad utsätts för mikrobiellt angrepp.

I båda fallen blir det dock frågan om att hämma de i somat främmande och störande och angripande växtprocesserna för att härigenom om möjligt lägga sordin på de besvärande sjukdomsbilderna.

Detta kan åstadkommas med vissa icke gängse behandlingar som ej används inom den reguljära sjukvården.

Ett ytterligare moment i behandling av kronicitet är upplösning av den utflockade blodkolloiden. Denna utflockning eller blodklumpning är praktiskt taget alltid förhanden vid kronisk sjukdom. Denna är reversibel och kan lösas upp med terapier som ej finns att tillgå inom gängse sjukvård.

Sådana behandlingsgrepp har använts i flera hundra år utan att man haft klart för sig varför sådana ofta förbättrar hälsotillståndet. Melvin H. Kniselys forskning, se bilaga 1, har dock bidragit med en pusselbit i försöken att förklara varför sådana terapier kan leda till förbättring av de kroniskt sjuka.

Detta är de två behandlingsprinciper som jag påverkar kroniskt sjuka med. De finns redovisade på min hemsida och de medel som jag använder har funnits tillgängliga i över 500 år så vitt jag vet.

Någon forskning är därför inte absolut nödvändig för att visa att dessa medel är ofarliga samt att detta sätt att behandla ofta leder till goda terapiresultat, vilket sannolikt är orsaken till att dessa och liknande terapier genom åren har hållit sig kvar i den icke gängse terapiarsenalen.

Här kan tilläggas att liknande sätt att behandla förekommer idag inom veterinärmedicinen. När man  talar med veterinärer kan man ofta få höra att det finns många bra behandlingar att tillgå inom den så kallade alternativmedicinen. Om hästen är sjuk och kostar flera miljoner används dessa terapier, men om herr Svensson ligger på sjukhuset på grund av lungcancer och är 75 år och utan pengar, så blir situationen en annan.

Cilla Benkös yttrande

Syfte och utgångspunkt:

 1. Tullio Simoncini och Erik Enby är inga före detta läkare. Vi är läkare utan legitimation och har lika mycket kunskaper efter deslegitimeringen som före denna.
 2. Vi lockar inte patienter och anhöriga att köpa preparat och behandlingar som saknar dokumenterad verkan. Anledningen till att vi använder oss av icke gängse behandlingsmetoder följer av det som förklarats ovan under ”Bakgrund”.
 3. Vi får enligt lag inte behandla cancer, diabetes, epilepsi etc. Dessa beteckningar representerar symptombilder och inte de bakomliggande sjukdomsprocesser som leder fram till de besvärande sjukdomsbilderna. I mitt koncept ingår inte att påverka symptombilder utan att hämma kronicitet av både beskedlig och allvarlig art – se ovan under  “Bakgrund” – som efter inkubationstidens slut resulterar i olika former av symptombilder. Mina behandlingar syftar till att lösa upp  den vid alla former av kronicitet förekommande utflockningen av blodkolloiden – blodklumpningen – och med olika former av växthämmande icke gängse terapier  eliminera sjukdomsalstrande mikrobiologisk växt i kroppsvätskor, vävnader och olika slag av tumörsubstanser. Följaktligen behandlar jag varken cancer eller andra symptombilder när jag tar mig an patienternas sjuklighet och lagen förbjuder mig inte att arbeta på det sättet.

Exempelfallen:

1. Antalet varningar stämmer inte. Detta finns dokumenterat i tidigare skrivelser till rättsväsendet.

2. Den grova oskickligheten är ej bevisad och det åligger enligt Lissabonfördraget myndigheten att bevisa att sådan föreligger.

3. Narkotiska preparat har jag aldrig skrivit ut till patienter utan föregående undersökning och utan indikation. Däremot hade jag för över 30 år sedan sex patienter med svåra psykiska sjukdomsbilder i mottagningen. Jag var då allmänläkare och hade rätt att ha sköta deras psykofarmakamedicinering. Anledningen till att jag tog till mig ett antal sådana fall var för att få tillfälle att mikroskopera deras kroppsvätskor, ty jag misstänkte redan på den tiden att psykisk sjukdom i grund och botten beror på irritation av nervsystemet orsakad av infektion. Undersökningsresultatet tydde på att det förhåller sig på detta sätt. Naturligtvis var jag under denna period tvungen att se till att dessa patienter fick den psykofarmaka de behövde.  Apoteken tyckte att jag skrev ut för mycket och anmälde min verksamhet, vilket resulterade i en varning. Patienterna övertogs av den gängse sjukvården. De fick där ännu mer psykofarmaka än jag någonsin förskrivit. En av dessa patienter blev så påverkad av dessa doser att han på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset ramlade framåt och skadade ansiktet så svårt att han därefter avled.

4. Jag har inte uttalat att cancer är svamp. Däremot har jag visat i flera fall att tumörsubstans kan vara fylld av mikrobiologisk aktivitet. I ett fall kunde jag visa att en bröstcancersubstans i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp och detta finns publicerat. Simoncini däremot gör generella uttalanden och säger att ”cancer” är svamp.

Angående respekt för enskilds privatliv – Erik Enby

1. Privatlivsintrånget var uppenbart för alla och envar och går därför ej att kommentera. Mitt namn nämndes ju i radioprogrammet och därmed visades ingen respekt för mitt enskilda privatliv.

Opartiskhet och saklighet

1. Det var en reporter som ringde upp.  Anledningen till att jag är tveksam till att tala med journalister är att man inte kan lita på hur de rapporterar det man säger i en intervju. Det  som Simoncini och jag står för när det gäller handhavandet av olika former av kronicitet är  inga hemligheter. Tvärtom vill vi gärna tala om vad vi har kommit fram till. Tyvärr är detta  ännu inte möjligt och när jag berättar om  min nya kunskap om sjukdomsbegreppet för de  personer som borde visa intresse, leder detta ännu enbart till konfrontation och till och med ovänskap.

2. Att plötsligt ringa upp mig på kvällen innan programmet skulle sändas för att få mig att ögonblickligen gå med på en intervju rörande min verksamhet var inte lite fräckt och synnerligen förslaget och ovanligt hänsynslöst. Jag har varit tystad i 40 år och i Sverige inte fått säga ett enda ord om mitt arbete.  Det är ganska självklart att jag blir tveksam till att uttala mig i cancerfrågan när en för mig okänd person ringer och erbjuder mig att delta i ett program om icke gängse cancerbehandling, vilket är nästan klart för sändning och det redan nästa dag.

3. Ingen cancersjuk eller annan typ av patient har någonsin friskförklarats av mig. Däremot har det hänt att någon mycket allvarligt cancersjuk friskförklarats på Jubileumskliniken i Göteborg efter att ha blivit behandlad enligt mitt koncept – utan inblandning av någon skolmedicinsk behandling. Det kan man läsa om i min bok ”Blod, mod och envishet” på sidorna 218-223.

4.  Den svårt cancersjuka kvinnans pappa  ljög om och förtalade hela min verksamhet både inför myndigheter och media under den tid då detta ärende pågick.

Man kan förstå att forskare och myndigheter till varje pris vill osynliggöra det jag har kommit fram till, men det blir nog omöjligt i längden. Numera gör jag inte så mycket därför att fortsatt utveckling inom detta område som jag har kallat för ”Somatisk Ekologi” kräver institution och personal. Om något sådant kommer att bli verklighet någon gång, kommer det med all säkerhet att leda till stora förändringar för både sjukvård och forskning.

Avslutningsvis skickar jag med en artikel om Peter Goetzsche, en av grundarna till Cochrane-institutet i Köpenhamn, som har fått ett världsrykte för sina insatser på medicinens område,

se bilaga 2. Han skriver att det är märkligt tyst i Sverige. Anledningen är att boken ”Deadly Medicines and Organised Crime – How Big Pharma has corrupted Healthcare” avslöjar de svenska myndigheternas misslyckande med sjukvården. Ingenting händer. Det är bara tyst. Sverige tiger, vilket är ohållbart i längden.

Göteborg den 24 oktober 2014

Text: Erik Enby, E-mail: erik[snabela]enby.se

Bilaga 1: – Melvin H. Knisely ”Settling of sludge in human patients” p. 317-341
Bilaga 2: – Debattartikel på NewsVoice 2014-10-23: Peter Goetzsche fick pris av ”British Medical  Association” för boken ”Dödlig medicin och organiserad brottslighet”

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Somatisk Ekologi är en trend som växer starkt bland alternativa vårdgivare. Mer kan givetvis göras i form av mässor, föredrag, tidskrifter mm. Det får ju dyka upp motiverade initiativtagare till sådant. Det borde kunna göras lönsamt. Många är ju intresserade av att få förbättrad hälsa.

  • Övertygelsen att saker ordnar sig bara de blir lönsamma är ännu en av de kontrollmekanismer som dagens makthavare (de har för övrigt befäst sin ställning under lång tid, sannolikt flera tusen år) har till sitt förfogande. Det finns i grunden fem ideologiska boxar man kan begränsa sina tankar med:
   Religion, vetenskap, new age, politik samt den som styr de alla, nämligen pengar.

   Det de har gemensamt är att de har ett värdesystem som begränsar acceptansen av andra tankar än de man själv har. Pengar har den villfarelsen att man tror att pengar har ett värde i sig självt, medan varor har ett pris. I själva verket är det tvärtom.

   Och att säga att man inte kan genomföra saker för att man inte har pengar, är som att säga att man inte kan mäta något, för att man har slut på meter.

   Har man råvaror, tid, folk och övriga förutsättningar så är det ju helt bisarrt att säga att saker inte kan göras för att man har slut på pengar. Bara för att datorn har fel siffror på en rad i en databas så förändrar det inte ett enda dugg i verkligheten.

   Förutsatt att vi inte tror att det verkligen är så………på riktigt…….

 • Man blir så trött på VoF och den dumhet som sprids genom etablissemanget. Alla/allt skall tydligen klassificeras/regleras och monetäriseras. Alla alternativ och nya rön skall bekämpas fullt ut… Sverige är korrupt på så många sätt om man förstår våra kulturella strömningar. Mer FDA-typ av korruption än ren FIFA-bestickning.

 • Erik Enby ger ett mycket sakligt och trovärdigt intryck med det han säger.
  Vi är vandrande akvarier. Och när cancern bryter ut oavsett orsak har den många ställen att sätta sig om man inte rensar upp.

 • Jag är helt med ER och det känns bra att få vara med. När skall myndigheterna och läkarkåren vakna upp? Märk väl att jag säger när – inte om!

 • Tack och Lov för Eldsjälar! har jag sagt många gånger och jag säger det igen!
  Ett fantastiskt bra inlägg!!

  Jag vill tacka Dr Enby, å ‘den snara framtidens’ vägnar, eftersom jag är övertygad om att läkemedelsgiganterna inte kommer att kunna undanhålla sanningen så mycket länge till.

  Säkert skulle de flesta redan nu välja ”Somatisk Ekologi” om möjligheten fanns inom den gängse sjukvården. Så många långtidssjuka är trötta på förstörande, nedbrytande gifter från mediciner och behandlingar. “Somatisk Ekologi” är det jag skulle välja – utan tvekan!

  Människan behöver vakna och tänka om. Det har gått alldeles för långt med alldeles för många skadliga (man-made) kemikalier, inte bara i gängse sjukvård utan överallt i samhället.

  Det Dr Enby och andra kämpar för nu, kommer kommande generationer till gagn.
  Dr Enby säger “..fortsatt utveckling inom detta område som jag har kallat för ”Somatisk Ekologi” kräver institution och personal..” — Människor, oavsett politiskt parti, kan kräva detta.

  “If Not Now, When?” och “If Not You, Who?”

 • Detta fantastiska inlägg av doktorn Enby visar på hur det faktiskt ser ut i Sverige – när makten aldrig vill eller vågar medge att fel begås (eller har begåtts under alltför lång tid…) av den – på så många olika sätt.

  Exemplen är påtagligt många. Den som studerar tidningsrubriker, ser på TVprogram eller vågar kontrollera vad som står i lagar och paragrafer kan s g s dagligen konstatera – hur illa det faktiskt ser ut bakom de “vackra kulisser”, vilka skymmer verkligheten för medborgarna!!!

  Att korruption och okunskap faktiskt tillåts få styra, samt att de, vilka vågar avslöjar det hela blir tystade eller uthängda på olika sätt – utan någon större chans att få försvara sig – som läkaren Enby.

  Makten och dess myndigheter brukar sällan erkänna begångna fel – förrän långt efter att de inträffat – helst decennier efter att sanningen avslöjats.

  Det kan gälla barnhemsbarn. Det kanske kommer att gälla dem vilka idag drabbats av komplikationer efter vaccinationer, eller andra felaktigheter – när aktuella makthavare inte längre behöver bli konfronterade/schavotterade – eftersom det just hände “så länge sedan”!

  Då kan ett litet fåtal överlevande väljas ut, få ett beklagande av en ledande politiker, samt erhålla en liten symbolisk summa pengar – varefter samhället tycker sig ha gjort allt som står i deras makt att göra … -“Nu skall väl för fan, samhället ha gjort allt, som går att göra…” eller kanske ändå inte???

  Att stora mäktiga företag då och då upprepat blir påkomna med “fingret i syltburken” och drabbas av miljardskadestånd – som av och till på senaste tiden omtalats i våra medier – förhindrar inte att de senare åter blir påkomna med nedkletade fingrar i liknande syltburkar – men ändå tillåts få fortsätta – som om inget har hänt …

  Nyss gällde det läkemedelsindustrin, i morgon någon annan mångmiljardverksamhet, som kanske har med matfusk eller annat att göra …?

  Finns några myndigheters tjänstemän involverade i dessa sammanhang???

  Hur kan detta få förekomma gång på gång? Bryr man sig inte från de delar av samhället där makten lever eller snarare vill leva i “godan ro”?

  Skall sanningen få försvinna i det allmänna mediebruset ??? Krystade förklaringar ges …

  Den som råkade se programmet PLUS de två senaste torsdagarna – kunde konstatera hur den mycket mäktiga försäkringsbranschen och myndigheten Försäkringskassan tillsammans “krossar” offren efter trafikolyckor … Råder då inte kartellbildning – som EU skulle bekämpa?

  Det sker med hjälp av medicinskt okunniga domare, vilka i stort tycks acceptera vad de med de finaste läkartitlar framför – istället för att följa vad EU-domstolens domar fastställt. Att dessa i den rollen inte följer Hippokrates bud, utan är ytterst välbetalda tjänstemän – vilka inte får träffa dem, vars skador och besvär skall sambandsprövas – det har lagen fastställt!

  Vem skrev lagtexterna? Hade lagstiftarna nog kunskap om juridik eller medicinsk kunskap?

  Domar vilka även EU-landet Sverige skriftligen lovat följa … Något svenskt domstolsväsende därför har skyldighet att leva upp till, men inte alltid tycks göra …

  Eller är det, som den bild av en ledande Wallenbergare skapar, när denne genom att hota med ord, vilka borde sätta skräck i alla dem vilka eventuellt skulle ha vågat konfrontera dem med den verkliga ekonomiska makten … “Du skall veta att vi äger alla domstolar …” eller någon liknande fras…

  Är det därför “Tystnad så påtagligt råder i Sverige” – det minst korrumperade landet i världen?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *