Svenskt rättsväsende – Vanliga människor är bara bönder i ett schackparti – HILDA, IDA och RUBEN styr allt

77
5481
Högsta förvaltningsdomstolen - Wikimedia Commons
Högsta förvaltningsdomstolen – Wikimedia Commons

Orättfärdiga domar mot sjuka, jäv, och ordenstänkande styr vårt rättsväsende. Vanliga människor kan inte förvänta sig att det svenska rättsväsendet ska ge rättvis behandling och rättvisa domar, skriver författaren Bertil Lindqvist som förklarar hur kartellbildningar kontrollerar.

Text: Bertil Lindqvist | Högsta förvaltningsdomstolen – Foto: Wikimedia Commons

I hela min livstid har jag fått lära mig att: ”Du har alltid rätt att få din sak prövad i två instanser.” Så heter det kanske fortfarande, men i praktiken är det inte så. För att få din sak prövad i en högre instans behövs oftast ett Prövningstillstånd. Rätten till prövning i två instanser försvann i samband med omfattande ändringar av rättegångsbalken år 2008.1) Har detta då någon verklig betydelse. Jo, det har det verkligen. Jag ska kort berätta ur verkliga livet hur det kan fungera i liten skala.

Lagmannen, åklagaren och vittnet (polismannen) var kompisar

För c:a 30 år sedan blev jag tagen av en civil polisbil med en ensam polis för fortkörning. Jag visste med mig att jag inte kört för fort och vägrade att skriva på några böter. Så småningom hamnade vi i Tingsrätten som första mål efter lunch. När jag satt utanför förhandlingssalen kom lagmannen, åklagaren och vittnet tillsammans. De hade inte bara ätit en gemensam lunch, deras prat om den lunchen och senaste deras gemensamma jakt, visade på ett jäv utan motstycke, men det begrep jag inte då.

Rättegången var snabbt avklarad och vittnet dvs. polismannen bedömdes som mycket trovärdig så domen var en ren formsak.

Polismannen – det mycket trovärdiga vittnet – ljög

Eftersom jag kan räkna, tog jag efter hemkomsten och räknade på polismannens vittnesmål och fick fram rent horribla siffror som polismannen och tillika det mycket trovärdiga vittnet kastat ur sig. Jag utnyttjade min rätt att överklaga och återigen vittnade ”den mycket trovärdige polismannen” exakt samma som tidigare. Efter att jag tagit siffrorna baserade på polisens vittnesmål och visat beräkningarna för hovrätten blev jag omedelbart frikänd. Påföljden för mened är vanligtvis fängelse, något som polismannen givetvis slapp.

Samma princip gäller i de sjukas kamp mot försäkringsbolag och vår maktelit

Varför nämner jag ett obetydligt trafikmål jo för exakt så här går det till när sjuka i domstol förvägras vård. Samma gäller mål där sjuka vill ha vård eller ersättningar för skador eller i övrigt via domstolen kämpar mot en maktfullkomlig offentlig byråkrati.

Domstolarna stöttar de som ingår i deras personliga nätverk så ofta att denna artikel inte räcker på långa vägar, för att återge en bråkdel av dessa fall, men precis som i trafikmålet jag nämnde ovan där kom lagmannen, åklagaren och vittnet tillsammans hade ätit lunch tillsammans, sker idag i stor skala och utan att medborgarna känner till det. Man umgås, har luncher, kurser och andra aktiviteter där alltifrån polisbefäl rikspolischef domare åklagare advokater generaldirektörer samt det värsta av allt rättsväsendets övervakande instanser JK i spetsen. Jag återkommer till det längre ner i artikeln.

Får ingen överklaga? Alla får överklaga, men alla får inte sin sak prövad i högre instans.

Målutredningens förslag om generellt prövningstillstånd

Målutredningen föreslår i betänkandet Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) att ett generellt krav på prövningstillstånd till hovrätt och kammarrätt ska införas. Grunderna för prövningstillstånd ska vara enhetliga i hovrätt och kammarrätt. Därmed ska granskningsdispens införas också i kammarrätterna. (Därmed försvann också vår rätt att få vårt ärende prövat i två instanser).

Krav på prövningstillstånd gäller i dag för 40 procent av målen som kommer till hovrätt och för 70 procent av målen till kammarrätt. Undantagna är främst de flesta brottmål och skattemålen. 2) Sensmoralen av detta är att idag så skulle jag ha blivit felaktigt dömd, i och med att jag med en säkerhet som gränsar till visshet inte fått något prövningstillstånd. Polismannen hade också fortsättningsvis framstått som mycket trovärdig.

Förfarande vid prövningstillstånd

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges,9) går en jurist vid kammarrätten igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för två eller tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att ge prövningstillstånd.

På byråkratsvenska låter det ganska fint, men översätter man det till vanlig begriplig svenska så handlar det om ett godtycke av stora mått. Man överlåter helt enkelt att en låg tjänsteman att hantera ärendena på så kallade delegation, givetvis inom angivna procentsatser och sedan komma med förslag till ett par domare som sedan signerar de färdiga besluten.

HILDA, IDA och RUBEN  – Ytterligare ett steg närmare total rättslöshet via kartellbildning

HILDA är ett nätverk för kvinnor arbetande inom svenskt rättsväsende. I nätverket ingår ett stort antal av landets ledande kvinnliga jurister, bland andra advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser. 3)

Vid ett möte på Advokatsamfundets kansli, skapades organisationen den 18 januari 2006, och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Det blev nätverket HILDA. Den officiella förklaringen var att:

Hilda är ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

Detta argument kan verkligen ifrågasättas, speciellt som man arbetar intimt med den manliga motsvarigheten RUBEN.

Den verkliga anledningen – att via möten och träffar skapa ett kotteri och diskutera hur man ska döma i vissa ärenden, verkar mer trolig. Möjligheten för en person att överklaga har starkt begränsats genom förfarandet med prövningstillstånd. Skulle man tillhöra de procent som får en andra rättegång, så verkar det väldigt troligt att man hör sig för inom sina nätverk, så att man inte förargar en kollega genom att komma med en avvikande åsikt. Jag kommer att redovisa sådana fall senare i artikeln.

RUBEN är ett nätverk för män arbetande inom svenskt rättsväsende.

IDA Nätverk för svenska domstolschefer

IDADenna treenighet gör att situationen jag beskrev i början av artikeln där lagmannen, åklagaren och vittnet kom tillsammans efter att ha pratat igenom saken över en lunch, nu sker organiserat. Gör man sig osams med någon i denna treenighet är det i det närmaste omöjligt att få en rättslig prövning värd namnet.

Vi pratar gärna om mänskliga rättigheter, men givetvis i något annat land. Att staten dagligen bryter mot de mänskliga rättigheterna i Sverige, vet många svenskar inte ens om.

Varför dessa nätverk har bildats, är för mig och många andra en gåta och för de flesta människor ett otäckt steg mot en tjänstemannadiktaur som dessutom sedan tidigare befriats från sitt tjänstemannaansvar. En otäck kombination.

Nätverket IDA består som ovan nämts av domstolschefer. I nätverken HILDA och RUBEN är man mer diversifierad.

HILDA 4)
RUBEN 5)
Britta Ahnmé Kågerman Ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden Göran Lambertz, f.d. ansvarig JK f.n. justitieråd i HD.
Mari Andersson
Tf. kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm Sten Heckscher f.d. Rikspolischef
Gudrun Antemar Lagman, Förvaltningsrätten i Stockholm Stefan Strömberg f.d. Rikspolischef
Margareta Bergström President i Hovrätten för Övre Norrland Bengt Svenson Rikspolischef
Maria Billing Chefsjurist, Sveriges advokatsamfund Fredrik Wersäll  f.d. ansvarige Riksåklagare numera Hovrättspresident & Ordf. för Statens Ansvarsnämnd
Lena Blixt Hovrättsråd Stefan Strömberg.  f.d. Rikspolischef
Agneta Broberg Diskrimineringsombudsman f.d. Ordförande för Svenska Advokatsamfundet
Anna Skarhed Justitiekansler Tomas Nilson avgående Ordf. för Sv. Advokatsamfundet
Agneta Bäcklund
Justitieråd Dan Eliasson f.d. statssekreterare
Maria Eka
Expeditions- och rättschef
Regeringskansliet, Kulturdepartementet
Anders Perklev Riksåklagare (RÅ)
Charlotte von Essen
Rättschef Justitiedepartementet Peter Danowsky  Medieadvokat
Carin Götblad RikspolischefFd Nationell samordnare mot våld i nära relationer

Det har inte varit utan besvär att sammanställa detta urval och som bara utgör en del av medlemmarna, speciellt har det varit så ang. nätverket RUBEN och vissa uppgifter kan vara obsoleta. Många länkar till dessa sidor har upphört att fungera (error 404) vilket i sig får mig att tänka på skuggornas domäner. Nedanstående länkar fungerar i skrivande stund.

Alla är lika inför lagen, men vissa är mer lika än andra

Det är utan tvekan så det var tänkt från början, att alla skulle vara lika inför lagen. Med när den kartell som styr rättsväsendet idag, där alla rättsliga instanser samt de som skall övervaka och tillse att de rättsliga instanserna jobbar efter vår svenska lag, tillhör samma paraplykartell, då har vi fått en rättslig diktatur.

För säkerhets skull är både tjänstemannaansvaret och Riksrätten avskaffade, så risken för kartellens medlemmar att få stå till svars på något sätt är obefintlig. I en rättslig diktatur är rättsskipningen godtycklig, och då kan lagen tolkas efter eget gottfinnande. Jämför de två fallen nedan.

Bevisad och dokumenterad misshandel lämnades utan åtgärd

Denna misshandel skedde på Vikingline mitt framför övervakningskameran 6) Enligt artikel i Aftonbladet skedde misshandeln i oktober 2009. Den misshandlade fick svåra skador i Nacke (whiplash) snett bäcken och diskbråck och har därför inte kunnat jobba på 4 år.

Kammaråklagare Thomas Holst

Trots att hela misshandeln fångats på film och förövarna var identifierade, lade Kammaråklagare Thomas Holst ner utredningen. Enligt Aftonbladet menade Kammaråklagare Thomas Holst att:

”Om vi skulle försöka hämta hem alla människor som begått brott som inte är tillräckligt allvarliga, så skulle vi få väldigt mycket att göra.”

Man tror knappt det är sant. (klicka på bilden eller länken och titta på filmen) Efter insatser från Aftonbladet togs fallet upp igen i februari 2012. Hur kan sådant här hända? Frågan ska väl närmast ställas till HILDA. IDA och RUBEN.

Hur rimmar fallet med misshandeln på Vikingfärgan i en jämförelse med Julian Assange-affären?

Frågan är intressant och bör väl också ställas till Kartellen HILDA, IDA och RUBEN. När man läser dokumenten beträffande domstolens misstankar mot Julian Assange, 7) och jämför dessa mot misshandeln på Vikingfärjan så är det svårt att förstå den nytta som HILDA. IDA och RUBEN gör speciellt med tanke på Kammaråklagare Thomas Holst att: ”Om vi skulle försöka hämta hem alla människor som begått brott som inte är tillräckligt allvarliga, så skulle vi få väldigt mycket att göra.”

Vi vanliga människor som de facto är domstolarnas uppdragsgivare, tycket förståss att misshandel till invaliditet är betydligt alvarligare än ofredande som det gäller i Julian Assanges fall. Alla ni som läser denna artikel kan gå in på länk 8, och läsa alla förhör i Assangefallet. Det som efter det tror att det handlar om våldtäckt, blir nor svår att finna.

Likväl väljer svensk rättvisa att hålla någon i husarrest i London till miljoner i kostnader, medan man tycker det blir för jobbigt att ta hem och lagföra någon där alla bevis finns.

Säkerligen kommer representanter för HILDA. IDA och RUBEN att hävda att det inte är deras bord utan att deras kartell endast är till för att ge sina medlemmar bättre karriärer. Bullshit, säger jag och många med mig. Denna kartell har redan tagit makten över hela rättsväsendet och ska då rimligtvis ansvara för att våra domstolar har bättre rättssäkerhet än om man skulle använda sig av två Ytazytärningar.

Vi som medborgare i Sverige och rättsväsendets uppdragsgivare, måste protestera högljutt och inte acceptera denna lekstuga.

Mitt bidrag är att jag har skrivit Trilogin Folkbödlarna dvs. böckerna ”Haveristerna”, ”Bödlarna” och ”Förrädarna”. Böckerna är en mix av fiction och verklighet och man kan läsa den första boken ”Haveristerna” gratis endast här på NewsVoice.

Text: Bertil Lindqvist

Referenser

Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå: Bobattre.se/VaraSidorFragaVisa.asp
Tidningen Advokaten: Advokatsamfundet.se/Advokaten/Nr-1-2011-Argang-77/
Advokatsamfundets hemsida: Advokatsamfundet.se/Natverket-Hilda/
HILDA`s hemsida: Advokatsamfundet.se/Hilda/Hilda/Hildas-medlemmar/
Nyhetsverket: Nyhetsverket.se/nyhet/16287/
Aftonbladet: Aftonbladet.se/nyheter/article17503052.ab
Reclaim Justice Defender of article 6: Reclaimjustice.com/artiklar/det-kastar-en-skugga
Reclaim Jusitce Häktningspromemoria mm: Reclaimjustice.com/pdf/Assange.pdf
Förfarande med prövningstillstånd: Domstol.se/Myndighetsbeslut/Provningstillstand/

Bertil-Lindqvists-bocker


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

77 KOMMENTARER

 1. känner inte igen mig i debatten. Upprördheten här gäller den staten vs medborgaren eller vid vanliga tvistemål? Jag har agerat som juridiskt ombud många gånger (är amatör helt utan juridiska studier) och aldrig förlorat – motparten har aldrig velat ta det vidare till huvudförhandling. Mycket, mycket vanligt att motparten önskar förlikning vid de muntliga förberedande förhandlingarna. Min filosofi är att man naturligtvis aldrig går in i en förhandling som man vet på förhand att man förlorar. Har aldrig processat mot staten men mot arbetsgivare (stora och små) samt hyresvärdar.

 2. Re Just Stella.
  Medborgarlön, ännu en centralt styrd omfördelningstaktik.
  Det är bättre att var och en tar ansvar för sin egen och sina närmastes väl och ve.
  Att få betalt oavsett produktion, kapacitet, nivå eller annat leder bara till inflation och utarmning av produktiva resurser.

  Frivilligt samarbete med ansvar är det som till slut måste komma till stånd.
  Det fungerar inte att trycka pengar, eller rättare krediter, till förbannelse och tro att det löser något som helst av de underliggande problemen.

  Lön är utbetalda krediter som via Proxy föreställer sig som en vara eller inneboende värde.
  Det krävs verklig produktion av saker som behövs. Medbogarlön är bara en omskrivning för alla bidrag som finns idag, och har ingen inneboende funktion, mer än att styra bort det egna ansvaret i tillvaron.

 3. Jag tycker Roland Paulsens bok: ”Vi bara lyder” väcker många bra frågor. Den stora delen av de viktigaste jobben, som utförs dagligen är minst betalda och har sämsta status och villkor. Många kanske alltför välbetalda jobb, kan tyckas vara en överflödig vip-fil i lyx, som kväver potentiell kreativitet i samhället.
  En recension
  http://www.svd.se/kultur/litteratur/arbetslivets-myter-punkteras-briljant_4396959.svd

  Han har skrivit böcker tidigare i samma ämne. Hur nödvändig eller skadlig är jobblinjen, jämfört med t.ex. medborgarlön, eller annan jämn fördelning? Jag tycker frågan är relevant och borde debatteras flitigt.

 4. Erik, när det gäller inbördes konflikter i ”fotfolket” uppträder ej jävsförhållandet. Såvida inte den ena parten trots allt favoriseras p.g.a. dold anledning, som i fallet Erik, Dorothy, Lena (m.fl. barn) Andersson, där den som ursprungligen genomförde ett bedrägeri mot Erik Andersson hölls om ryggen av systemet, som därefter i 30 år begick mer och mer absurda rättsövergrepp för att dölja sina tidigare rättsövergrepp. (Dorothy Andersson, ”Dömd utan rättegång” (1989).) Systemet har bestämt sig för att man inte kan ha fel, och då ”måste” bevis om motsatsen sopas under mattan. I nyssnämnda fall skulle MÅNGA i myndigheter och domstolar ha åkt dit, om saken till sist hade erkänts.

 5. Svenskt rättsväsende – Vanliga människor är bara bönder i schack!

  Vet inte HILDA, IDA och RUBEN att bönder kan förvandlas till schackspelets avgörande gladiatorer, när ett oförutsett drag gör att spelets drottningar och kungar plötsligt blivit maktlösa!

  Hur länge kan Makten blockera en nödvändig förändring, när det finns bevis på ruffel och båg hos löpare [generaldirektörer, Rättsliga Rådets ordförande (visserligen domare)], och torn [JK, JO, FörsäkringsJuridiska Föreningens styrelseledamöter] och många flera?

  Hur går det för Försäkringskassans senaste generaldirektör, numera Rikspolischef, när det visar sig att Expressens avslöjande om korruption hos myndigheten var sann?

  Eller att i det ena fallet efter det andra full bevisning finns för att Försäkringskassan avsiktligt omtolkat EUdomstolens domar – för att slippa behöva betala pengar till skadedrabbade för den ”fria gränsöverskridna vård” de som alla EU/EESmedborgare faktiskt hade rätt till?

  Med spelkort byggs lätt korthus! När bara att ETT KORT försvinner – rasar huset!!!

  Både försäkringsbransch och Försäkringskassan kommer då skylla på att anställda s k försäkringsmedicinska rådgivare ”gjort misstag”!
  Själva har de bara ”följt regelverken de hade skyldighet att följa” – Att dessa inte följde EUdomstolens domar ”var väl inte deras fel?”. Det måste regeringskansliet ta på sig!

  Var det inte samma utredare både åt regeringskansli och branschen???

  Kaliber avslöjade den 29 mars 2015 korruptionen hos Trafikskadenämnden, när en ledande professor villigt stått till branschens förfogande, samtidigt som han, Hans Link, även fungerat som Socialstyrelsens Vetenskapliga Råd?

  Onekligen en suverän prestation! Jäv så in i norden! Aldrig kunnat basuneras ut på likartat sätt tidigare!

  Hans Link är väl inte ensam om att ha gjort det? – Nejdå! Till samma gäng hör professorerna i ortopedi Olle Nilsson och Urban Lindgren!

  Dessa tre är väl inte ensamma om att ha ljugit under sanningsförklaring i domstol???

  En lång rad andra prominenser har också ljugit under ED, men den utredningen är snart på väg!

  Referenser:
  http://www.nackskadeforbundet.se

  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1316

 6. @ Just Stella, Carinas citerade fråga 22 Apr, 2015 at 22:40, …. ”Varför i himmelens namn efterlevs då inte dessa?”

  Det beror på att redovisat mailsvar inte är kvalitetssäkrat och undertecknat av EN svensk tillsynsmyndighet, med skadeståndsansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut, mot EN drabbad enskild medborgare med RÄTT utvecklad och enskild ägd KUNSKAP att nutid och mentala rum FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, brevet bara redovisar namnet på EN anställd eller med uppdrag för ”REGERINGSKANSLIET” som del av EN svensk tillsynsmyndighet av EU-rätt.
  Europadomstolen med säte Strasbourg saknar incitament att ekonomiskt bestraffa brott mot enskilda mänskliga rättigheter, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska marknaden i EES och EU.

  @ Bo Sonnsjö says: 29 Apr, 2015 at 17:45

  Så länge det är > EN ledande professor, expert eller myndighet, som lurar EN skadedrabbad medborgare eller rådgivare, med FEL utvecklad och enskild ägd KUNSKAP att i nutid och mentala rum i enskild ägd tanke, beslut och handling i samtal eller skrift producerar ord eller begrepp utan nytta, ansvar och RISK, kan laglöst kollektiv av professorer, experter, myndighet, eller namn på någonting u.p.a. (utan personligt ansvar) och RISK, i nutid, nära framtid och rum producera säkerhetsbrist u.p.a. och RISK till EN skadedrabbad medborgare, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska marknaden för enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i EES och Europeiska unionen.

  @ Carina af Autentopia says: 29 Apr, 2015 at 21:16

  Det laglösa kollektiva begreppet ”Vi” kan bara LYDA, men om Du som EN drabbad enskild svensk medborgare vill, kan och vågar FÖRSTÅ, så är ”exakt rätt kort för att undergräva” den laglösa svenska modellen av rättssäkerhet, enskild under förbrukad tid i livet utvecklad och ägd KUNSKAP att i nutid och mentala rum FÖRSTÅ när, var och VARFÖR det allmänna (Regeringen som rättssubjekt) har incitamentet skadeståndsansvar vid fördragsbrott mot EN drabbad enskild unionsmedborgare.

  ”Vi” kan aldrig hitta enskild ägd KUNSKAP att i nutid och mentala rum FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, om enskild utvecklad och ägd KUNSKAP är lärd, tränad och betygsatt att LYDA Jante och Luthers irrläror, samt Ågren ofta livslånga förnekelse av allt som FÖRVIRRAR.

 7. Adam NätvÄrkselev, under mitt handelsnamn Leif Erlingsson försökte jag här ovan såväl den 14 april 17:40 som den 15 april 00:12 få dig att svara vid VILKEN rättinstans ”ett rättssubjekt med enskild ägd rättsförmåga (rättskapacitet)” skulle driva sin sak, för att få sin rätt erkänd. Väntar fortfarande. Kanske du inte uppfattat frågan?

 8. Man kan se at der er inte plads for alle s mening och hvem fanden bryder sig .. jag fik lyst at skrive min historie men den kom aldrig her up .. i har i landet er der fyld med Hykler och de som skal tage sig af sager som rör sig i system vender folket ryggen, De kan til dig i lurran sager beklager fejlen men tyvær har det kviitte med deres underskrift så ens navn og hele ens Ære og respekt som person er Kränket af folk, med total tviste meningen og målningen af hur man diefinner en rats politik .. Det er ingen rat vise her alls, .. i kan kalde dom vad ni vil, Det ender inte den kretik af tryghedens opfattelse som jeg selv er udsadt for .. Ni skider på folks forklaringen, Tolker tingen med jeres egne bedömninger och er på ingen tidspunk diplomatisk eller Upatetisk .. Ni manger helt enkel Kunskab i hur folke be om Hjäpen .. for at löse sager som rör sig om hele deres eksistense . Som Eu borger tilflytter har jeg oplevet värest tiden af mit liv i jeres land .. for sager jeg er beskyldt for jeg Aldrig har gjort … Drevet på flugt af systemet for at nogen komplet idiot af en granne hatte stor indflydelse i systemet och fik et kick af , at system fil möjlighed at mishandle mej på alle groves vis ..så var vender man sig for ingen tör eller har svare på det som system inte vil erkende eller har misbrugt af Magt for at håndhäve deres indflydelse .. fy fan .. jeg er hemsk chokket ..

 9. @ LegeNet, Din fråga 1 Maj, 2015 at 19:52 förstår min enskilt ägda kunskap att i nutid och mentala rum kvalitetssäkra och besvara med:

  Det finns ingen svensk rättsinstans (domstol) där Du som ”ett rättssubjekt med enskild ägd rättsförmåga (rättskapacitet)”, resurssnålt kan ”driva” Din ”sak” för att ”få” Dina enskilda tolkning av enskilda mänskliga rättigheter i nutid och rum erkänd, eller möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna om svensk lagstiftare, domstol eller exekutiv organisation, i handläggning eller beslut som ”ett rättssubjekt med enskild ägd rättsförmåga (rättskapacitet)” producerat fördragsbrott.

  ABC för varje enskild RÄTT skolad NätvÄrkselev, är enskild under förbrukad tid i livet utvecklad och i nutid och mentala rum ägd KUNSKAP att FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, det INTE är resurssnålt att i samtal eller brev till EN svensk myndighet, samtala med eller skriva brev/e-post till EN anställd av eller med uppdrag för EN svensk tillsynsmyndighet, i STRID med den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som EU-domstolen tolkat och offentligt redovisat i rättspraxis,och som regeringen EN-tydligt redovisat t.o.m. 1997 i SOU 1997:194.

  NätvÄrkselev FÖRSTÅR när, var och VARFÖR det INTE är resurssnålt i nutid och mentala rum, blanda ihop EN salig röra av internationell och nationell lagstiftning och förordningar, med egen rättslös tolkning av lagtext hit och dit på Internet, eller att i EN inlaga till EN svensk domstol med fullmakt överföra enskild hypermakt till EN felprogrammerad advokat eller laglöst kollektiv av advokater, som använder laglösa kollektiva ord eller begrepp u.p.a. och RISK, mot EN drabbad enskild unionsmedborgare, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden för SKYDD av enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i EES och Europeiska unionen.

  NätvÄrkselev FÖRSTÅR när, var och VARFÖR Europadomstolen med säte Strasbourg INTE är samma rättssubjekt som EU-domstolen med säte i Luxemburg.

  NätvÄrkselev FÖRSTÅR när, var och VARFÖR, det bara är EN äkta näringsvÄrksamhet som har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, mot enskild fysisk person (enskild medborgare som lagligt bor eller arbetar lokalt i EN medlemsstat i EES eller EU).

  EN äkta näringsvÄrksamhet är EN offentligt registrerad juridisk person med unik identitet (organisationsnummer och SÄTE), lokalt i EN delstat i USA eller i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden, för SKYDD av enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i EN delstat i USA, eller i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden i EES och Europeiska unionen.

  Offentligt redovisat SÄTE anger vilken domstol som handlägger krav på skadestånd för säkerhetsbrist mot EN enskild fysisk person [”ett rättssubjekt med enskild ägd rättsförmåga (rättskapacitet)”], lokalt i EN delstat i USA, eller i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden i EES och Europeiska unionen.

 10. anders:

  Medborgarlön eller bättre uttryckt BASINKOMST skulle fungera som en övergång utan alla orimliga krav och ödslad tid att springa runt och sysselsätta tjänstemän för de ekonomiska enheterna medan en skapar en tillvaro genom eget agerande och tills det som tillhör människan (jord, luft. vatten) genom våld av psykopatiska varelser återlämnas. Tills vi har våran moder-jord resurs att använda fritt behövs någon form av överlevnadsmedel för handel av varor etc.

  I slutändan handlar det om andligt uppvaknande….. inget annat har något värde i sig annat än en mental boja som håller mänskligheten kvar i slaveriliknande förhållanden…

  En grund till att kunna skaffa sig mat och sedan ha sitt eget ansvar för livet en lever utan diverse kontrollenheter skulle verkligen kunna sätta fart på ens egna utveckling…

  S.

 11. Jag håller helt med dig, Stella – det måste till en brygga mellan systemen! Om min tes håller så kommer basinkomsten inför valet 2018 – efter kraschen och med alla partiers stöd. Visserligen endast för registrerade slavar kan en tänka… 😉

  Orsaken till detta är inte humanism, men det kommer att marknadsföras så. Den verkliga orsaken är att politikerna hamnar i ett desperat behov av den när den relativt bildade medelklassen (tänk civilekonomer, civilingenjörer och jurister), kräver överlevnadsmedel utan motprestation när de stämplat ut och inser att det är kört för dem för all framtid. De kommer att lyckas – kanske t o m politikerna förekommer dem i deras krav – eftersom denna medelklassgrupp har ett socialt och intellektuellt kapital samt utgör den viktigaste gruppen valboskap. Ytterst handlar det alltså att upprätthålla legitimiteten för den representativa ”demokratin”.

  Tidigare har behovet av överlevnadsmedel ”bara” drabbat sjuka, arbetslösa, icke-konformister och industri- och kontorsanställda utan detta kapital. Den retoriska frågan är hur många som kan föreställa sig den fd välbeställda medelklassen sitta och tigga på socialen av obildade småflickor? Inte många, tror jag!

  Fördelen blir förstås att basinkomsten kommer att stänka även på de som behövt den i åratal, men för många är det försent. Samhällsförtrycket har skapat elände, sjukdom, lidande och död. Hur många som har tagit livet av sig i skuggan av ”myndigheternas” beslut får vi aldrig veta, men var och en som mist en anhörig med anledning av självmord kan ju alltid publicera beslutsfattarnas namn. Om inte en kan anses skyldig, så måste ju enligt logikens alla lagar, alla vara skyldiga…

 12. Adam NätvÄrkselev, tack för att du redovisar hur det i första hand är lokal domstol där motpart har sitt säte som är ”rätt instans”, och i sista hand EU-domstolen med säte i Luxemburg, dvs European Court of Justice. Men också för hur du, med dina egna ord, redovisar hur det endast går att få gehör hos dessa när du hänvisar till deras egna tankar och tidigare domar, men inte när du hänvisar till självklara filosofiska grundprinciper.

  Vad för slags värld ska vi ha? Den ena huvudkandidaten är en teknokratisk kandidat med en kader av jurister och tjänstemän för administrerandet av ett handelssystem som ska omfatta allt och alla över hela planeten. Och jag förstår att denne kandidats jurister i Luxemburg gärna konsoliderar sin makt genom att näpsa provinsiella jurister i Sverige för att dessa inte följer handelssystemets hela regelverk. Det visar sig dock att juristerna i Luxemburg inte svarar inför någon, och även kan låta bli att utdöma skadestånd mot stater som vägrar göra som juristerna bestämt, utan att behöva svara för detta. Så visst rör det sig om hypermakt. Juristernas hypermakt.

  Det finns en filosofisk princip om att bara det som kan upphöjas till allmän lag kan betraktas som lag. Behöver högsta jurister inte svara för någon, då innebär det att du och jag inte behöver svara för någon. Märk väl, inte enligt juristernas egen tolkning, men deras tolkning är inte mer värd än min tolkning. Du kallar mina tolkningar rättslösa. Med vilken rätt? Juristernas?

 13. LegeNet, tack för att Du vill, kan eller vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR det är rättssubjektets SÄTE som bestämmer vilken svensk domstol som är RÄTT domstol att väcka talan om skadestånd för säkerhetsbrist, producerat av ETT rättssubjekt, som bedriver näringsvÄrksamhet och som salufört säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, till enskild konsument med RÄTT enskild i livet utvecklad och ägd KUNSKAP att i nutid och mentala rum FÖRSTÅ när, var och VARFÖR….

  Ditt fria val av ord/begrepp tyder på att Du INTE vill, kan eller vågar FÖRSTÅ eller att min mentala fyrarummare INTE vill, kan och vågar FÖRSTÅ ord eller begrepp som ”dessa”, ”deras” eller ”självklara filosofiska grundprinciper.” i Din producerade text ovan ”att få gehör hos dessa när du hänvisar till deras egna tankar och tidigare domar, men inte när du hänvisar till självklara filosofiska grundprinciper.”

  Ditt FRIA val av ord/begrepp i frågorna: ”Vad för slags värld ska vi ha?”, ”Med vilken rätt?” och ”Juristernas?”, behöver Du förklara för EN vanlig bonde i EN svensk domstol, som sannolikt är del av EN svensk tillsynsmyndighet av EU-rättens företräde före Dina handelslagar och tolkning, men med skadeståndsansvar för det allmänna om domstolen är EN del av EN svenskt tillsynsmyndighet och därmed ETT rättssubjekt med enskild ägd rättskapacitet, att i EN svensk domstol i Jönköping, förklara att kvalitetssäkrad säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare INTE är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre FRIA solidariska Marknaden för SKYDD av enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen.

 14. I boken ”Sweden VS. Assange – Human Rights Issues” kan man bl.a. läsa om hur rättskorruptionen organiserats från broderskapsrörelsen inom socialdemokratin. I samma författares blogg kan man också läsa ”In true fact, the ”Swedish case VS Assange” is after all the political case of the U.S. government against Wikileaks, in Sweden implemented by a constellation of police officers, one prosecutor, and lawyers all being ideological militants of a same extreme ”radical-feminism”. The four years of arrest without charges of Julian Assange has also been a symbol of their anti-human rights struggle.” ( Prof. Marcello Ferrada de Noli Ph.D. [Med. dr. i psykiatri, Karolinska Institutet] Professor Em. Epidemiology. Prof. de Filosofía. Former Research Fellow & Lecturer in Social Medicine, Harvard Medical School, ”Why the ’case’ against Julian Assange in Sweden should be dropped, and dropped now!”. )

 15. Adam NätvÄrkselev, tack för svar.

  Det är riktigt att EU-rättens mäktiga självfallet tolkar fördragsbrott med EU enligt egen praxis. Fast den riktigt grundläggande frågan är, var finns fördraget MED MIG? Den som argumenterar mot individualism kan göra så ur ett maktperspektiv, men ska då sluta hymla om mänskliga rättigheter och om att samhället skulle vara byggt på några etiska principer, utan säga som det är: ”Vi tänker ta hand om de som gör som vi säger (= ge dem privilegier), och de som inte gör som vi säger har inga privilegier ELLER RÄTTIGHETER.” Den falska legitimiteten måste bort, vi måste tala sanning.

 16. Nagot sjukare samhälle än det svenska, far man leta efter. Kanske nagonstans i Afrika?
  Myndighetsmissbruket är allstädes. Nedgangen som rättsstat pabörjades ca 1985. En mindre
  sammanhallen grupp, välutbildad tog succesivt över makten inom samtliga sfärer av politik,
  banker, medier och satte sas munkavle pa oliktänkande. Nu 30 ar senare har Sverige förvandlats
  till ett otrivsamt, kyligt land där det endast aterstar klyschor ” i välfärden” etc. Valdet och kriminaliteten är allstädes. Endast en del utreds.Särskilt förödande för rättssäkerheten är kärring-
  styret och kartellerna. Dessvärre är Sverige kört. UTVANDRA, SA LÄNGE DETTA ÄR MÖJLIGT!

 17. Ännu en här som upplevt felväsendet. Helt sjukt hur klubben för ryggdunkningar kan sitta på sina höga hästar. Cancer är något jag önskar åt dessa. Cancer. Och det önskar jag egentligen inte min värsta fiende.

  Sverige är ett av världens mest korrupta länder.

 18. Bo Sonnsjö:

  Riksdagsförvaltningen betalar direkt ut riksdagsarvodena till ledamöterna – liksom Riksdagsförvaltningen betalar direkt ut partistödet till riksdagspartierna. Alltså inga mellanhänder någonstans i den ekonomiska processen.

 19. Får jag flika in med en synpunkt gällande bolaget Sverige AB listat i USA. När Åsling och Feldt gav banker ( privat ägda) rätt att skapa pengar ut egna värderingar såldes riksbanken ut helt utan insyn eller debatt. Vi är idag en lydstat till USA och har varit så länge allt sedan kalla krigets dagar som nu börjat få rimfrost så vapen industrin dtår sig i konkurensen. Demokratin i Sverge är endast ett tomt ord utan innehåll eftersom individen med tvång blir satt i skuld. Jag är ingen marxist men kan idegrunden som ör given elitens makt över folket för deras ” bästa” och idag föder vi en politiker adel som står över lagen. Advokater och Domstolar har gjort gemensam sak i skrån eller ” frimurar organisationer” och håller varandra om ryggen och torkar av skiten på vanligt hederligt folk som försöker göra rätt.
  Valet i USA visade med övertydlighet hur vårt etablissemang redan valt sida och sedan envist proklamerade emot Trump, ett etiketts brott som i diplomations värld är svår att rätta till. Clinton foundation är en kampanj organisation för att bära fram Clintons politik som är köpta värderingar från Soros och Saudi. Internet har nu gett alla en möjlighet att själva bedömma åt vilket håll det lutar och politiken är bakhall som aldrig för i och med DÖ avtalet. Att söka makt genom listiga grupperingar undervärderar vår demokrati och således har politikerna själva sågat av den gren de besitter. Precis vi har ingen demokrati i vårt land, rättsväsende, vården och kommuner visar alla vad Svensk Byråkrati gör efter order från en regering som sålt in sina delegater i Bilderbergsgruppens konsult avtal. Detta totalt rättsvidriga förfarande döljer de inte en längre utan skryter om hur mycket var och en roffat åt sig. Reinfeldt och Borg är tydliga exempel på egen vinning av politisk position, det är i strid mot lagen som gäller alla i regeringen. Tyvärr är det ingen som vill offra sig för demokratin utan vi får vänta tills tillräckligt många invandrare slagit sig till ro och skriker Allah Akbar och kastar ut alla kristna och stenar alla ateister i ekologiska tröjor

 20. Morgan Larsson

  Absolut, jag håller i stort sett med dig. Sverige går igenom sitt eget speciella experiment, då som nu. Givetvis då på finans-globalisternas begäran. Jag tror dock att du initalt syftade på Erik Åsbrink, vilken var en av de aktörer som i lönndom såg till att avreglera sveriges finans-industri tillsammans Anders Sahlen?

  Åsbrink, f.d. finansminister, arbetar idag f.ö. för Golman Sachs som strategisk konsult med fokus på norden. Sahlen själv gjorde kometkarriär och gick från nationalekonom på riksbanken till att bli chef för vår slapphänta finansinspektion/FI, det finansiella kontrollorganet (!)

  Tydligen skedde kuppen också till största delen bakom vår dåvarande statsminister Olof Palmes rygg, vilken bl.a. Feldt också själv beskriver i SVT dokumentären Novemberrevolutionen. Nyliberalismens gjorde därmed sitt tysta inträde i Svensk finanspolitik.

  ”I november 1985 genomförde några få sammansvurna en reform som fick katastrofala följder för Sverige. Allt skedde i största hemlighet och utan onödig inblandning från riksdag och regering. Effekten blev så dramatisk att det i efterhand har liknats vid en kupp.”

  Denna ’revolution/kupp’ skedde november 1985 och statsminister Olof Palme mördades c:a tre månader senare, den 28 februari 1986.

  Dokument inifrån, Novemberevolutionen
  http://www.youtube.com/watch?v=Dco58M6z1uM

 21. ”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
  / Che Guevara


 22. Hilda, Ruben & Ida består av vidriga och äckliga folkförrädare. Lyktstolpen är enda botemedlet mot dess aversioner till människor. Spöstraff, äggkastningen och spott är förspelet. De riktigt vidriga advokaterna kanske man kastar i en grop fylld med viagrastinna [raderade ord]. Skrattfest hela dagen.
  Hämnd skall utkrävas åt alla de svenskar som misshandlats, rånats, våldtagits, mördats hånats och kränkts av det etablissemanget och deras importerade bestar från tredje världen.

 23. Jag är utsatt för 4 allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna om frid och frihet 1976,1984.1990 samt 1992 ,som Halmstad tingsrätt gjort allt för att skydda sedan mål T 975/92.
  JAG HAR EJ ERHÅLLIT YRKADE SKADESTÅND!
  2019 skrev Halmstadpolisens inspektör Wetterlund till POISENS SÄRSKILDA UTREDARE I STOCKHOLM OM MITT FALL.
  JAG HAR EJ FÅTT LIKHET INFÖR LAGEN OCH HALMSTAD TINGSRÄTT HAR BROTT MOT TINGSRÄTTS INSTRUKTIONEN GENOM ATT HJÄLPA TILL,ATT DÖLJA BROTTEN!
  JAG HAR INTE FÅTT RÄTTEGÅNG MED NÄMNDEMÄN NÄRVARANDE EN ENDA GÅNG I HALMSTAD TINGSRÄTT TROTS, ATT EXPEDITIONSPERSONALEN MOTTAGIT DET ENA BEVISET EFTER DET ANDRA, SOM STYRKER
  BROTTEN!JAG HAR INTE HELLER FÅTT PRÖVNINGSTILLSTÅND I HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE,TY DÅ SKULLE TINGSRÄTTES JÄV OCH FELAKTIGA DOMAR KOMMA FRAM!BÅDE CHEFSLAGMÄNNEN NILS LJUNGGREN OCH JAN WARE`N I HALMSTAD TINGSRÄTT HAR TJÄNSTGJORT I GÖTA HOVRÄTT INNAN DE BLEV CHEFSLAGMÄN I HALMSTAD TINGSRÄTT.NILS LJUNGGREN VARNADE 1993 01 HOVRÄTTEN FÖR ATT JAG SKULLE KOMMA,ATT ÖVERKLAGA HOVRÄTTENS DOM!!
  JAG HAR POLISANMÄLT HALMSTAD TINGSRÄTT 2019 FÖR ATT JAG EJ FÅTT LIKET INFÖR LAGEN!HALMSTADPOLISEN HAR ANKOMSTSKYDDAT MINA BEVISMATERIAL I MÅNGA ÅR!Nuvarande chefslagman Pia Johansson i Halmstad tingsrätt är informerad om brotten 2014 !
  MEN JAG HAR ÄNDÅ INTE FÅTT RÄTTEGÅNG MED NÄMNDEMÄN NÄRVARANDE!

  Torreveija 2019-04-05

  Anita Boström

  Hemadress
  Kaptensgatan 4
  30245 Halmstad

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här