Gunnar Lindgren (civ ing): Lantmännen anser att kadmiumgiftigt avloppsslam kan spridas på åkermark

publicerad 27 maj 2015
- Gästskribent
Gunnar Lindgren. Foto: Sören Gunnarsson

Lantmännens pasta innehåller mycket hög halt av miljögiftet kadmium. Högst av de undersökta varumärkena. Detta är inte oväntat eftersom Lantmännen anser att avloppsslam skall spridas på svensk jordbruksmark, trots att slammet innehåller mycket hög halt av kadmium.

Text: Gunnar Lindgren | Foto: Johan Wingborg, GU-journalen

Man anger normalt kadmiumhalten i ett gödselmedel genom att jämföra denna med halten av lättlöslig fosfor.

Här följer några uppgifter:

Konstgödsel, NPK: cirka 5 milligram kadmium per kilo fosfor
Urin och avföring: cirka 8 milligram kadmium per kilo fosfor
Avloppsslam*: cirka 50 milligram kadmium per kilo fosfor

*Anm: Eftersom ungefär hälften av fosforn i slam är hårt bunden till järnkemikalier räknas här bara den del som har betydelse för växterna.

Om halten kadmium i fosforn överstiger cirka 12 milligram per kilo fosfor i gödsel, betyder det att kadmiumhalten successivt ökar i åkerjord och därmed i vår mat, barnvälling och våra njurar m m.

I stället för att arbeta för en minskning av kadmiumhalten i sina produkter genom att exempelvis låta avbryta all slamspridning, så har Lantmännen på ett uppseendeväckande och oacceptabelt sätt försökt förmå Livsmedelsverket att mörka innehållet av kadmium och andra miljögifter i sina produkter.

Slamorganisationen Revaq och miljögifter

Det finns en organisation av kommunala avloppsreningsverk som kallar sig Revaq. Man ”certifierar” varandra. De som är ”certifierade” kan sedan ta emot de mest förfärliga avlopp och sedan sprida slammet i vår livsmedelsproduktion. Reningsverket i Göteborg, Gryaab/Ryaverket, är ”certifierat” och kan då ta emot exempelvis följande avlopp:

 • Flytande dioxinavfall från rökgasreningen i det stora avfallsförbränningsverket i Sävenäs leds tidvis till slammet.
 • Radioaktiva ämnen från cancerdiagnostik och cancerbehandling vid Sahlgrenska Sjukhuset går till reningsverket. Enbart från forskningen kom under ett år 20.000.000.000 Bq 131- Jod, 1000.000.000.000 Bq 99m – Teknetium och 200.000.000 Bq övrigt radioaktivt avfall.
 • Från sjukhusets obduktionsavdelning kommer rester från obduktion. Vid ett besök visade det sig att smittreningsanläggningen för dessa rester var avstängd. Den ansvarige smittskyddsläkaren ansåg att driften blev för dyr.
 • När man sprider slam på åkrarna tillför man östrogena hormoner motsvarande cirka 5 000 p-piller per hektar.
 • Inför jordbruket påstår reningsverken att man arbetar för att minska industrins tillförsel av kemikalier och miljögifter till avloppet. Vilken industri i Göteborg tillför mest kemiskt avfall till Ryaverket – Volvo? Det visar sig att det är reningsverket självt som tillför den i särklass största mängden kemikalier och avfall. År 2013 kom lastbilar lastade med polyaluminiumklorid 435 ton, aminoakrylat 280 ton, järnsulfat 2 882 ton, natriumhypoklorit 52 ton, metanol 2 530 ton och så vidare. Verket tar därtill emot cirka 1 000 ton kemiskt avfall från reningen av dricksvatten.Var tar allt detta vägen? Merparten hamnar i slammet.Anm: Dessa uppgifter finns i ett remissvar till Miljödepartementet från organisationen ”Ren Åker Ren Mat”

Lantmännen är med i Revaq

Det har visat sig att den person från Lantmännen som framträder i de båda TV-programmen om kadmium i pasta – Claes Johansson – är medlem i Revaqs styrgrupp. Det hade varit bättre om Claes Johansson försökt minska halterna av kadmium och andra miljögifter i Lantmännens livsmedel, i stället för att medverka vid spridningen av miljögifter till vår livsmedelsproduktion.

Många småbarnsföräldrar och konsumenter har tillskrivit Lantmännen och i första hand begärt att ALL slamspridning skall upphöra. Om Lantmännen inte vill medverka till detta så ombeds man svara på en rad frågor om miljögifter som sprids med slam och som sannolikt finns i Lantmännen produkter.

Men Lantmännen vägrar att svara på dessa frågor (PDF). Detta måste tolkas så att Lantmännen inte har någon kontroll av miljögifter i sina produkter. De höga kadmiumhalterna i pasta tyder på detta? Eller så tål inte deras analysresultat att spridas till allmänheten? Rent juridiskt har vi konsumenter rätt till denna information enligt den s k redlighetsprincipen, en grundsten i livsmedelslagstiftningen.

Om inte Lantmännen och deras varumärken omprövar sitt stöd till slamspridningen, och lyssnar på sina konsumenter, så kan vi vänta att dessa undviker livsmedel från Lantmännens varumärken.

Även mer kadmium i Lantmännens mjöl enligt en tidigare undersökning

Organisationen ”Ren Åker Ren Mat” lät analysera mjöl. Det visade sig att även här var halterna av kadmium högst i ett mjöl från Lantmännen, medan halten i mjöl från både Italien och Danmark var lägst. Ett mjöl från en kvarn i Sverige hade en kadmiumhalt i samma låga storleksordning – det gällde mjöl från Wästgötarna – detta kan rekommenderas (läs mer, PDF)

Ytterligare missförhållanden runt slamspridningen

De lantbrukare som tar emot slam får betalt med medel som vi betalat för samhällets service. Vidare har det visat sig att kommuner kör ut långt mer slam än vad man kommit överens om med jordbrukare. En mycket trovärdig källa berättade följande:

”För några år sedan talade jag med en lantbrukare som mer eller mindre tvingats ta emot slam och då hade kommunen satt upp en maximal mängd, men när lantbrukaren talade med lastbilschauffören som körde ut slammet erkände denne att han fått order om att bara väga vart fjärde lass! Det blev alltså en större mängd som spreds än vad som framgick av dokumenten. Lantbrukaren vågade dock inte anmäla detta otäcka tilltag.”

Slutligen skall nämnas att det avgörande felet hos Lantmännen när man svarar konsumenterna, är att man påstår att slam inte sprids där deras råvaror odlas. Detta är idag felaktigt och vilseledande:

 1. Enligt folkhälsoorganisationen WHO avdunstar hormonstörande miljögifter från slamhögar och utspritt slam. De faller ned på Lantmännens odling av råvaror, även om slam inte sprids just där. Innehållet av svåra miljögifter i spannmålsprodukter kommer från denna typ av luftnedfall. Att förneka detta luftnedfall och livsmedlens innehåll av miljögifter är oacceptabelt. Varifrån kommer annars alla miljögifter i Lantmännens produkter?
 2. Lantmännen tillämpar en princip som kallas ”karens”. Det betyder att om slam sprids ett år så kan man odla råvaror för mjöl och barnmat efter några års uppehåll. Lantmännen negligerar att kadmium och många andra svårnedbrytbara ämnen som exempelvis fluorerade miljögifter ligger kvar långt in i framtiden och kommer sannolikt att plåga barn hos kommande släkten. Observera att Livsmedelsverket i tv-inslaget säger att halten av kadmium i livsmedel skall vara så lågt som möjligt, men Claes Johansson fortsätter att tala om ”gränsvärden” – som enligt många experter idag anses överspelade och riskabla.

Slam sprids för att bli kvitt ett besvärligt avfall. Detta har ytterst litet med ”kretslopp” och ”växtnäringsåterföring” att göra. Slammets bidrag till omsättningen av fosfor i det svenska jordbruket är cirka 2 procent. Bidraget av mullbildande ämnen är närmast försumbart.

I andra länder sprider man inte slam längre, t ex i Holland och i Schweiz. Tyskland avvecklar slamspridningen.

Vi skall snarast avbryta slamspridningen även i Sverige och i stället skilja växtnäringen från miljögifterna och det andra avfallet med de tekniska/ekonomiska metoder som nu finns tillgängliga.

Det finns glädjande nog livsmedelsföretag som nu står inför ett beslut att arbeta för att ALL slamspridning upphör. Lantmännen fortsätter dock att stödja Revaq och slamspridningen. De motsätter sig ett slamstopp. Detta bör inte svenska livsmedelskonsumenter acceptera.

Skriv till och säg din mening om att ALL slamspridning måste upphöra.

I läkartidningen Dagens Medicin varnar tre läkare för hälsorisker som en följd av spridning av avloppsslam i artikeln: “Avloppsslam kan hota hälsan”.

Läs mer om kadmium i slam, livsmedel och hälsorisker samt besök gärna min hemsida: Gunnarlindgren.com

Text: Gunnar Lindgren civ ing

Om Gunnar Lindgren
Gunnar är civilingenjör och föreläser om miljö och hälsofrågor. Han har bl a skrivit boken ”Arvet” och skrivit många artiklar i pressen samt medverkat i radio och TV. Han har bl a fått Cancer- och Allergifondens miljöpris. Han ger ut ett nyhetsbrev som kan beställas via mailadressen: gunnar.lindgren.mail [snabel-a] telia.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Gunnar skrev: 3 Jun, 2015 at 13:08
  ”Idag onsdag visar svensk forskning att det finns samband mellan intag av kadmium och åderförkalkning med tillhörande komplikationer.” – slut citat –

  Mitt mentala Jag har i nutid och mentala och fysiska rum, kvalitetssäkrat om den som producerat nya studien: ”Nya studier vid Sahlgrenska akademin ger stöd åt tidigare studier som visar att exponering för kadmium kan ge upphov till åderförkalkning.”, …. har den kvalitet och säkerhet i nutid, nära framtid och rum, som SKYDDAR marknadens enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om säkerhetsbrist i producerat resultat (”studien”) är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

  Gunnar, tack för Ditt budskap, som är citerat ovan, men Ditt budskap har INTE den kvalitet och säkerhet i nutid, nära framtid och rum, som SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskilt utvecklad och ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • “Pastan var gjord på importerat mjöl.” Vi ska nog förstå det som att man producerade olika produkter med tanke på till vilken grupp de skulle säljas. Få Svenskar har ju råd att njuta den Svenska köttproduktionen osv. En tillräckligt resursstark skara konsumenter riskerar ju bita den hand som föröder den.. Chipspotatis kommer av kvalitetsskäl från lågkostnadsländer.. Tycker man sig med tanke på de generösa restriktionerna och gränsvärdena kunna köpa in produktionsmaterial som säkert är noga dokumenterat kan man ju tjäna en ansenlig hacka på det dyrköpta svenska varumärket även på svenska konsumenters och producenters bekostnad… Man blandar och ger enligt speldjävulens eget koncept.

 • Gunnar skrev: 3 Jun, 2015 at 13:08
  “Idag onsdag visar svensk forskning att det finns samband mellan intag av kadmium och åderförkalkning med tillhörande komplikationer.” – slut citat –

  Mitt mentala Jag har i nutid och mentala och fysiska rum, kvalitetssäkrat om den som producerat nya studien: “Nya studier vid Sahlgrenska akademin ger stöd åt tidigare studier som visar att exponering för kadmium kan ge upphov till åderförkalkning.”, …. har den kvalitet och säkerhet i nutid, nära framtid och rum, som SKYDDAR marknadens enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om säkerhetsbrist i producerat resultat (“studien”) är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

  Gunnar, tack för Ditt budskap, som är citerat ovan, men Ditt budskap har INTE den kvalitet och säkerhet i nutid, nära framtid och rum, som SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskilt utvecklad och ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • “Pastan var gjord på importerat mjöl.” Vi ska nog förstå det som att man producerade olika produkter med tanke på till vilken grupp de skulle säljas. Få Svenskar har ju råd att njuta den Svenska köttproduktionen osv. En tillräckligt resursstark skara konsumenter riskerar ju bita den hand som föröder den.. Chipspotatis kommer av kvalitetsskäl från lågkostnadsländer.. Tycker man sig med tanke på de generösa restriktionerna och gränsvärdena kunna köpa in produktionsmaterial som säkert är noga dokumenterat kan man ju tjäna en ansenlig hacka på det dyrköpta svenska varumärket även på svenska konsumenters och producenters bekostnad… Man blandar och ger enligt speldjävulens eget koncept.

 • Tack Torbjörn Sassersson! Detta visar hur slamspridarna går försåtligt till väga för att bana väg för det giftiga slammet till livsmedel, gravida, foster och små barn.

  Gunnar Lindgren

 • Obs, någon har använt signaturen “Redaktören” för att ge sken av att jag postat kommentarerna.

  Personen är nu avstängd från NewsVoice.

  / Torbjörn Sassersson,redaktör NewsVoice

 • Tack Torbjörn Sassersson! Detta visar hur slamspridarna går försåtligt till väga för att bana väg för det giftiga slammet till livsmedel, gravida, foster och små barn.

  Gunnar Lindgren

 • Obs, någon har använt signaturen “Redaktören” för att ge sken av att jag postat kommentarerna.

  Personen är nu avstängd från NewsVoice.

  / Torbjörn Sassersson,redaktör NewsVoice

 • Dom diskuterade med SLV i TV om de ville dölja något, men ville bara ha fram att det inte var svenskt mjöl, så det kan ändras.

  [Postaren använder alias “Redaktören”, men det är inte News Voice redaktör Torbjörn Sassersson som postat denna kommentar]

 • Dom diskuterade med SLV i TV om de ville dölja något, men ville bara ha fram att det inte var svenskt mjöl, så det kan ändras.

  [Postaren använder alias “Redaktören”, men det är inte News Voice redaktör Torbjörn Sassersson som postat denna kommentar]

 • Bo Sonnsjö skrev: 27 Maj, 2015 at 06:07

  ”Frågan är vilka myndigheter bryr sig om dessa synnerligen allvarliga fakta?”

  Om begreppet ”myndigheter” är mer än EN svensk myndighet, är begreppet ”myndigheter” ett laglöst kollektiv av någonting u.p.a. och risk, för att det laglösa kollektivet INTE ”bryr sig om dessa synnerligen allvarliga fakta”!

  Ulf Bittner skrev: 27 Maj, 2015 at 07:26

  ”Minns att all makt utgår från folket i Sverige och konsumentkraften är icke att förakta, ett varumärke tar lång tid att bygga upp, men över en natt kan det vara fullständigt raserat, enligt de som vet, kan och vill värna deras/sina varumärken.
  Ni har bollen, emotser genom vändande e-post ert ställningstagande
  Hälsar allmänheten gm
  Ulf Bittner
  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU”

  Ulf, det hjälper INTE ”att minnas, att all makt utgår från folket i Sverige”, … om det svenska ordet/begreppet ”folket”, i vÄrkligheten är ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, för säkerhetsbrist i producerat resultat, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden, för svensk vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

  Fick ”allmänheten” som laglöst kollektiv u.p.a. och risk, svar med vändande e-post av ”Lantmännen”, som i nutid och rum kan vara ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, för säkerhetsbrist i producerat resultat till ”allmänheten”?

 • Bo Sonnsjö skrev: 27 Maj, 2015 at 06:07

  “Frågan är vilka myndigheter bryr sig om dessa synnerligen allvarliga fakta?”

  Om begreppet “myndigheter” är mer än EN svensk myndighet, är begreppet “myndigheter” ett laglöst kollektiv av någonting u.p.a. och risk, för att det laglösa kollektivet INTE “bryr sig om dessa synnerligen allvarliga fakta”!

  Ulf Bittner skrev: 27 Maj, 2015 at 07:26

  “Minns att all makt utgår från folket i Sverige och konsumentkraften är icke att förakta, ett varumärke tar lång tid att bygga upp, men över en natt kan det vara fullständigt raserat, enligt de som vet, kan och vill värna deras/sina varumärken.
  Ni har bollen, emotser genom vändande e-post ert ställningstagande
  Hälsar allmänheten gm
  Ulf Bittner
  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU”

  Ulf, det hjälper INTE “att minnas, att all makt utgår från folket i Sverige”, … om det svenska ordet/begreppet “folket”, i vÄrkligheten är ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, för säkerhetsbrist i producerat resultat, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden, för svensk vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

  Fick “allmänheten” som laglöst kollektiv u.p.a. och risk, svar med vändande e-post av “Lantmännen”, som i nutid och rum kan vara ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, för säkerhetsbrist i producerat resultat till “allmänheten”?

 • Underbart! Kanske skall tacka Svenne för ett klockrent texempel av hur man sprider desinformation utan att direkt ljuga. Utelämna bara det som inte passar ens syften. Nu vet jag ju inte om Svenne i sin tur är utsatt för tidigare desinformation? Det kan i och för sig vara fallet?
  Tack Gunnar Lindgren, för viktig kunskaps-upplysning och utmärkta förklaringar.

 • Svenne undanhåller att Tc99m snabbt sönderfaller till Tc99 som sänder ut radioaktiv betastålning, och har en halveringstid på cirka 200 000 år.
  Detta sätt att manipulera sanningen genom att undanhålla sönderfallsprodukter och nedbrytningsprodukter blev mycket uppmärksammat när industriintressen visade att halterna av miljögiftet DDT minskade, men dolde att ämnet ombildades till det lika farliga miljögiftet DDE.

  Svennes kritik av artikeln “mister sin trovärdighet”.

  Gunnar Lindgren

 • Tyvärr mister artikeln sin trovärdighet när man fyller den med stora siffror utan att använda prefix på ett korrekt sätt. Detta för att få folk att tro att man kommer tappa håret av strålskador av 1 TBq Tc99m från forskningen. Vilket är en orimlig siffra när det är en kortlivad isotop är summan av ett år irrelevant.

  Tc99m används inom nuklear och har en halveringstid på 6 timmar vilket gör att att avfallet avklingar inom några dagar. En isotop som används för att rädda liv med väldigt få problem både ur avfall och patientvinkel.

 • Underbart! Kanske skall tacka Svenne för ett klockrent texempel av hur man sprider desinformation utan att direkt ljuga. Utelämna bara det som inte passar ens syften. Nu vet jag ju inte om Svenne i sin tur är utsatt för tidigare desinformation? Det kan i och för sig vara fallet?
  Tack Gunnar Lindgren, för viktig kunskaps-upplysning och utmärkta förklaringar.

 • Svenne undanhåller att Tc99m snabbt sönderfaller till Tc99 som sänder ut radioaktiv betastålning, och har en halveringstid på cirka 200 000 år.
  Detta sätt att manipulera sanningen genom att undanhålla sönderfallsprodukter och nedbrytningsprodukter blev mycket uppmärksammat när industriintressen visade att halterna av miljögiftet DDT minskade, men dolde att ämnet ombildades till det lika farliga miljögiftet DDE.

  Svennes kritik av artikeln “mister sin trovärdighet”.

  Gunnar Lindgren

 • Tyvärr mister artikeln sin trovärdighet när man fyller den med stora siffror utan att använda prefix på ett korrekt sätt. Detta för att få folk att tro att man kommer tappa håret av strålskador av 1 TBq Tc99m från forskningen. Vilket är en orimlig siffra när det är en kortlivad isotop är summan av ett år irrelevant.

  Tc99m används inom nuklear och har en halveringstid på 6 timmar vilket gör att att avfallet avklingar inom några dagar. En isotop som används för att rädda liv med väldigt få problem både ur avfall och patientvinkel.

 • Att gödsla med Rockdust måste vara det vi behöver göra i framtiden då får växterna den näring de skall ha och får ett immunförsvar, då slipper vi hälla ut äckliga kemikalier såsom roundup och annat giftigt på åkrarna.

  http://www.svd.se/mitt-pa-det-skotska-hoglandet-finns-en-prunkande-lustgard_369554

  Alger ska också vara bra att gödsla med då de har havets alla mineraler och spårämnen, Sverige har lång kust så tillgången är inget problem om man bara vill. Basalt för Rockdust har vi också.

  Är min information ovan riktig så kan ju Sverige bli helt självförsörjande vad gäller jordbruk. Inget behov att köpa dyra och giftiga kemikalier från utlandet.

 • Jag filtrerar mitt kranvatten med filtreringskanna i fyra steg det borde väl hjälpa att rena vattnet ganska mycket?

  Man kanske skulle ta i ännu mera och installera multistegs omvänd osmos -filter med ultraviolett lampa.

  Tycker det filtrerade vattnet smakar mycket bättre.

 • Uppgifterna från Erik är både felaktiga och vilseledande.
  1. Enligt Naturvårdsverkets rapport 5148 kommer det klart mer kadmium från slam än luftnedfall.
  2. Att Revaq syftar till att förbättra kvaliteten är direkt felaktigt och en kuliss. Det emotsägs av de enorma mängder gifter och kemikalier som reningsverken själva tar emot enligt min artikel ovan.
  3. I flera andra länder sprider man inget slam alls enligt min artikel. Allt slam är kraftigt förorenat i Sverige och i andra länder. Det beror på att avloppsnätet används på samma sätt i industrisamhället.
  4. Att det används kraftigt förorenad fosfor i vissa länder med bristande moral är inget försvar för det mycket förorenade svenska slammet.
  5, Det är en allmänt vedertagen princip att ju högre kadmiumhalt i marken, desto högre kadmiumhalt i grödan. Slamspridningen driver upp kadmiumhalten i åkerjorden då kadmiumhalten i slammets fosfor är långt större än 12 milligram per kilo lättlöslig fosfor.
  6. Slamspridningen är en form av “kretsloppsförgiftning” enl prof Göran Petersson Chalmers.

  Gunnar Lindgren

 • Att gödsla med Rockdust måste vara det vi behöver göra i framtiden då får växterna den näring de skall ha och får ett immunförsvar, då slipper vi hälla ut äckliga kemikalier såsom roundup och annat giftigt på åkrarna.

  http://www.svd.se/mitt-pa-det-skotska-hoglandet-finns-en-prunkande-lustgard_369554

  Alger ska också vara bra att gödsla med då de har havets alla mineraler och spårämnen, Sverige har lång kust så tillgången är inget problem om man bara vill. Basalt för Rockdust har vi också.

  Är min information ovan riktig så kan ju Sverige bli helt självförsörjande vad gäller jordbruk. Inget behov att köpa dyra och giftiga kemikalier från utlandet.

 • Jag filtrerar mitt kranvatten med filtreringskanna i fyra steg det borde väl hjälpa att rena vattnet ganska mycket?

  Man kanske skulle ta i ännu mera och installera multistegs omvänd osmos -filter med ultraviolett lampa.

  Tycker det filtrerade vattnet smakar mycket bättre.

 • Uppgifterna från Erik är både felaktiga och vilseledande.
  1. Enligt Naturvårdsverkets rapport 5148 kommer det klart mer kadmium från slam än luftnedfall.
  2. Att Revaq syftar till att förbättra kvaliteten är direkt felaktigt och en kuliss. Det emotsägs av de enorma mängder gifter och kemikalier som reningsverken själva tar emot enligt min artikel ovan.
  3. I flera andra länder sprider man inget slam alls enligt min artikel. Allt slam är kraftigt förorenat i Sverige och i andra länder. Det beror på att avloppsnätet används på samma sätt i industrisamhället.
  4. Att det används kraftigt förorenad fosfor i vissa länder med bristande moral är inget försvar för det mycket förorenade svenska slammet.
  5, Det är en allmänt vedertagen princip att ju högre kadmiumhalt i marken, desto högre kadmiumhalt i grödan. Slamspridningen driver upp kadmiumhalten i åkerjorden då kadmiumhalten i slammets fosfor är långt större än 12 milligram per kilo lättlöslig fosfor.
  6. Slamspridningen är en form av “kretsloppsförgiftning” enl prof Göran Petersson Chalmers.

  Gunnar Lindgren

 • -Kadmium i marken kommer främst via luftnedfall och inte från slammet.
  -Revaq syftar till förbättra kvaliteten uppströms så det blir renare slam och vatten i recipienten.
  -Mer än 50% av maten vi äter importeras. Slammet i andra länder är inte rika rent som det svenska.
  -I resten av Europa används konstgödsel som ar högre halter av Cd än det svenska slammet.
  -Fosfor bryts i länder som Marocco, Kina & Ryssland. Inga länder man önskar vara beroende av.
  -Grödor på slamgödslad mark tar inte upp mer Cd än mark som inte fått slam.

  Det är bättre att förbättra än att förbjuda kretsloppet!

 • -Kadmium i marken kommer främst via luftnedfall och inte från slammet.
  -Revaq syftar till förbättra kvaliteten uppströms så det blir renare slam och vatten i recipienten.
  -Mer än 50% av maten vi äter importeras. Slammet i andra länder är inte rika rent som det svenska.
  -I resten av Europa används konstgödsel som ar högre halter av Cd än det svenska slammet.
  -Fosfor bryts i länder som Marocco, Kina & Ryssland. Inga länder man önskar vara beroende av.
  -Grödor på slamgödslad mark tar inte upp mer Cd än mark som inte fått slam.

  Det är bättre att förbättra än att förbjuda kretsloppet!

 • HUR TÄNKER LANTMÄNNENS LEDNING?

  Hur tänker Lantmännen nu när de gräver sin egen grav (och våra gravar), när de medvetet förstör en av vår viktigaste naturresurser, vår matjord, vår möjlighet att få bra mat.

  När jorden är kontaminerad med tungmetaller så kan den inte längre brukas och inte heller saneras – då är den förstörd för alltid. Hur tänker Lantmännen då?

  SVARET är att de tänker kortsiktigt eller inte alls. En sådan ledning kan man inte ha, varför den måste ersättas med en ledning som beaktar helhet och som tänker långsiktigt, generationer framåt. Detta är hela landets angelägenhet då vi lever av vår jord.

  Också dags för landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att vakna upp och göra sitt jobb (som består av mer än tomt prat). Detta faktum, att det är vansinnigt att förstöra vår jord, förstår de flesta, men inte dagens ledning. Hög tid att agera, att städa i ledningens topp!

 • Ett säkert sätt att skapa förändring är att börja styra marknaden genom att KÖPA ekologisk mat. Myndigheterna kommer ändå aldrig att ändra sig. Jag ser inga tecken på att de vill förbättra sig trots att de konfronterats, inte ens med vetenskapliga fakta och internationella larmrapporter.

 • HUR TÄNKER LANTMÄNNENS LEDNING?

  Hur tänker Lantmännen nu när de gräver sin egen grav (och våra gravar), när de medvetet förstör en av vår viktigaste naturresurser, vår matjord, vår möjlighet att få bra mat.

  När jorden är kontaminerad med tungmetaller så kan den inte längre brukas och inte heller saneras – då är den förstörd för alltid. Hur tänker Lantmännen då?

  SVARET är att de tänker kortsiktigt eller inte alls. En sådan ledning kan man inte ha, varför den måste ersättas med en ledning som beaktar helhet och som tänker långsiktigt, generationer framåt. Detta är hela landets angelägenhet då vi lever av vår jord.

  Också dags för landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att vakna upp och göra sitt jobb (som består av mer än tomt prat). Detta faktum, att det är vansinnigt att förstöra vår jord, förstår de flesta, men inte dagens ledning. Hög tid att agera, att städa i ledningens topp!

 • Ett säkert sätt att skapa förändring är att börja styra marknaden genom att KÖPA ekologisk mat. Myndigheterna kommer ändå aldrig att ändra sig. Jag ser inga tecken på att de vill förbättra sig trots att de konfronterats, inte ens med vetenskapliga fakta och internationella larmrapporter.

 • Kräver att all slamspridning skall upphöra och begär ett telefonmöte mycket skyndsamt

  Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]
  Skickat: den 27 maj 2015 07:19
  Till: ‘konsumentkontakt.kungsornen@lantmannen.com’
  Ämne: Kräver att alla slamspridning skal upphöra och begär ett telefonmöte mycket skyndsamt
  Prioritet: Hög

  Lantmännen
  Till höga vederbörande som bär ansvaret för det som pågår

  2015-05-27

  Ni skall enligt gängse uppfattning och min högst personliga uppfattning upphöra omedelbart med att sprida slam.

  Hänvisar till den sakkunnige Gunnar Lindgren och dennes artikel

  https://newsvoice.se/2015/05/27/gunnar-lindgren-civ-ing-lantmannen-anser-att-kadmiumgiftigt-avloppsslam-kan-spridas-pa-akermark/comment-page-1/#comment-129016

  Begär att Lantmännen återkopplar mycket skyndsamt och avsätter tid för ett telefon möte med undertecknad och Gunnar Lindgren mycket skyndsamt, om ni har och tager något ansvar alls gentemot konsument Sverige.

  Bemöt Gunnar Lindgrens artikel på NewsVoice
  Självklart är, om ni värnar konsument Sverige, att ni delger er uppfattning, i artikel på NewsVoice, för om ni kryper undan att bemöta detta konstateras att Lantmännen icke alls värnar konsumenternas köpkraft och därtill då makt att vidtaga bojkotts åtgärder gentemot era produkter på den öppna marknaden.

  Minns att all makt utgår från folket i Sverige och konsumentkraften är icke att förakta, ett varumärke tar lång tid att bygga upp, men över en natt kan det vara fullständigt raserat, enligt de som vet, kan och vill värna deras/sina varumärken.

  Ni har bollen, emotser genom vändande e-post ert ställningstagande

  Hälsar allmänheten gm

  Ulf Bittner

  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se
  Sweden
  e-post voulf56@gmail.com
  telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
  SKYPE nr voulf56

 • Frågan är vilka myndigheter bryr sig om dessa synnerligen allvarliga fakta?

  Vilka jurister tar till sig denna information. Vi i Nackskadeförbundet vet att i många andra sammanhang saknar jurister av alla de slag någon som helst nödvändig faktisk kunskap i medicinska spörsmål!

  Domare vet och kan inget om medicinska spörsmål – men dömer ändå i sådana ärenden – eftersom de litar på dem som är specialister och arbetar åt försäkringsbransch liksom Försäkringskassan. Socialstyrelsen eller andra myndigheter som har med sjukvården att göra.

  Advokater är också jurister, men har troligen inte heller de någon sådan kunskap!

  Varför skulle det vara bättre i branscher som har med vår mat att göra?

  Kommentaren i det aktuella debattinslaget tyder på att jäv föreligger när samme person återfinns både i Revaq och Lantmännen!

  Detta måste på allvar utredas för att förhindra en ännu värre hälsokatastrof framöver med tanke på hur vår svenska jordbruksjord förgiftas för all framtid!

 • Detta fantastiska inlägg kommer från en person som undersöker fakta och tar kontakt direkt med myndigheter och industri för att utröna hur sambanden ser ut. Både de miljömässiga och hur perrson-penningflödena ger utslag på och påverkar alla beslut i ärendena.
  Detta är oerhört mycket viktigare ån att sitta och gissa och enbart ha åsikter vid kommentatorstangenterna.
  Stort tack Gunnar Lindgren och Sassersson som belyser detta på rätt sätt.
  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör 2000-talets Vetenskap

 • Kräver att all slamspridning skall upphöra och begär ett telefonmöte mycket skyndsamt

  Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]
  Skickat: den 27 maj 2015 07:19
  Till: ‘konsumentkontakt.kungsornen@lantmannen.com’
  Ämne: Kräver att alla slamspridning skal upphöra och begär ett telefonmöte mycket skyndsamt
  Prioritet: Hög

  Lantmännen
  Till höga vederbörande som bär ansvaret för det som pågår

  2015-05-27

  Ni skall enligt gängse uppfattning och min högst personliga uppfattning upphöra omedelbart med att sprida slam.

  Hänvisar till den sakkunnige Gunnar Lindgren och dennes artikel

  https://newsvoice.se/2015/05/27/gunnar-lindgren-civ-ing-lantmannen-anser-att-kadmiumgiftigt-avloppsslam-kan-spridas-pa-akermark/comment-page-1/#comment-129016

  Begär att Lantmännen återkopplar mycket skyndsamt och avsätter tid för ett telefon möte med undertecknad och Gunnar Lindgren mycket skyndsamt, om ni har och tager något ansvar alls gentemot konsument Sverige.

  Bemöt Gunnar Lindgrens artikel på NewsVoice
  Självklart är, om ni värnar konsument Sverige, att ni delger er uppfattning, i artikel på NewsVoice, för om ni kryper undan att bemöta detta konstateras att Lantmännen icke alls värnar konsumenternas köpkraft och därtill då makt att vidtaga bojkotts åtgärder gentemot era produkter på den öppna marknaden.

  Minns att all makt utgår från folket i Sverige och konsumentkraften är icke att förakta, ett varumärke tar lång tid att bygga upp, men över en natt kan det vara fullständigt raserat, enligt de som vet, kan och vill värna deras/sina varumärken.

  Ni har bollen, emotser genom vändande e-post ert ställningstagande

  Hälsar allmänheten gm

  Ulf Bittner

  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se
  Sweden
  e-post voulf56@gmail.com
  telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
  SKYPE nr voulf56

 • Frågan är vilka myndigheter bryr sig om dessa synnerligen allvarliga fakta?

  Vilka jurister tar till sig denna information. Vi i Nackskadeförbundet vet att i många andra sammanhang saknar jurister av alla de slag någon som helst nödvändig faktisk kunskap i medicinska spörsmål!

  Domare vet och kan inget om medicinska spörsmål – men dömer ändå i sådana ärenden – eftersom de litar på dem som är specialister och arbetar åt försäkringsbransch liksom Försäkringskassan. Socialstyrelsen eller andra myndigheter som har med sjukvården att göra.

  Advokater är också jurister, men har troligen inte heller de någon sådan kunskap!

  Varför skulle det vara bättre i branscher som har med vår mat att göra?

  Kommentaren i det aktuella debattinslaget tyder på att jäv föreligger när samme person återfinns både i Revaq och Lantmännen!

  Detta måste på allvar utredas för att förhindra en ännu värre hälsokatastrof framöver med tanke på hur vår svenska jordbruksjord förgiftas för all framtid!

 • Detta fantastiska inlägg kommer från en person som undersöker fakta och tar kontakt direkt med myndigheter och industri för att utröna hur sambanden ser ut. Både de miljömässiga och hur perrson-penningflödena ger utslag på och påverkar alla beslut i ärendena.
  Detta är oerhört mycket viktigare ån att sitta och gissa och enbart ha åsikter vid kommentatorstangenterna.
  Stort tack Gunnar Lindgren och Sassersson som belyser detta på rätt sätt.
  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör 2000-talets Vetenskap

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *