Cancerindustrin sålde kempreparat för över 800 miljarder kr 2014 – Så här luras vi av falsk cancerstatistik

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 maj 2015
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark, 2000tv.se

Torbjörn SasserssonDEBATT. De globala utgifterna för cancerläkemedel under 2014 nådde en rekordnivå motsvarande 820 miljarder svenska kronor, skriver Jonas Sandstedt för LäkemedelsVärlden. Han hävisar till “analysinstitutet” IMS Health. Samtidigt annonseras en cancerstatistik som alltid visar att konventionell terapi bara blir bättre, men är den vetenskaplig? Svaret är nej. 

Text och analys: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 12:33, 13 maj 2015

Sandstedt avslutar också artikeln mycket riktigt med de betryggande orden:

“Rapporten visar också att överlevnaden vid cancersjukdom ökat konstant de senast 20 åren. I till exempel USA lever två tredjedelar fem år efter de fått en diagnos, 1990 levde bara hälften lika länge”.

Vad är det Jonas Sandstedt inte berättar? Han berättar inte att IMS Health, en världsledande leverantör av information, tjänster och teknologi inom sjukvårdssektorn, inte bara är ett “analysinstitut” utan egentligen är ett vinstdrivande bolag med 9300 anställda och en intäkt på 2 641 miljoner dollar 2014.

“Revenue for the twelve months ended December 31, 2014 increased 5.9 percent on a constant currency basis compared with last year. On a reported basis, revenue increased 3.8 percent to $2,641 million.” – IMS Health Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2014 Results

Sandstedt berättar inte heller att IMS Health har täta samarbeten med industrin som tex AstraZeneca som i ett pressmeddelande den 11 januari 2012 meddelar att bolaget signerat ett treårigt samarbetsavtal med IMS Health.

“Samarbetet med IMS Health kommer att ge AstraZeneca tillgång till uppgifter från befintliga anonymiserade elektroniska sjukvårdsregister, som innefattar kliniska resultat, ekonomiska faktorer och behandlingsmönster”, skriver AstraZeneca.

IMS Health säljer alltså kalkyler på hemliga anonymiserade uppgifter från sjukjournaler hämtade från sjukvårdsregistren vilka naturligtvis används för att bekräfta cancerpreparatens påstådda förträfflighet. Tillsammans med sjukvårdsapparaten kan IMS Health sätta samman rapporter som visar att de där cancerpreparaten för över 800 miljarder dollar var framgångsrika så att industrin lättare kan övertyga den statliga vårdapparaten att den ska köpa ännu mer preparat för nya skattepengar.

Låt oss konstatera följande:

 • Oberoende undersökningar av hur de statistiska uppgifterna tagits fram och granskningar av de påstådda framgångarna av cancerpreparat är sparsamma till obefintliga.
 • Vi vet att alla dödsfall inom cancervården på grund av giftiga kemoterapipreparat alltid räknas som dödsfall där cancern pekas ut som orsaken. (rotten cherrypicking)
 • Vi vet att alla överlevare inom cancervården alltid statistiskt räknas som framgångar. (cherrypicking)
 • Vi vet att cancerpreparaten aldrig får bära skulden för dödsfallen inom cancervården.
 • Ytterst få drabbade patienter anmäler biverkningar eller vårdmisstag

Statistiken vidmakthåller illusionen av framgång inom cancervården vilket i sin tur upprätthåller den löpande vinstdrivande verksamheten som lyfts upp som lösningen på den ökande cancern i samhället (cirkelresonemang). Det som framkommer är dock att många dödsfall i hög grad orsakas av cancerpreparaten.

Cirkelresonemang, cherrypicking och rotten cherrypicking är det som bygger industrins framgång. Det framgår vid kritisk granskning av Big Pharmas affärsidé och marknadsföring.

Undersök det istället, LäkemedelsVärlden. Det finns ett oerhört stort behov av att undersöka all statistik om cancervårdens påstådda effektivitet. 

Feldiagnoser – Får miljontals cancerpatienter i världen cellgifter i onödan – patienter som inte ens har cancer?

FBI medical fraud cancer treatmentEn annan aspekt handlar om diagnostiserandet av cancer. Här öppnar sig en miljonmarknad för varje enskild cancerläkare genom försäkrigsbedrägeri. Ett av de mest kända fallen handlar om Detroit-läkaren dr Farid Fata som systematiskt feldiagnostiserade patienter med cancer. Först efter flera år av felaktigt ställda diagnoser och konsekvent felmedicinering avslöjades bedrägeriet av FBI och läkaren erkände 2014 sina gärningar.

Cancerläkaren hade då hunnit fakturera Medicare och amerikanska försäkringsbolag 225 miljoner dollar och patienterna blev allvarligt skadade av cellgifterna. En patient som inte hade cancer fick 155 doser av kemoterapi under en tvåårsperiod.

Läs mer på FBI:s hemsida: Detroit-Area Doctor Admits to Providing Medically Unnecessary Chemotherapy to Patients

Ett inte orimligt antagande är att samtliga cancerläkare medvetet eller omedvetet feldiagnostiserar ett visst antal patienter med cancer under sin yrkeskarriär. 

Så här manipuleras cancerstatistiken

Tanya Harter Pierce som är klinisk psykolog och som skrev boken “Outsmart Your Cancer” listade 6 olika sätt som cancerstatistik rutinmässigt manipuleras. Hon baserar listan på ett arbete utfört av Lorraine Day, MD och Ralph W Moss, PhD. Jag vill här återanknyta till medicinjournalisten Jonas Sandstedts påstående om att överlevnaden vid cancersjukdom ökat konstant de senast 20 åren inom intervallet 5 år efter diagnos.

 1. En friskförklaring från cancer baseras på att patienten lever 5 år efter diagnosen cancer. Det betyder att en patient kan vara mycket sjuk av cancer i fem år och en dag, varefter denne dör, och ändå bli deklarerad som friskförklarad och botad av tex kemoterapi.
 2. Vissa typer av cancer och vissa patientgrupper som uppvisar svag förbättring från cancer utesluts från statistiken. Denna artificiella uteslutning av cancerfall justerar statistiken så att den ser bättre ut.
 3. Lättbehandlade cancerfall och även “pre-cancerous conditions” inkluderas i statistiken. Harter Pierce tar som exempel på det senare “ductal carcinoma in situ (DCIS)”. Detta förbättrar ytterligare de påstådda cancervårdframgångarna.
 4. Tidigare diagnostisering av cancer räknas som längre överlevnadstid. Genom att utgå från olika startpunkter av första diagnosdatum kan överlevnadstiden förlängas för den cancer som diagnostiseras tidigt (oavsett om det är cancer eller inte, det kan ju vara fel diagnos).
 5. Cancerpatienter som inte fullföljer konventionell cancerbehandling utesluts från statistiken. Det betyder att om en patient har ordinerats 10 st cellgiftbehandlingar, men av någon anledning bara får 9 behandlingar (tex på grund av dödsfall som resultatet av cellgiftförgiftning), utesluts fallet från den statistik som bevisar att kemoterapin misslyckats.
 6. Justering av relativ överlevnadsgrad (“adjusting for “Relative Survival Rate”). Ralph W Moss förklarar det som: “Relative survival rates take into account the ‘expected mortality figures’ … this means that if a person hadn’t died of cancer he might have been run over by a truck, and that must be factored into the equation.” Once again, this artificially raises the success rates of conventional treatment.”

Glöm nu inte bort att många cancerfall egentligen inte är cancer överhuvudtaget. Många bröstcancerfall är enligt uppgifter feldiagnostiserade och utgörs egentligen av tex förhårdnade mjölkkörtlar. När bröstet avlägsnats och patienten gått igenom en kemoterapikur för 100,000-tals kronor friskförklaras patienten från cancern och den positiva cancerstatistiken åker upp ytterligare ett snäpp.

NewsVoice har varit i kontakt med en kvinna som vägrade acceptera konventionell behandling. Cancerläkaren sa då att denne bara haft 2 patienter av totalt cirka 2000 stycken som vägrat både ett fullt avslägsnande av bröstet och kemoterapi.

Vad som även måste beaktas är att många cancerpatienter i smyg tar alternativa behandlingsmetoder under pågående konventionell cancervård och därför överlever både cancern och cellgifterna. Dessa överlevnadsfall klassificeras självklart som framgångar av den konventionella vården och förs in i den statistiken. I övrigt, hur mycket av framgångarna beror på spontan självläkning och placebo?

Genom att cancerindustrin – och här måste Landstingsvården räknas in som ett led – ökar antalet diagnoser av påstådd cancer skapas illusionen av att cancern ökar i samhället som helhet. Det föranleder ytterligare satsningar på cancervården, fler behandlingar av påstådd cancer och kontinuerliga forskningsanslag för att lösa cancerns påstådda gåta.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq