Ion Silver: Massmedia återger felaktigt Läkemedelsverkets beslut om förbud mot kolloidalt silver

publicerad 10 juni 2015
- av NewsVoice
Anders Sultan och Michael Zazzio - Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)

Anders Sultan och Michael Zazzio - Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)Den 9 juni fattade Läkemedelsverket ett beslut om Ion Silver AB och företagets sätt att marknadsföra kolloidalt silver i produkten Ionosil. Läkemedelsverkets beslut påverkar på inget sätt tillverkningen eller försäljningen av Ionosil, kolloidalt silver.

Läkemedelsverkets beslut baseras på verkets samlade bedömning, har Läkemedelsverkets talesman sagt. Om en myndighet gör en bedömning så utgör det i sig godtycke och godtycke utgör ett brott emot grundlagens regeringsform. Läkemedelsverkets beslut strider emot grundlagen och är således olagligt. Läkemedelsverkets beslut baseras inte alls på hur Ion Silver AB har agerat utan på hur Läkemedelsverket anser att Ion Silver AB skulle ha agerat.

Verket har i sitt beslut inte pekat på någon enda faktisk omständighet i marknadsföring som företaget Ion Silver AB skulle stå för och således saknar Läkemedelsverkets beslut saklig grund.

Det finns inga marknadsföringsmässiga insatser från Ion Silver AB som har specificerats i Läkemedelsverkets beslut. En myndighet är skyldig att på ett klart och otvetydigt sätt motivera sitt beslut utifrån faktiska omständigheter – alltså, utifrån enskilda bevis.

Det finns inga anklagelsepunkter som överhuvudtaget är specificerade i Läkemedelsverkets beslut, ett beslut som även baseras på hypotetiska antaganden, något som även det strider emot den högsta formen av svensk lagstiftning, nämligen vägledande domar i svenska överrätter (domstolar). Insinuationer och åsikter kan inte beaktas som rättslig grund.

Läkemedelsverket ”anser” att privatpersoner som arbetar på eller sitter i styrelsen för Ion Silver AB inte har rätt till privatliv och ej heller skulle ha rätt till någon yttrandefrihet i enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Läkemedelsverket ”anser” att företagets VD, Anders Sultan med flera i företaget, inte får yttra sig privat om Ionosil, kolloidalt silver och dess hälsobefrämjande effekter. Läkemedelsverket verkar således för censur av privatpersoners yttranden och ett totalt inskränkande av den mänskliga rättigheten att få yttra vad man vill och förmedla/vidarebefordra sådant som man har fått ta del av via andra individer.

I massmedia har det sedan den 9 juni skrivits en hel del om Läkemedelsverkets beslut. Olyckligtvis så felciteras Läkemedelsverkets besluts innebörd. Ionosil är inte stoppat och produktionen av Ionosil (kolloidalt silver) kommer att fortsätta som vanligt och medlet kommer att säljas och marknadsföras som vanligt – som ett vattendesinfektionsmedel som är ägnat att användas för att neutralisera bakterier, virus, svamp och parasiter.

All den vetenskapliga forskning som finns publicerad om kolloidalt silvers övriga effekter, såväl utanför som inuti kroppen och alla de tusentals användarberättelser som visar på kolloidalt silvers effekter, visar att svensk, nationell läkemedelslagstiftning, om att det i marknadsföring skulle vara förbjudet att påtala specifika hälsoeffekter på diverse sjukdomar, är vansinnig och olaglig sett ur ett internationellt perspektiv inom Europa. Det stöds av att Europadomstolen för skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (ECHR) i domstolsmål har fastställt att yttrandefriheten går före nationell lagstiftning och att det till och med är tillåtet att annonsera (marknadsföra) utifrån publicerad forskning i erkänd, internationell litteratur.

Således skulle Ion Silver AB, med stöd av Europarätten, kunna marknadsföra Ionosil med hälsopåståenden baserade på publicerade vetenskapliga studier. Nu gör Ion Silver AB inte det och har inga planer på att göra det men företaget vill understryka att denna möjlighet finns och är lagfäst på europanivå.

Att Läkemedelsverket försöker att inskränka yttrandefriheten för ensklida personer, är i sig alarmerande. Ion Silver AB kommer aldrig att agera för att någon individs yttrandefrihet inskränks – tvärtom!

Läkemedelsverkets beslut kommer inom kort att överklagas och drivas som en förvaltningsdomstolsprocess, vilken ytterst baseras på ECHR

Text: Ion Silver AB