Demokratiseringsklausul och tilläggsavtal om demokratisamarbete kan rädda Sverige från avtalsbrott med Saudiarabien

publicerad 2 mars 2015
- Hedi Bel Habib

Kingdom Tower - Saudi - Foto: BroadArrow

Hedi Bel HabibDEBATT. Samarbetsavtalet med Saudiarabien är omfattande och reglerar försvarsmateriel och logistik, utbildning, forskning och utveckling, överföring av militärteknologi samt militär sjukvård.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare | Kingdom Tower – Saudi – Foto: BroadArrow – Wikimedia Commons

Ett eventuellt avtalsbrott kan därför skada Sverige i flera avseenden:

 • Saudiarabien är Sveriges viktigaste handelspartner i arabvärlden med ett samlat årligt exportvärde på runt tolv miljarder kronor.
 • Uppsägning skulle påverka övrig export till Saudiarabien, liksom andra länders tilltro till handelsavtal med Sverige.
 • Sverige kandiderar till säkerhetsrådet för perioden 2017–2018 och en uppsägning kan försämra chanserna för Sverige att ta plats i FN:s säkerhetsråd.
 • Uppsägning av avtalet öppnar för att nya aktörer tar över. Förra året skrev Ryssland på ett kontrakt med Iran för att bygga två kärnreaktorer i landet, och annonserade planer för totalt nio. Kontraktet skrevs mindre än två veckor innan tidsfristen går ut för att nå en internationell uppgörelse kring Irans omtvistade kärnprogram.

Sveriges samarbetsavtal med Saudiarabien är mycket komplex och ska därför hanteras med förnuft och inte med känsla.

1. Ny lagstiftning kan bidra till nya avtalsvillkor

Om regeringen inte säger upp avtalet före den 15 maj förlängs det i fem år till. Sverige behöver dock inte ta initiativet till att unilateralt säga upp avtalet. Det finns andra alternativ till att ensidigt och på svenskt initiativ avsluta det omstridda militära samarbetet med Saudiarabien.

Vid ingående av avtal kan det vara svårt att på förhand förutse alla eventuella situationer och förändringar som kan tänkas uppkomma under avtalstiden. En snabb lagändring skulle kunna skapa nya avtalsvillkor inför den 15 maj, då avtalet ska omförhandlas eller sägas upp.

2. Krigsmaterielexportöversynskommittén bör tidigarelägga sina förslag

Regeringen beslutade den 1 juni 2012 om kommittédirektiv för en parlamentarisk kommitté för att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den (dir. 2012:50). Enligt direktiven skulle kommittén redovisa uppdraget senast den 15 december 2014. Tiden för att redovisa uppdraget förlängs nu. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 april 2015.

Med hänsyn till den akuta situationen bör Krigsmaterielexportöversynskommittén tidigarelägga resultatet av sin utredning.

3. Demokratiseringsklausul i stället för demokratikriterium

En allmän tendens i debatten är att ett demokratikriterium ska införas i svensk vapenexport och att Sverige inte ska sälja vapen till diktaturer. Ett demokratikriterium för vapenexport är svårt att tillämpa i praktiken. Demokrati är en process och graden av demokrati och demokratiutveckling i ett land är för svårt att mäta och förutsäga.

Sverige har till exempel kritiserats för att under lång tid ha sålt vapen till Tunisien som betecknades som en diktatur. Landet är dock idag på god väg att demokratiseras och utan ett hållbart försvar skulle landet lätt ha blivit ett offer för nationella och internationella islamistiska krafter.

Utgångspunkterna för en ny lagstiftning bör därför vara att:

 • En demokratiseringsklausul och demokratiseringsavtal införs som nya element i bilaterala avtal direkt kopplat till de nya bestämmelserna i svensk vapenexport.
 • Protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet görs offentliga.
 • Sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagarland och typ av krigsmateriel upphävs.

Med hjälp av en snabb reform kan således Sverige se till att samarbetsavtalet med Saudiarabien sägs upp på Saudiarabiens initiativ om nya avtallsvillkor om demokratiseringsklausul inte accepteras.

Svenska staten kan på sätt vältra över ansvaret på Saudiarabien för en eventuell uppsägning av samarbetsavtalet genom omprövningar av avtalsvillkoren.

4. Omförhandling av avtallsvillkor istället för uppsägning

Genom att införa en demokratiseringsklausul i svensk vapenexport öppnar Sverige för en omförhandling av avtalsvillkor med Saudiarabien som en naturlig konsekvens av Sveriges nya lagstiftning. Med den nya svenska lagstiftningen blir utgångspunkten för omförhandlingen av Saudiavtalet att Sveriges hållning är att en säker försörjning av försvarsmateriel behövs för att Sverige och andra demokratier effektivt ska kunna värna demokratin.

Sverige kan därför förnya avtalet med Saudiarabien förutsatt att krav ställs på respekt för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien som köparland.

Ifall att Saudiarabien inte går med på de nya avtalsvillkoren och inte accepterar en klausul om demokrati och mänskliga rättigheter kan Sverige inte anklagas för att ensidigt har sagt upp avtalet. På så sätt kan Sverige övervältra på Saudiarabien ansvaret för att förlänga eller avluta samarbetsavtalet.

5. Tilläggsavtal om demokratisamarbete

I samarbetsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien står det att:

”Parterna kan träffa ytterligare avtal av allmänt eller speciellt slag, om de anser att det skulle främja en effektiv tillämpning av detta samförståndsavtal eller avseende en särskild fråga som täcks av samförståndsavtalet” (Artikel 7.4).

Med stöd i denna paragraf och den nya lagstiftningen om vapenexport kan Sverige föreslå ett tilläggsavtal om demokratisamarbete.

Utgångspunkten är att demokratisamarbete gynnar Sveriges handelsutbyte med Saudiarabien. Sverige har erfarenhet av denna typ av samarbete med t.ex. Vietnam. Sveriges riksdag har under lång tid samarbetat med Vietnams nationalförsamling för att utveckla demokratin i landet.

Det har resulterat i att parlamentet har en starkare ställning än tidigare, och att öppenheten mot allmänheten har ökat. Samarbetet har också indirekt stärkt Sveriges goda rykte i Vietnam, vilket bland annat gynnat handelsutbytet mellan länderna.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Saudiavtalet
 • SA styrelseskick bör inte ha med saken att göra. SA är en suverän nation och har rätt till vilket styrelseskick det vill. Om de vill ha ngt annat än demokrati så har de rätt till det.

  Däremot ska vi inte handla med SA eftersom de skadar oskyldiga människor på flera olika sätt, främst genom underrättelsearbetet.

 • Hej igen,

  Jag är kanske idealist, men jag tror att Sverige kan samarbeta med Saudiarabien kring kvinnornas situation. Nyckeln till ett demokratiskt samhälle i Saudiarabien är kvinnors lika rätt inför lagen och rätt till ekonomiskt oberoende genom förvärvsarbete. Sett i ett historiskt perspektiv har kvinnors utbildningsnivå i Saudiarabien stärkts radikalt och detta i synnerhet då grundskoleutbildning för flickor infördes så sent som 1960. Utbildningsnivån bland kvinnor är idag hög och de utgör 58 procent av studenterna vid universitet och högskolor och står för drygt två tredjedelar av alla doktorsavhandlingar. I dag är andelen högt utbildade kvinnor högre än andelen män.

  Kvinnor uppmuntras även att förvärvsarbeta från officiellt håll, bland annat genom att nya yrkeskategorier öppnas. Kvinnor, om än få, återfinns också på ledande poster i det privata näringslivet, mellanskikten i förvaltningen och inom utbildning och sjukvård.

  Förbättringar av kvinnors rättsliga ställning sker också gradvis Beslut kungjordes hösten 2011 om att kvinnor skulle ingå i den rådgivande nationella församlingen Majlis ash-Shoura och få rösträtt och rätt att kandidera i kommunvalen 2015. Efter en lång kampanj införde Saudiarabien en ny lag med förbud mot kvinnomisshandel i augusti 2013. Kvinnor har också fått rätt att agera som advokater inför domstol. De första kvinnliga saudiska diplomaterna har under de senaste åren trätt i tjänst.

 • “[..] kan Sverige föreslå ett tilläggsavtal om demokratisamarbete.”

  Tanken är ju god men finns det något som tyder på att detta sker i Saudiarabien idag?

  Enligt Ali Abbas al-Ahmed (علي عباس آل أحمد‎) som är en akademiker från området i fråga och forskar kring monarkin och wahhabism så sker detta absolut inte, snarare motsatsen (se intervju).

  Det finns även misstankar om att flertalet av Saudi:s prinsar stödjer ISIS/ISOL, i vissa fall har detta skett öppet och med stolthet, även om denne konsul som sa det nu har återtagit detta.

  Vill vi skapa demokratier så finns det nog bättre saker att börja samarbeta om än att skicka avancerade vapen eller hjälpa dom bygga sådana vapen. Med mer vapen på hyllorna så blir det knappast lättare att få tilll ett fredligt systemskifte.

  Det måste ju dessutom finnas en vilja i landet för att en demokratisk utveckling ska kunna ske och man ser idag ingen sådan vilja hos kungahuset Saudi.

  Lyssnar man på Svenska freds så är det för dom självklart att avsluta alla millitära avtal med Saudi. Detta eftersom det landet rankas absolut lägst på demokratiskalan (-10) och för att Saudi åtekommande bryter mot mänskliga rättigheter. Halshuggningar är ju vardagsmat.

  Som medlem i Svenska freds så är iallafall jag fullständigt emot att skicka vapen till detta land. Jag är glad att Margot Wallström är av samma mening och nu även Miljöpartiet. Vänsterpartiet har ju varit emot detta hela tiden.

  Här är en Intervju med Ali från Oktober 2014 där han diskuterar Saudi, ISIS och Saudis millitära ambitioner.

  youtube.com/watch?v=3b0ARNQxAT4

  • Hej Danne,

   Du har absolut rätt i dina kommentarer! Men det finns ett dubbelsyfte med mitt förslag. Ifall att Saudierna inte är beredda att öppna sig för demokratisamarbete och inte accepterar ett avtal med demokratiseringsklausul som avtalsvillkor så är det upp till Saudiarabien att ta initiativet till att säga upp avtalet. På så sätt slipper Sverige att bli anklagat för avtalsbrott, vilket kan vara skadligt internationellt sett. Ett avtalsbrott skadar förtroende för Sverige som handelsnation även om det är Saudiarabien som i det här fallet råkar vara avtalspart.

   • Hej Hedi.

    Visst vore det jättebra om vi kunde ändra lagen på sådant sätt som du beskriver. Om totalitära mottagarländer är villiga att gå med på detta demokratiseringsavtal så är det ett steg i rätt riktning. Mänskliga rättigheter bör även finnas med på ett tidigt stadium i ett sådant avtal, men jag tror det kan bli svårt att få till stånd ett sådant avtal med Saudiarabien idag. Jag förstår dock vad du vill åstakomma. Vi – Sverige – kommer nog bli tvugna att avsluta detta samarbete med Saudiarabien genom att inte förlänga avtalet. Jag ser inget avtalsbrott här från Svensk sida. Enligt Socialdemokraterna så behöver ett nytt regelverk införas, men man undrar ju när det blir av. Ditt förslag kanske bör beaktas i en sådan framtida process.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *