Svenskt rättsväsende – Vanliga människor är bara bönder i ett schackparti – HILDA, IDA och RUBEN styr allt

81
6149
Högsta förvaltningsdomstolen - Wikimedia Commons
Högsta förvaltningsdomstolen – Wikimedia Commons

Orättfärdiga domar mot sjuka, jäv, och ordenstänkande styr vårt rättsväsende. Vanliga människor kan inte förvänta sig att det svenska rättsväsendet ska ge rättvis behandling och rättvisa domar, skriver författaren Bertil Lindqvist som förklarar hur kartellbildningar kontrollerar.

Text: Bertil Lindqvist | Högsta förvaltningsdomstolen – Foto: Wikimedia Commons

I hela min livstid har jag fått lära mig att: ”Du har alltid rätt att få din sak prövad i två instanser.” Så heter det kanske fortfarande, men i praktiken är det inte så. För att få din sak prövad i en högre instans behövs oftast ett Prövningstillstånd. Rätten till prövning i två instanser försvann i samband med omfattande ändringar av rättegångsbalken år 2008.1) Har detta då någon verklig betydelse. Jo, det har det verkligen. Jag ska kort berätta ur verkliga livet hur det kan fungera i liten skala.

Lagmannen, åklagaren och vittnet (polismannen) var kompisar

För c:a 30 år sedan blev jag tagen av en civil polisbil med en ensam polis för fortkörning. Jag visste med mig att jag inte kört för fort och vägrade att skriva på några böter. Så småningom hamnade vi i Tingsrätten som första mål efter lunch. När jag satt utanför förhandlingssalen kom lagmannen, åklagaren och vittnet tillsammans. De hade inte bara ätit en gemensam lunch, deras prat om den lunchen och senaste deras gemensamma jakt, visade på ett jäv utan motstycke, men det begrep jag inte då.

Rättegången var snabbt avklarad och vittnet dvs. polismannen bedömdes som mycket trovärdig så domen var en ren formsak.

Polismannen – det mycket trovärdiga vittnet – ljög

Eftersom jag kan räkna, tog jag efter hemkomsten och räknade på polismannens vittnesmål och fick fram rent horribla siffror som polismannen och tillika det mycket trovärdiga vittnet kastat ur sig. Jag utnyttjade min rätt att överklaga och återigen vittnade ”den mycket trovärdige polismannen” exakt samma som tidigare. Efter att jag tagit siffrorna baserade på polisens vittnesmål och visat beräkningarna för hovrätten blev jag omedelbart frikänd. Påföljden för mened är vanligtvis fängelse, något som polismannen givetvis slapp.

Samma princip gäller i de sjukas kamp mot försäkringsbolag och vår maktelit

Varför nämner jag ett obetydligt trafikmål jo för exakt så här går det till när sjuka i domstol förvägras vård. Samma gäller mål där sjuka vill ha vård eller ersättningar för skador eller i övrigt via domstolen kämpar mot en maktfullkomlig offentlig byråkrati.

Domstolarna stöttar de som ingår i deras personliga nätverk så ofta att denna artikel inte räcker på långa vägar, för att återge en bråkdel av dessa fall, men precis som i trafikmålet jag nämnde ovan där kom lagmannen, åklagaren och vittnet tillsammans hade ätit lunch tillsammans, sker idag i stor skala och utan att medborgarna känner till det. Man umgås, har luncher, kurser och andra aktiviteter där alltifrån polisbefäl rikspolischef domare åklagare advokater generaldirektörer samt det värsta av allt rättsväsendets övervakande instanser JK i spetsen. Jag återkommer till det längre ner i artikeln.

Får ingen överklaga? Alla får överklaga, men alla får inte sin sak prövad i högre instans.

Målutredningens förslag om generellt prövningstillstånd

Målutredningen föreslår i betänkandet Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) att ett generellt krav på prövningstillstånd till hovrätt och kammarrätt ska införas. Grunderna för prövningstillstånd ska vara enhetliga i hovrätt och kammarrätt. Därmed ska granskningsdispens införas också i kammarrätterna. (Därmed försvann också vår rätt att få vårt ärende prövat i två instanser).

Krav på prövningstillstånd gäller i dag för 40 procent av målen som kommer till hovrätt och för 70 procent av målen till kammarrätt. Undantagna är främst de flesta brottmål och skattemålen. 2) Sensmoralen av detta är att idag så skulle jag ha blivit felaktigt dömd, i och med att jag med en säkerhet som gränsar till visshet inte fått något prövningstillstånd. Polismannen hade också fortsättningsvis framstått som mycket trovärdig.

Förfarande vid prövningstillstånd

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges,9) går en jurist vid kammarrätten igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för två eller tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att ge prövningstillstånd.

På byråkratsvenska låter det ganska fint, men översätter man det till vanlig begriplig svenska så handlar det om ett godtycke av stora mått. Man överlåter helt enkelt att en låg tjänsteman att hantera ärendena på så kallade delegation, givetvis inom angivna procentsatser och sedan komma med förslag till ett par domare som sedan signerar de färdiga besluten.

HILDA, IDA och RUBEN  – Ytterligare ett steg närmare total rättslöshet via kartellbildning

HILDA är ett nätverk för kvinnor arbetande inom svenskt rättsväsende. I nätverket ingår ett stort antal av landets ledande kvinnliga jurister, bland andra advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser. 3)

Vid ett möte på Advokatsamfundets kansli, skapades organisationen den 18 januari 2006, och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Det blev nätverket HILDA. Den officiella förklaringen var att:

Hilda är ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

Detta argument kan verkligen ifrågasättas, speciellt som man arbetar intimt med den manliga motsvarigheten RUBEN.

Den verkliga anledningen – att via möten och träffar skapa ett kotteri och diskutera hur man ska döma i vissa ärenden, verkar mer trolig. Möjligheten för en person att överklaga har starkt begränsats genom förfarandet med prövningstillstånd. Skulle man tillhöra de procent som får en andra rättegång, så verkar det väldigt troligt att man hör sig för inom sina nätverk, så att man inte förargar en kollega genom att komma med en avvikande åsikt. Jag kommer att redovisa sådana fall senare i artikeln.

RUBEN är ett nätverk för män arbetande inom svenskt rättsväsende.

IDA Nätverk för svenska domstolschefer

IDADenna treenighet gör att situationen jag beskrev i början av artikeln där lagmannen, åklagaren och vittnet kom tillsammans efter att ha pratat igenom saken över en lunch, nu sker organiserat. Gör man sig osams med någon i denna treenighet är det i det närmaste omöjligt att få en rättslig prövning värd namnet.

Vi pratar gärna om mänskliga rättigheter, men givetvis i något annat land. Att staten dagligen bryter mot de mänskliga rättigheterna i Sverige, vet många svenskar inte ens om.

Varför dessa nätverk har bildats, är för mig och många andra en gåta och för de flesta människor ett otäckt steg mot en tjänstemannadiktaur som dessutom sedan tidigare befriats från sitt tjänstemannaansvar. En otäck kombination.

Nätverket IDA består som ovan nämts av domstolschefer. I nätverken HILDA och RUBEN är man mer diversifierad.

HILDA 4)
RUBEN 5)
Britta Ahnmé Kågerman Ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden Göran Lambertz, f.d. ansvarig JK f.n. justitieråd i HD.
Mari Andersson
Tf. kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm Sten Heckscher f.d. Rikspolischef
Gudrun Antemar Lagman, Förvaltningsrätten i Stockholm Stefan Strömberg f.d. Rikspolischef
Margareta Bergström President i Hovrätten för Övre Norrland Bengt Svenson Rikspolischef
Maria Billing Chefsjurist, Sveriges advokatsamfund Fredrik Wersäll  f.d. ansvarige Riksåklagare numera Hovrättspresident & Ordf. för Statens Ansvarsnämnd
Lena Blixt Hovrättsråd Stefan Strömberg.  f.d. Rikspolischef
Agneta Broberg Diskrimineringsombudsman f.d. Ordförande för Svenska Advokatsamfundet
Anna Skarhed Justitiekansler Tomas Nilson avgående Ordf. för Sv. Advokatsamfundet
Agneta Bäcklund
Justitieråd Dan Eliasson f.d. statssekreterare
Maria Eka
Expeditions- och rättschef
Regeringskansliet, Kulturdepartementet
Anders Perklev Riksåklagare (RÅ)
Charlotte von Essen
Rättschef Justitiedepartementet Peter Danowsky  Medieadvokat
Carin Götblad RikspolischefFd Nationell samordnare mot våld i nära relationer

Det har inte varit utan besvär att sammanställa detta urval och som bara utgör en del av medlemmarna, speciellt har det varit så ang. nätverket RUBEN och vissa uppgifter kan vara obsoleta. Många länkar till dessa sidor har upphört att fungera (error 404) vilket i sig får mig att tänka på skuggornas domäner. Nedanstående länkar fungerar i skrivande stund.

Alla är lika inför lagen, men vissa är mer lika än andra

Det är utan tvekan så det var tänkt från början, att alla skulle vara lika inför lagen. Med när den kartell som styr rättsväsendet idag, där alla rättsliga instanser samt de som skall övervaka och tillse att de rättsliga instanserna jobbar efter vår svenska lag, tillhör samma paraplykartell, då har vi fått en rättslig diktatur.

För säkerhets skull är både tjänstemannaansvaret och Riksrätten avskaffade, så risken för kartellens medlemmar att få stå till svars på något sätt är obefintlig. I en rättslig diktatur är rättsskipningen godtycklig, och då kan lagen tolkas efter eget gottfinnande. Jämför de två fallen nedan.

Bevisad och dokumenterad misshandel lämnades utan åtgärd

Denna misshandel skedde på Vikingline mitt framför övervakningskameran 6) Enligt artikel i Aftonbladet skedde misshandeln i oktober 2009. Den misshandlade fick svåra skador i Nacke (whiplash) snett bäcken och diskbråck och har därför inte kunnat jobba på 4 år.

Kammaråklagare Thomas Holst

Trots att hela misshandeln fångats på film och förövarna var identifierade, lade Kammaråklagare Thomas Holst ner utredningen. Enligt Aftonbladet menade Kammaråklagare Thomas Holst att:

”Om vi skulle försöka hämta hem alla människor som begått brott som inte är tillräckligt allvarliga, så skulle vi få väldigt mycket att göra.”

Man tror knappt det är sant. (klicka på bilden eller länken och titta på filmen) Efter insatser från Aftonbladet togs fallet upp igen i februari 2012. Hur kan sådant här hända? Frågan ska väl närmast ställas till HILDA. IDA och RUBEN.

Hur rimmar fallet med misshandeln på Vikingfärgan i en jämförelse med Julian Assange-affären?

Frågan är intressant och bör väl också ställas till Kartellen HILDA, IDA och RUBEN. När man läser dokumenten beträffande domstolens misstankar mot Julian Assange, 7) och jämför dessa mot misshandeln på Vikingfärjan så är det svårt att förstå den nytta som HILDA. IDA och RUBEN gör speciellt med tanke på Kammaråklagare Thomas Holst att: ”Om vi skulle försöka hämta hem alla människor som begått brott som inte är tillräckligt allvarliga, så skulle vi få väldigt mycket att göra.”

Vi vanliga människor som de facto är domstolarnas uppdragsgivare, tycket förståss att misshandel till invaliditet är betydligt alvarligare än ofredande som det gäller i Julian Assanges fall. Alla ni som läser denna artikel kan gå in på länk 8, och läsa alla förhör i Assangefallet. Det som efter det tror att det handlar om våldtäckt, blir nor svår att finna.

Likväl väljer svensk rättvisa att hålla någon i husarrest i London till miljoner i kostnader, medan man tycker det blir för jobbigt att ta hem och lagföra någon där alla bevis finns.

Säkerligen kommer representanter för HILDA. IDA och RUBEN att hävda att det inte är deras bord utan att deras kartell endast är till för att ge sina medlemmar bättre karriärer. Bullshit, säger jag och många med mig. Denna kartell har redan tagit makten över hela rättsväsendet och ska då rimligtvis ansvara för att våra domstolar har bättre rättssäkerhet än om man skulle använda sig av två Ytazytärningar.

Vi som medborgare i Sverige och rättsväsendets uppdragsgivare, måste protestera högljutt och inte acceptera denna lekstuga.

Mitt bidrag är att jag har skrivit Trilogin Folkbödlarna dvs. böckerna “Haveristerna”, “Bödlarna” och “Förrädarna”. Böckerna är en mix av fiction och verklighet och man kan läsa den första boken “Haveristerna” gratis endast här på NewsVoice.

Text: Bertil Lindqvist

Referenser

Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå: Bobattre.se/VaraSidorFragaVisa.asp
Tidningen Advokaten: Advokatsamfundet.se/Advokaten/Nr-1-2011-Argang-77/
Advokatsamfundets hemsida: Advokatsamfundet.se/Natverket-Hilda/
HILDA`s hemsida: Advokatsamfundet.se/Hilda/Hilda/Hildas-medlemmar/
Nyhetsverket: Nyhetsverket.se/nyhet/16287/
Aftonbladet: Aftonbladet.se/nyheter/article17503052.ab
Reclaim Justice Defender of article 6: Reclaimjustice.com/artiklar/det-kastar-en-skugga
Reclaim Jusitce Häktningspromemoria mm: Reclaimjustice.com/pdf/Assange.pdf
Förfarande med prövningstillstånd: Domstol.se/Myndighetsbeslut/Provningstillstand/

Bertil-Lindqvists-bocker


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Prenumerera
Notify of
guest
81 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Carina af Autentopia
Gäst
14 april 2015 kl 10:04

Tack för intressant artikel, Bertil!

Nätverken och jävet är ett resultat av hur det juridiska systemet är konstruerat. Genom att staten, THE KINGDOM OF SWEDEN, tvångsansluts alla nyfödda till denna sekt och därmed skapas juridiska fiktioner personer, vilka därför per automatik blir objekt under staten utan mänskliga rättigheter – en papperskonstruktion kan ju inte lida skada!

Genom att lura var och en att tro att papperskonstruktionen och den levande människan är samma sak och kalla den för “fysisk person” – en omöjlig hybrid för övrigt, har bankirerna/Kahzarsatanisterna, vilka kontrollerar maskineriet, med framgång ställt stater och deras handelsdrivande bolag under sig och tillsammans med sin penningparasitism skapat helvetet på jorden. Två enkla trick således – fractional reserve banking och illusionsjuridik, utgör slavsystemets tvåsidiga mynt.

Det jäv som du tar upp i artikeln ligger på en undernivå eftersom dessa tjänstemän “bara” har samma arbetsgivare – bolaget REGERINGSKANSLIET. Vad värre är att det är vi – de levande människorna – som skapat staten, och därför står över den, och därför tjänar alla dessa tjänstemän dessutom FEL herre, d v s bolagen istället för de levande människorna.

Jag rullade upp de juridiska grunderna för detta i ett åtal, vilket du och intresserade läsare hittar en länk till i detta inlägg: http://www.autentopia.se/blogg/?p=5277

En mycket intressant miniutredning av En, allmänt kallad Lege Net finns här: http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/en-mini-utredning-ang-raetten-till-skadestand-eller-ersaettning-pga-myndighetsbeslut.html

En, allmänt kallad Stella, har just överklagat beslut av Nyköpings kommun där den levande människan tvångshänvisats till slavingången. Jag skrev ett inlägg om det häromdagen: http://www.autentopia.se/blogg/?p=5335

Människorättsjuristen Marius Reikerås har nyligen meddelat att Norska staten från EU:s människorättsdomstol avkrävs svar beträffande tvångsförsäljningar av egendom. Jag skrev om det här: http://www.autentopia.se/blogg/?p=5321

Således rör på sig lite sakta men säkert…

JR
JR
Gäst
14 april 2015 kl 10:41

Sverige saknar fristående författningsdomstol och domar är alltså politiska med regeringen som sista instans. Är de politiska regeringarna i väst ens lagliga längre? USA styrs knappast från Washington DC utom på pappret och i mediadrakar och Sveriges regering är tydligen underställda DC som en bolagsstyrelse. Vad som skymtar i bakgrunden är en hybrid till korporativ kommunism av sovjetisk modell. Hur många i befolkningen tycker att regeringsorganet DN ger en bild av vad som sker i landet? Eller att det överhuvudtaget stämmer överens med den verklighet som trots allt finns därute. All ekonomisk makt i landet är ju delegerad till samma korporativa kommunism och okända bänknötare i Bryssel. Ska de som nu påstår sej leda landet behålla sin skamfilade trovärdighet så får dom väl börja beskriva verkligheten som den är och inte efter direktiv som dom får via sina dataskärmar. Skärpning önskas.

Bertil Lindqvist
Gäst
14 april 2015 kl 11:20

JR, det där med författningsdomstolen är viktigt. I Kombination med att Tjänstemannaansvaret avskaffades 1974 och att Riksrätten också är borttagen (den siste som åtalades där var vist Centreledaren Hedlund om jag mins rätt), så kan han inom den kartell jag beskriver i praktiken inte få någon bestraffning för de korruptionsövergrepp som sker dagligen.

Efter en dom av dåvarande JK Göran Lambertz, som sa att staten hade ådragit sig skadeståndsansvar, uppmanade Lambertz, käranden att komma in med skadeståndskrav så att ärendet kunde regleras och avslutas. Advokatbyrå efter advokatbyrå åtog sig fallet, men backade sedan oförklarligt ur efter någon dag. Klart att vi vanliga medborgare undrar varför? Den enkla sanningen är att målet skapade konflikt mellan å ena sidan fordringsägaren och a andra sidan medlemmar i nätverken. Fallet är fortfarande oreglerat.

Adam NätvÄrkselev
Adam NätvÄrkselev
Gäst
14 april 2015 kl 14:01

Bertil Lindqvist, tack för att Du här på internet vill, kan och vågar, informera Marknaden om den rättssäkerhetsbrist, som KAN vara FÖRDRAGSBROTT, om Marknaden under historisk tid i livet utvecklat rätt KUNSKAP att i nutid och mentala rum, undermedvetet och medvetet FÖRSTÅR när, var och VARFÖR, den svenska Marknaden blir blåst på sina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska marknaden i EES och Europeiska unionen.

Leif Erlingsson
14 april 2015 kl 16:15

Varför skriver du inte ut varför, Adam NätvÄrkselev? All erfarenhet säger att det inte går genom svenska domstolar eller myndigheter, så rimligen innebär detta att det måste tas upp i Straßburg. Fast när jag läser den SOU 1997:194 (Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG regler / Medlemsstaternas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-rätten) som du själv i massor av forum det senaste årtiondet så idogt refererat till, så framgår förstås att man först bör ha uttömt de nationella möjligheterna genom det nationella (s.k.) rättssystemet. Vilket i.o.f.s. är snabbt avklarat, då man nekas prövningstillstånd…

Adam NätvÄrkselev
Adam NätvÄrkselev
Gäst
14 april 2015 kl 17:08

Leif E, tack för frågan VARFÖR!

Kunskap är enskild utvecklad och ägd egendom, att i nutid och mentala rum, lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och varför Europadomstolen med säte i Strasbourg INTE är den domstol som dagens JK Anna Skarhed redovisat i Regeringens SOU 1997:194.

Att det är snabbt avklarat för ”man” att erhålla prövningstillstånd, beror på att ”man” inte är ett rättssubjekt med enskild ägd rättsförmåga (rättskapacitet), att i EN svensk domstol erhålla prövningstillstånd.

EN svensk domstol är EN del av EN svensk tillsynsmyndighet av kvalitet och säkerhet i EU-rätten, med skadeståndsansvar för det allmänna (Regeringen som svenskt rättssubjekt och med Anna Skarhed (JK) som i nutid, nära framtid och rum är regeringens advokat och kostnadsfri handläggare av skattefria skadestånd mot EN drabbad enskild medborgare med RÄTT utvecklad och ägd KUNSKAP att FÖRSTÅ när, var och VARFÖR.

Begreppen svenska “domstolar eller myndigheter” är ett laglöst kollektiv utan personligt ansvar och RISK, för säkerhetsbrist i producerat resultat till laglöst kollektivt pronomen.

Att FÖRÄNDRA enskild utvecklad och ägd KUNSKAP 180 grader, kräver att Marknaden vill, kan och vågar FÖRSTÅ att det allmänna svenska skolsystemet under historisk tid i livet lärt, tränat och betygsatt enskild utvecklad KUNSKAP att i nutid och mentala rum undermedvetet och medvetet LYDA Jante, och Luthers läror, att i tal eller text producera laglösa ord eller begrepp utan nytta, ansvar och RISK, för EN drabbad enskild svensk medborgare, som i nutid och rum bli blåst/lurad på enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, för säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska marknaden i EES och Europeiska unionen.

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
14 april 2015 kl 17:11

När kommer författaren Bertil Lindquist dras inför rätta, sedan rådande korruption i vårt juridiska system avslöjats, samt all orätt “Vanlige Svensson” utsatts för av den makt som nu avslöjats?

Enligt statsvetaren Anne-Marie Pålssons bok ”Knapptryckarpartiet” bestämmer partiledningarna vilka, som representerar oss i riksdag och regering!

Förr fick ledamöterna sin riksdagslön direkt hemskickad – utan mellanhänder .- men idag kommer den via partikanslierna! Så bortsorteras alla, vilka inte gör som ledningen vill!

Vilken juridisk kunskap hade riksdagens ledamöter vi väljare påstås ha valt? Vilka formulerade lagstiftningens innehåll? Ledamöterna? Knappast!

Tankeväckande är att styrelseledamöterna i Försäkringsjuridiska Föreningen dels är rådgivare i regeringskansliet (utan att behöva underteckna några jävsdeklarationer), dels där fungerar som försäkringsbranschens lobbyverksamhet!

Kan det förhållandet förklara varför medicinskt och juridiskt okunniga nackskadade i trafikolyckor regelmässigt förlorar i domstol mot sitt försäkringsbolag – trots alla sina skador (vilka framgångsrikt både diagnostiserats och opererats av ledande experter inom EU/EESområdet och världen runt)!

Kaliber avslöjade nyligen att neurologiprofessorn Hans Link ägnat sig åt kvalificerat JÄV, som försäkringsläkare åt försäkringsbranschens Trafikskadenämnd, en lång rad olika försäkringsbolag, samtidigt som han länge varit Socialstyrelsens Vetenskapliga Råd!

Vems tolkningar av lagens bokstav avgör i slutändan om verklig rättssäkerhet råder?

Inte bara i fallet Link, utan alla vilka ägnat sig åt samma typ av manipulativ och mycket lönsamma JÄV-verksamhet åt försäkringsbranschen – mot svårt trafikskadedrabbade – skall räkna med att bli mycket noga och sakligt granskade framöver – insamling av domslut, journaler och intyg pågår sedan länge!

Leif Erlingsson
14 april 2015 kl 17:40

Adam NätvÄrkselev, JK Anna Skarhed är bevisligen jävig. Eller tänkte du att “ett rättssubjekt med enskild ägd rättsförmåga (rättskapacitet)” skulle driva sin sak någonannanstans? Tror du dessutom det hjälper att använda ett formellt exakt språk? Vad har du i så fall för belägg för det? (I den anglosaxiska världen finns det t.o.m. en man som skapat en egen exakt syntax för att inget avtal skrivet enligt denna syntax på något sätt ska vara möjlig att formellt tolka på mer än ett enda sätt, men i slutänden handlar det ju om människor kan tolka eller om de uppfattar “gobbledygook”. För det ska väl inte vara en “rättsdator” som tolkar. Eller?!)

Bertil Lindqvist
Gäst
14 april 2015 kl 18:25

Bo Sonnsjö – menar du att jag skulle ställas iför rätta för inför rätta för att jag oskuldsfullt säger att:

KEJSAREN HAR JU INGA KLÄDER, HAN ÄR JU NAKEN.

Inte en i H C Andersens saga ställdes det oskyldiga barnet inför rätta för att han sa sanningen.
Vill du Bo Sonnsjö säga att vi i Sverige är en så rättslig bananrepublik, att vi kan ställas inför rätta för att vi i all välmening säger sanningen?

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
14 april 2015 kl 22:11

Bertil – jag gjorde bara en lite vidare tolkning med utgångspunkt från hur Du blev hanterad efter trafikhändelsen Du beskrev, som bara var en ringa historia – i jämförelse med att NU anklaga de bästa av samhällets humanresurser, IDA, HILDA OCH RUBEN, vårt juridiska systemets värdefullaste ingredienser!

Du har ju skrivit några mycket spännande böcker, som fler borde läsa! Där konstifika händelser sker med betydande anknytning till verkligheten …

Man kan aldrig veta vad som händer – när man citerar vad som skulle kunna råka hända den som vågar rådbråka Wallenbergska släkten … där någon påstår sig äga alla svenska domstolar …

I Sverige odlas inga sådana mängder bananer, att det kan liknas vid en bananrepublik!

Dock, vid granskning innanför skalet hittas paragrafer som försäkringsbolagsjurister, advokater och domare (alla utan nödvändig medicinsk kunskap) använder enär de tycks ha tolkningsföreträde jämfört med skadedrabbade …

Hur skall man annars tolka utfallet i svenska domstolar – som det sett ut under de senaste åren!

Att svenska paragrafer leder till andra resultat än vad EUdomstolens domar beslutat – har alltför många skadeoffer för sent upptäckt … Det vet både Du och jag!

Bananer, vilka lagrats för länge – måste kasseras, precis som alla nu föråldrade medicinska påståenden försäkringsbranschens försäkringsläkare använder – för att fortsatt kunna få accepteras både medicinskt och juridiskt!

Helt i enlighet med vad både SANCO, EUkommissionen, liksom Sveriges Läkarförbund hävdar skall man numera leva upp till Hippokrates krav på etik!

– Men vad gör man inte för att få lättförtjänta inkomster – även om det går ut över svårt trafikskadade – precis vad Kaliber nyss kunde avslöja gällande professor Hans Link!

– Men fler gör ju likadant – tar chansen innan det är för sent!

– D v s när domslut endast skall bygga på korrekta medicinska fakta! Vilket skall gälla även för försäkringsläkarkåren fr o m år 2015!

Leif Erlingsson
15 april 2015 kl 00:12

Adam NätvÄrkselev, ang, vilken domstol etc. som föreslogs i SOU 1997:194, så har det förslaget INTE gjorts till svensk författning. SOU 1997:194 sidan 149: “Jag föreslår därför att bestämmelsen i 3 kap. 7 § SkL upphävs.“.

Men 3 kap. 7 § SkL finns kvar: “Talan om ersättning enligt 2 § får inte föras med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, om inte beslutet upphävts eller ändrats. Sådan talan får inte heller föras med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter överklagande prövats av regeringen, Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, utan att beslutet upphävts eller ändrats. Lag (2010:1458).

Om 3 kap. 7 § SkL tas bort då kan 3 kap. 10 § SkL enligt förslaget på sidan 150 av SOU 1997:194 tillämpas, och det blir klart vilken domstol som är behörig.

Det kan visserligen påtalas att 3 kap. 7 § SkL kan innebära fördragsbrott, så en öppning kan ju vara att stämma staten på skadestånd för att riksdagen INTE har tagit bort 3 kap. 7 § SkL. Detta skulle möjligen inte bryta mot 3 kap. 7 § SkL eftersom det inte är ett beslut av riksdagen som förorsakar skadeståndskravet utan FRÅNVARON av ett beslut.

Tillägg: Det står också på sidan 150 av SOU 1997:194 i stycket efter ”10.4 Prövningen av skadeståndskrav med anledning av beslut av de högsta statsmakterna och domstolarna – 3 kap. 10 § SkL bör justeras”, nämligen i ”10.5 Behov av andra författningsändringar”, att, citat: ”De flesta krav på skadestånd som riktas mot staten tas inte upp till prövning av domstol. I stället är det JK som har att pröva dessa anspråk”. Och som sagt, JK är jävig. Fast det är ju även domstolarna, när skadeståndskraven avser brister i handläggningen i samma domstolar.

Leif Erlingsson
15 april 2015 kl 00:23

{Konstigt. Hade klickat att jag ville redigera, men det försvann. Torbjörn får gärna föra in följande till det ovan:}

Tillägg: Det står också på sidan 150 av SOU 1997:194 i stycket efter “10.4 Prövningen av skadeståndskrav med anledning av beslut av de högsta statsmakterna och domstolarna – 3 kap. 10 § SkL bör justeras“, nämligen i “10.5 Behov av andra författningsändringar“, att, citat: “De flesta krav på skadestånd som riktas mot staten tas inte upp till prövning av domstol. I stället är det JK som har att pröva dessa anspråk”. Och som sagt, JK är jävig. Fast det är ju även domstolarna, när skadeståndskraven avser brister i handläggningen i samma domstolar.

Realme Notthename
Realme Notthename
Gäst
15 april 2015 kl 09:44

Att försöka finna rättvisa i “systemet” är som att gå till Gestapo och klaga på att Adolfs hundar pinkat på ens köksmatta.

Spelet är riggat och det är den enskildes val att sluta delta, men till priset av att ta fullständigt ansvar för alla sina tankar , ord och handlingar, och börjar våga tänka tanken att vi faktiskt besitter förmågor som gör detta “system” helt överflödigt.

Vadå tagit bort tjänstemannaansvaret, tänk efter nu, hur kan Ida ge Hilda rätten att förmå Ruben att orsaka skada på livs levande män, kvinnor och barn och slippa eget ansvar när INGEN enskild hade denna sk. “rätt” till att börja med.
( precis som med politiska sk. val)

Förstår man det som beskrevs i tidigare inlägg, skillnaden på äkta människa och papperskonstruktion, så öppnar sig den enda möjligheten just nu att lindra erfaren skada genom att ställa ansvariga och deltagare för orsakad skada till svars utan att blanda in dessa pappersfantasier som. ex. vis tjänsteman och göra det som enskilt åtal och inte via korrupta gängmedlemmar i skämtet kallat “rättsväsendet” kanske därför det kallas väsen, alla känner till det men ingen har sett spår av det.

Det är därför fru “justitia” är blind, hon skulle inte känna igen rättvisa om så hon snubblade på den.

Vad skulle nån med mentalitet som figuren Zeb Macahan gestaltar gjort om han blivit utsatt för minsta försök till rättsövergrepp ? Inte så svårt va, sunt förnuft kallades det tidigare.

Vuxna killar borde sluta kolla på sport, leka med TVspel , kalla varann för hen och bestämma sig för att växa upp till riktiga män, vilket var ju grundtanken. Att en riktig kvinnas stöd i detta åtagande mångdubblar chansen att lyckas är dagens “understatement”

Utan sanning ingen rättvisa, så ut i ljuset med alla hemliga arnes, Pandoras ask är öppen He He

Bertil Lindqvist
Gäst
15 april 2015 kl 12:44

Intressanta synpunkter och extra roliga att läsa då en bit humor är inblandat. Humor gör sanningen ännu vassare. Replikerna nedan är dessutom väldigt sanna.

“Att försöka finna rättvisa i ”systemet” är som att gå till Gestapo och klaga på att Adolfs hundar pinkat på ens köksmatta”.

“Det är därför fru ”justitia” är blind, hon skulle inte känna igen rättvisa om så hon snubblade på den.”

Jag har hört förslag om att ersätta alla dessa oligarker med tärningar. Det har från samma samma källa påståtts att kostnaderna skulle minska radikalt och rättssäkerheten skulle öka i samma grad..

Att Åklagare, Domare och Försvarsadvokat tillhör samma kartell, är ju självklart en katastrof. Det inser ju alla som har alla besticken i lådan, att det inte kan ge en fungerande rättvisa.

Tänk bara på vad vi skulle tjäna på att slippa alla förtroendeläkare, som precis vad Kaliber nyss kunde avslöja, gällande professor Hans Link.

zecharia
zecharia
Gäst
15 april 2015 kl 13:15

Det är visserligen bra att ni blir upprörda, med all rätt. Men vad gör ni åt saken?
Artikeln är utmärkt och skulle kunna kopieras tusenfalt.
Jag har egna exempel på just jäv som jag drabbats av, samverkan mellan polis, åklagare, lagmän och banker. Sånt jag först inte ville tro fanns.
Elle vad sägs om följande domstolsmotivering när banken hade lurat mig med falska löften “svarande borde ha förstått att banken inte kunde ge ett sådant löfte”.

Jan
Jan
Gäst
15 april 2015 kl 14:02

Låt mig uttrycka mitt djupaste tack till Bertil Lindqvist vilken på ett alldeles utomordentligt sätt fångat och åskådliggjort den rättsröta som pågår i Sverige, varje dag genomförs många justitiemord i smått som i stort.

Den bärande tanken med den rättsröta som finns etablerad i den rättsvårdande sektorn samt ibland myndigheter tycks ha full acceptans ibland alla politiker, om inte skulle detta oskick ha åtgärdats för länge sedan.

Jag undrar varför genomsnittssvensken tycks ovetande om den ordning som finns djupt rotad i bland dessa myndighetsutövare. Är det verkligen befolkningens vilja att bli utsatta för myndighetsmissbruk av den kaliber vi dagligen ser, eller har vi som befolkning inte fattat vad som pågår??

Vanmakten man känner när man läser och tar del av alla ärenden som kommer till allmänhetens kännedom är djup och föranleder frågan hur länge detta kan pågå.

Personligen tror jag att förklaringen till att detta kan fortsätta ligger i att tilltron till rättsvårdande instanser och svenska myndigheter sedan urminnes tider ligger på höga nivåer ute ibland de breda folklagren, därför är det av största vikt att fler tar striden i alla lägen där det föreligger minsta misstanke om rättsröta, korruption och myndighetsmissbruk.

Sverige av idag är inget annat än en “bananrepublik” där myndigheter, politiker och rättsvårdande instanser gör allt för att befolkningen skall inse sin plats och att det aldrig lönar sig att försöka få rätt, även om lagar och förordningar finns skrivna till skydd för den enskildes rättigheter.

Korruptionen, rättsrötan och förfallet har nu gått så långt att det finns anledning och fråga sig när vändpunkten kommer. Vi behöver mobilisera eldsjälarna vilka kan uppmärksamma på alla övergrepp som pågår dagligen. Problemet är att också mediaföreträdarna numera ingår i denna korrupta konstellation varför övergreppen blir kvar ouppmärksammade.

En folklig resning av samma typ som Dackeupproret på sin tid, verkar snart vara det enda sättet att få ordningen återställd.

Kan Newsvoice möjligen vara den kanal där vi vilka tagit strider mot rättsrötan och myndighetsmissbruket kan samlas för en motoffensiv??

Återigen TACK Bertil Lindqvist !!!

En; Allmänt kallad: LegeNet
15 april 2015 kl 14:39

{Hade inte uppdaterat mitt WordPress konto förut, nu gjort.}

Som Carina af Autentopia och “den verkliga jag är inte mitt namn” (Realme Notthename) påpekar, med den senares ord, “Förstår man det som beskrevs i tidigare inlägg, skillnaden på äkta människa och papperskonstruktion, så öppnar sig den enda möjligheten just nu att lindra erfaren skada genom att ställa ansvariga och deltagare för orsakad skada till svars utan att blanda in dessa pappersfantasier som. ex. vis tjänsteman och göra det som enskilt åtal och inte via korrupta gängmedlemmar i skämtet kallat ”rättsväsendet” kanske därför det kallas väsen, alla känner till det men ingen har sett spår av det.” och “Utan sanning ingen rättvisa“.

Jag har dock en hel del praktisk erfarenhet av kognitiv härdsmälta hos de jag ställt krav på. Det blir total kortslutning, och de svarar inte, eller svarar irrelevant till en papperskonstruktion även om de kontaktaktades av en människa. Hur ska då ett enskilt åtal gå till, med tanke på RF 2 kap. 11 § 1 st. “Domstol får inte inrättas för en redan begången gärning och inte heller för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mål.” samt med tanke på att existerande domstolar är blinda, med rättsväsendet som ett väsen alla hört talas om, men ingen sett till.

Vad skulle nån med mentalitet som figuren Zeb Macahan gestaltar gjort om han blivit utsatt för minsta försök till rättsövergrepp ?” Dags att inrätta ett rättsväsende som inte är blint?

Bertil Lindqvist
Gäst
15 april 2015 kl 16:58

Tack Jan och tack alla ni andra som tar bladet från munnen och inte längre finner er i att bli misshandlade av korruptionens mästare. Tala om ert missnöje för det är som Martin Luther King sa:

Det värsta är inte onda människors ondska
utan goda människors likgiltighet.

På 60-talet hade man fortfarande rasåtskilnad i USA. OM inte människor som Martin Luther King skulle ha sagt ifrån, att nu får det vara nog, så skulle det fortfarande vara likadant.

Linda
Linda
Gäst
15 april 2015 kl 17:35

Läser artikeln och alla dessa kommentarer och blir ändå glad över klarsyntheten och kunskaperna om vårt korrupta och människofientliga (o)rättssystem. Det är så för det flesta att man måste bli drabbad själv innan man inser hur det är. Och då är det så dags. Så länge våra politiker säger att vi lever i ett rättssäkert land med obefintlig korruption så tror de flesta att det är så, även om ens vänner, släkt eller grannar blir drabbade. Det är som att börja prata om en konspiration som är sann, men som folk indoktrinerats till att tro endast är en galen konspirationsteori. De drar ner rullgardinen och går sedan bakom den drabbades rygg och säger “Ingen rök utan eld.” Den som drabbats av både myndighetsövergrepp och sedan en helt obegriplig rättegång på det, om man tror på rättvisa och allas likhet inför lagen, den får det lite svårt att hålla sig för skratt, eller behålla sans och vett, när allt rämnar. Har man mycket att förlora vågar man oftast inte vara så kaxig, men det finns en och annan modig själ som ställer allt på sin spets. Flera i denna tråd, som avslöjat bedrägeriet på de flesta nivåer. Ett av problemen, förutom jäv, är att de lagar som finns inte respekteras. Rutiner och riktlinjer går föra både grundlag, mänskliga rättigheter och författningar. Det står hur mycket som helst om jäv och hur det ska regleras. Att sedan myndigheter ska ha både företräde när det gäller att tolka lagar och regler och riktlinjer, och sedan hur de bara kan ignorera uppenbara lagbrott och regelbrott genom att bara vara tysta, väl medvetna om att inga som helst repressalier skulle drabba dem om en privatperson eller människa skulle råka ha ENORM TUR och vinna. Spelreglerna är extremt orättvisa i praktiken. Finns inget förutom godtycke.
Det är så svårt för svensken att erkänna att det inte står rätt till i “världens bästa “land””. Men. fler blir det!

Just Stella
Gäst
15 april 2015 kl 18:05

Upplysning och exponering om pappershattarnas förfarande är en bra början av “görande”.

För att en förändring ska kunna ske krävs folkets deltagande.

Det är trots allt VI folket som låter detta fortgå, nåja.. inte alla… och VI som har förmågan att vända riktning.

Är det inte dags att den sanna juridiken får råda enligt text ” all offentlig makt utgår från folket”..

Många har säkert egna erfarenheter och har drabbats av dessa jäviga i alla olika instanser som tillhör samma “stat”.

Problemet är att folk inte vågar säga ifrån eller tror att det inte gör någon skillnad.

Det är fel. Det spelar en stor roll.

Just därför är denna artikeln viktig inte bara i sig själv utan se även vilken diskussion den har skapat. Många bra och informativa inlägg för de som är intresserade av ämnet samt en sporre att ta tag i ens egna del.

En TV- kanal vore ingen dum ide!

Eva
Eva
Gäst
15 april 2015 kl 22:17

Ja, det är ingen som följer lagar, konventioner eller mänskliga rättigheter av våra myndigheter, och en enskild har ingen möjlighet att få upprättelse. Jag har själv erfarenhet av detta. Det finns ingen rättssäkerhet, det är som om allt vi litat på bara är illusioner som visar oss att makt är det enda som styr.
Vi luras att tro att vi lever med en likhet inför lagen, att vi har lika rättigheter och så vidare. Allt är lögn.

Men det är samtidigt en omöjlighet att vi ska acceptera detta länge till.

Realme Notthename
Realme Notthename
Gäst
16 april 2015 kl 08:38

He he, undrar stilla hur länge till det ska ta innan den kritiska massan inser skillnaden på vad som sägs och vad som görs.
Detta vill/kan inte majoriteten inse, nämligen att alla övergrepp vi bevittnar dagligen hänger ihop med det egna ansvaret, vi är tränade sen barnsben att söka svar utanför oss själva ( auktoriteter/experter mm) och genom att bli fintad el. frivilligt lämna över vår suveränitet till representanter så har vi en yttre syndabock att skylla på, själva är vi endast offer, den värsta av alla roller.
Frågan är vad som hindrar var å en att säga upp bekantskapen med detta livsfientliga “system/samhälle” och bli sin egen lyckas smed, gärna tillsammans med andra där självbestämmande och frivilligt deltagande är ledstjärnan, vem fan behöver nån ArmaniNeros tillstånd för att erfara och njuta av detta jordeliv.
De flesta föds med naturlig rättskänsla, tar man ansvar för detta så behövs inga ytterligare “regler” några gemensamma överenskommelser duger gott.

Vi verkar undermedvetet försöka kontrollera alla aspekter i vårt liv till ingen nytta för “shit happens anyway” men vad skulle hända om vi släppte taget och visualiserade vår allas inneboende positiva potential och släppte alla programmerade rädslor, oj, oj oj så kul det ska bli, fast först måste det bli mycket värre he he

The road to hell is always paved with good intentions

ps. En journalist kom i samspråk med en bonde vid åkerkanten och frågade honom om vad han tyckte om politiker, menar du “stolpsköldpaddor” frågade bonden, Ööhhh va sa du, stolpsköldpaddor ? Tänk nu sa bonden, en sköldpadda på en stolpe, ingen vet hur den hamnade där, den har ingen aning om vad den gör där, har inte förmågan att uträtta nåt vettigt, vet inte heller hur den ska komma sig därifrån, men den viktiga frågan är vilka som hjälp den dit ds.

Friskt vågat, hälften brunnet som elektrikern sa.

Carina af Autentopia
Gäst
16 april 2015 kl 09:31

Den bästa metoden att stjälpa systemet enligt min mening vore om tillräckligt många med bolån, kanske 3% av dem, helt enkelt slutade betala med motivationen att det är olagligt att stjäla egendom av levande människor (se länk i min tidigare kommentar). Kronofogden och tingsrätterna skulle implodera av trycket!

En aning off topic, men intressant i sammanhanget:

Enligt Martin Armstrong, vilken alltid har haft rätt i sina förutsägelser (vilka han grundar på ekonomiska mönster) kommer systemet att haverera globalt den 1 oktober i år – med all önskvärd tydlighet, och vad som händer därefter ifråga om arbetslöshet, blir gott och väl en tillräcklig motivator för folken att sätta sig in i den sanna juridiken föreställer jag mig….

Armstrong verkar dock inte ha några föreställningar om att haveriet är planerat av kahzarmaffian, och ser därför inte den fjärde blodmånen den 28 september som något som har med saken att göra. Tidigare blodmånetetrader vilka infallit under judiska högtider under 1900-talet – 1949 och 1967 – sammanföll med bildandet av staten Israel och 6-dagarskriget. http://armstrongeconomics.com/2014/04/09/the-coming-tetrad-the-blood-moons/

Tydligen har det strömmat in mail till Armstrong, vilka refererar till världens undergång. I ett nytt inlägg fördjupar han sig därför i frågan och konstaterar att “So this does not appear to be a end of the world marker, but perhaps it will be merely a signal for a change in trend – the fall of the socialistic governments that have become an Oligarchy – by no means Democracies as they try to bullshit us.” http://armstrongeconomics.com/2015/04/11/blood-moon-september-28th-2015/

Ja, “världen som vi känner den” – systemillusionen – verkar det bli slut med i oktober 2015, och det kan vi som ser fram emot att bygga ett samhälle vilande på sanning och transparens, med stor glädje se fram emot.

Adam NätvÄrkselev
Adam NätvÄrkselev
Gäst
16 april 2015 kl 15:00

Leif E, Du skrev ovan : 14 Apr, 2015 at 17:40: att ”JK Anna Skarhed är bevisligen jävig. Eller tänkte du att ”ett rättssubjekt med enskild ägd rättsförmåga (rättskapacitet)” skulle driva sin sak någonannanstans?”

Kan Du rättssäkert i RÄTT svensk domstol bevisa att JK Anna Skarhed är jävig?

Anna Skarhed är av det allmänna lärd, tränad och betygsatt att LYDA Jante och Luthers läror, samt att i skarpt läge i EN svensk domstol, i total harmoni med Ågerns mentalt nedärvda vanor och ovanor, EN-tyligt förneka uppsåt och grov vårdslöshet och då är Din tanke, beslut och handling att här på internet skriva: ”JK Anna Skarhed är bevisligen jävig”, utan VÄRDE för den Marknad som kognitivt under förbrukad tid i livet har UTVECKLAT (förändrat) enskild ägd KUNSKAP att LYDA till att FÖRSTÅ budskap med RÄTT eller fel kvalitet och rättssäkerhet i nutid och rum.

Ordet/begreppet ” någonannanstans” har inte den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden i EES och Europeiska unionen.

Om Du är enskild svensk medborgare och Din motpart i ett skarpt skadeståndsmål är registrerad som svensk rättssubjekt, finns bara EN domstol att välja som är RÄTT domstol för EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis, … men om Du i samtal eller text använder ord/begrepp som är laglöst kollektivt pronomen, pluralisform på rättssubjekt eller blandar EU-rätt med text i svensk grundlag, svensk lag /förordning rättssystemen, till EN salig RÖRA av Jante, Luther och Ågrens regelvÄrk, blir Du blåst/lurad på Dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutiv organisation, ”beviseligen” i handläggning eller beslut i kvalitetssäkrat brev från EN offentlig eller privat myndighet, adresserat till EN drabbad enskild fysisk person som rättssubjekt med enskild ägd rättsförmåga, producerat säkerhetsbrist som i tid och rum är FÖRDRAGSBROTT.

En; Allmänt kallad: LegeNet
16 april 2015 kl 15:26

Adam NätvÄrkselev “Kan jag i [jävig domstol] bevisa att JK Anna Skarhed är jävig?

Svar nej.
Jag kan dock bevisa det logiskt, här med EU-advokat Henning Wittes ord:

“Så här står det på JK:s hemsida: “JK:s huvuduppgifter är

o att ha tillsyn över myndigheter och domstolar
o att företräda staten i tvister i domstol
o att reglera skadeståndsanspråk mot staten
o att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål
o att vara regeringens juridiska rådgivare”

JK får alltså företräda staten i tvister i domstol och samtidigt reglera skadeståndsanspråk mot staten! Det är uppenbart för varje lekman att JK sitter på två stolar samtidigt. Varje advokat som skulle ha i sina villkor att han tar sig rätten att företräda en klient men samtidigt också åta sig uppdrag från andra mot samma klient skulle åka ut ur Advokatsamfundet kvickare än fort. JK är per definition jävig och många har påpekat detta, t.ex. bankrättsföreningen, men inget händer, då JK är en perfekt grindvakt för etablissemanget.

Den största brottslingen i det svenska samhället är den svenska staten och JK är en av dess många beskyddare.

Därför skall JK avskaffas omedelbart.” (EU-advokat Henning Witte 2013-06-23 17:00, “Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart“.)

Det är för mig f.ö. obegripligt att du fortsätter envisas med att projicera att det skulle finnas rättssäkerhet. Eller varför du lägger ut ordmattor som projicerar att det skulle vara mina och andras brister i att identifiera rätt domstol etc, det hänger på medan du själv aldrig skriver ut denna den “rätta domstolens” namn. Se min tidigare kommentar utifrån SOU 1997:194. Tanken är inte så långsökt att din agenda kan vara att sprida osäkerhet och förvirring, snarare än klarhet.

En; Allmänt kallad: LegeNet
16 april 2015 kl 16:33

Ang. alla dessa halvkvädna visor, det kan vara detta som har avsetts:

Anser du att en myndighet i något EU/EES-land hindrat dig från att ta tillvara dina rättigheter på den inre marknaden kan du vända dig till Solvit på Kommerskollegium. Vi försöker kostnadsfritt hjälpa dig att på enklaste och bästa sätt komma till rätta med problemet. Anmälan om hinder kan göras direkt i Solvit-nätverkets gemensamma databas. Anmälningsformulär Solvit Sverige kan nås på [skyddad e-post adress] eller via telefon 08-690 48 00.” (Kommerskollegium.) Direktlänk till Solvits svenska anmälningssida.

Om du råkar ut för att myndigheter i EU:s medlemsländer inte följer EU:s regler för fri rörlighet för varor och tjänster kan du vända dig till Kommerskollegium. Kommerskollegium är den svenska myndighet som ingår i nätverket Solvit. Solvit består av myndigheter i EU/EES-länderna och har till uppgift att lösa problem på EU:s inre marknad. Genom Solvit försöker Kommerskollegium att hjälpa till att lösa problemet.” (EU-upplysningen, Sveriges riksdag.)

Bertil Lindqvist
Gäst
16 april 2015 kl 18:41

Vår MSM-media har länge raljerat över Italien och deras Silvio Berlusconi, Maffian och Camoran, Italen madre mia vilken bananrepublik.mm

Det enda vi tycks vara bra på i Sverige är propaganda. JÄV och koruption behärskar svenska tjänstemän i det närmaste till fulländning.

Sanningen är att i Italien försöker man i alla fall. Silvio Berlusconi är borta. Det italienska rättsväsendet tog hand om honom. När kommer något liknande att ske i Sverige.

I Italinen försöker staten och rättsväsendet att föra en ojämn kamp mot maffian, där tjänstemännen som gör jobbet ofta gör det med livet som insats.

Men hur gör vi i Sverige när det är staten som är maffian??

Vem ringer vi då när vi behöver hjälp?

Carina af Autentopia
Gäst
16 april 2015 kl 20:25

Vi kan bara skriva inlägg, texter, blogga, hålla föredrag och kommentera, Bertil! 🙂

En; Allmänt kallad: LegeNet
17 april 2015 kl 01:38

Ja, vi kan bara skriva inlägg, texter, blogga, hålla föredrag och kommentera. Det är så vi för dialogen framåt. Och på tal om dialog framåt, jag kan inte riktigt släppa vår vän Adam ovan.

Är det Adam NätvÄrkselev egentligen försöker säga att eftersom jurister inte kan tänka så är mina tankar utan värde för juristerna om de ej kan uttryckas med en syntax i harmoni med juristernas hjärntvätt? Att acceptera att jurister inte skulle behöva förstå logik och det en lekman lekande lätt kan förstå skulle dock vara att acceptera att den gömda skatten rättvisa endast skulle vara tillgänglig för den som hittar de hemliga nycklarna och de hemliga låsen där dessa nycklar passar. En ockult rättvisa, endast för initierade eller alltså endast för invigda.

Det är inte lekmannen som ska behöva lära sig en ockult rättvisa, utan juristerna och juridiken som måste omstruktureras. Dessutom, den som själv har befriat sig ur sin hjärntvätt ska inte behöva bedömas utifrån hjärntvättens paradigm och perspektiv, det är ju absurt.

Realme Notthename
Realme Notthename
Gäst
17 april 2015 kl 09:13

Fin insikt a.k. leif, tänk tanken att fiktioner såsom div. rättsinstanser enligt egna “regler” inte kan/får förhålla sig till och interagera med livs levande män och kvinnor utan endast andra fiktioner såsom personer, fordonsförare, medborgare mm.
Återigen så är det “perverterade” namnet vår fiende i detta monopolspel, Name=n-am-e=ENEMY

Det står i en viss deklaration att alla har “rätt” att betraktas som en “person” En sk. rätt är teoretiskt nåt envar förfogar över och kan således frånsägas när det passar och i förlängningen inte omfattas av bolagspolicy, regler, förordningar och andra patetiska intrång i var å ens födslorätt att leva sitt liv som det passar, givetvis med konsekvenser.
Tillstår man däremot att man “ÄR” en av alla dessa fiktioner även ovetandes ja då är man rökt som Böcklingmånglaren skulle ha sagt.
Kanske kunde det va kul att testa om det skulle gå att tvinga fram en offentlig juryrättegång i ett vräkningsmål som en start, det förekommer fortfarande men endast i tryckfrihetsmål, så går det där så borde det gå i övriga, viktigt dock att förstå “jury nullification”. Kanske därför jurydomstolar försvunnit i sprinttempo i hela världen. Den insatte vet att Åklagaren är motståndaren och att försvarsadvokaten är i maskopi med sina golfpolare.

Visste ni att när maffian med sina dotterbolag kronofogden, låssmeden och polisen förbereder sitt beslag så gäller det endast lös egendom, så den som har tomt med hus så ge dom skriftligt ultimatum att forsla bort huset inom säg 14 dar annars är ärendet avslutat, lägg dessutom till att detta INTE är förhandlingsbart. Indianerna har alltid haft rätt, det går inte att äga land. Synd att jag inte visste detta när jag i experimentsyfte lät Stöld inc. att sno mitt hem, dock var det mycket lärorikt ha ha
Kruxet är att fn. i denna ankdamm så följer man givetvis inte sina egna regler, speciellt som det mesta görs i lönndom och mot en ensam individ i taget, där grannarna garvar skadeglatt bakom gardinerna Huj, huj. Ut i ljuset massivt är en start, för de flesta vet väl att kraftigt, intensivt och naturligt ljus har en mycket renande förmåga samt att “Community immunity” vore nåt att snickra på, en för alla, alla för en typ.

Carina af Autentopia
Gäst
17 april 2015 kl 09:50

“Visste ni att när maffian med sina dotterbolag kronofogden, låssmeden och polisen förbereder sitt beslag så gäller det endast lös egendom, så den som har tomt med hus så ge dom skriftligt ultimatum att forsla bort huset inom säg 14 dar annars är ärendet avslutat, lägg dessutom till att detta INTE är förhandlingsbart. Indianerna har alltid haft rätt, det går inte att äga land. Synd att jag inte visste detta när jag i experimentsyfte lät Stöld inc. att sno mitt hem, dock var det mycket lärorikt ha ha”

Intressant infallsvinkel RN! 🙂 Enligt den sanna juridiken kan inget tvångsförsäljas utan medgivande, men av egen erfarenhet vet jag att de struntar blankt i detta – trots att KFM:s brev är formulerade exakt så. T ex “vi kan komma att…” istället för “vi kommer att…”. Att inte någonsin under processen vare sig ha presenterat sig som den juridiska personen fiktionen, och sannerligen inte gett något medgivande heller är det som tids nog kommer att fälla systempatrasket, och återbörda territoriet/egendomen till dess rättmätige förvaltare, vilket jag ser som en viktig principprocess att driva av de bestulna levande människorna. Det hade varit intressant att dessutom konfrontera dem med bortforslingsvillkoret! 🙂

När tillräckligt många drabbas av arbetslöshet, d v s när det rullande systemhaveriet kommer i öppen dager även för genomsnittssvensken, är det nog slut på grannarnas “bakom-gardinerna-fnissandet”…

ruben
ruben
Gäst
17 april 2015 kl 10:59

I Kina är lagen stark mot tvångsinlösen och inte lätt att rucka på. Tyvärr kan lagar oftast bara skydda den tekniska sidan och det kan få spännande effekter om man kollar artikeln.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20615293.ab
Gjorde ett försök att tänka mej in i den mannens situation och tror inte han kommer bo kvar, men vem vet?

anders
anders
Gäst
17 april 2015 kl 13:27

“Kanske kunde det va kul att testa om det skulle gå att tvinga fram en offentlig juryrättegång i ett vräkningsmål som en start, det förekommer fortfarande men endast i tryckfrihetsmål, så går det där så borde det gå i övriga, viktigt dock att förstå ”jury nullification”. ”

För en förklaring på begreppet sök “josie outlaw jury nullification”

Finns det en svensk motsvarighet?

En; Allmänt kallad: LegeNet
17 april 2015 kl 23:57

Om vi nu tänker oss att även om det är fel och oetiskt att acceptera en ockult rättvisa endast för invigda, eller att den som själv har befriat sig ur sin hjärntvätt skulle behöva bedömas utifrån sin förmåga att uttrycka sig enligt särskild syntax, att endast så skulle hon eller han kunna bli förstådd och erkänd av de som inte kan tänka logiskt eller förstå logiska bevis. Om vi alltså, trots att det är fel och oetiskt att acceptera detta, ändå bestämde oss för att så att säga “programmera” denna trasiga “Artificiella Intelligens” med sådant “indata” till sådana “inportar” så att vi som “utdata” från samma trasiga “algoritm” skulle kunna få det resultat vi eftersträvar, vad skulle vi då behöva använda för “rätt” hemlig “nyckel” och i vilket “rätt” hemligt “lås” ska den i så fall sättas? Eller med andra ord, vilka “rätta” lösenord till vilka “hemliga väktare” är det som ska avges, för att denna ockulta rättvisa ska bli uppnåelig? Visst skulle det vara coolt om det ginge att tvinga fram en offentlig juryrättegång som föreslogs ovan, men om vi för tillfället bortser från denna mänskliga och värdiga aspekt för att gå på att betrakta “rättssystemet” som ett trasigt dataprogram. Hur skulle vi kunna “tilta” det för att göra vad vi eftersträvar? Högre upp nämnde jag att det i den anglosaxiska världen finns en man som skapat en egen exakt syntax för att inget avtal skrivet enligt denna syntax på något sätt ska vara möjlig att formellt tolka på mer än ett enda sätt. Han heter : David-Wynn: Miller (precis så, det är enligt hans syntax), och han har webbsidan dwmlc.com. Jag gjorde mig faktiskt omaket att lyssna 9 1/2 timmar på honom. Detta trots att jag känner aversion mot hans värderingar. Men det finns alltid kunskap att “avkoda” även, eller kanske särskilt, ur budskap du inte rakt av “köper”. Millers “affärsidé” kan sägas vara att “sätta regeltolkarna på plats” genom att visa att deras regler är ogiltiga, och att hans egna regler är de enda som har validitet. Vilket han bevisar med hjälp av regler. Man kan säga att Miller “sätter dit” juristerna genom att vara ännu mer extrem än de själva är. Han sätter dit dem på deras egen planhalva. Men precis som lekmannen kan uppfatta “gobbledygook” när jurister kör sin jargong, så uppfattar förstås normaljuristen “gobbledygook” när FEDERAL-JUDGE: David-Wynn: Miller kör sin. Miller bekämpar således så… Read more »

Realme Notthename
Realme Notthename
Gäst
18 april 2015 kl 06:46

Solklart a.k. leif, men knappast för majoriteten läsare av denna tråd, jury”domstol” är för systemknarkare, etatister och andra än så länge vilseledda bröder och systrar, endast ett steg på vägen för intresserade. Testa att göra som “Zeb” lev ditt liv som det passar och ge helt enkelt fan i “systemets” erbjudanden, lockelser och framförallt hot. Testa att sluta använda namnet, banken, arbetsmarknaden, säg ifrån pensionen, a-kassan, barnbidraget, bostadstillägget för allt detta bygger ju på att nån annan blir rånad först, härlig civilisation vi har. Själv sköt jag sönder brevlådan för snart 5 år sen och skiter totalt i att ta del av div. bolags påståenden och förslag till kontrakt (con-tract) con ? båg, bluff mm enligt min egen vikipedia. Kolla själva det ni “tror” är en faktura, enbart text och siffror i form av en kopia ( allt som inte är orginal är en förfalskning) ingen signatur med äkta bläck där det tydligt framgår vem som är fullt kommersiellt och juridiskt ansvarig, testa nästa gång ni får ex.vis elräkningen att skriva/ringa och benytta “conditional acceptanse” reglerar gärna detta belopp så snart jag mottagit en certifierad kopia på vårat kontrakt och en “SIGNERAD” faktura Moahahhaaaa, ett hemligt tips, ni kan se er om i ni vet var efter att få detta, men så länge majoriteten “TROR” att man “MÅSTE” betala så funkar ju skrämseltaktiken, vem fan byggde alla kraftledningar och kraftverk, jo våra föräldrar och deras anletes svett, de som gravt missbrukat sitt förtroende har sedan sålt dessa allmännyttiga instanser för peanuts till sina harmynta polare (bolagisering) och skickar idag saltade påståendekopior för att på ett fiffigt sätt bedriva kontantkonfiskering. Återigen våga tänka tanken om eget fullständigt ansvar, ex. vis: Självklart är miljön viktig, likaså mina barn och barnbarn, men jag måste åka bil till”jobbet”, flyga till Thailand på semester, klippa gräsmattan med bensinklippare, shoppa på internet, byta kök ibland men givetvis förtränger jag att allt detta förstör både miljö och framtida generationers möjlighet att överhuvudtaget leva utan skottsäker väst och grodmansdräkt, om det överhuvudtaget går att få barn på naturlig väg. En klick dårar verkar ha förklarat krig mot allt liv, allt som är fint, vackert och helt förunderligt, ska dom få fortsätta eller inte är inte deras sak utan vår, är det hög tid att dela ut små skrifter till grannar och vänner och skrota fisbok och twatter och börja med lokala veckoträffar live kring en brasa och en… Read more »

Eva
Eva
Gäst
18 april 2015 kl 08:13

Det är många advokater som öppet lyfter fram vad det är som intresserar dem mest: att försvara brottslingar. Som om de leker maffia.
Men brottsoffer, som man tydligen inte längre får kalla dem för som utsatts för brott, de får höra: “det får man finna sig i”.

Barn som utsatts för sexuella övergrepp är en tydlig bild av ett offer som aldrig någonsin får upprättelse. Det ligger antagligen ett syfte i det. Jag har hört från advokater att detta inte är prioriterat, män som får tänder utslagna i slagsmål har större prioritet.

Jag har själv väldigt svårt att respektera dessa advokater och ser dem som mycket ynkliga, omogna, uppblåsta och falska svin. Helt utan rättsmoral eller rättsetik. De är ovärdiga sin titel.
Och jag ser att kvinnor numera inom dessa yrken inte heller bryr sig, så de är inte bättre.

Jag tror att det finns många människor som lever i djup vanmakt i vårt land, som inte har någon att vända sig till. Vilken instans ska man vända sig till egentligen, när alla dessa anställda och maktgalna tjänstemän och akademiker förvägrar sina medborgare och samhällsmedlemmar sina lagliga rättigheter?

Finns det i dag någon som inte vet hur det är med vår rättssäkerhet?

Hur ska vi kunna stå för hur samhället utvecklas inför våra barn och barnbarn?
Något måste ske.

JR
JR
Gäst
18 april 2015 kl 09:12

Domstolar som ska efterleva lagen idag följer lagboken som talibaner och det har ju inget med rättvisa att göra. Eftersom det finns fullt av lagar som tar ut eller bevisligen övertrumfar varandra blir själva processen ett teoretiskt schackrande om vem som vet mest. Överklagandeprocesser visar sej vara värdelösa stämpelprocedurer som följer en orubblighetsprincip där det mesta är uppgjort i förväg för att maximera vinst för systemet. Men det passar ju utmärkt som ett sysselsättningsprojekt för de föreningar för ryggdunkare som beskrivs i artikeln.

Linda
Linda
Gäst
18 april 2015 kl 11:04

På pricken JR. Och sedan om de skulle misslyckas med att vinna med lagen som slagträ har de både tolkningsföreträde samt “plausible deniability”.

Realme Notthename
Realme Notthename
Gäst
18 april 2015 kl 15:51

Eva, vem vänder man sig tiil, du kom ensam till denna värld, du kommer att lämna den på egen hand, så där finns svaret på vem som kan göra skillnad, i jämställdhetens namn så kan även kvinnor bunta ihop dårar om viljan finns.

Ge aldrig upp, det är vad dårarna planerat, skit i systemet och gör det som gör dig glad.

Finns två val idag, att inse vad som är på gång och snickra på plan B, eller förtränga det mesta och bli tvingad att leva ( i bästa fall ) nån annans plan Ö.

Eva
Eva
Gäst
18 april 2015 kl 16:29

Frågan gäller inte mig, jag har redan valt vilken väg jag vill gå och den är att omfamna mitt liv och ge ut min kärlek till livet och dess storhet.

Att jag skrev det jag skrev betyder inte att jag lever i vanmakt, jag är klar med skiten =)

Men det kommer alltid någon efter dig…

Realme Notthename
Realme Notthename
Gäst
18 april 2015 kl 16:38

Det gläder mig, tack för att du finns.

Eva
Eva
Gäst
18 april 2015 kl 16:40

Och, jag gav inte upp =)

Eva
Eva
Gäst
18 april 2015 kl 18:25

Tack! Real me Not the name, för din fina hälsning och för alla dina kloka ord.

Det gäller att veta sina egna värderingar i livet och våga vinna =)

En; Allmänt kallad: LegeNet
20 april 2015 kl 15:19

Jävighetsdimensioner

Den ena dimensionen är den artikeln ovan handlar om, man snackar ihop sig och godtycke.

Den andra dimensionen följer visserligen av den förra, men är mer grundläggande. Det rör sig här om hur man uppfattar verkligheten. Det är nämligen oförmåga, eller om det är ovilja, att förstå ett rättsfilosofiskt och/eller ett logiskt suntförnuftsresonemang.

Det senare innebär jävighet gentemot den med ett mer utvecklat rättsmedvetande. Det begränsade regeltänkandet sätter sig till doms över det mer utvecklade rättstänkandet. Konsekvensen av detta är premiering av dumhet och bestraffning av upplysning. Vilket i förlängningen innebär kollektiv undergång.

Carina af Autentopia
Gäst
20 april 2015 kl 22:31

Bra tänkt, Leif! Det mest klockrena beviset för diskrepansen mellan föreställningen om verkligheten och verkligheten tycker jag är det mailsvar som Stella fick av REGERINIGSKANLIETs representant, där det tydligt framgår att de mänskliga rättigheterna gäller i enlighet med nationell grundlag. Varför i himmelens namn efterlevs då inte dessa? Det enda svar jag kan komma på är att diskrepansen är nödvändig för att systemet ska kunna sysselsätta horder av onödiga jurister, vilket bara kan uppfattas som logiskt i ett urartat system på väg mot undergång…

Suzanne
Suzanne
Gäst
21 april 2015 kl 00:35

Kan infon nedan, vara anledningen till det laglösa samhälle vi lever i? NWOs långvariga planering och implementering? Verkligt skrämmande det som händer i USA nu!

Steve Quayle End Time Warning! The Door is Closing
https://www.youtube.com/watch?v=SSWo21yhbfM

Steve Quayle Reveals True Purpose of Jade Helm Exercise
https://www.youtube.com/watch?v=4KGKX2NlaAY

Military Lied! Jade Helm Is Training To Kill Americans Who Resist
https://www.youtube.com/watch?v=NXaYNtMIGUY

jsandwall
Gäst
21 april 2015 kl 22:07

Horribel but not new for me

Just Stella
Gäst
22 april 2015 kl 22:40

Carina: “……….det mailsvar som Stella fick av REGERINIGSKANLIETs representant, där det tydligt framgår att de mänskliga rättigheterna gäller i enlighet med nationell grundlag. Varför i himmelens namn efterlevs då inte dessa?”

Därför att redan under sin studietid för dessa jurister etc får de lära sig att i detta fall Europadomstolen beaktar man tolkningsprinciper som “proportionalitetsprincipen” och “margin of appreciation” som i det stora hela ger den åtalade staten diskretion till att åtnjuta en viss frihet att döma som de anser passar bäst innan artiklar ur konventionen anses ha blivit kränkta.

Mera charader…….

Carina af Autentopia
Gäst
23 april 2015 kl 07:41

Tjänstemän som kan läsa borde räcka, menar jag! 🙂 Det ska inte behöva bli rättsfall av ärenden där “myndigheterna” gör fel eftersom det bara är att läsa Regeringsformen för att klart se vad som gäller. REGERINGSKANSLIET skulle helt enkelt kunna uppmana alla tjänstemän att följa lagen, så vore problemet löst. Men vad skulle alla illusionsjurister göra då… 😀

Just Stella
Gäst
23 april 2015 kl 20:08

JR sa i en diskussion en gång något i form av att tjänstemännen (socialtjänsten tror jag vi talade om) borde sträva efter att vara så professionella och göra ett så bra jobb att det skulle sätta sig själva ur arbete! 🙂

ABSOLUT! Vilken bra ide!

Med en medborgarlön skulle detta inte skapa en förlust för varken tjänstemännen eller “tjänstehjonen” utan alla skulle vara fria att leva i en skapande värld och illusionsjuristerna skulle kunna studera sann rätt och lagar 🙂

Vidare skulle detta skapa gott om tid att lösa problemet med den växande analfabetismen också 😉