Cancerfonden betalade 30 miljoner till professor som avfärdar cancerrisker med cancerklassade kemikalier som konsult åt kemikalieindustrin

publicerad 3 juni 2015
- av Mona Nilsson
Faksimil av Cancerfondens hemsida
Faksimil av Cancerfondens hemsida

Cancerfonden har under 2 decennier betalat sammanlagt över 30 miljoner till den kontroversielle professorn Hans-Olov Adami. Adami kritiserades redan för över tio år sedan för sitt nära samarbete med kemikalieindustrin. Trots det har Cancerfonden fortsatt att betala ut över 20 miljoner till Professor Adami. Under samma tid har Adami avfärdat cancerrisker med alltifrån Agent Orange, dioxin, formaldehyd, bekämpningsmedel och mobilstrålning. Antalet människor som får cancer i Sverige har ökat med 30% under samma period.

Text: Mona Nilsson

Cancerfonden har under två decennier finansierat Hans-Olov Adamis professur vid Karolinska Institutet och hans forskning. Samtidigt har Hans-Olov Adami gjort sig känd som en förnekare av cancerrisker med alltifrån kemikalier, bekämpningsmedel och formaldehyd, inklusive ämnen redan är klassade i högsta cancerklassen av IARC, som dioxin. Hans koppling till kemikalieindustrin och industrikonsultbolag har redan beskrivits, bland annat i Aftonbladet år 2001.

Professor både vid Karolinska och Harvard

Hans-Olov Adami - KI pressfoto
Hans-Olov Adami  - KI pressfoto

Hans-Olov Adami har varit en inflytelserik person i den svenska och internationella vetenskapsvärlden och inom svensk cancerforskning. Han var under många år professor vid och chef för Institutionen för medicinsk epidemiologi på Karolinska Institutet. Professuren finansierades under åren 1991-2009 av Cancerfonden. Han har även haft en adjungerad professorstjänst vid Harvard mellan åren 1992-2006. År 2007 blev han chef för avdelningen för epidemiologi vid Harvard School of Public Health. Han är sedan många år också konsult/rådgivare till norska cancerregistret.

Exponent och kemikalieindustrin

Aftonbladet beskrev redan 2001 att Adami arbetade som konsult åt den stora amerikanska konsultbyrån Exponent. Exponent är den största firman inom nischen produktförsvar. De anlitar forskare för att ifrågasätta forskning som visar ämnets, produktens eller tillverkningens farlighet så att industrin kan fortsätta sin verksamhet utan för dem hindrande och fördyrande regleringar. De anlitade forskarna ska tillföra trovärdighet genom sina positioner på respekterade universitet och institutioner, exempelvis Harvard eller Karolinska.

Bland Exponents kunder finns oljeindustrin, kemiföretag, General Motors och telekombolag.

”Aftonbladet har dokument om kontakter mellan en av Exponents chefer Jack Mandel och Hans-Olov Adami. Adami får betalt för att ifrågasätta forskarkollegor. Ett annat dokument visar ekonomiska kontakter mellan det amerikanska kemiföretaget Dow Chemicals och Adami.”

Aftonbladet beskrev också att Exponent år 2001 betalade Adami arvode för att delta i en konferens i Korea där Adami argumenterade för att dioxin inte orsakade cancer. Dioxin var då sedan flera år klassat som cancerogent för människor i högsta cancerklassen av WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut IARC. I sitt arbete för Exponent hade Adami redan 2001 skrivit en rapport om dioxiner tillsammans med några forskarkollegor och sin uppdragsgivare Jack Mandel på Exponent.

Avfärdade cancerrisker med dioxin 2001

Rapporten hette "Dioxin and Cancer" och användes sedan av den amerikanska klorindustrins branschorgan när den amerikanska miljömyndigheten skulle övertygas om att inte längre klassa dioxin som cancerframkallande. Rapporten publicerades i den amerikanska kemiindustrins facktidskrift Regulatory Toxicology and Pharmacology.

Utöver uppdragen från Exponent fick Adami även 5,2 miljoner från kemikalieindustrins samarbetsorgan CEFIC enbart mellan åren 1999 och 2001.[1]

Dessa avslöjanden från Aftonbladet och senare uppföljande kritiska artiklar i både Aftonbladet, Dagens Forskning och Medikament om Adamis täta och nära förbindelser med kemikalieföretagen och konsultfirman Exponent har inte stoppat Cancerfonden från att fortsatt stödja Adamis professur och forskning med miljonbelopp.

12,8 miljoner från Cancerfonden

Hans-Olov Adami fick 12 815 000 kr i enbart i forskningsmedel mellan år 2002 och 2014 från Cancerfonden, varav över hälften gick till en studie som sträckte sig över flera år om samband mellan kvinnors livsstil och cancerrisk. Han fick även en miljon för att studera risk för lymfkörtelkancer av solens UV-strålar. Inget av projekten har studerat risk för cancer av kemikalier, bekämpningsmedel eller strålning från trådlös teknik.

Dessutom betalade Cancerfonden 21 miljoner för Hans-Olov Adamis professur på Karolinska Institutet mellan år 1991-2009. Mellan år 2002 och 2009 uppgick Cancerfondens stöd till Adami för professorstjänsten 10,3 miljoner.

Arvode från industrin ”privat angelägenhet”

Parallellt med att Adami fick pengar för att studera om livsstilen kan ligga bakom cancer fortsatte han att förneka cancerrisker med bekämpningsmedel, kemikalier, formaldehyd och även mobilstrålning, som det verkar, på uppdrag av berörd industri eller Exponent.

Men hur mycket pengar som han parallellt med ersättningen från Cancerfonden har fått från industrin eller Exponent vill han inte redovisa. Hans-Olov Adami fick frågan hur mycket han fått för att delta exempelvis i en vetenskaplig artikel publicerad 2014 tillsammans med konsulter från Exponent.

Artikeln tillbakavisar prostatacancerrisker av det ökända bekämpningsmedlet Agent Orange från Monsanto, vilket innehåller det cancerklassade ämnet dioxin:

”Ersättningen för mitt konsultuppdrag i det ärende du refererar till kommer uteslutande från Exponent. Det ersätts per arbetad timme. Storleken på ersättningen anser jag vara en privat angelägenhet.”

Agent Orange, formaldehyd och bekämpningsmedel

Under detta år har Hans-Olov Adami hunnit publicera 2 ytterligare artiklar tillsammans med Exponent som fortsatt tillbakavisar cancerrisker med Agent Orange och även risk för diabetes.

Alltsedan 2007 har han i samarbete med Jack Mandel från Exponent skrivit 16 publicerade vetenskapliga artiklar som tillbakavisar risker med kemikalier. I vissa artiklar framhålls andra tänkbara faktorer exempelvis arv, virus eller livsstil:

I september 2002 publicerade Dagens Forskning artikeln ”KI-forskare kritiserar cancerlarm på uppdrag av kemisk industri”. Cancerfondens forskningschef Kennet Nilsson såg allvarligt på uppgifterna om Hans-Olov Adamis extraknäck för kemikalieindustrin:

”Det här är en oerhört viktig fråga för Cancerfondens trovärdighet. Vi tar det här på största allvar. Cancerfondens styrelse är inkopplad och vi ska behandla saken snarast”

Dagens Forskning avslöjade 2002 att Hans-Olov Adami varit delaktig i att designa en studie om cancerfall bland kemtvättspersonal. Studien var beställd av klorindustrins branschorgan HSIA.

Exponent var inblandad och Jack Mandel bad Adami vara ordförande i gruppen som övervakade projektet. Tidningen avslöjar även att Adami aktivt erbjudit sina tjänster till industrins konsultbyråer, bland annat BBL (Blasland, Bouck & Lee Inc.). I ett mail till BBL, som tidningen tagit del av, beklagade Adami att det inte fanns några referenser till dioxin i hans CV men framhöll i stället en översiktsstudie i vilket inga samband mellan klorerade kolväten och bröstcancer kunde påvisas. Han avslutade med att han såg fram emot ett samarbete med byrån.

Men i dag verkar Cancerfonden ha svängt och ser annorlunda på saken. Under åren 2002 och 2014 har Cancerfonden fortsatt att förmedla 22 miljoner till Adami för professuren och i forskningsmedel.

Jag ställde frågan till Birgitta Hedefalk på Cancerfondens informationsavdelning om fonden känner till att Hans-Olov Adami sedan många år anlitats av kemikalieindustrier och Exponent varvid han tillbakavisat cancerrisker med cancerklassade ämnen som dioxin och om Cancerfonden har något att erinra mot att forskare som får stora belopp från Cancerfonden samtidigt verkar som konsulter åt industrier i syfte att tillbakavisa cancerrisker med exempelvis cancerklassade kemikalier? Birgitta Hedefalk svarade:

”Forskningsbidrag från privata organisationer är inget hinder mot att få anslag från Cancerfonden. Alla universitet och forskare uppmanas att samverka med det omgivande samhället, till exempel olika organisationer och privata företag. Forskningsanslag från Cancerfonden går till oberoende forskare som är verksamma vid fristående universitet och institutioner.

Detta betyder att forskarna förutsätts analysera och tolka data oberoende av eventuella sponsrande organisationers ekonomiska eller politiska intressen. Cancerfonden förutsätter också att alla forskare deklarerar sina potentiella jäv eller intressekonflikter i enlighet med internationella rekommendationer. Dessa rekommendationer följs av alla högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter, där all forskning även granskas i en ”peer review” process.”

15 000 fler cancerfall på 13 år

Cancerfonden har som målsättning att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva. På fondens webbplats står det:

”Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.”

Trots att fonden fördelar ut flera hundra miljoner till forskningen varje år, 415 miljoner kronor under enbart 2014, har man misslyckats kapitalt med ett av två huvudmål: att färre ska drabbas. Man kan tala om ett fiasko.

Jämfört med år 2000 fick 15 000 fler svenskar en cancerdiagnos enligt den senaste cancerstatistiken för år 2013 från Socialstyrelsen. Totalt fick 61 000 svenskar cancer 2013. Det ska jämföras med 46 000 cancerfall år 2000 och 41 000 under 1990.

Text: Mona Nilsson

I uppföljande artiklar granskar vi Hans-Olov Adamis inhopp i debatten om mobiltelefonernas hjärntumörrisker och vilka cancerrisker som Cancerfonden informerar om för att uppnå målet att färre ska få cancer. 

[1] Thyberg, J: Forskning till salu, 2010