Förvaltningsdomstolarna gör EU-olaglig åtskillnad vid prövning av EU-rättigheter för fri och rörlig gränsöverskridande vård

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 november 2014
- NewsVoice redaktion

Hogsta forvaltningsdomstolen

DEBATT. Fo?rutsa?tter att vi alla vill leva i ett ra?ttssa?kert och demokratiskt Sverige, men hur a?r det med ra?ttssa?kerheten inom fo?rvaltningsdomstolarna och Fo?rsa?kringskassan? Ha?r avslo?jas dessa med ”byxorna nere”.

Text: Ulf Bittner, uppd. kl 17:56, 5 nov 2014 | Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons

Förvaltningsdomstolarna gör EU-olaglig åtskillnad vid prövning av EU-rättigheter till fri rörlighet [1]

Vi har nu konstaterat och har ytterligare bevis fo?r att Fo?rvaltningsdomstolarna i Sverige o?ver va?ldigt la?ng tid ga?tt ”hand i hand” med myndigheten Fo?rsa?kringskassan. La?s och begrunda i fo?ljande text, som ingivits till fo?rvaltningsdomstolarna (2014-10-31 i flera a?renden/ma?l som vi fo?retra?der eller a?r behja?lpliga i), citat;

Rubricerade inlaga motiveras av 2 tillsta?nd:
Dels att vid genomga?ng av ett stort antal domar i fo?rvaltningsra?tterna anga?ende gra?nso?verskridande va?rd sa? har da?r inte domstolarna genomfo?rt pro?vning utifra?n proportionalitetsprincipen trots att det yrkats om denna pro?vning av patienten/va?rdkonsumenten.
Dels att fo?rvaltningsra?tten i Stockholm(FIS) dom i ma?l nr 14891–14 av datum 2014-10-13 mellan
Tele 2 AB och Post- och telestyrelsen exemplariskt genomfo?rt den pro?vningsagenda som EU-
domstolen fo?revisar i sina domar samt avslutat med pro?vning utifra?n proportionalitetsprincipen.
Denna skillnad i domstolsbehandling fo?ranleder till en inlaga med bl.a. nedansta?ende ja?mfo?relser.

Sieps rapport 2006:3 ”Sverige info?r ra?tta” [2]. Har de ansta?llda inom domstolarna och justitieministern helt fo?rbisett att la?sa rapporten fra?n Sieps?

I Sieps rapport 2006:3 ”Sverige info?r ra?tta”, delges bl.a. citat ur Sieps rapport, sidan 50; En nationell domstol fa?r dock aldrig pa? egen hand fo?rklara en ra?ttsakt fra?n gemenskapen ogiltig. I en sa?dan situation a?r a?ven en underra?tt skyldig att bega?ra fo?rhandsavgo?rande fra?n EG-domstolen.

Fo?rvaltningsdomstolarna underla?ter att inha?mta fo?rhandsavgo?rande. Fo?rvaltningsdomstolarna underla?ter att inha?mta fo?rhandsavgo?rande, trots att part bega?rt detta i va?ldigt ma?nga a?renden/ma?l av oss ka?nda, och da?rmed ga?r dessa domstolar emot EU-ra?ttsakt. Da?rmed a?r belagt att fo?rvaltningsdomstolarna i Sverige har som synes ”dold politisk agenda”, tva?rtemot det som staten Sverige fo?rbundit sig till.

Tva?rtemot Lissabonfo?rdraget som Sverige som ordfo?rande land drev igenom 2009-12-01
Fo?rvaltningsdomstolarna har agerat systematiskt och generellt EU-olagligt fo?r att som synes skydda va?rd Sverige (landstingsva?rden) fo?r att utsa?ttas fo?r konkurrens. Som det ser ut har detta skett aktivt och systematiskt i ma?nga a?renden av oss va?l ka?nda.

Är det fo?rvaltningsdomstolarnas uppgift att vara en ”stat i staten”? [3] Domstolskorruption a?r ingen ny uppfinning, redan 1995 konstaterade Bertil Fiskesjo?, 21 maj 1995 i en radiodebatt fo?ljande, citat; ”Problemet idag a?r domstolskorruptionen”. Det vi sett och konstaterat o?ver la?ng tid a?r att det i fo?rvaltningsdomstolarna o?ver va?ldigt la?ng tid gjorts a?tskillnad pa? ”lika info?r lagen principen”, detta da? till nackdel fo?r allma?nheten generellt pa? omra?det gra?nso?verskridande va?rd.

Sveriges Regering och EU-kommissionen har 2014-11-03 [4] fa?tt skrivelse om vad som fo?rsigga?r, det a?tersta?r att se om de har fo?r avsikt att va?rna demokratin och ra?ttssa?kerheten fo?r allma?nheten i Sverige.

Citerar avslutningsvis [5] EU-ra?ttsprofessor Carl Michael von Quitzow, om va?rdkonsumenternas Patient frihet i Europa, citat;

Detta har inte setts med blida o?gon i medlemsstater som har planekonomiskt baserade va?rdsystem, vilket a?r fallet med Sverige. I det svenska va?rdsystemet a?r den enskilde underordnad de o?vergripande va?rdpolitiska ma?len och att denne skulle kunna ta en genva?g utomlands strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som pra?glat det planekonomiska sjukva?rdssysten som sta?r bja?rt i kontrast till det kundbegrepp som pra?glar EG-ra?ttsliga bedo?mningar.

Text: Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU, eueeshealthcare.bloggproffs.se


Relaterat

Bo Sonnsjö: Gränsöverskridande vård – Försäkringskassan ”omtolkar” EU:s lagar

Ulf Bittner: Fo?rvaltningsdomstolarna go?r EU-olaglig a?tskillnad vid pro?vning av EU-ra?ttigheter för fri och ro?rlig gra?nso?verskridande va?rd

Ulf Bittner: Svenskar har rätt till och får betydligt bättre sjukvård i andra länder

Ulf Bittner: Svensk sjukvård – Vi nekas EU-rätten till gränsöverskridande vård i andra länder

Ulf Bittner: Den fria vårdmarknaden – Smarta svenska medborgare kan få bättre vård utomlands


Referenser
[1] eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/10/31/2014-10-31-forvaltningsdomstolarna-gor-som-synes- hittils-eu-olaglig-atskillnad-vid-provning-av-eu-rattigheter-till-fri-rorlighet
[2] sieps.se/sites/default/files/33-20063.pdf
[3] 1995 konstaterades att domstolskorruption a?r ett problem av Bertil Fiskesjo?, docent i juridik, riksdagsman, ordfo?rande i konstitutionsutskottet och vice
talman. dl.dropboxusercontent.com/u/56025782/Domstolar%20maktkorrupta.pdf
[4] eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/11/03/2014-11-03-sveriges-regering-och-eu-kommissionen- delges-verklighetens-sverige
[5] eueeshealthcare.bloggproffs.se/patientfrihet-i-europa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq