Psoriasisförbundets hälsovetare vilseleder om alternativmedicin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 december 2014
- Torbjörn Sassersson
Psoriasisförbundet hemsida

Psoriasisförbundet hemsida, Anja Näslund, hälsovetareDEBATT OCH ANALYS. NewsVoice har analyserat Psoriasisförbundets  svar på frågan: “Vad är skillnaden mellan alternativa behandlingsmetoder och den traditionella skolmedicin och hur har alternativmedicin påverkat skolmedicinen?”. Frågan besvarades av hälsovetaren Anja Näslund på förbundet och hennes svar finns redovisat på sidan: “Skillnad alternativ behandling – traditionell skolmedicin?” på Psoriasisförbundets hemsida. 

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. 24 okt 2015 | Faksimil av Psoriasisförbundets hemsida

Näslunds svar på frågan vad som skiljer alternativa behandlingsmetoder från skolmedicin föranleder en del motfrågor och argumentation, vilka sändes till Näslund den 19 maj 2014. Något svar kom aldrig till NewsVoice. Därför publiceras NewsVoice analys och frågorna till Förbundet i ursprungligt skick.

Frågor till Psoriasisförbundet

Anja Näslund: “Integrativ medicin innefattar att få fram vetenskapliga bevis för att alternativmedicin fungerar”

NewsVoice: Det stämmer inte riktigt. Du har ändrat betydelsen i begreppet genom att utelämna en väsentlig del av definitionen. Integrativ medicin är alternativ medicin som samspelar med skolmedicin och tillsammans bildas integrativ medicin. Integrativ medicin är således delvis skolmedicin. Kan du korrigera i texten på sidan?

KI:s defintion:

Integrativ medicin syftar till att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. Genomgående tillämpas strikt vetenskaplig metodik för att utvärdera mekanismer, behandlingseffekter, effektivitet och användning i samhället. / Källa: Osher Centrum, KI

Anja Näslund: “Lite slarvigt sagt kan du hitta på vad som helst och säga att det fungerar som behandlingsmetod mot en viss åkomma”

NewsVoice: Det påståendet är tyvärr oerhört slarvigt och vilseledande. I realiteten är alternativmedicin i själva verket oftast baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Se PubMed som innehåller 1000-tals studier på alternativmedicin. Det som du avser är kvacksalveri och det förekommer inom [tex] skolmedicinen i samband med forskningsfusk då industrin tagit fram vilseledande egen forskning som i efterhand visat sig vara förfalskad.

Kan du tänka dig att korrigera din text?

Vad är din åsikt om att stora läkemedelsbolag i USA får böta miljardbelopp för mutor och mörkning av bieffekter? Är inte detta väldigt bra exempel på kvacksalveri alternativt bedrägeri?

Referenser:

Läkemedelsindustrin bötfälls igen – 1,2 miljarder USD i böter för Risperdal

GlaxoSmithKline får böta 3 miljarder USD efter brottsmål – bötern är världsrekord

Hur förklarar du att Läkemedelsverket fortsätter att godkänna “läkemedel” från företag som straffats för bedrägerier?

Anja Näslund: “Det är detta [alternativa behandlingsmetoder] som ibland används av folk som vill tjäna pengar på personer som vill bli friska från exempelvis en kronisk sjukdom”

NewsVoice: Vad är din åsikt om läkemedelsbranschens preparat? Säljs inte dessa för att tjäna pengar menar du?

Bolagen som säljer dessa har vinstkrav, de utför aktieutdelningar etc. Problemet med läkemedelsindustrin är att det blivit allt mer känt att deras preparat främst syftar till “symptom management” och inte bot för kronisk sjukdom.

Hur förklara du i sammanhanget att 1000-tals människor i Sverige blir botade av alternativmedicin [referens: de alternativmedicinska förbunden] när läkemedelsindustrins preparat misslyckas med att bota och istället i bästa fall endast hanterar symptom?

Anja Näslund: “Gemensamt för skolmedicinen idag är att den ska vara vetenskapligt beprövad, metoder som vi inte har kunnat bevisa effekten av i vetenskapliga studier ska inte användas”

Det vore så i en perfekt värld, men verkligheten är en annan. Studier visar att blott en mindre andel av skolmedicinen i realiteten är baserad på vetenskapliga bevis.

Vad är därför din kommentar om följande citat:

“Docent Lars-Ove Farnebo, kirurg i Stockholm, menar att resultatet från den kirurgiska studien – att bara 24 procent av åtgärderna är testade i randomiserade prövningar – är osäkert, men egentligen ingen överraskning. SBU skriver att liknande studier i Sverige visar på liknande resultat och de skriver även att företrädarna för den evidensbaserade sjukvården i början hävdade att bara 10-20% av alla behandlingsmetoder byggde på vetenskapliga studier.”

Referens: Gå inte på läkarnas retorik, härskarteknik och valser om ”evidensbaserad medicin”

Anja Näslund: “Genom lagstiftning försöker vi i Sverige att reglera detta, exempelvis får inte ett livsmedel säljas med text om “medicinsk effekt” om det inte är bevisat i oberoende vetenskapliga studier. Läkemedel ska godkännas av läkemedelsverket”

Vad är din åsikt om SVT:s avslöjande att Läkemedelsverket emellanåt godkänner verkningslös “medicin?

Referens: “SVT avslöjar att Läkemedelsverket godkänner verkningslösa sockerpiller”

Anja Näslund: “Hälsokost är dock ett mer svårkontrollerat område och där finns det ibland en del tvivelaktiga produkter”

Kan du ge tio exempel på tvivelaktiga produkter och varför du anser att de är tvivelaktiga?

Anja Näslund: “Många av de behandlingsmetoder som idag räknas in under alternativ- och komplementärmedicinen är metoder som det finns en lång beprövad erfarenhet av i exempelvis Asien. Den beprövade erfarenheten anses dock inte vara tillräcklig eftersom placeboeffekten, teorin om att tro på att något ska fungera är tillräckligt för att det verkligen ska göra det, i forskning har visat sig ha en enormt stor effekt”

Vilka vetenskapliga referenser har du för ditt påstående:

“Den beprövade erfarenheten anses dock inte vara tillräcklig…”?

Skolmedicinare meddelar precis som du säger att placeboeffekten ligger till grund för kanske 30% (eller mer) av allt tillfrisknande. Det inbegriper även tillfrisknande i de fall patienter enbart fått skolmedicin. Det betyder att placeboeffekten är ett precis lika stort “problem” för skolmedicinen som för alternativmedicinen. Kan du tänka dig att korrigera din text så att den inte framstår som om placeboeffekten enbart gäller alternativmedicin? Annars är din text förvillande.

Anja Näslund vill inte besvara dessa frågor och vill inte korrigera den förvillande texten på Psoriasisförbundets hemsida.

Kontakta gärna Anja Näslund () och begär svar på dessa frågor eller dina egna frågor. Håll debatten levande.

Text och frågor: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq