Livsmedelsverket vill ha förbud mot vitaminer men cigaretter som kan döda får säljas fritt

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 10 mars 2015
- NewsVoice redaktion

Bertil WoskMånga svenskars hälsa äventyras allvarligt på grund av Livsmedelsverkets försäljningsförbud av vissa vitaminer och mineraler. I varje kiosk och livsmedelsaffär säljs tobak med varningstexten ”Rökning dödar”, men något förbud finns inte. Drogen spice kan enkelt beställas på internet.

Text: Bertil Wosk, Holistic, uppd. kl 15:45, 12 mars 2015

”Sverige silar mygg och sväljer kameler”, kommenterar den ansedde forskaren Mats Humble.

2006 och 2012 tog Europeiska Livsmedelsverket, EFSA, fram icke tvingande rekommendationer rörande en övre gräns för dagligt intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, Tolerable Upper Intake Limits  eller förkortat UL.

Enklare uttryckt: Medborgare rekommenderas att inte inta för höga doser av vitaminer och mineraler eftersom det kan vara skadligt.

Intentionen är god, men i praktiken uppstår en rad problem

Här följer några:

 • Tanken var att EU-kommissionen skulle anta dessa UL-värden. Projektet lades dock på is på grund av svårigheten att tillämpa det i praktiken.  En av de största svårigheterna är att inom EU-länderna finns avsevärt olika behov. Exempelvis: medborgare i Grekland och Spanien har inte samma behov av D-vitamin via kosttillskott i jämförelse med oss nordbor. I Sverige påvisar forskningsstudier uttalade D-vitaminbrister hos befolkningen. I nuläget finns ingen global konsensus om var den övre gränsen för vitaminer och mineraler bör ligga. Forskningsresultaten går isär. EFSA:s tolkning är dock både föråldrad och onödigt konservativ. Färskare forskningsrön finns inte med i EFSA:s rapport (se nedan). Ändå väljer Livsmedelsverket att hålla fast vid denna inaktuella rapport trots att den tydligt erkänner sina egna brister:

”The views or positions expressed in this report do not represent in legal terms the official position neither of the European Food Safety Authority or the European Commission. The European Food Safety Authority assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear.”

EFSAs rapport: Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals, 2006, s 2.

Myndigheterna vill alltså stoppa kosttillskott av skäl som inte har stöd i den vetenskapliga världen. Förfarandet är unikt och inte positivt.

 • Allvarligare är ändå det faktum att Livsmedelsverket överskrider sina befogenheter och bryter mot gällande lagstiftning. Myndigheten tolkar rekommendationer som tvingande lag vilket är ett brott mot gällande EU-lag som Sverige har förbundit sig att följa. Sveriges riksdag har inte heller stiftat en egen lag inom området, vilket vore önskvärt med tanke på de särskilda behov som föreligger för en stor del av Sveriges befolkning (se nedan).

Det faktum att Livsmedelsverket bryter mot lagen är oacceptabelt. I ett rättssamhälle måste alla medborgare veta vilka lagar som gäller för att kunna följa dem. I nuläget kan hälsokostaffärer och företag som producerar säkra kosttillskott utan förvarning få reda på att vissa produkter har belagts med saluförbud.

 • Myndighetsutövandet sker dessutom godtyckligt. Ansvaret för övervakning av kosttillskott har delegerats från Livsmedelsverket till Miljö- och hälsoinspektörerna i respektive kommun. Sedan många år utövar kommunerna professionell livsmedelskontroll; däremot har de inte tillräcklig kunskap om kosttillskott för att kunna göra pålitliga utvärderingar. Dessutom kan en produkt förbjudas i en kommun medan grannkommunen gör en helt annan tolkning. Invånare i en kommun tvingas då göra dyra inköpsresor till en annan kommun för att få tag på ett viktigt kosttillskott.

Ett exempel är Västerås kommun där en företagare och en hälsobutik nyligen fick säljförbud för vitaminerna B6, D, E och mineralet zink som vid föreskriven daglig dos innehåller mängder som överstiger eller tangerar EFSA:s uppsatta UL-värden.

Anledningen till säljförbudet var att produkterna inte är:

”tillräckligt säkra för att säljas till och konsumeras av allmänheten utan medicinsk övervakning och uppföljning”.

Läkemedelsverket äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa

För vitamin B6 är UL 25 mg per dagsdos. En intressant konsekvens är följande; Läkemedelsverket har godkänt vitamin B6 som receptfritt läkemedel i dosering upp till 240 mg/dag. Läkemedlet tillverkas av Meda/Recip under läkemedelsnamnet Pyridoxin Recip. I produktresumén och bipacksedeln finns angivet att det inte finns några rapporterade biverkningar för doseringarna 40-240 mg/dag. Denna produkt kan köpas fritt på apotek och i handel utanför apotek. Det framstår som ett mycket märkligt agerande från kommunens sida att hävda att ett kosttillskott överstigande 25 mg/dag inte skulle vara säkert när Läkemedelsverket har godkänt en receptfri dosering som är nästan tio gånger högre.

När det gäller D-vitamin är UL 100 mikrogram per dagsdos. Men om du solar när solen står högt på himlen en solig sommardag så bildas i huden 250 mikrogram D-vitamin på 20-30 min. Alltså 2.5 gånger så mycket som UL. Människor som bor närmare ekvatorn har under århundraden inte drabbats av biverkningar av för höga doser D-vitamin. Ansedda forskare anser, baserat på studier, att det inte finns någon risk för överdosering av D-vitamin förrän vid dagliga doser som överstiger 1 000 mikrogram/dag. Alltså 10 gånger högre dos än UL.

Man vet att vi i Norden behöver mer D-vitamin än på sydligare breddgrader. I synnerhet mörkhyade medborgare, liksom de som har heltäckande klädsel behöver högre doser. Nyare forskning visar dock att D-vitaminbrist är betydligt vanligare och allvarligare än vad man tidigare anat.

Professor Stig Bengmark skriver i en nyligen publicerad artikel att brist på detta vitamin (som också är ett hormon) kan ha en avgörande betydelse för uppkomsten av mer än 30 allvarliga sjukdomar, däribland cancer, Alzheimer, depressioner, diabetes 1 och 2, lungsjukdomar (inkl KOL), epilepsi och Parkinson (läs mer). Enligt professor Stig Bengmark har:

”mer än 80% av barn och ungdomar i övre Norrland och mer än 60% i södra Sverige (Göteborg) dokumenterad D-vitaminbrist”.

Mats Humble, en av Sveriges främsta forskare på området, framhåller att även mild D-vitaminbrist kan ge upphov till allvarlig ohälsa, t ex benskörhet och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd. Han skriver:

”Att i klinisk rutin upptäcka och behandla D-vitaminbrist skulle kunna ha oanade folkhälsoeffekter” / Läkartidningen nr 11 2007 volym 104 853

Det är synnerligen viktigt att dessa forskningsrön beaktas. Livsmedelsverkets förfarande äventyrar folkhälsan. Stig Bengmark framhåller att frekvensen av en rad sjukdomar skulle minska radikalt om alla invånare i Europa alltid hade normala D-vitaminnivåer. Dessutom skulle samhället spara häpnadsväckande summor varje år.

Ett amerikanskt-europeiskt forskningsprojekt (Gant WB et al Prog Biophys Mol Biol 2009;99:104-113) använde metoder som tagits fram av hälso-ekonomiprofessorn Bengt Jönsson på Handelshögskolan i Stockholm för att kartlägga effekterna för såväl hälsa som ekonomi om alla innevånare i EU alltid hade normalt D-vitamin i blodet. Resultatet borde få samtliga politiker att vakna upp.

Gränsen för D-vitaminbrist sattes till en mycket låg nivå, 40 ng/mL, och idag är nästan alla forskare och även myndigheterna i en del länder överens att det bör ligga nästan dubbelt så högt, 70 ng/mL. Kostnaden för information och blodtester m m beräknas till 10 miljoner Euro per år (ca 95 miljoner svenska kronor). Å andra sidan beräknas vinsten, minskad kostnad för sjuklighet/vårdbudget, bli inte mindre än 187 miljarder Euro/år, ca 1,765 miljarder svenska kronor. Det motsvarar 36% av sjukvårdens indirekta kostnader i EU och 28% av de direkta kostnaderna.

Stig Bengmark: ”hoppas att våra politiker en dag ska inse vilka besparingar som kan göras.”

Vi instämmer i denna förhoppning och förordar att svenska myndigheter skyndsamt gör en självständig översyn av relevanta UL-värden – inte enbart för D-vitamin utan för samtliga hälsosamma kosttillskott.

En viktig fråga i sammanhanget är varför befolkningen blir allt sjukare?

En av de främsta orsakerna är näringsbrister som orsakar symtom och så småningom sjukdomar. Då förväntas vi ta läkemedel. Men läkemedel tar i bästa fall bara hand om symtomen – och bidrar oftast med mer eller mindre allvarliga biverkningar. Den underliggande orsaken – näringsbristen – är inte något som läkemedel råder bot på.

Enda lösningen är att ändra livsstil, d.v.s. äta bra kost och ta kosttillskott vid behov, samt stressa mindre och motionera mer. De allra flesta kosttillskott är hälsosamma och fungerar som ett utmärkt komplement till kosten. Att förbjuda kosttillskott baserat på hypotetiska och medicinskt felaktiga resonemang kommer att leda till allt fler hälsoproblem i Sverige.

Om Livsmedelsverket och kommunerna verkligen vill hjälpa svenska folket till bättre hälsa måste de snarast tänka om och uppdatera sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning.

Vi kräver att:

 1. Berörda kommuner omedelbart drar tillbaka sina krav på saluförbud av kosttillskott som överstiger UL.
 2. Livsmedelsverket och kommunerna skyndsamt uppdaterar sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning. EFSA:s rapport är förlegad och kan inte fungera som vägledning för kommunernas kontroller av hälsobutiker och nutritionsföretag.
 3. Livsmedelsverket följer gällande lagstiftning. I nuläget missbrukar myndigheten sin makt, överskrider sina befogenheter och bryter mot lagen. Utövandet äventyrar alla människors rätt till frihet och ett hälsosamt liv.

Text: Bertil Wosk

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Lobbytomeradade politiker fattar beslut om förbud och restriktioner fastän att fallen av vitaminförgiftade inte finns i statistiken.. Var är horderna av människor och de följdriktiga skadorna av “otillåten” konsumtion av vitaminer, mineraler? Är det kroppsbyggarnas desperation och hysteri av för mycket av allt och speciellt sig själva? I så fall ska vi förbjuda alkohol eftersom så många super ihjäl sig.

  Livsmedelsverket själv vitaminiserade lättmjölk och andra produkter i decennier med syntetiska preparat utan att mäta eller forska på dess skadlighet. Hur såg dessa tillverkningsprocesser ut? Är det sina egna misstag man bygger beslutsprocesserna på? Varför skiljer man inte på syntetiska och naturliga preparat?

  Torkad Salvia kan inte längre köpas i Hälsokostbutik eftersom vissa existenser röker den. Dess ypperliga medicinska värde för tex munhygien, inflammerat tandkött osv får alltså ge vika för ett dumdristigt missbruk.

  Nu ska vi se om vapen, cigaretter, bilar, knivar, hammare, skruvmejslar, ispikar!, spett och spadar röner samma öde..

  • Ytterligare en onödig studie – med ‘luddigt’ resultat!

   I Weekly Health kunde man förra året läsa att “..when Professor George Ebers, the renowned expert on multiple sclerosis at the Nuffield Dept. of Neurosciences at Oxford University, attended a symposium of top doctors and scientists in Chicago recently, he reported back that ..ALL THE DELEGATES WERE TAKING 4000iu of VitD3 PER DAY.. — Not only that but so were all the members of their families!!”

   “I just follow guidelines” var min specialists svar på frågan varför han tyckte jag skulle dra ner på mitt dagliga intag av 3000iu D3. Jag ökade förstås på istället!

   Ett problem med oskäligt låga rekommendationer av vitaminer, mineraler och andra kosttillskott blir ju att man får i sig en massa onödiga ‘fillers’ – eftersom man måste ta större doser av allting.

   Näminsann, myndigheterna behöver läsa på och tänka om!!

 • Jag har ätit extra naturliga kosttiskott i över 20 år och på så sätt behållit hälsan och stärkt mitt immunförsvar. Det är påtagligt att jag är friskare än den stora massan, vill inte göra mig själv bättre! men det är faktum.

  Likaså gäller vårt barn och häst, hund och katter.
  Vi vaccinerar oss inte heller och har i princip inte behövt använda sjukvård ( tack gode Gud 😉

  Nästan konstigt hur friska vi är ( peppar peppar …..

 • Jag skulle vilja se ett reportageteam ställa våra politiker mot väggen i de här frågorna. Hur försvarar de sin politik att tillåta cigaretter som dödar 12000 svenskar årligen samtidigt som de vill förbjuda kosttillskott som inte dödar någon? Eller stevia pulver? Mig veterligen har INGEN journalist, varken från mainstream eller alternativ media någonsin ställt just den frågan till våra politiker och publicerat svaret.

  • Jag skulle verkligen vilja höra deras svar om nu någon vill ställa dessa viktiga frågor till de ansvariga inom dessa myndigheter. Det finns så många viktiga frågor som behöver få ett svar. Det är hög tid att vi kräver svar som duger. Bra att du tar upp detta!

 • Jag är medveten om att det är farligt att låta någon annan bestämma över min hälsa och jag ser tydligt att livsmedelsverket tillåter ämnen som glykossirap, under olika namn i stället för socker i allt från godis, glass mm och det är extra farligt för särskilt barns hälsa. Det ger mig tydliga signaler att undvika dessa produkter.
  Man kan undra varför de utsätter barn medvetet för detta? Livsmedelsverket!!

  Läkemedelsverket är bara ute efter makt och pengar de med, de struntar i vår hälsa. De ser antagligen bara till sina stigande försäljningssiffror, dödsfallen tar de inget ansvar för.

  Det är alltid makt och pengar som styr, vi måste ge oss själva makten att välja vad vi ska stoppa i oss för ingen av dessa maktpersoner inom myndigheter tar något som helst ansvar när vi insjuknar.
  Det är baslivsmedel och undvikandet av all medicinering, motion och glädje som håller oss friska.
  Om vi bojkottar deras livsmedel och läkemedel slipper vi insjukna =)

 • @Birgitta @Else. Jag avser det faktum att Myndigheter allt mera ikläder sig lånta fjädrar och uttalar sig om vad som är bra för oss och vad som är skadligt för oss – ur ett förment hälsoperspektiv. Det gränsar till kvacksalveri. I all synnerhet när det kommer till barnens hälsa. De ska undvika smör och grädde till varje pris och ersätta med margarin och lättmjölk. Att hävda det personliga ansvaret för den egna hälsan och ansvaret för våra barns hälsa, är helt odiskutabelt! Ingenting annat.

 • Det personliga tjänstemannaansvaret togs bort av Palme 1975. Efter det så är det bara grovt tjänstefel som kan ge upphov till bestraffning. Men domstolarna anser att allt som myndigheters tjänstemän gör är lindrigt tjänstefel som inte ska bestraffas.
  Överallt annars i Brottsbalken står det att om tjänsteman eller myndighet bryter mot lag är det grovt lagbrott. Urkundsförfalskning har 5 års preskriptionstid i normalfallet medan det är 10 år i stället vid grov urkundsförfalskning av myndighet(sperson).

 • En fråga för dom som är kunnig inom Juridik. Kan man inte anmäla sådana utlåtanden för Tjänstemannafel? Men frågan är ju vårt anmäla. Det viktigaste for oss som jobbet inom sjukvården är att vara beläst och inte följer slavisk de rekommendationer av berörda myndigheter. Om dessa myndigheter visa sig så inkompetent som de gör, borde man kräver dess avskaffande, det sparar mycket pengar för landet.

  • Som Björn kommenterat så har vi inget tjänstemannaansvar i praktiken, om det handlar om att en privatperson farit illa av tjänstemannautövande. Däremot upplever ofta tjänstemannen att de är oerhört reglerade. Följer de inte regler och rekommendationer (och gör som alla andra, ofta det som BIG BUSINESS lagt ut riktlinjerna för, som våra myndigheter ska följa, vilka mediciner de ska rekommendera, o.s.v.) så kan de bli av med sina arbeten och bli straffade.
   När väl en tjänsteman råkar ut för en, gud förbjude, påläst, logisk och rationell människa, som kan bevisa och påvisa att tjänstemannen och myndigheten de arbetar för agerar felaktigt, med tanke på grundlag och mänskliga rättigheter, möts man oftast av total tystnad. De vet då att de har fel, men kan och får inte agera rätt, för straffet blir för stort, så det är bäst att tiga ut människan då. De försöker dock med sina intetsägande, faktabristande standardsvar ett tag, för de är ju till för folket. 😉 De har för detta ändamål gått sina charmkurser för skattebetalarnas pengar… eller fått lära sig hur man ska säga nej och trötta ut folk som har rätt till hjälp och ersättning från staten.

 • Att våra statliga institutioner, som ska värna vår hälsa, är korrumperade av industrin inom livsmedels- och medicinområdet har vi ju förstått sedan länge, och förtroendet för dem är mer och mer urholkat. Det tragiska är att de kommer undan med det.
  Att de har en dubbelmoral börjar nu bli mer och mer tydligt.
  Det viktigaste för oss är att skaffa egen kunskap och prova sig fram till vad man mår bra av.
  Lyssna till och utveckla intuitionen.

 • Det är sjukvårdens uppgift att handha frågor om människors hälsa/ohälsa. Det är legitimerad sjukvårdspersonal som har för ändamålet adekvat och lagstadgad utbildning. Om ngn icke legitimerad, ikläder sig lånta fjädrar och ägnar sig åt att bota, behandla eller förebygga allvarlig sjuklighet, i all synnerhet hos barn, faller det inom ramen för kvacksalveri. Och är åtalbart. Det är kanske hög tid för lämplig Förvaltningsdomstol att genomlysa problemet: Vem ska råda?

  • Ingen annan än JAG har ansvaret för min hälsa och det gäller med eller utan domstolsbeslut. Lagen får säga vad den vill, jag låter mig inte behandlas av “legitimerad sjukvårdspersonal som har för ändamålet adekvat och lagstadgad utbildning”, annat än i absoluta nödfall.

   Vem jag väljer att ta råd av (om jag så väljer att kasta tärning om det) är helt och hållet min ensak.
   Att jag i 60-års åldern mår alldeles förträffligt, utan några mediciner eller hysterisk motion, är bl a för att jag ser till att min kropp har mycket god tillgång (“överdoserar” så det står härliga till, enligt “vitrockarna”) till vitaminer, mineraler, fetter och aminosyror.
   Skulle det nu vara så att mitt välmående istället beror på placebo som en del hävdar och att jag “blir lurad” på mina pengar (för kosttillskott), så gärna för mig. Då väljer jag “dyr” placebo som jag betalar med MINA pengar, till skillnad från de som köper svindyr placebo med allmänna medel.

   Jag går till vilken “kvacksalvare” jag vill, om jag vill. Det är min hälsa det handlar om. Ni som vill gå till vitrockarna: Gör det! …men ge f-n i att tala om för mig hur jag ska göra!

   Det är MIN uppgift att handha frågor om MIN hälsa/ohälsa, INTE sjukvårdens, domstolens eller din!

  • Nyckelpigan:

   “Om ngn icke legitimerad, ikläder sig lånta fjädrar och ägnar sig åt att bota, behandla eller förebygga allvarlig sjuklighet, i all synnerhet hos barn, faller det inom ramen för kvacksalveri. ”

   Detsamma gäller ju om någon säger detsamma, med eller utan sk. legitimering.
   Och när var ordet “bota” aktuellt inom sjukvården senast?

  • En kommentar i aktuellt ämne föreslår att en Förvaltningsrätt skulle få avgöra hälsoproblem eller något som gäller dosering av medicinska preparat!

   Den som föreslog detta vet inte att svensk domarkår saknar nödvändig medicinsk kunskap!

   Sedan nackskadade (“whiplash”) hanterats illa av svensk sjukvård, Försäkringskassan, försäkringsbransch – och därför förlorat i domstolsprocesser – tillskrevs alla svenska domstolar. Där avkrävdes diarienummer, samt svar på frågan “om domarkåren hade nödvändig medicinsk kunskap – för att begripa vilken parts sakkunniga, som framförde de mest troliga medicinska förklaringarna till drabbades besvär!”

   S g s alla domstolars domare svarade – (när diarienummer krävs är svar obligatoriskt)!

   “Ingen hade någon medicinsk kunskap!” Hur skall då en Förvaltningsrätt ge korrekta svar om mediciners dosering – vilket ju kräver medicinsk kunskap!

   Medborgarna tycks tro att Förvaltningsrätter objektivt avgör problem myndigheter ställs inför!

   Sådana tvister “avgörs” oftast genom att myndigheterna får rätt mot klagande medborgare – oavsett vilka fel som än begåtts!

   – Förvaltningsrätterna är ju myndigheternas ”förlängda arm”! – Annars behövdes de väl inte?

   – Det tycks vara så att vad en myndighet än beslutat, brukar Förvaltningsrätterna fastställa det – hur fel det än var!

   – Myndigheter gör väl aldrig några fel? Lagstiftningen är väl så utformad?

   “Om staten är god och människorna är omdömesgilla nog” är hur von Wright´s tolkade Sokrates i boken “Att förstå sin samtid” (- sid 57, ISBN 91-0-056104-5). Den borde vara läsvärd i dessa sammanhang – inte bara vid “whiplash-skador” – något det finns alltför många bevis för – utan även dosering av läkemedel!

   Inte begår Läkemedelsverket, eller någon annan “Makt” några fel, utom först när ansvariga avsatts/avslöjats av någon ännu starkare “makt”! – FOLKOPINIONENS?

 • Elefanterna är klokare än livsmedelsverket. För länge sedan såg jag en naturfilm om elefanter som levde i ett vist område, där bara mineralfattig gräs och Busk träd erbjöds som föda. Varje år vallfärdade dessa elefanter till ett kargt område full av mjuka klippor som vittrade till damm rikt på diverse mineraler. Man såg hur dessa elefanter badade i denna sanddamm, kastade den på huden, gnuggade in i huden och tuggade på den. Där fanns det inget tal om rekommendationer eller överdos av mineraler, men varje elefant kände hur mycket av detta den behöver.

 • Föreningen “Allience for Natural Health” har nyligen publicerat en undersökning som visar att kosttillskott, dvs vitaminer och mineraler, är det säkraste ämne vi kan utsättas för. På helt andra sidan av riskskalan kommer mediciner. Statistiskt sätt är det 62 000 gånger farligare att ta medicin än kosttillskott.
  Enligt en rapport från USAs giftinformations central orsakades inte ett ända dödsfall av kosttillskott under ett år, medan 783 936 amerikaner dött av mediciner
  under samma år.

  • Till Ulf Lagerström; Rapporten från ”Allience for Natural Health” där fakta om “Statistiskt sätt är det 62 000 gånger farligare att ta medicin än kosttillskott.
   Enligt en rapport från USAs giftinformations central orsakades inte ett ända dödsfall av kosttillskott under ett år, medan 783 936 amerikaner dött av mediciner
   under samma år.” delges, har du länken till detta dokument?

   Skicka den till

   Ulf Bittner
   voulf56@gmail.com och lägg gärna ut den här på NewsVoice

 • Är rubriken “Läkemedelsverket äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa” rätt? Är det inte Livsmedelsverket som åsyftas?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *