Livsmedelsverket vill ha förbud mot vitaminer men cigaretter som kan döda får säljas fritt

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 mars 2015
- NewsVoice redaktion

Bertil WoskMånga svenskars hälsa äventyras allvarligt på grund av Livsmedelsverkets försäljningsförbud av vissa vitaminer och mineraler. I varje kiosk och livsmedelsaffär säljs tobak med varningstexten ”Rökning dödar”, men något förbud finns inte. Drogen spice kan enkelt beställas på internet.

Text: Bertil Wosk, Holistic, uppd. kl 15:45, 12 mars 2015

”Sverige silar mygg och sväljer kameler”, kommenterar den ansedde forskaren Mats Humble.

2006 och 2012 tog Europeiska Livsmedelsverket, EFSA, fram icke tvingande rekommendationer rörande en övre gräns för dagligt intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, Tolerable Upper Intake Limits  eller förkortat UL.

Enklare uttryckt: Medborgare rekommenderas att inte inta för höga doser av vitaminer och mineraler eftersom det kan vara skadligt.

Intentionen är god, men i praktiken uppstår en rad problem

Här följer några:

  • Tanken var att EU-kommissionen skulle anta dessa UL-värden. Projektet lades dock på is på grund av svårigheten att tillämpa det i praktiken.  En av de största svårigheterna är att inom EU-länderna finns avsevärt olika behov. Exempelvis: medborgare i Grekland och Spanien har inte samma behov av D-vitamin via kosttillskott i jämförelse med oss nordbor. I Sverige påvisar forskningsstudier uttalade D-vitaminbrister hos befolkningen. I nuläget finns ingen global konsensus om var den övre gränsen för vitaminer och mineraler bör ligga. Forskningsresultaten går isär. EFSA:s tolkning är dock både föråldrad och onödigt konservativ. Färskare forskningsrön finns inte med i EFSA:s rapport (se nedan). Ändå väljer Livsmedelsverket att hålla fast vid denna inaktuella rapport trots att den tydligt erkänner sina egna brister:

”The views or positions expressed in this report do not represent in legal terms the official position neither of the European Food Safety Authority or the European Commission. The European Food Safety Authority assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear.”

EFSAs rapport: Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals, 2006, s 2.

Myndigheterna vill alltså stoppa kosttillskott av skäl som inte har stöd i den vetenskapliga världen. Förfarandet är unikt och inte positivt.

  • Allvarligare är ändå det faktum att Livsmedelsverket överskrider sina befogenheter och bryter mot gällande lagstiftning. Myndigheten tolkar rekommendationer som tvingande lag vilket är ett brott mot gällande EU-lag som Sverige har förbundit sig att följa. Sveriges riksdag har inte heller stiftat en egen lag inom området, vilket vore önskvärt med tanke på de särskilda behov som föreligger för en stor del av Sveriges befolkning (se nedan).

Det faktum att Livsmedelsverket bryter mot lagen är oacceptabelt. I ett rättssamhälle måste alla medborgare veta vilka lagar som gäller för att kunna följa dem. I nuläget kan hälsokostaffärer och företag som producerar säkra kosttillskott utan förvarning få reda på att vissa produkter har belagts med saluförbud.

  • Myndighetsutövandet sker dessutom godtyckligt. Ansvaret för övervakning av kosttillskott har delegerats från Livsmedelsverket till Miljö- och hälsoinspektörerna i respektive kommun. Sedan många år utövar kommunerna professionell livsmedelskontroll; däremot har de inte tillräcklig kunskap om kosttillskott för att kunna göra pålitliga utvärderingar. Dessutom kan en produkt förbjudas i en kommun medan grannkommunen gör en helt annan tolkning. Invånare i en kommun tvingas då göra dyra inköpsresor till en annan kommun för att få tag på ett viktigt kosttillskott.

Ett exempel är Västerås kommun där en företagare och en hälsobutik nyligen fick säljförbud för vitaminerna B6, D, E och mineralet zink som vid föreskriven daglig dos innehåller mängder som överstiger eller tangerar EFSA:s uppsatta UL-värden.

Anledningen till säljförbudet var att produkterna inte är:

”tillräckligt säkra för att säljas till och konsumeras av allmänheten utan medicinsk övervakning och uppföljning”.

Läkemedelsverket äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa

För vitamin B6 är UL 25 mg per dagsdos. En intressant konsekvens är följande; Läkemedelsverket har godkänt vitamin B6 som receptfritt läkemedel i dosering upp till 240 mg/dag. Läkemedlet tillverkas av Meda/Recip under läkemedelsnamnet Pyridoxin Recip. I produktresumén och bipacksedeln finns angivet att det inte finns några rapporterade biverkningar för doseringarna 40-240 mg/dag. Denna produkt kan köpas fritt på apotek och i handel utanför apotek. Det framstår som ett mycket märkligt agerande från kommunens sida att hävda att ett kosttillskott överstigande 25 mg/dag inte skulle vara säkert när Läkemedelsverket har godkänt en receptfri dosering som är nästan tio gånger högre.

När det gäller D-vitamin är UL 100 mikrogram per dagsdos. Men om du solar när solen står högt på himlen en solig sommardag så bildas i huden 250 mikrogram D-vitamin på 20-30 min. Alltså 2.5 gånger så mycket som UL. Människor som bor närmare ekvatorn har under århundraden inte drabbats av biverkningar av för höga doser D-vitamin. Ansedda forskare anser, baserat på studier, att det inte finns någon risk för överdosering av D-vitamin förrän vid dagliga doser som överstiger 1 000 mikrogram/dag. Alltså 10 gånger högre dos än UL.

Man vet att vi i Norden behöver mer D-vitamin än på sydligare breddgrader. I synnerhet mörkhyade medborgare, liksom de som har heltäckande klädsel behöver högre doser. Nyare forskning visar dock att D-vitaminbrist är betydligt vanligare och allvarligare än vad man tidigare anat.

Professor Stig Bengmark skriver i en nyligen publicerad artikel att brist på detta vitamin (som också är ett hormon) kan ha en avgörande betydelse för uppkomsten av mer än 30 allvarliga sjukdomar, däribland cancer, Alzheimer, depressioner, diabetes 1 och 2, lungsjukdomar (inkl KOL), epilepsi och Parkinson (läs mer). Enligt professor Stig Bengmark har:

”mer än 80% av barn och ungdomar i övre Norrland och mer än 60% i södra Sverige (Göteborg) dokumenterad D-vitaminbrist”.

Mats Humble, en av Sveriges främsta forskare på området, framhåller att även mild D-vitaminbrist kan ge upphov till allvarlig ohälsa, t ex benskörhet och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd. Han skriver:

”Att i klinisk rutin upptäcka och behandla D-vitaminbrist skulle kunna ha oanade folkhälsoeffekter” / Läkartidningen nr 11 2007 volym 104 853

Det är synnerligen viktigt att dessa forskningsrön beaktas. Livsmedelsverkets förfarande äventyrar folkhälsan. Stig Bengmark framhåller att frekvensen av en rad sjukdomar skulle minska radikalt om alla invånare i Europa alltid hade normala D-vitaminnivåer. Dessutom skulle samhället spara häpnadsväckande summor varje år.

Ett amerikanskt-europeiskt forskningsprojekt (Gant WB et al Prog Biophys Mol Biol 2009;99:104-113) använde metoder som tagits fram av hälso-ekonomiprofessorn Bengt Jönsson på Handelshögskolan i Stockholm för att kartlägga effekterna för såväl hälsa som ekonomi om alla innevånare i EU alltid hade normalt D-vitamin i blodet. Resultatet borde få samtliga politiker att vakna upp.

Gränsen för D-vitaminbrist sattes till en mycket låg nivå, 40 ng/mL, och idag är nästan alla forskare och även myndigheterna i en del länder överens att det bör ligga nästan dubbelt så högt, 70 ng/mL. Kostnaden för information och blodtester m m beräknas till 10 miljoner Euro per år (ca 95 miljoner svenska kronor). Å andra sidan beräknas vinsten, minskad kostnad för sjuklighet/vårdbudget, bli inte mindre än 187 miljarder Euro/år, ca 1,765 miljarder svenska kronor. Det motsvarar 36% av sjukvårdens indirekta kostnader i EU och 28% av de direkta kostnaderna.

Stig Bengmark: ”hoppas att våra politiker en dag ska inse vilka besparingar som kan göras.”

Vi instämmer i denna förhoppning och förordar att svenska myndigheter skyndsamt gör en självständig översyn av relevanta UL-värden – inte enbart för D-vitamin utan för samtliga hälsosamma kosttillskott.

En viktig fråga i sammanhanget är varför befolkningen blir allt sjukare?

En av de främsta orsakerna är näringsbrister som orsakar symtom och så småningom sjukdomar. Då förväntas vi ta läkemedel. Men läkemedel tar i bästa fall bara hand om symtomen – och bidrar oftast med mer eller mindre allvarliga biverkningar. Den underliggande orsaken – näringsbristen – är inte något som läkemedel råder bot på.

Enda lösningen är att ändra livsstil, d.v.s. äta bra kost och ta kosttillskott vid behov, samt stressa mindre och motionera mer. De allra flesta kosttillskott är hälsosamma och fungerar som ett utmärkt komplement till kosten. Att förbjuda kosttillskott baserat på hypotetiska och medicinskt felaktiga resonemang kommer att leda till allt fler hälsoproblem i Sverige.

Om Livsmedelsverket och kommunerna verkligen vill hjälpa svenska folket till bättre hälsa måste de snarast tänka om och uppdatera sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning.

Vi kräver att:

  1. Berörda kommuner omedelbart drar tillbaka sina krav på saluförbud av kosttillskott som överstiger UL.
  2. Livsmedelsverket och kommunerna skyndsamt uppdaterar sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning. EFSA:s rapport är förlegad och kan inte fungera som vägledning för kommunernas kontroller av hälsobutiker och nutritionsföretag.
  3. Livsmedelsverket följer gällande lagstiftning. I nuläget missbrukar myndigheten sin makt, överskrider sina befogenheter och bryter mot lagen. Utövandet äventyrar alla människors rätt till frihet och ett hälsosamt liv.

Text: Bertil Wosk

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq