Enorm hälsorisk – 2012 använde Sverige över 700 ton glyfosat – ett riskabelt växtgift i Roundup

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 maj 2015
- Torbjörn Sassersson
Generaldirektörer för svensk mat och glyfosat

DEBATT. En rapport framtagen av Jordbruksverket från 1999 visar att hela 30% av den totala användningen av bekämpningsmedel i Sverige utgörs av glyfosat som finns i tex Roundup och Avans. Användningen har sedan 1995 ökat väsentligt till 701, 5 ton år 2012, enligt statistik från Kemikalieinspektionen. Rapporter visar att glyfosat allvarligt skadar människa, djur och miljö. Jordbruksverket hänvisar till Kemikalieinspektionen, men myndigheten har inte uppdaterat sina kunskaper sedan 1999. 

Text: Torbjörn Sassersson | Pressfoton från Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket

När NewsVoice studerar artiklar i media som skriver om forskarnas varningar, Monsantos försvar av sin produkt Roundup och kemiindustrins försvar av glyfosat framgår den klassiska kampen mellan oberoende forskare som varnar för farorna och industrins påståenden om bekämpningsmedlets ofarlighet. Enorma ekonomiska intressen och världens folkhälsa står på spel.

Generaldirektörer för svensk mat och glyfosat

Ett franskt forskar-team lett av Gilles-Eric Seralini vid University of Caen menar att polyethoxylated tallowamine (POEA) som ingår i glyfosat-bekämpningsmedlet Roundup är mycket giftigt och kan ge nerv- och fosterskador (2009). Undersökningar visar att bekämpningsmedel som innehåller glyfosat även kan innehålla andra ingredienser som kan anses var inerta av producenten, men som i själva verket är mycket reaktiva när de hamnar i kroppen.

En rapport från 2013 med rubriken ”Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases” visar att glyfosat kan ge magsjukdomar, diabetes, hjärtsjukdomar och hjärnskador.

Läs mer i Kerstin Unger-Saléns artikel om riskerna med glyfosat.

Trots dessa larmrapporter som kommit fram de senaste 15 åren har Kemikalieinspektionen parkerat sin uppfattning. Myndigheten ansåg enligt en rapport från 1999 att glyfosat har: ”en ganska gynnsam profil både vad gäller hälso- och miljörisker” i jämförelse med andra bekämpningsmedel, men vetenskapliga undersökningar efter 1999 visar att glyfosat (en beståndsdel i Roundup) är extremt ohälsosamt för människor och även skadligt för naturen. Det är Jordbruksverket medvetet om, men myndigheten avsäger sig kompetensen att kunna avgöra hur farligt det är.

Glyfosat-1990-2010

Agneta Sundgren som är växtskyddshandläggare på Jordbruksverket skriver till NewsVoice:

”När det gäller riskerna med glyfosat är det Kemikalieinspektionen (KemI) som har ansvaret för att utvärdera dem. Jordbruksverket följer givetvis de rapporter som kommer fram och har sett att det kommit uppgifter kring glyfosats egenskaper och fynd i vatten som tyder på att substansen inte är så harmlös som man tidigare trott. Vilka slutsatser man ska dra av det har Jordbruksverket ingen kompetens att bedöma utan det är alltså Kemi som har den kompetensen.”

Agneta Sundgren skriver (aug 2014) till NewsVoice:

”Den rapport du hänvisar till har inte följts upp av någon nyare motsvarighet men det finns en del resonemang kring varför användningen av glyfosat ökar i följande rapport: (Rapport 2008:3  Växtskyddsmedel och miljöeffekter, avsnittet  3.3.2).

De slutsatserna bedömer vi fortfarande gäller. Där kan man dra slutsatsen, vilket också gjordes i rapporten 1999, att användningen av glyfosat mycket styrs av miljöregler som finns för att minska växtnäringsläckaget och det är en målkonflikt att minska både användningen av glyfosat och växtnäringsläckaget. De begränsningar i tiden som görs för när en gröda får brytas för att det inte ska läcka växtnäring gör att det blir svårt att göra en effektiv mekanisk bearbetning, både för att det blir för sent på hösten och för att tiden när det kan ske blir kort och det blir svårt att hinna med.”

Jordbruksverkets ställningstagande är tydligt. Myndigheten säger sig sakna kompetens att avgöra hur farligt glyfosat är och den lutar sig på Kemikalieinspektionens kunskap. NewsVoice tillfrågade därför vilken bedömning Kemikalieinspektionen idag gör angående glyfosat och medlets risker för miljö och hälsa.

Peter Bergkvist som är strategisk rådgivare på avdelningen ”Tillstånd och Upplysning” på Kemikalieinspektionen svarade:

”Vår tidigare bedömning av glyfosat är i stort densamma idag. Som du mycket riktigt påpekar har det kommit flera rapporter de senaste åren som pekar på att både det verksamma ämnet och andra (ytaktiva) ämnen i produktformuleringar kan ha negativa egenskaper och innebära olika typer av risker. Inom EU har Tyskland utsetts att utvärdera ämnet och gå igenom underlaget (flera företag är involverade) så att ämnets godkännande kan omprövas inom gemenskapen. De har också fått i uppdrag av Kommissionen att särskilt granska flera av de nyare studierna, bl.a. de som utförts av Seralinis forskargrupp. Flera av studierna följer tyvärr inte internationellt överenskomna riktlinjer och det blir därmed svårt att utvärdera och tolka resultaten. För närvarande har Tyskland inte funnit anledning att föreslå begränsningar för ämnet, men beslut kommer fattas senast nästa år [2015] inom EU.”

Bedömingen av ett giftigt bekämpningsmedel hamnar i ett rökmoln av för- och nackdelar, riktlinjer och beslut som ska tas långt bortom Sveriges gränser någon gång i framtiden som förvisso råkar vara 2015. Det preliminära besked som tycks ges är dock illavarslande, att Tyskland inte funnit anledning att föreslå begränsningar för ämnet.

Aktivism

Hur kan befolkningen som dagligen får i sig glyfosatrester via grönsaker och spannmålsprodukter skydda sig? En möjlig väg är att gå över till ekologiskt odlad mat. En annan väg är att utsätta myndigheterna för påtryckningar.  Medborgare kan ta direktkontakt och ställa krav på att svenska myndigheter måste pressa för att användningen av glyfosat bör följa försiktighetsprincipen eller till och med förbjudas helt.

Maila direkt till de personer som kan påverka EU:

Generaldirektör Nina Cromnier på Kemikalieinspektionen

Generaldirektör Leif Denneberg på Jordbruksverket

Generaldirektör Stig Orustfjord på Livsmedelsverket

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq