Kristendomens dubbla skuldbeläggande genomsyrar västerländskt tänkande och samhällspolitik

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 16 november 2014
- NewsVoice redaktion
Kaifas and Jesus - Movie: Passion of the Christ - Icon Productions

Vår kultur kretsar mycket kring tillvarons dubbla sidor. Vi talar om dubbelliv, dubbelnatur, dubbelbindning, dubbelt budskap, dubbel utsatthet, korstryck, klyvning av personlighet i två delar etc. Omvänt talar vi i mer positiva termer om parbildning , tvåsamhet etc. Det har gått så långt att vi till och med använder dubbeltecken för att markera val. I våra liv kryssar vi för, kryssar vi över och upphöjer till två.

Ingela Bel-Habib
Ingela Bel-Habib

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare (belhabib2[at]gmail.com) | Foto: Nathalie Bel Habib

Denna fokusering på det dubbla har ytterst sina rötter i händelseförloppet kring Jesu korsfästelse, vars symboliska innebörd utgör själva grunden i det kristna budskapet. Händelsen har sin upprinnelse i ett angiveri av vår ledare. Under Jesus sista måltid med sina lärljungar i Getsemane förråder vi honom via Judas genom att ange honom för övermakten. I sitt försoningsoffer, i själva korsfästelsen ger oss Jesus sedan fullständig förlåtelse och sonar vår skuld. Genom att ge sitt liv för våra synder visar Jesus sin absoluta kärlek till människorna.

Den symboliska innebörden i denna handling är att befria oss en gång för alla från synd och skuld. Men betydelsen är tvetydig. Att sona våra synder genom att dö för vår skull innebär att lägga ytterligare en skuld till den första, ett dubbelt skuldbeläggande. Detta skapar smärtsamma och ambivalenta dubbelbindningar till profeten. Jesus skuldbefriande handling skapar därigenom samtidigt skuld, en andra skuld.

Samtidigt sonar Jesus sin egen skuld via korsfästelsen. Denna skuld består också av en dubbel oförrätt. Den ena oförrätten är den som begås mot lärljungarna när en av dem pekas ut som angivare och förrädare av Jesus under den sista måltiden. När Jesus säger ” En av er kommer att förråda mig” frågar lärljungarna även Judas: “Inte är det väl jag?” ( Matt.26:21-22), varpå Jesus svarar Judas ” Gör snart vad du tänker göra” ( Joh.13:27).

Det handlar här om rollgivande och rolltagande, om en komplicerad och subtil symbolisk interaktionism som provocerar fram ett beteende, ett förräderi, hos en av disciplerna. Jesus kunde även förutsäga Petrus förnekande: “Just denna natt, innan tuppen har galt två gånger, skall du tre gånger förneka mig” ( Markus 14:27-31). Detta kan ses som ett ytterligare exempel på rollgivande från Jesus sida.

Jesus har sedan efter gripandet möjlighet att vända på händelseförloppet och återvända till sin djupt troende och hängivna skara genom att ta tillbaka påståendet att han är guds son. Han håller emellertid fast vid det som han tidigare hävdat och undergräver därmed alla möjligheter att släppas fri.

På översteprästen Kaifas fråga till Jesus:

Kaifa and Jesus - Movie: Passion of the Christ - Icon Productions“Jag besvär dig vid den levande gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son”,

svarar Jesus:

“Du sade det. Men jag säger er: efter detta ska ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.”

(Matteus 26:64).

Bild: Kaifa och Jesus från biofilmen: “Passion of the Christ”, Icon Productions

Han döms därmed för hädelse, något som var belagt med dödsstraff. Därmed lämnar han sina lärljungar i djup sorg, förtvivlan och förvirring, berövad sin älskade ledare. I detta består den andra oförrätten. I försoningsoffret till människorna straffar Jesus sig själv samtidigt som han sonar sin skuld till oss .I samma handling sonar också Jesus vår synd mot honom, vårt förräderi, samtidigt som vi bestraffas med ytterligare ett skuldbeläggande genom Jesus plågsamma död på korset.

Jesu korsfästelse har alltså en dubbel innebörd. Den både sonar och bestraffar den som direkt(Jesus) och de som indirekt ( lärljungarna) utsätts för den. Dubbelheten genomsyrar såväl hela händelseförloppet som dess inneboende mening. Det dubbla kommer till uttryck i såväl additiv bemärkelse ( två gånger samma företeelse) som i motsatt betydelse ( två motsatta sidor av samma sak).

Detta tanke- och handlingssätt från den tidiga kristendomen har sedan skapat ett mönster för beteende och tänkande i det kollektivt omedvetna i den västerländska kulturen med livs-, samhälls- och litterära teman som byggs upp och spinner kring tillvarons dubbla sidor och komplicerade korsbindningar. Den tidiga kristendomens dubbeltematik präglar alltså än idag vårt moderna tänkande och kan urskiljas inom de flesta samhällsområden.

Ett vanligt förekommande tema och uttryck för dubbelhet i additiv bemärkelse i samhällslivet är synsättet ” blame the victim”. Enligt detta synsätt är det offret själv som bär skulden till sin situation. En redan utsatt situation blir ännu svårare och än mer utsatt genom att hela ansvaret läggs på den drabbade.

Det handlar här om en utsatthet som genom ett skuldbeläggande blir till en dubbel utsatthet. Exemplen på detta i samhällslivet är otaliga. Det kan röra sig om brottsoffer, vars förövare inte får ett rättmätigt straff eller frikänns helt. Behandlingen av personer som utsatts för våldtäkt inom polis, rättsväsende och domstol är särkilt tydlig i detta fall. Den implicita eller explicita meningen i domar och lagtext är att offret har sig själv att skylla och är medansvarig för handlingen så länge det inte kan bevisas att hon eller han befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.

När det gäller svensk ekonomisk politik och dess förhållningssätt till sina medborgare genomsyras också denna av ett ” blame the victim” synsätt. De som inte finns i det direkta och avlönade arbetslivet kan idag inte ta del av samhällets allmänna skattesänkningar. Dessa grupper och personer, som ofta redan befinner sig i en utsatt socioekonomisk situation, utsätts därigenom för dubbel ekonomisk stress.

Genom ett skattesystem som inte gäller lika för alla skapas ett “blame the victim”- system med dubbel utsatthet som följd för vissa grupper. Samma resonemang kan föras på det socialpolitiska området där sjuka personer kan tvingas till utförsäkring utan någon reell möjlighet att klara sin ekonomiska situation på egen hand.

Ett annat exempel på dubbelhet i additiv bemärkelse inom den ekonomiska politiken är dubbelbeskattning i alla dess former. Medborgarna uppmuntras till att arbeta, bli självförsörjande och tjäna pengar i största allmänhet. Samtidigt beskärs deras ansträngningar med ekonomiska restriktioner på olika områden. Det kan handla om dubbelbeskattning av företagare, löntagare, aktieägare mm.

Den allra tydligaste formen av dubbelbeskattning som drabbar samtliga grupper i samhället är beskattningen av pensionen. En redan intjänad pensionsavgift beskattas ytterligare en gång inom ramen för ett skattepensionssystem som skulle kunna ses som en dubbel bestraffning ur ett strikt ekonomiskt inkomstperspektiv.

Det dubbla skuldbeläggandet, med rötter i den tidiga kristendomen, kan alltså skönjas inom de flesta samhälls- och livsområden. En varsam civilisationskritisk analys skulle kunna bidraga till ett medvetandegörande om dess funktionssätt och orättvisa effekter och hämmande utveckling för samhället och dess medborgare. Utvecklingen av ett stabilare och mer hållbart samhälle förutsätter därför en analys av” skuldbeläggandets arkeologi” i analogi med Michel Foucaults framställning i sin bok Vetandets arkeologi.

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • castoropollux, jag vet inte hur du läser bibeln, men du verkar ta det boskavligt, och läser det inte som det ska läsas. De fördöms kraftigt i bibeln och kallas för allt möjligt, och det står att de inte kan räddas. Det står på samma sätt i Nya testamentets original, i sutror på sanskrit.

  Du är så full av aktivism, retorik och politik så du blandar alltid in sådant du släpar på, “förtryck, “alla likas värde”, osv – lika värde… Du vänder sällan på det tänk eliten matar oss med i agendans hjärntvätt, utan du förstärker det via repetition.

  Vad har du får måttstock eller skala då du kom fram till att “värdet” var precis samma?
  Inga normala oprogrammerade skulle tala om värde, så har vi inte gjort tidigare, utan det är en ond krok som man har för att förstöra folk mänsklighet (de blir värdelösa, utanför sin natur.) Det är inte sanning castor, utan lögn. Vi är inte samma, utan olika, har olika bakgrund/härkomst, och olika ryggsäck med karma med oss till tex detta liv. Barnsligt vedervärdigt tänk är det.

  “Sodom o Gomorra handlade om korruption, maktmissbruk, depravation.. Det är självdestruktivt.. Allt det andra var tyvärr sekundärt. Allt hänger ju på vad man kan stirra sig blind på. Eller hur Sylthammar!”

  Sodom och Gomorra är i bibeln utlagt i berättelser som utspelas i “världen – men det är alltid, eller ska läsas som, att det ska ses som ens eget land, ens kropp – för den är bibelns “heliga land”, och är de två nedersta chakrorna i ens kropp. Ego, låga saker vi bär och när på “den nivån”. Det kallas i bibeln också för Egypten, eller nedre Egypten. Man ska göra sig av med det lägre, det står så – men det kan då tex stå att man ska döda dessa dåliga folkgrupper, som nämns vid namn, hela tiden, massa dödande – men det är allegori för att man ska bättra sig, kultivera sig, och ta bort de faktorerna i sig (folken dödas).

  Vet du att det står i bibeln att “jesus” korsfästes i Egypten?

 • kristendom kanske till syvende och sist handlar om att göra upp med det gamla, förkasta de gamla föreställningarna och se något nytt, se människans kapacitet till att läka, bli hel, förvandlas och kunna bli mänsklig igen.

  http://www.wimp.com/chiropractic-miracle/

  De gamla förställningarna hade matat detta med mediciner, sjukpension osv. För att inte tala om “skyll dig själv”. Hopplöst fall… Reinfeldts utförsäkring av sjuka, lytta, halta och blinda åt ödets faser vartill den tredje på sätt och vis åtminstone av politiken ansågs självförvållad skulle ju skrämma folk till tro över världens villkorlighet i att du får skylla dig själv.. Allt är utmätt, avklippt pga av ett universum ingen vill ändra eller kan ändra på.. Darwin och det religiösa förtrycket assimileras smälter i den mun som ingen förändring vill uppleva eller tvingas till eftergifter av. Allt har en riktning och en mening ingen ska kunna våga rucka på eller ifrågasätta. Vare sig det är över eller underkastens position i Indien. Synden till trots måste ju sedan, i alla tider sanningen om allas lika värde möjligheter och rättigheter ifrågasättas.. Skatterna, möjligheterna och rikedomen ska helst flyttas och stanna hos dem som anser sig behöva dem bäst..

 • Håller inte med om att kristendomen skuldbelägger människan i denna dubbla bemärkelse. Man kan mycket väl missförstå budskapet och trassla till det för sig själv med särskilt falska och mindre med äkta skuldkänslor.

  Kristendomens unika ställning, där gud erbjuder syndernas förlåtelse i trons hemlighet och under sätter dels den troende och även gud i en särställning. Det är ju trots allt guds representant som kommer till vår jord och vänder upp och ned på den invanda begreppen. Till dem måste dubbel skuld också räknas som ett gravt missförstånd och ett försök att blanda bort begreppen. Evangelierna är fulla av exempel på hur den gamla världens resonemang mötte den nya för att krossas, rivas och förödas. Om något havererar så är det den gamla människans föreställningsvärld och invanda maktstrukturer. Jfr med det nya Jerusalem. Så kastas exempelvis en vanligt förekommande attityd även i vår tid, i gruset, sanden, vilket som föredras, att sjukdom för en människa måste ha med någon synd som denne eller dennes förfäder att göra. Vård tids mest inskränkta hittar alltid fel i människors historia för att förringa deras betydelse, värdet av det de säger, skjuta budbäraren med andra ord. I det evangeliska fallet skulle ju just den sjuke närmast ha sig själv att skylla och lämnas åt “ödet” som onekligen måste bli oblitt med den förfärliga omgivningen och attityderna. I detta exempel, vänds allt detta av en gud som knappast kan ha intresse av att skuldbelägga någon som äskar förlåtelse ur djupet av sitt hjärta. Exemplet kan läsas Joh. 9:1-7; 24-39, http://hokerum.hakanson.se/predikan/inspelningar/20131006_predikan.html Den gamla världens övertygelse, konsekvenser bryts i ett nu till den blinde mannens fördel. Dessutom är ju texten ytterligare en väg in i djupare resonemang om att se och att förstå för att kunna verka mot det destruktiva och det som hotar låsa in människor i attityder de själva inte ens förmår eller vågar ifrågasätta. Den dubbla skuldbeläggelsen såväl som andra är ett mänskligt påfund utan någon som helst grund i evangelierna än att öka trycket, lidandet och befästa Status Quo..

  Dessutom visar Jesus att gud vill tjäna människan, den som behöver och den som bestämt anser sig veta. Gud handlade inte så mycket om makt eller strukturer som upprätthåller den, utan att hjälpa dem som inte en chans hade i en värld som höll sig för klok, fördömande eller framgångsrik för att slippa vara mänskliga…

  Sodom o Gomorra handlade om korruption, maktmissbruk, depravation.. Det är självdestruktivt.. Allt det andra var tyvärr sekundärt. Allt hänger ju på vad man kan stirra sig blind på. Eller hur Sylthammar!

 • Aktivister, New Agare och andra kommunister försöker med krumbukter gå emot den himmelska ordningen, som tex genom “system”, ta bort pengarna… göra si eller så med ränta och bankväsende. De håller på med att skyffla runt i bråten i det horisontella – istället för att se till det vertikala, ordningen – och de blir vilseförare då de står 180 grader fel. Nyttiga idioter är en del av dom också.

  Så det man/mänskligheten fejsar är vad hon “förtjänar”, enligt lagen – det kallas för karma, eller hur.

  Därför är det som jag säger inte pengarna som är problemet – för det är en följd av… det är den ordningen, att i dessa tider är det så ordnat.

  Att följa, de är det man ska – alla kan då välja att vara goda människor – även inom business.

  Är man det, eller om alla som nu är här i samsara, inte hade, eller var så degenererade, om det inte var detta tidevarv… i Devolution – hade annat med sig i bagaget hit, då skulle hon fejsa andra omständigheter. Om man i tidigare liv här – alla hade varit så goda… förstått hur att leva, vad de ska följa, ordningen, sin/kosmos natur/egenskap – då kunde tex pengasystemet sett annorlunda ut, och de som har makt över oss hade mer varit expedierare av sådant vi inte som nu, upplevt att de ockrar, trycker pengar ur luft osv. Om människor vänder om, gör det själva, då kommer det också andra omständigheter därute.

  /Sylthammar

 • Själens språk är hjärtats – känslors språk. Själens sanna natur är frihet och den villkorslösa kärlekens väg.
  Karma är totalt missförstådd och den existerar överhuvudtaget inte så som den beskrivs i kommentaren högre upp.
  Själens språk är känslornas språk. Känslorna uppstår genom upplevelser och upplevelser tillsammans med känslor är alltid en plattform som leder i en viss riktning i Skapelsen.

  När två själar möts och talar med varandra genom känslornas språk så spelar det absolut ingen roll om de är av samma kön eller inte.

  En människa har två vägar att prova på och en skala av blandning där emellan. Antigen förstår hon världen inifrån sin själ och skapar ur djupet av sin själ.
  Eller så rör hon sig i tankar i den materiella formen där behov av religion, skuld, linjär tid, tjänster och gentjänster o.s.v. föreligger och med denna bild matar hon sin själ.

  Som David Icke sa: Kärleken är allt som finns allt annat är en illusion.

  Artikel om dubbel skuldbeläggande är ypperligt skrivet och beskriver vårt behov av att känna skuld, vilket leder till just den värld som vi har skapat med alla orättvisor, mord, hemlighetsmakeri o.s.v. Samtidigt stöttar vi just dem institutioner som skapar det största lidande och när sanningen avslöjas (se ITCCS hemsida) så vill vi inte förstå och kännas vid det. Därför skulle man kunna dra slutsatsen att i ljuset av att varje människa är en fullkomlig skapare av sin egen verklighet och varje människa är ett rent MEDVETANDE. I ljuset av detta är religioner och f.n. kristendomen i synnerhet för sin dominans, det största bedrägeriet mot mänskligt Medvetande.

  För bättre förståelse kan ni läsa även artikel på följande länk:
  Sanningen om ritualmorden på väg ut till allmänheten

  Läs mer: http://bakom-kulisserna.webnode.se/

 • VEM behöver religion? Nämn någon eller några och orsaken till att de behöver religion! Dvs, varför de skulle behöva en ofullständig syn på tillvaron.

  • anders, Tsarion säger i videon vad Platon sa, det är efter 6,50 – “… a pattern in heaven…”

   Det är ord som säger allt, förstår man inte det så kommer man att förstå vääääldigt liiite, även om det låter logiskt.

   Andra ord för det kan vara, Lagen, det ovan/himlen styr, som ovan så nedan…, partikel i partikel i partikel.

   Detta visste man mer förr – att det som skedde här nere det var bestämt från det högre, oavsett vad man hade för namn på det; himlen, gud, kosmisk ordning, etc. Det kom regler, rättesnören, bud, etik, Konfucianism, etc – som allt hade att göra med att mänskligheten, eller en grupp/etnicitet, inte skulle avvika mer, den fick ”chans”, eller påminnelse – även om det var som på olika nivåer, eller vad man ska säga. Bud, kan låta lite konstigt idag – men som det då var, och meningen med det, var något väldigt bra. För utan allt det där, då finns det inget hopp att bevara ett mänskligt samhälle.

   Det var också vad goda härskare försökte göra, följa himmelska “dekret”. Man sa att vidda kejsare var halvgudar , för de stor närmare och visste om det där, och kunde följa ordningen. De såg folk upp till.

   Så gör ledare även idag, men idag är det devolution, och folk ska inte ha “goda/höga” ledare, utan mer sådana som ombesörjer Devolution.

   Du vet också om det där som en president i USA sa, att vad som än sker så är det ämnat så, fritt översatt/ihågkommet. Så har man alltid sagt, att människan är underordnad. Det som sker är enligt ovan.
   Ingela är en bokstavstroende, och förstår inga sammanhang alls vad gäller Bibeln.

 • Artikeln är något bakvänd 😉 – är mer vanligt tänk man har när man insupit lite väl mycket skolgrejer.

  Vad Nya testamentet och hela grejen kring “jesus” har för källor, det vet man.
  Det är från sanskrit och buddismen, från sutror.” Främst är det från Mûlasarvâstivâdavinaya som översattes till engelska i slutet av sjuttiotalet, och från Lotussutran/Saddharmapundarîka.

  Björn kan tänka på att det är inget i det yttre som “skuldbelägger”, utan det är människan själv som just INTE är sann mot sig själv. Skuld dimper inte bara på en, eller man får inte karma på måfå, eller av en slump utan för att man avviker mot en natur , eller kalla det för kriterier, eller egenskap, eller lagen, eller…

  Religioner, när de var ortodoxa, och inte som nu heretiska, följer med i samhällets rutschbana… och man läser inte texters yta, det är det exoteriska. Det är inte så man ska läsa texter som handlar om andlighet/kultivering, utan man måste förstå att det är kodat, ellr vad man nu ska benämna det som, och det kodade är kodat… – själva bibeln upprepar hela tiden att man inte ska läsa det bokstavligt. De som gör det fördöms kraftigt, de som tar det ytliga är pärlsvin, etc. De står att de inte kan räddas. Så står det likväl i original på sanskrit.

  Problemet Björn är inte att “människor programmerar sin kropp…att man är en syndare”. Problemet, ellr ett farligt tillstånd uppkommer istället där folk inte vet att det finns en natur, och då inte heller tänker att det spelar roll hur man är, hur man lever, osv.

  Man hamnar där vi nu nästan är, att det är det enda man får säga, att allt är lika, jämlikt, “alla har sin sanning”, det kan man läsa i kommentarer här på Newsvoice – inget får vara fel, utan alla har rätt att vara den “dom är” – så att ingen kan bli den de egentligen är, utan istället får man hjälp av den ateistiska politiska korrektheten att gå sin egoväg. Inte ens kyrkan finns kvar som påvisar en riktning som inte går över stupet, utan den är en promotare av det som hör till att vända lagen, eller sanningen ryggen.

  När man avviker så blir det alltså karma, det vet alla…Man har allt mindre fri vilja, den ersätts av just karma (dålig karma, svart karma – dess motsats har vi också, här sa till och med generationen före mig, “dygd”, det är vår kulturs ord för god/vit karma). När man/en grupp/civilisation har för mycket karma, blivit för dålig, då försvinner den, vad det verkar. Vårt utrymme bli allt trängre, det är då man ska låta bli att befatta sig med det som bara är till för att låtsas som det ger en “väg ut”, det är bara illusoriskt och ingen utväg.

  Om kyrkan stått kvar i det den uppfattade som sanning, då hade den inte blivit ett verktyg och destruktiv kraft som deltar i upplösningen. Men det kunde den inte… med sina regnbågsgudstänster och samkönade “äktenskap”. De sysslar med aktivism och sociala saker… präster är politiker och frimurare… de lägger sig i andra kulturer. De samlar in mobiltelefoner för det gör “nytta” för Kenyas unga flickor ute i byarna… – det finns ingen ände på eländet. Om inte en något som kallas religion är med och visar på att det finns rätt och fel – då tar pervo över (är samma som avvikelse) och den feta damen harklar sig i halsen.

  Björn, för att komma på rätt kurs så se på:

  SEX – The Secret Gate To Eden
  https://www.youtube.com/watch?v=2jRUBzyFzbU

  Det är vad man egentligen visste, det alllvarliga i det hela. Bibeln handlar också om det, atgt ge upp det lägre, att sex är heligt, ska inte spillas. Sodom och Gomorra är de två nedersta chakrorna. Nu kan jag inte skriva mer, blir “för många ord”.

 • Jag tycker att artikel är väldigt bra skrivet och väcker i mig lite annorlunda frågeställningar.
  Vad händer med en människa när man ständigt programmerar sin kropp, sitt sinne och sitt psyke med att man är en syndare. Människa längtar efter villkorslös kärlek och tillvaro för att det är den sanna avtryck i varje själ och längtan efter denna tillvaro är stor.
  Men vad händer med en människa när allt är kontrollerad och skuldbelagd? Det uppstår en djup personlighetsklyvning inom varje människa. Först njuter man av något och sedan kommer den inre inprogrammerade rösten in och man känner skam och skuld.

  I stället att leva sann mot sig själv och sin sanna natur så gör man handlingar och har fokus utanför sig själv för att blidka gud som är skapad av människor. Detta leder till den värsta sortens dualitet i världen med ohyggliga handlingar som följd. På Irland i tvättstugor menade nunnorna väl när de tuktade kvinnor som begick sexuella handlingar utanför äktenskapet. Deras barn omhändertogs och många av dessa barn har används enligt ITCCS till rituella mord. Detta är bara ett exempel på ohyggliga handlingar där en människa är sedd som en syndare och den perversa guden är upphöjd till skyarna och på en helig piedestal.

  Att fira mässa är inget annat än att hänge sig till lidande och blodsoffer. Mässan är bara den synliga indikator på det som sker bortom våra blickar med riktiga människooffer och riktiga nionde cirkelns ritualer i det fördolda.

  Min åsikt är helt enkelt den att allt lidande vi har idag härstammar från samma krafter som förvrängde och förfalskade de sumeriska texterna.

  • @ Ivan Björn
   Har alltid ogillat piedestaler – oavsett vad som satts på dem!
   Och betr “…krafter som förvrängde och förfalskade de sumeriska texterna.” ..så är det tyvärr lika illa idag. Människan verkar vara en oärlig filur ..sedan urminnes tider! ..suck. 🙁

 • Med all respekt för olika trosriktningar – det torde vara väl använd tid att studera varifrån såväl kristendom som judendom och islam faktiskt kom. Gå tillbaka till källorna.
  Till de gamla Sumeriska lertavlorna som finns i 50.000-tusental varav runt 30.000 lär vara översatta. Dessa översättningar som gjorts av ett stort antal forskare, ger en helt annan bild än den som dagens teologer, oavsett religion, vill förmedla.
  Frigör er själva! Ni bär inom er Skapelsegnistan Ni behöver inga religioner!
  Religioner hör till en förgången tid, alla religioner. Liksom de moderna (ateismen, kapitalismen m.fl).
  GÖR ER FRIA!
  Ställ er inte under någon. Ni har ett inre ljus som kan vägleda er, bara ni vill se det.

 • “Utvecklingen av ett stabilare och mer hållbart samhälle förutsätter därför en analys av ”skuldbeläggandets arkeologi” i analogi med Michel Foucaults framställning i sin bok Vetandets arkeologi.”

  Det finns ingen “utveckling”, tiden går bara, och det är devolution/degenerering/destruction/död.

  Livet existerar genom två “poler, man/kvinna, yin/yang, ljus/mörker, el/magnetism =de skapande Elohim i bibeln/de tre MAG-dalenas i bibeln. Elohim är Solen och de gasformiga planeterna, som ger oss de fem elementen, eller fyra kanske de hade det som i Indien och Grekland, minns inte… EL-ementen är vad allt i Samsara “består” av.

  Det finns ett Ursprung, och det finns ett “Fall”, ned till vad de förr sa var ett fängelse, eller karantän: Samsara.

  Det där “dubbla” som Ingela skriver om har inget “upphov” i kristendomen, utan är fundamentet i själva livet.

  För det dubbla är ont/gott, eller fel/rätt. Återvända eller gå emot (ned).

  Alltså gå emot eller återvända till vårt ursprung, eller natur, kosmos natur/egenskap – tillståndet innan fallet, innan man skickades/ramlade ned till Samsara, återfödelsens hjul.

  Hela Nya testamentet är symboliskt.

  Det som man gör som är emot denna “natur”, vår ursprungliga natur, det är ont/fel, det ger SKULD, vilket är samma ord som (dålig/svart) karma. Man har samlat på sig karma, människan är syndig.

  Ingela ska inte tro på och sprida att det blir utveckling om man inte har en andlig grundsyn.

  Religionerna förr var om att ge upp det dåliga, det världsliga… kanske bli munk/nunna och inget ha, inget vilja ha, släppa allt, alla fasthållanden.

  Men nu är hela världen sådan… dålig – och skolat folk går fel väg, tror man kan baxa in utbildningsgrejer för att få utveckling. Men det blir tvärtom.

  Kolla Michael Cremo på youtube, om “human devolution”.

 • Det finns många fallgropar och dolda budskap i kristendomen. I boken “The Secret and the Truth of the Ages” tar Mark Cordova exemplet med trosbekännelsen “inled oss icke i frestelse” och att det borde vara “led oss till visdomen i den eviga sanningen” (mycket fritt översatt), eftersom den negativa betingelsen i dagens text leder till ondska och förfall.

  Och de subtila fallgroparna staplas sedan på hög.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *