Gunnar Lindgren (civ ing): Lantmännen anser att kadmiumgiftigt avloppsslam kan spridas på åkermark

publicerad 27 maj 2015
- av Gästskribent
Gunnar Lindgren. Foto: Sören Gunnarsson

Lantmännens pasta innehåller mycket hög halt av miljögiftet kadmium. Högst av de undersökta varumärkena. Detta är inte oväntat eftersom Lantmännen anser att avloppsslam skall spridas på svensk jordbruksmark, trots att slammet innehåller mycket hög halt av kadmium.

Text: Gunnar Lindgren | Foto: Johan Wingborg, GU-journalen

Man anger normalt kadmiumhalten i ett gödselmedel genom att jämföra denna med halten av lättlöslig fosfor.

Här följer några uppgifter:

Konstgödsel, NPK: cirka 5 milligram kadmium per kilo fosfor
Urin och avföring: cirka 8 milligram kadmium per kilo fosfor
Avloppsslam*: cirka 50 milligram kadmium per kilo fosfor

*Anm: Eftersom ungefär hälften av fosforn i slam är hårt bunden till järnkemikalier räknas här bara den del som har betydelse för växterna.

Om halten kadmium i fosforn överstiger cirka 12 milligram per kilo fosfor i gödsel, betyder det att kadmiumhalten successivt ökar i åkerjord och därmed i vår mat, barnvälling och våra njurar m m.

I stället för att arbeta för en minskning av kadmiumhalten i sina produkter genom att exempelvis låta avbryta all slamspridning, så har Lantmännen på ett uppseendeväckande och oacceptabelt sätt försökt förmå Livsmedelsverket att mörka innehållet av kadmium och andra miljögifter i sina produkter.

Slamorganisationen Revaq och miljögifter

Det finns en organisation av kommunala avloppsreningsverk som kallar sig Revaq. Man ”certifierar” varandra. De som är ”certifierade” kan sedan ta emot de mest förfärliga avlopp och sedan sprida slammet i vår livsmedelsproduktion. Reningsverket i Göteborg, Gryaab/Ryaverket, är ”certifierat” och kan då ta emot exempelvis följande avlopp:

  • Flytande dioxinavfall från rökgasreningen i det stora avfallsförbränningsverket i Sävenäs leds tidvis till slammet.
  • Radioaktiva ämnen från cancerdiagnostik och cancerbehandling vid Sahlgrenska Sjukhuset går till reningsverket. Enbart från forskningen kom under ett år 20.000.000.000 Bq 131- Jod, 1000.000.000.000 Bq 99m - Teknetium och 200.000.000 Bq övrigt radioaktivt avfall.
  • Från sjukhusets obduktionsavdelning kommer rester från obduktion. Vid ett besök visade det sig att smittreningsanläggningen för dessa rester var avstängd. Den ansvarige smittskyddsläkaren ansåg att driften blev för dyr.
  • När man sprider slam på åkrarna tillför man östrogena hormoner motsvarande cirka 5 000 p-piller per hektar.
  • Inför jordbruket påstår reningsverken att man arbetar för att minska industrins tillförsel av kemikalier och miljögifter till avloppet. Vilken industri i Göteborg tillför mest kemiskt avfall till Ryaverket – Volvo? Det visar sig att det är reningsverket självt som tillför den i särklass största mängden kemikalier och avfall. År 2013 kom lastbilar lastade med polyaluminiumklorid 435 ton, aminoakrylat 280 ton, järnsulfat 2 882 ton, natriumhypoklorit 52 ton, metanol 2 530 ton och så vidare. Verket tar därtill emot cirka 1 000 ton kemiskt avfall från reningen av dricksvatten.Var tar allt detta vägen? Merparten hamnar i slammet.Anm: Dessa uppgifter finns i ett remissvar till Miljödepartementet från organisationen ”Ren Åker Ren Mat”

Lantmännen är med i Revaq

Det har visat sig att den person från Lantmännen som framträder i de båda TV-programmen om kadmium i pasta – Claes Johansson – är medlem i Revaqs styrgrupp. Det hade varit bättre om Claes Johansson försökt minska halterna av kadmium och andra miljögifter i Lantmännens livsmedel, i stället för att medverka vid spridningen av miljögifter till vår livsmedelsproduktion.

Många småbarnsföräldrar och konsumenter har tillskrivit Lantmännen och i första hand begärt att ALL slamspridning skall upphöra. Om Lantmännen inte vill medverka till detta så ombeds man svara på en rad frågor om miljögifter som sprids med slam och som sannolikt finns i Lantmännen produkter.

Men Lantmännen vägrar att svara på dessa frågor (PDF). Detta måste tolkas så att Lantmännen inte har någon kontroll av miljögifter i sina produkter. De höga kadmiumhalterna i pasta tyder på detta? Eller så tål inte deras analysresultat att spridas till allmänheten? Rent juridiskt har vi konsumenter rätt till denna information enligt den s k redlighetsprincipen, en grundsten i livsmedelslagstiftningen.

Om inte Lantmännen och deras varumärken omprövar sitt stöd till slamspridningen, och lyssnar på sina konsumenter, så kan vi vänta att dessa undviker livsmedel från Lantmännens varumärken.

Även mer kadmium i Lantmännens mjöl enligt en tidigare undersökning

Organisationen ”Ren Åker Ren Mat” lät analysera mjöl. Det visade sig att även här var halterna av kadmium högst i ett mjöl från Lantmännen, medan halten i mjöl från både Italien och Danmark var lägst. Ett mjöl från en kvarn i Sverige hade en kadmiumhalt i samma låga storleksordning – det gällde mjöl från Wästgötarna – detta kan rekommenderas (läs mer, PDF)

Ytterligare missförhållanden runt slamspridningen

De lantbrukare som tar emot slam får betalt med medel som vi betalat för samhällets service. Vidare har det visat sig att kommuner kör ut långt mer slam än vad man kommit överens om med jordbrukare. En mycket trovärdig källa berättade följande:

”För några år sedan talade jag med en lantbrukare som mer eller mindre tvingats ta emot slam och då hade kommunen satt upp en maximal mängd, men när lantbrukaren talade med lastbilschauffören som körde ut slammet erkände denne att han fått order om att bara väga vart fjärde lass! Det blev alltså en större mängd som spreds än vad som framgick av dokumenten. Lantbrukaren vågade dock inte anmäla detta otäcka tilltag.”

Slutligen skall nämnas att det avgörande felet hos Lantmännen när man svarar konsumenterna, är att man påstår att slam inte sprids där deras råvaror odlas. Detta är idag felaktigt och vilseledande:

  1. Enligt folkhälsoorganisationen WHO avdunstar hormonstörande miljögifter från slamhögar och utspritt slam. De faller ned på Lantmännens odling av råvaror, även om slam inte sprids just där. Innehållet av svåra miljögifter i spannmålsprodukter kommer från denna typ av luftnedfall. Att förneka detta luftnedfall och livsmedlens innehåll av miljögifter är oacceptabelt. Varifrån kommer annars alla miljögifter i Lantmännens produkter?
  2. Lantmännen tillämpar en princip som kallas ”karens”. Det betyder att om slam sprids ett år så kan man odla råvaror för mjöl och barnmat efter några års uppehåll. Lantmännen negligerar att kadmium och många andra svårnedbrytbara ämnen som exempelvis fluorerade miljögifter ligger kvar långt in i framtiden och kommer sannolikt att plåga barn hos kommande släkten. Observera att Livsmedelsverket i tv-inslaget säger att halten av kadmium i livsmedel skall vara så lågt som möjligt, men Claes Johansson fortsätter att tala om ”gränsvärden” – som enligt många experter idag anses överspelade och riskabla.

Slam sprids för att bli kvitt ett besvärligt avfall. Detta har ytterst litet med ”kretslopp” och ”växtnäringsåterföring” att göra. Slammets bidrag till omsättningen av fosfor i det svenska jordbruket är cirka 2 procent. Bidraget av mullbildande ämnen är närmast försumbart.

I andra länder sprider man inte slam längre, t ex i Holland och i Schweiz. Tyskland avvecklar slamspridningen.

Vi skall snarast avbryta slamspridningen även i Sverige och i stället skilja växtnäringen från miljögifterna och det andra avfallet med de tekniska/ekonomiska metoder som nu finns tillgängliga.

Det finns glädjande nog livsmedelsföretag som nu står inför ett beslut att arbeta för att ALL slamspridning upphör. Lantmännen fortsätter dock att stödja Revaq och slamspridningen. De motsätter sig ett slamstopp. Detta bör inte svenska livsmedelskonsumenter acceptera.

Skriv till och säg din mening om att ALL slamspridning måste upphöra.

I läkartidningen Dagens Medicin varnar tre läkare för hälsorisker som en följd av spridning av avloppsslam i artikeln: "Avloppsslam kan hota hälsan".

Läs mer om kadmium i slam, livsmedel och hälsorisker samt besök gärna min hemsida: Gunnarlindgren.com

Text: Gunnar Lindgren civ ing

Om Gunnar Lindgren
Gunnar är civilingenjör och föreläser om miljö och hälsofrågor. Han har bl a skrivit boken ”Arvet” och skrivit många artiklar i pressen samt medverkat i radio och TV. Han har bl a fått Cancer- och Allergifondens miljöpris. Han ger ut ett nyhetsbrev som kan beställas via mailadressen: gunnar.lindgren.mail [snabel-a] telia.com