Även låg strålning från surfplattor och mobiler ger cancer visar ny forskning

publicerad 10 mars 2015
- Mona Nilsson

 

surfplatta cancer

En ny stor tysk undersökning på möss bekräftar att 3G-strålning främjar tumöruppkomst. Cancereffekterna sker redan vid 0, 04 W/kg vilket är 50 ggr under tillåten strålning från mobiltelefoner och surfplattor. Alla barn som använder surfplattor i skolan och förskolan utsätts för högre nivåer än detta.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen | Foto: Shutterstock.com

Resultaten visar att alla som använder en 3G-telefon, iPad eller surfplatta exponeras för höga strålningsnivåer och att dessa nivåer räcker för öka förekomsten av tumörer hos mössen.

Fakta i korthet

  1. Totalt närmare 300 möss som exponerades under hela livstiden eller 72 veckor för 3G-strålning och en cancerogen kemikalie fick mer tumörer i lunga, lever och lymfom jämfört med möss (kontroller) som inte exponerades för 3G. De exponerade mössen var indelade i tre grupper som exponerades för 0,04, 0,4 eller 2 W/kg. Redan i den lägst exponerade gruppen sågs en kraftig ökning av antalet tumörer.  Resultaten bekräftar och stärker liknande resultat från en annan tysk forskargrupp år 2010.
  2. Gällande gränsvärden för tillåten strålning från mobiltelefoner och surfplattor är 50 gånger högre (2 W/kg)  än de nivåers om ökade cancerförekomsten i den nya undersökningen.  Gränsvärdet saknar uttryckligen skydd mot cancer och andra effekter av längre tids exponering exempelvis ett barn som använder en surfplatta i skolan flera timmar varje dag. Det skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter och räknas som medelvärde under 6 minuter.
  3. Barn är särskilt känsliga för alla cancerogena faktorer absorberar mer strålning jämfört med en vuxen

Det går inte längre att blunda för att strålningen ökar risken för cancer. Tekniken måste omedelbart bort från skolan, produkterna förses med varningstexter och gränsvärdena sänkas, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

I den nya undersökningen, genomförd av forskare från Jacobs University i Bremen, exponerades nästan 300 möss under hela livstiden (72 veckor), redan från fosterstadiet, för olika nivåer av 3G-strålning: 0,04 W/kg, 0,4 W/kg och 2W/kg. Mössen exponerades dessutom för en cancerframkallande kemikalie. Ytterligare 96 möss utgjorde kontroller som endast exponerades för kemikalien.

Antalet tumörer i lungor, i lever samt förekomsten av lymfom var signifikant högre i de grupper som exponerades för 3G-strålning + kemikalien jämfört med den grupp som endast exponerades för kemikalien.

Ökningen av tumörer skedde vid nivåer som var mycket låga, 0,04 W/kg. Det är hela 50 gånger lägre än gällande tillåten strålning (2 W/kg) från mobiler och surfplattor.

Ny bild (2)Resultaten publicerades online i den vetenskapliga tidskriften Biochemical and Biophysical Research Communications den 6 mars 2015.

  • Det innebär i klartext att alla som använder en 3G-telefon, Ipad eller surfplatta exponeras för högre nivåer än dessa 0,04 W/kg som ökade förekomsten av tumörer bland mössen. 
  • Resultaten är en allvarlig varningssignal som måste tas på högsta allvar med tanke på den ökandeanvändningen även bland små barn.
  • I november visade ny statistik att var fjärde 2-3-åring använder surfplatta dagligen.

Även alla barn i svenska skolor och förskolor utsätts för högre nivåer när de använder bärbara datorer eller surfplattor som kopplas upp mot wifi. Wifi liknar 3G och sänder på närliggande frekvenser.

Stärker tidigare resultat om cancerrisker

Undersökningen är en förbättrad, större upprepning av andra tyska forskares resultat som år 2010 också visade att 3G-strålning främjar tumöruppkomst bland möss.

”Våra resultat kan bidra till förståelsen av de upprepade undersökningar som visar förhöjd hjärntumörförekomst bland mobiltelefonanvändare” skriver forskarna.

”Det faktum att båda undersökningarna visar samma tumörfrämjande effekter vid nivåer under accepterade och i många länder lagstadgade gränsvärden för tillåten strålning är oroväckande”, skriver forskarna och tillägger att resultaten ger ”en väldigt tydlig signal” om att strålning uppemot 50 gånger under gällande gränsvärden främjar tumöruppkomst.

Andra forskare har också sett cancerogena effekter då mänskliga celler exponerats för strålning från 3G. Forskare från Wiens Universitet har redovisat att 3G-strålning vid 0,05 W/kg orsakar cancerogena effekter i celler – att jämföras med snarlika 0,04 W/kg i den nya undersökningen. Ytterligare exempel är den svensk-ryske forskaren Igor Belyaev, tidigare vid Stockholms Universitet, som har visat att 3G-strålning försämrar cellernas förmåga att reparera DNA-skada.

Cancerklassad mobilstrålning redan år 2011

Dessa resultat läggs till en redan stor hög med belägg från undersökningar av celler, djur och människor som visar att mobilstrålning ökar risken för cancer.  Strålningen klassades redan 2011 av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut, IARC, som ”möjligen cancerframkallande” i klass 2B. Upprepade undersökningar av mobiltelefonanvändare under de senaste åren bekräftar att mobiltelefonanvändning ökar risken för malign hjärntumör. Världsledande forskare på området anser att strålningen därför kan klassas som ”cancerogen för människa” i högsta riskklassen och i samma grupp som andra kända cancerogena ämnen exempelvis dioxin och asbest.

Surfplattor och trådlösa nätverk måste bort från skolan

Surfplattor och trådlösa nätverk (wifi) har under senare år införts i skolor och förskolor på bred front utan att någon objektiv och grundlig riskanalys har gjorts.

Beslutsfattare på alla nivåer måste nu börja lyssna på de forskare som sedan länge varnat för att tekniken innebär oacceptabla hälsorisker och därför inte ska användas i skolan och förskolan. Barn är känsligare för alla cancerogena faktorer. Åtgärder måste vidtas nu. Tekniken måste bort från skolan och förskolan. Det är  omoraliskt att inte skydda barnen mot visade risker, säger Mona Nilsson.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen regering, ansvariga myndigheter och näringsliv att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att informera och skydda allmänheten mot den trådlösa teknikens många hälsorisker.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen | Foto: Shutterstock.com

Abstract och referenser till denna artikel finns på Strålskyddsstiftelsens hemsida

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq