Förvaltningsdomstolarna gör EU-olaglig åtskillnad vid prövning av EU-rättigheter för fri och rörlig gränsöverskridande vård

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 5 november 2014
- NewsVoice redaktion

Hogsta forvaltningsdomstolen

DEBATT. Fo?rutsa?tter att vi alla vill leva i ett ra?ttssa?kert och demokratiskt Sverige, men hur a?r det med ra?ttssa?kerheten inom fo?rvaltningsdomstolarna och Fo?rsa?kringskassan? Ha?r avslo?jas dessa med ”byxorna nere”.

Text: Ulf Bittner, uppd. kl 17:56, 5 nov 2014 | Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons

Förvaltningsdomstolarna gör EU-olaglig åtskillnad vid prövning av EU-rättigheter till fri rörlighet [1]

Vi har nu konstaterat och har ytterligare bevis fo?r att Fo?rvaltningsdomstolarna i Sverige o?ver va?ldigt la?ng tid ga?tt ”hand i hand” med myndigheten Fo?rsa?kringskassan. La?s och begrunda i fo?ljande text, som ingivits till fo?rvaltningsdomstolarna (2014-10-31 i flera a?renden/ma?l som vi fo?retra?der eller a?r behja?lpliga i), citat;

Rubricerade inlaga motiveras av 2 tillsta?nd:
Dels att vid genomga?ng av ett stort antal domar i fo?rvaltningsra?tterna anga?ende gra?nso?verskridande va?rd sa? har da?r inte domstolarna genomfo?rt pro?vning utifra?n proportionalitetsprincipen trots att det yrkats om denna pro?vning av patienten/va?rdkonsumenten.
Dels att fo?rvaltningsra?tten i Stockholm(FIS) dom i ma?l nr 14891–14 av datum 2014-10-13 mellan
Tele 2 AB och Post- och telestyrelsen exemplariskt genomfo?rt den pro?vningsagenda som EU-
domstolen fo?revisar i sina domar samt avslutat med pro?vning utifra?n proportionalitetsprincipen.
Denna skillnad i domstolsbehandling fo?ranleder till en inlaga med bl.a. nedansta?ende ja?mfo?relser.

Sieps rapport 2006:3 ”Sverige info?r ra?tta” [2]. Har de ansta?llda inom domstolarna och justitieministern helt fo?rbisett att la?sa rapporten fra?n Sieps?

I Sieps rapport 2006:3 ”Sverige info?r ra?tta”, delges bl.a. citat ur Sieps rapport, sidan 50; En nationell domstol fa?r dock aldrig pa? egen hand fo?rklara en ra?ttsakt fra?n gemenskapen ogiltig. I en sa?dan situation a?r a?ven en underra?tt skyldig att bega?ra fo?rhandsavgo?rande fra?n EG-domstolen.

Fo?rvaltningsdomstolarna underla?ter att inha?mta fo?rhandsavgo?rande. Fo?rvaltningsdomstolarna underla?ter att inha?mta fo?rhandsavgo?rande, trots att part bega?rt detta i va?ldigt ma?nga a?renden/ma?l av oss ka?nda, och da?rmed ga?r dessa domstolar emot EU-ra?ttsakt. Da?rmed a?r belagt att fo?rvaltningsdomstolarna i Sverige har som synes ”dold politisk agenda”, tva?rtemot det som staten Sverige fo?rbundit sig till.

Tva?rtemot Lissabonfo?rdraget som Sverige som ordfo?rande land drev igenom 2009-12-01
Fo?rvaltningsdomstolarna har agerat systematiskt och generellt EU-olagligt fo?r att som synes skydda va?rd Sverige (landstingsva?rden) fo?r att utsa?ttas fo?r konkurrens. Som det ser ut har detta skett aktivt och systematiskt i ma?nga a?renden av oss va?l ka?nda.

Är det fo?rvaltningsdomstolarnas uppgift att vara en ”stat i staten”? [3] Domstolskorruption a?r ingen ny uppfinning, redan 1995 konstaterade Bertil Fiskesjo?, 21 maj 1995 i en radiodebatt fo?ljande, citat; ”Problemet idag a?r domstolskorruptionen”. Det vi sett och konstaterat o?ver la?ng tid a?r att det i fo?rvaltningsdomstolarna o?ver va?ldigt la?ng tid gjorts a?tskillnad pa? ”lika info?r lagen principen”, detta da? till nackdel fo?r allma?nheten generellt pa? omra?det gra?nso?verskridande va?rd.

Sveriges Regering och EU-kommissionen har 2014-11-03 [4] fa?tt skrivelse om vad som fo?rsigga?r, det a?tersta?r att se om de har fo?r avsikt att va?rna demokratin och ra?ttssa?kerheten fo?r allma?nheten i Sverige.

Citerar avslutningsvis [5] EU-ra?ttsprofessor Carl Michael von Quitzow, om va?rdkonsumenternas Patient frihet i Europa, citat;

Detta har inte setts med blida o?gon i medlemsstater som har planekonomiskt baserade va?rdsystem, vilket a?r fallet med Sverige. I det svenska va?rdsystemet a?r den enskilde underordnad de o?vergripande va?rdpolitiska ma?len och att denne skulle kunna ta en genva?g utomlands strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som pra?glat det planekonomiska sjukva?rdssysten som sta?r bja?rt i kontrast till det kundbegrepp som pra?glar EG-ra?ttsliga bedo?mningar.

Text: Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU, eueeshealthcare.bloggproffs.se


Relaterat

Bo Sonnsjö: Gränsöverskridande vård – Försäkringskassan ”omtolkar” EU:s lagar

Ulf Bittner: Fo?rvaltningsdomstolarna go?r EU-olaglig a?tskillnad vid pro?vning av EU-ra?ttigheter för fri och ro?rlig gra?nso?verskridande va?rd

Ulf Bittner: Svenskar har rätt till och får betydligt bättre sjukvård i andra länder

Ulf Bittner: Svensk sjukvård – Vi nekas EU-rätten till gränsöverskridande vård i andra länder

Ulf Bittner: Den fria vårdmarknaden – Smarta svenska medborgare kan få bättre vård utomlands


Referenser
[1] eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/10/31/2014-10-31-forvaltningsdomstolarna-gor-som-synes- hittils-eu-olaglig-atskillnad-vid-provning-av-eu-rattigheter-till-fri-rorlighet
[2] sieps.se/sites/default/files/33-20063.pdf
[3] 1995 konstaterades att domstolskorruption a?r ett problem av Bertil Fiskesjo?, docent i juridik, riksdagsman, ordfo?rande i konstitutionsutskottet och vice
talman. dl.dropboxusercontent.com/u/56025782/Domstolar%20maktkorrupta.pdf
[4] eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/11/03/2014-11-03-sveriges-regering-och-eu-kommissionen- delges-verklighetens-sverige
[5] eueeshealthcare.bloggproffs.se/patientfrihet-i-europa

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Precis som Ulf pekar på så är det skillnad på “folk och fä” i domstolshanteringen av likartade ärenden.

  När det handlar om PTS vs Tele 2 så vinnlägger sig domstolen att göra rätt saker och att göra sakerna rätt, dvs dessa båda parter har en hel del resurser till förfogande och då är domstolen mer på tårna för att det vet att dessa parter är tillräckligt pålästa för att driva sina ärenden på ett synnerligen “offensivt” sätt.

  Vad som får domstolarna att agera annorlunda när det gäller enskilda vs myndigheter kan inte vara något annat än att grundsynen är en föreställning om att såväl myndigheten som domstolen vill vara sina politiska hussar till lags, dvs det har utvecklats en syn att enskilda minsann skall veta sin plats och de simpla medborgarna/skattebetalarna skall banne mig efterkomma vad myndigheten beslutar.

  Skulle den enskilde ha mage att begära prövning av rättsvårdande myndigheter, läs domstolarna, så är svenskt rättsväsende idag så helt igenom korrupt att stater som Burkina Faso, Nord Korea, mfl framstår som stater med rättsapparater av hög kvalitet samt med hög integritet.

  Att offentligt anställda vill ställa sig in och visa sina politiska makthavare hur följsamma och duktiga de är uppmuntras också systematiskt om man ser till vilka som blir utnämnda inom svenskt rättsväsende, inga namn nämnda, inga glömda. Vi som sett hur det förhåller sig från insidan får nog passa oss så att vi inte blir anhållna på samma grunder som i många diktaturer.

  Det personliga ämbetsmanna ansvaret som togs bort på 70-talet av Palme måste återinföras för att få slut på rättslösheten inom svenskt myndighetsutövande idag, inkl inom hela domstolsväsendet.

  Knock´m dead Ulf !!

 • Det är inte bara när det gäller ärenden avseende gränsöverskridande vård som förvaltningsdomstolarna går Försäkringskassan ärenden. Det finns tex många arbetsskadeärenden i vilka förvaltningsdomstolarna ställer sig på Försäkringskassan sida när myndigheten redan från början ställt sig som motpart i stället för att utreda objektivt efter Förvaltningslagen. Att Försäkringskassan har en roll som “stat i staten” är helt klart då endast en frilansansande journalist vågar skriva om oegentligheterna som förekommer på chefsnivå inom myndigheten. Se Expessen i april. Därefter är det helt tyst.

  Man anställer släktingar och vänner och ger dem lönehöjningar. I stället för att använda pengarna till de försäkrades behov går de till chefernas behov, Man anlitar också dyra konsulter för att få underlag till avslag i stället för att utreda enlig lagstiftningens intentioner. Arbetsskadekommissinen lade för ett par år sedan fram en utredning som visade på rättsosäkerheten i handläggningen av arbetsskadeärenden. Trots detta händer inget. Beror det på att Förvaltningsdomstolarna ingår i denna “stat i staten” vars intressen enbart är att frånta folket deras rättmätiga försäkringsersättningar. Eller finns det dolda agendor?

  Dem som har makt eller pengar har möjlighet att få sina behov tillgodosedda. Alla andra blir bannlysta av denna “stat i staten” Vem är påve i denna stat som så olagligt omvandlat socialförsäkringslagstiftningen till en klasslagstiftning?

 • Ulf, begreppet ”förvaltningsdomstolarna” är ett laglöst kollektivt begrepp, utan personligt ansvar och risk för böter eller skadestånd, mot EN drabbad enskild svensk vårdtagare, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

  Om humana resurser anställd av eller med uppdrag för EN svensk tillsynsmyndighet, av kvalitet och säkerhet i nutid och rum i EU-rätt (EU-domstolens offentliga rättspraxis), i EN svensk förvaltningsrätt vill, kan eller vågar producera säkerhetsbrist som är fördragsbrott, har det allmänna (Regeringen) skadeståndsansvar , mot EN drabbad enskild vårdtagare, enligt Regeringens egen SOU 1997:194.

  Lärstad den 5 novemer 2014
  Bertil NätvÄrkselev, u.p.a. och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat i tid och rum ovan.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *