Cancerfonden betalade 30 miljoner till professor som avfärdar cancerrisker med cancerklassade kemikalier som konsult åt kemikalieindustrin

publicerad 3 juni 2015
- Mona Nilsson
Faksimil av Cancerfondens hemsida
Faksimil av Cancerfondens hemsida

Cancerfonden har under 2 decennier betalat sammanlagt över 30 miljoner till den kontroversielle professorn Hans-Olov Adami. Adami kritiserades redan för över tio år sedan för sitt nära samarbete med kemikalieindustrin. Trots det har Cancerfonden fortsatt att betala ut över 20 miljoner till Professor Adami. Under samma tid har Adami avfärdat cancerrisker med alltifrån Agent Orange, dioxin, formaldehyd, bekämpningsmedel och mobilstrålning. Antalet människor som får cancer i Sverige har ökat med 30% under samma period.

Text: Mona Nilsson

Cancerfonden har under två decennier finansierat Hans-Olov Adamis professur vid Karolinska Institutet och hans forskning. Samtidigt har Hans-Olov Adami gjort sig känd som en förnekare av cancerrisker med alltifrån kemikalier, bekämpningsmedel och formaldehyd, inklusive ämnen redan är klassade i högsta cancerklassen av IARC, som dioxin. Hans koppling till kemikalieindustrin och industrikonsultbolag har redan beskrivits, bland annat i Aftonbladet år 2001.

Professor både vid Karolinska och Harvard

Hans-Olov Adami - KI pressfoto
Hans-Olov Adami  – KI pressfoto

Hans-Olov Adami har varit en inflytelserik person i den svenska och internationella vetenskapsvärlden och inom svensk cancerforskning. Han var under många år professor vid och chef för Institutionen för medicinsk epidemiologi på Karolinska Institutet. Professuren finansierades under åren 1991-2009 av Cancerfonden. Han har även haft en adjungerad professorstjänst vid Harvard mellan åren 1992-2006. År 2007 blev han chef för avdelningen för epidemiologi vid Harvard School of Public Health. Han är sedan många år också konsult/rådgivare till norska cancerregistret.

Exponent och kemikalieindustrin

Aftonbladet beskrev redan 2001 att Adami arbetade som konsult åt den stora amerikanska konsultbyrån Exponent. Exponent är den största firman inom nischen produktförsvar. De anlitar forskare för att ifrågasätta forskning som visar ämnets, produktens eller tillverkningens farlighet så att industrin kan fortsätta sin verksamhet utan för dem hindrande och fördyrande regleringar. De anlitade forskarna ska tillföra trovärdighet genom sina positioner på respekterade universitet och institutioner, exempelvis Harvard eller Karolinska.

ArcanumSkolan 2024

Bland Exponents kunder finns oljeindustrin, kemiföretag, General Motors och telekombolag.

”Aftonbladet har dokument om kontakter mellan en av Exponents chefer Jack Mandel och Hans-Olov Adami. Adami får betalt för att ifrågasätta forskarkollegor. Ett annat dokument visar ekonomiska kontakter mellan det amerikanska kemiföretaget Dow Chemicals och Adami.”

Aftonbladet beskrev också att Exponent år 2001 betalade Adami arvode för att delta i en konferens i Korea där Adami argumenterade för att dioxin inte orsakade cancer. Dioxin var då sedan flera år klassat som cancerogent för människor i högsta cancerklassen av WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut IARC. I sitt arbete för Exponent hade Adami redan 2001 skrivit en rapport om dioxiner tillsammans med några forskarkollegor och sin uppdragsgivare Jack Mandel på Exponent.

Avfärdade cancerrisker med dioxin 2001

Rapporten hette “Dioxin and Cancer” och användes sedan av den amerikanska klorindustrins branschorgan när den amerikanska miljömyndigheten skulle övertygas om att inte längre klassa dioxin som cancerframkallande. Rapporten publicerades i den amerikanska kemiindustrins facktidskrift Regulatory Toxicology and Pharmacology.

Utöver uppdragen från Exponent fick Adami även 5,2 miljoner från kemikalieindustrins samarbetsorgan CEFIC enbart mellan åren 1999 och 2001.[1]

Dessa avslöjanden från Aftonbladet och senare uppföljande kritiska artiklar i både Aftonbladet, Dagens Forskning och Medikament om Adamis täta och nära förbindelser med kemikalieföretagen och konsultfirman Exponent har inte stoppat Cancerfonden från att fortsatt stödja Adamis professur och forskning med miljonbelopp.

12,8 miljoner från Cancerfonden

Hans-Olov Adami fick 12 815 000 kr i enbart i forskningsmedel mellan år 2002 och 2014 från Cancerfonden, varav över hälften gick till en studie som sträckte sig över flera år om samband mellan kvinnors livsstil och cancerrisk. Han fick även en miljon för att studera risk för lymfkörtelkancer av solens UV-strålar. Inget av projekten har studerat risk för cancer av kemikalier, bekämpningsmedel eller strålning från trådlös teknik.

Dessutom betalade Cancerfonden 21 miljoner för Hans-Olov Adamis professur på Karolinska Institutet mellan år 1991-2009. Mellan år 2002 och 2009 uppgick Cancerfondens stöd till Adami för professorstjänsten 10,3 miljoner.

Arvode från industrin ”privat angelägenhet”

Parallellt med att Adami fick pengar för att studera om livsstilen kan ligga bakom cancer fortsatte han att förneka cancerrisker med bekämpningsmedel, kemikalier, formaldehyd och även mobilstrålning, som det verkar, på uppdrag av berörd industri eller Exponent.

Men hur mycket pengar som han parallellt med ersättningen från Cancerfonden har fått från industrin eller Exponent vill han inte redovisa. Hans-Olov Adami fick frågan hur mycket han fått för att delta exempelvis i en vetenskaplig artikel publicerad 2014 tillsammans med konsulter från Exponent.

Artikeln tillbakavisar prostatacancerrisker av det ökända bekämpningsmedlet Agent Orange från Monsanto, vilket innehåller det cancerklassade ämnet dioxin:

”Ersättningen för mitt konsultuppdrag i det ärende du refererar till kommer uteslutande från Exponent. Det ersätts per arbetad timme. Storleken på ersättningen anser jag vara en privat angelägenhet.”

Agent Orange, formaldehyd och bekämpningsmedel

Under detta år har Hans-Olov Adami hunnit publicera 2 ytterligare artiklar tillsammans med Exponent som fortsatt tillbakavisar cancerrisker med Agent Orange och även risk för diabetes.

Alltsedan 2007 har han i samarbete med Jack Mandel från Exponent skrivit 16 publicerade vetenskapliga artiklar som tillbakavisar risker med kemikalier. I vissa artiklar framhålls andra tänkbara faktorer exempelvis arv, virus eller livsstil:

I september 2002 publicerade Dagens Forskning artikeln ”KI-forskare kritiserar cancerlarm på uppdrag av kemisk industri”. Cancerfondens forskningschef Kennet Nilsson såg allvarligt på uppgifterna om Hans-Olov Adamis extraknäck för kemikalieindustrin:

”Det här är en oerhört viktig fråga för Cancerfondens trovärdighet. Vi tar det här på största allvar. Cancerfondens styrelse är inkopplad och vi ska behandla saken snarast”

Dagens Forskning avslöjade 2002 att Hans-Olov Adami varit delaktig i att designa en studie om cancerfall bland kemtvättspersonal. Studien var beställd av klorindustrins branschorgan HSIA.

Exponent var inblandad och Jack Mandel bad Adami vara ordförande i gruppen som övervakade projektet. Tidningen avslöjar även att Adami aktivt erbjudit sina tjänster till industrins konsultbyråer, bland annat BBL (Blasland, Bouck & Lee Inc.). I ett mail till BBL, som tidningen tagit del av, beklagade Adami att det inte fanns några referenser till dioxin i hans CV men framhöll i stället en översiktsstudie i vilket inga samband mellan klorerade kolväten och bröstcancer kunde påvisas. Han avslutade med att han såg fram emot ett samarbete med byrån.

Men i dag verkar Cancerfonden ha svängt och ser annorlunda på saken. Under åren 2002 och 2014 har Cancerfonden fortsatt att förmedla 22 miljoner till Adami för professuren och i forskningsmedel.

Jag ställde frågan till Birgitta Hedefalk på Cancerfondens informationsavdelning om fonden känner till att Hans-Olov Adami sedan många år anlitats av kemikalieindustrier och Exponent varvid han tillbakavisat cancerrisker med cancerklassade ämnen som dioxin och om Cancerfonden har något att erinra mot att forskare som får stora belopp från Cancerfonden samtidigt verkar som konsulter åt industrier i syfte att tillbakavisa cancerrisker med exempelvis cancerklassade kemikalier? Birgitta Hedefalk svarade:

”Forskningsbidrag från privata organisationer är inget hinder mot att få anslag från Cancerfonden. Alla universitet och forskare uppmanas att samverka med det omgivande samhället, till exempel olika organisationer och privata företag. Forskningsanslag från Cancerfonden går till oberoende forskare som är verksamma vid fristående universitet och institutioner.

Detta betyder att forskarna förutsätts analysera och tolka data oberoende av eventuella sponsrande organisationers ekonomiska eller politiska intressen. Cancerfonden förutsätter också att alla forskare deklarerar sina potentiella jäv eller intressekonflikter i enlighet med internationella rekommendationer. Dessa rekommendationer följs av alla högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter, där all forskning även granskas i en ”peer review” process.”

15 000 fler cancerfall på 13 år

Cancerfonden har som målsättning att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva. På fondens webbplats står det:

”Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.”

Trots att fonden fördelar ut flera hundra miljoner till forskningen varje år, 415 miljoner kronor under enbart 2014, har man misslyckats kapitalt med ett av två huvudmål: att färre ska drabbas. Man kan tala om ett fiasko.

Jämfört med år 2000 fick 15 000 fler svenskar en cancerdiagnos enligt den senaste cancerstatistiken för år 2013 från Socialstyrelsen. Totalt fick 61 000 svenskar cancer 2013. Det ska jämföras med 46 000 cancerfall år 2000 och 41 000 under 1990.

Text: Mona Nilsson

I uppföljande artiklar granskar vi Hans-Olov Adamis inhopp i debatten om mobiltelefonernas hjärntumörrisker och vilka cancerrisker som Cancerfonden informerar om för att uppnå målet att färre ska få cancer. 

[1] Thyberg, J: Forskning till salu, 2010


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Ja och de gifterna får vi i oss av just industri som producerar skräp i konstgödsel och växtgifter. Fast det måste man ju bli medveten om att det är en stor del av de gifter vi lagrar.
  Livsmedelsverket är duktiga på sin uppgift som vi skattebetalare står för, och får sjukdom av (sarkasm). Bra du nämnde detta.. dagens forskning rena skämtet. De som står för ”forskningen” går endast deras väg som betalar för det. Sanningen betyder inget för de som tjänar pengar på andras olycka. Ingen som tjänar pengar på att lära folk äta rätt.

 • @Mats, om man vill skänka pengar till någon fond bör man ta reda på hur pengarna kommer att användas. Hur forskningen ser ut. Nåväl då måste man först konstatera vad sjukdom är för någonting och varför, är det bara kosten exempelvis. För min del så är den största orsaken gifter i vår kropp, från omgivningen mm. Någon sådan forskning existerar inte som är värt namnet och mina pengar.

 • Cancerfonden skriver om ‘myterna’ om cancer, som att cancer startas och göds av socker; att Aspartam är cancerogent etc.  Cancerfonden anser inte att kostfaktorer spelar någon roll för cancerutveckling.
  Cancerfonden är endast intresserad av farmakindustrins preparat.
  Skänk i stället pengar till Kostfonden som driver oberoende forskning om kost och hälsa. Man undrar hur många på Cancerfonden eller de dom ”mutat” som fått Nobelpris för sina sk. Forskning? Med tanke på Dr. Otto W som redan 1931 visste vad han gjorde och hade rätt i. Men dagens forskningsfusk genererar miljarder till läkemedelsindustrin som bygger på placebo. Den matindustrin vi har ger varken hälsa eller miljötänk. Homosapien är en självdestruktiv art som gräver sin egen grav. Cancerfonden varken botar eller bryr sig. Deras forskning verkar grunda sig på mutor och inte bot. Föraktfullt med lögnare.
  Förmodar detta inlägg tas bort. Trotts sanningen vilken är illa hörd.

 • Om Cancerfonden gett 20 mkr i bidrag så innebär det att drygt 26 mkr i insamlade medel har gått till detta projekt. De dryga sex miljonerna som är skillnaden har nämligen Cancerfonden lagt beslag på i administrativa kostnader. Nåt att tänka på när man skänker pengar till “hjälporganisationer”.

 • Fantastiskt roligt att höra att ni löste cancerproblemet själva.

  Som jag ser det är forskningen en industri i sig.

  Bilden av cancer som etablissemanget vill att vi ska tro på är att:

  + Cancer ska vara mycket farlig. Den typiska sinnebilden är familjen som sitter bedrövande runt en sjuksäng med en blek och flintskallig döende person och framför allt helt passiv patient.
  + Cancern ska vara en gåta som endast avancerad forskning kan lösa, en oändlig process. Gåtans lösning skjuts hela tiden på framtiden.
  + Metoderna som den “viktiga” forskningen tagit fram ska vara starka och grova eftersom sinnebilden är att cancern skördar liv och då måste medicineringen vara avancerad, mycket stark och plågsam.
  + Cancern ska vara orsakad av kroppen – den ska vara vårt eget fel (skuld). Den ska vara genetisk, systemisk och degenerativ.
  + Vi vanliga människor kan inte göra någonting. Vi måste acceptera industrilösningarna.
  + Vi ska tro på att Sverige ligger i täten av denna påstått bästa cancerforskning.
  + Vi ska ladda forskningen med ett hopp som ger oss samhörighet, allt verkställt i form av stora känslomässiga insamlingar på TV med kändisar som dragplåster.
  + Vi ska tro på att Sverige har bästa cancervården i världen.
  + Alla som går den alternativa vägen ska pekas ut som oansvariga (skuld).

  Allt är som en illusorisk industri pimpat med hjälp av professionell PR och media.

 • För ett antal år sedan, hade min fru lungcancer. Endast cellgifter och bestrålning fanns att tillgå. Efter 6 månader av denna ortodoxa behandling hade cancern inte genomgått någon mätbar förändring. Snarare avancerade cancern från en “stage-3” till en “stage-4”, eftersom en ny tumör hittades i underlivet efter all denna behandling! jag själv – som sedan diagnosen ställdes, studerade allt jag kunde komma över – hittade 7 stycken olikheter mella cancer celler och friska celler. Dessa olikheter kan alla utnyttjas med stor fördel vid cancerbekämpning. Min fru avbad sig all läkarbehandling och endast några veckor senare började hennes tillfriskning ske hemma – utan läkarhjälp – genom att utnyttja 4-5 av dessa ovan nämnda olikheterna med helt naturliga och hälso-uppbyggande medel. Hon är nu 5 år senare helt cancer fri! Varför har ingen ställt den viktigaste fråga: Varför har cancerforskningen inte lett någonstans under de senaste 60 åren, trots hundratals miljarder i forskningsunderstöd?? Jag påstår att cancer inte är mycket allvarligare än en rejäl vinterförkylning. Det är ytterst skamligt att på detta sätt konstatera att vi alla är en jättesamling får! Bara en jädrans fårskock!

 • Jag har aldrig gett pengar till cancerfonden, de är inte trovärdiga, vilket nu har bevisats. Drivkraften hos individer som Adami är girighet, det räcker tydligen inte med en hög lön. Underbart att se dem hängas ut med byxorna nere och fingrarna i syltburken (en syn för Gudar, inte sant).

 • Den har debatten har jag vantar pa lange. Man vet idag att 30-40 % av cancerincidensen hade gatt att undvika och att det ar miljogifter som ar den storsta boven.Har nagelfarit cancerfonden och hur de uttalar sig om vad som bidrar till cancer och deras uttalande om miljogifter ar utomordentligt flummiga och förnekar i stort sett att mijlogifter bidrar till cancer. Nu forstar jag varför och han heter Adami.
  Det finns ytterst trovärdiga vetenskapliga utredningar bland annat av Varldshalsoorganisationen och professor emeritus Samuel Epstein, the Cancer Coalition
  Det ar skamligt att Cancerfonden gett sa mycket pengar till en professor som ar allt annat an trovärdig eller ojävig. Lat oss alla skriva till Cancefonden och be dem förklara sina ställningstagande och att de omedelbart upphor att ge av allmänhetens pengar till en forskare som saknar integritet eller star självständig i sina uppdrag.
  Det har var den mest avslojande och basta artikel jag last pa lange. Newsvoice ar det enda stalle som vagar lyfta fram obehagliga sanningar.Fortsatt att stodja Newsvoice! MVH Kerstin Unger Salen

 • Kan ju bara som en liten parentes nämna att när Cancerfonden delar ut anslag så nagelfar de verkligen de sökande. Har en hel hög med avslag från Cancerfonden när det gäller resebidrag efter inbjudan från Kina, Sydney och Wien. Ansökningarna gäller både mig själv och Erik Enby
  Beloppen rörde sig om modesta 10 – 15 000 kronor per person.och resmål.
  Standardsvar var “Nämnden kunde därvid ej bevilja anslag” Undertecknat Lars Wieslander eller något artigare “Nämnden kunde tyvärr därvid ej bevilja anslag” signerat Klas Kärre.
  Kanske hans tyvärr speglade att Adami redan håvat hem merparten av deras anslag.

  I något fall så ställde emellertid Föreningen Cancerhjälpen frikostigt upp med resebidrag – och då gjorde vi vårt jobb.

  Ingemar Ljungqvist, chefred http://www.2000tv.se

 • Mandels chef på Exponent, Dennis Paustenbach, styrde Exponents aktiviteter vid dioxinkonferensen i Korea. Han var också chefsmanipulatör när den Kaliforniska miljömyndigheten skulle utreda krom-6, (det som ställde till med problemen i Hinkley, och låg till grund för folmen Erin Brokovich med Julia Roberts) vilket öppnade för reglering som industrin inte ville ha. DPs aktiviteter blev avslöjade och det blev stor skandal, lokalt. DP tvingades bort från Exponent där han var vicepresident, men hade öppnat eget efter 3 mån, ChemRisksnart med 40 anställda. Han skickade in sin CV till Philip Morris på 90-talet, men fick inget napp, det var 30 sidor manipulation, För 10 år sedan passerade innehållet 200 sidor. Han lägger verkligen manken till. Det skamfilade anseendet fixades till via en vetenskaplig organisation som han var aktiv i. De delade ut ett prestigefyllt pris till honom för framstående vetenskaplig gärning. Samma strategi upprepades för Adami i Sverige dör Folksams ordförande Vanja Lundby Vedin lydigt delade ut ett pris med samma motivering, varefter han blev chef for sitt slags forskning på Harvard. Spindlarna spinner sina nät och folket fångas intet ont anande

 • Det var när jag var chefredaktör för Tidskriften Medikament som vi publicerade en serie artiklar om Adami under temat Greenwashing. Året var 2003. Det var Bo Wahljalt som stod för de flesta avslöjandena om Adami. Karolinska institutets konsistorium fick kalla fötter av våra avslöjanden. Cancerfondens styrelse kallades samman till ett krismöte men beslöt att de inte hade något med Adamis handel och vandel att göra. Det var inte deras bord. En följd av publiceringen blev att Adami inte fick förtroendet att efterträda Hans Wigzell som rektor för KI. En annan följd blev att han inte fick chefstjänsten vid IARC i Lyon. IARC är FN:s organisation för klassning av cancerframkallande ämnen. Det hade varit guld för kemiindustrin om de hade lyckats få Adami tillsatt på den posten. På KI gick professorerna runt och dammsög avdelningarna på Tidskriften Medikament. Vanliga anställda på KI ringde oss på redaktionen och beställde fler tidningar. Anonyma brev skickades runt till läkemedelsbolagen där man avrådda bolagen från att annonsera i Medikament. Själv blev jag hudflängd i Läkartidningen över fyra helsidor av tidningens cheredaktör Josef Milerad och Adamis professorskompis Olof Nyrén. Jag fick in en replik: http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2003/26068.pdf
  Det var tider det!

 • Om tjänstemannaansvaret hade funnits så hade många av de vansinniga beslut som tagits av Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra statliga och kommunala myndigheter aldrig kunnat genomföras. Många dåraktiga politiska beslut hade aldrig kunnat genomföras. Sverige hade idag sett helt annorlunda ut. Så för ett mänskligt framtida Sverige måste tjänstemannaansvaret återinföras. Det är en skam att politikerna tog bort Tjänstemannaansvaret! Snälla skriv under om ni vill (man kan vara anonym) och dela inlägget http://www.skrivunder.com/aterinfor_tjanstemannaansvaret_enligt_finsk_modell

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *