Organiserad kriminalitet styr den multinationella livsmedels- och GMO-industrin

8

Förlaget Anarchos har gett ut en uppdaterad version av F. William Engdahls bok från 2007, “Seeds of Destruction”, på svenska. Här blev titeln: “Hotet mot livet – Den genetiska manipulationens dolda agenda”. Hälsofarorna med GMO är inte i fokus utan historien om hur kapitalet med kriminella metoder skaffade sig kontroll över livsmedlen med Rockefeller Foundation som pådrivare. Även Ford- och Gatesstiftelsen var med. Skattebefrielsen i början på 1900-talet gjorde stiftelserna rika och mäktiga.

Boken: "Hotet mot livet" av William EngdahlText: Hans Sternlycke | Canal Second Opinions intervju med F. William Engdahl om boken “Hotet mot livet”

Bistånd har getts av amerikanska staten och presidenter som Clinton, Carter, Nixon, Ford, Reagan, Bush och nu Obama. Agroindustrin skulle ge stora vinster och var maktpolitiskt viktig. Kontrollerar du oljan, kontrollerar du nationer. Kontrollerar du livsmedeln, kontrollerar du människorna, förklarade Henry Kissinger.

WTO, Världshandelsorganisationen, Världsbanken och IMF, Internationella valutafonden, utnyttjades. Amstutz-kraven vid Gatt-samtalen i Urugay-rundan 1987 var förbud mot statliga jordbruksprogram, prisstöd, import- och exportkontroller. Rätten till strikta lagar om livsmedelssäkerhet begränsades. I WTO:s SPS-regler sågs förbud mot GMO som orättvisa handelsförfaranden och krav på märkning av GMO som tekniska laghinder.

Boken som är väldokumenterad har kompletterats med några nyskrivna kapitel, men tyvärr har inte sifferuppgifterna förnyats, utan de är från 2004. Men även de är skrämmande. Vi står inför en hälsokatastrof. Som oförvitliga ansedda myndigheter, politiker och forskare har korrumperats. En svängdörrspolitik möjligör att fritt byta anställning mellan företag och myndigheter. Allt för vinsterna hos Monsanto, Syngenta, DuPont och Bayer.

Bush genomdrev i en lag 1992 avreglering och slopande av kontroller. Det skulle marknaden sköta om. Genmodifierade växter förklarades ”substantiellt ekvivalenta” med andra. De var alltså lika säkra, och ingen extra forskning om det ansågs nödvändig. Ändå var de så unika att de krävde patentskydd. Ingen märkning för genmodifiering behövdes. Agrokemiindustrin fick samma frihet från risk för skadestånd av hälsoeffekter som läkemedelsindustrin.

Industrifinansierad forskning hittar inga problem, men…

Den företagssponsrade forskningen visade inga hälsoeffekter. Árpád Pusztai b blev därför chockad när han fick de första resultaten från sin oberoende studie bekostad av skotska staten. Efter 110 dagar hade råttorna som fått genmodifierad potatis betydligt lägre storlek, mindre lever, hjärta och hjärna och ett svagt immunsystem. Han presenterade dem 1998 i ett TV-program. Han fick beröm från sin chef och forskningsinstitutet gjorde ett positivt pressmeddelande. Inom två dygn fick han dock sparken, hans dokument låstes in och forskningsgruppen upplöstes. Andra forskare satte igång misskreditering av honom. Royal Society, den brittiska vetenskapsakademin inrättade en vederläggningsenhet. Hans chef hade fått telefonsamtal hade fått telefonsamtal från Blair och Blair från Clinton.

Seralini-GM-rat-cancer-studyjpg

Gilles-Eric Séralini publicerade 2012 en uppföljning av Monsantos studie som låg bakom förordet för GMO från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA, väl infiltrerat av GMO-anhängare), men i stället för 90 dagar som tidigare följde man råttorna i 200 dagar. Tumörerna kom efter 4-7 månader. Hanarna i försöksgrupperna fick fyrfalt fler av dem. 2-3 gånger fler av honorna dog. Brösttumörer, nedsatt hypofys, ändrad hormonbalans, blodstockning i lever och vävnadsdöd. EFSA-ledd av svensken Per Bergman grep till förtal av Séralini. Den vetenskapliga kvalitén var låg, men det fanns inget behov av en ny studie. EU:s vetenskaplige chefsrådgivare förklarade att det fanns inget underbyggt fall av ohälsa hos djur eller människa.

Foton: Gmoseralini.org

Judy Curman ledde en utfodringsstudie organiserad av grisbönder i USA som sträckte sig över fem månader tills grisarna gick till slakt. Tidigare hade man sett minskad dräktighet och fler missfall. I rapporten nu 2013 fann man en rad cancersjukdomar, missbildad livmoder, tarmproblem, inflammationer, blödningar. Eftersom människans mage är mycket lik kan man undra hur vi påverkas av kött från djur födda med GMO-foder.

Eugenik, rashygien och populationskontroll

Ett långt kapitel handlar om eugenik, rashygien. Den amerikanska eliten och Rockefeller var drivande i frågan långt före tyskarna och man samarbetade intensivt med dem (trots att han har judiskt påbrå). Den hemliga Kissinger-planen, Nationella säkerhetspromemorian 200 (NSSM 200) sattes igång i slutet av åttiotalet. Längst drevs den i Brasilien, där så gott som alla svarta kvinnor steriliserades under förebärande av hälsokontroll. Nästan hälften av invånarna ansågs då vara av afrikansk härkomst. Brasilianska regeringen protesterade när historien rullades upp 14 år efteråt.

Genmodifierade växter utvecklades för att producera läkemedel, bland annat spermiedödande majs. Vaccinationskampanjer på 1990 talet med stelkrampsvaccin visade sig innehålla ett kvinnligt hormon för att behålla en graviditet. Kombinerat med stelkrampsgiftet reagerade kroppen mot hormonet. WHO hade finansierat forskningen för födelsekontroll. Bland andra var Uppsala universitet inblandat. En mexikansk katolsk organisation för rätten till liv slog larm. Budbäraren misskrediterades.

Det första genmodifierade livsmedlet var mjölk där korna fått tillväxthormon. Posilac skulle ge 30 procent mer mjölk. Korna blev utslitna två år tidigare och fick allvarliga juver- och klövinfektioner. En forskare larmade, men chefen förnekade. Först flera år senare kom forskningsresultaten ut. När Posilac gav leukemi och tumörer hos råttor skrevs lagen om rena livs- och läkemedel om så att en produkt som gav cancer hos djur ändå kunde marknadsföras till människor utan varningsetikett. Den tillåtna mängden antibiotika i mjölk höjdes 100 gånger.

Williams-Pearce-rapporten blev grunden för Nixons politik. Man skulle få bort överskottet av människor på landsbygden genom att driva familjejordbruk i konkurs och göra jordbuksnäringen till agroindustri. Fattiga länder skulle ge upp att försöka bli självförsörjande på spannmål och kött. En global livsmedelskris 1973 gjorde det möjligt för Kissinger att sätta igång ”det stora spannmålsrånet”. Väldiga mängder spannmål byttes mot rysk olja.

En invasion av amerikansk agroindustri

Handelsföretagen kunde fördubbla majspriset och öka det med 70 procent på vete och ris, men bönderna fick lågt pris. För första gången skapades en global jordbruksmarknad. Trade Reform Act 1974 instruerade att byta eftergifter från USA inom industri mot eftergifter till USA inom jordbruk. Nedgången för ålderdomliga amerikanska industrier accelerade. Det var inom jordbruk vinsterna skulle komma.

Henry Kissinger började också använda livsmedelsbistånd som vapen. I Chile saboterade högerextrema jordägare produktionen av livsmedel, valutareserven tömdes. USA stoppade exporten dit, men släppte på den igen när Pinochet började sin. USA-stödda militärdiktatur. Den amerikanska agroindustrin kunde invadera.

Den amerikanska kemiindustrin hade efter andra världskriget överkapacitet på att producera kväve, som använts till vapen. Det kunde bli gödselmedel. Den amerikanska spannmålskartellen hade lanserat hybridsorter, som gav bättre skörd, men där andrageneration var steril eftersom man korsat på olika arter. Nytt frö måste köpas varje år. Ett samarbete inleddes om den gröna revolutionen som krävde de nya sorterna, konstgödsel, växt- och insektsgifter, konstbevattning och maskiner. Det gynnade storskalighet och de rika jordägarna.

Landsbygden avfolkades och blev stadsproletariat och billig arbetskraft för de blivande multinationella industrierna. Till att börja med blev skörden två- eller tredubbel, men monokulturodlingen minskade med tiden markens bördighet. Indiens jordbruksproduktion ökade långsammare per capita efter den gröna revolutionen än före och på många ställen föll den.

Bestämmelser om livsmedelssäkerhet avvecklades

Under Carter kunde bestämmelser om hälsa och livsmedelssäkerhet avvecklas. Glömt var striderna i början på 1900-talet för att förbjuda vertikal integration av företag som skapat stora monopol. Nu började ett samgående mellan agroindustrins alla led. Familjejordbrukarnas avkastning på eget kapital sjönk från tio procent till två medan livsmedelssektorns avkastning ökade från 13 till 23 procent. På tio år minskade antalet amerikanska jordbrukare med 300 000.

Tusentals djur föstes samman i cafo-anläggningar, concentrated animal feeding operation. En tiondel av dem dör. Grisarna kunde bara stå upp och såg aldrig dagsljus. Djurfabrikerna blev största källan till vattenförorening, nitrathalterna steg, fisk dog, människor blev sjuka och bakterierna frodades. För att komma tillrätta med dem ökade mängden antibiotika 80 gånger. De antibiotikaresistenta bakterier som skapas främst genom djurfabrikerna ger enlig Dr Mercola 23 000 döda i USA. I Sverige skulle det motsvara 700 dödsfall om året.

Här kan sägas att blir frihandelsavtalet TTIP av mellan Europa och USA av blir det den uppfödning vi får finna oss också här. Den amerikanske förhandlaren är Monsanto-man. Extra grymt är det insulinliknande tillväxthormonet till korna för att få mycket mjölk. Deras liv blev två år kortare. De fick juver- och klövinfektioner och måste få mycket antibiotika. Hormonet kopplas till cancer.

Dessa djur föds upp med genmodifierad soja och majs. Genmodifierade växter blev fortsättningen efter hybridsorterna från agroinudstrin för att försöka skapa monopol.

Rockefeller-Foundations-hemsida

Bild: Rockefeller Foundations hemsida

Rockefeller foundation inledde 1932 ett program för molekylärbiologisk forskning som man såg som ett medel för social ingenjörskonst, alltså eugenik, men nu kallades det genetik. Man ville göra biologin mer vetenskaplig. Organismer kunde reduceras till gener och därmed också moraliska problem och sjukdomar. Med genteknik kunde man också förändra växter. Man lärde sig skjuta in DNA från helt andra arter in i gener. Debatten om sådan rekombinant-DNA var hård, med oro om att man kunde få oförutsedda konsekvenser. Bt-majs skapades genom att sätta in en gen från en jordbakterie, bacillus thuringiensis, som tidigare registrerats som pesticid mot majsmott. GM-soja utvecklades för att tåla växtgiftet Roundup. De säljs ihop i ett paket.

Argentina var ett rikt land med god ekonomi, men oljekrisen 1974 med skenande pris gjorde att man måste låna för importen. Räntorna var låga, men 1979 höjde Federal Reserve sin ränta för att rädda dollarn. Isabel Peron störtades 1976 i en militärkupp uppbackat av USA med penningtillskott från Rockefeller Bank. Kissinger och Rockefeller krävde dock hårdare tag av diktatorn Jorge Videla mot oppositionen. 15 000 människor försvann i ”det smutsiga kriget”. Med hyperinflationen under den civile presidenten Carlos Menem kunde de statliga företagen senare bli privata monopol med lån från amerikanska banker. Att valutan satts till fast kurs mot dollarn gjorde utländska köp billiga.

Familjejordbruket blev utlandsägd monokultur för export. 1995 introducerades i Argentina som första land Monsanto Roundup-ready sojabönor, vilka genmodifierats så att de kunde tåla växtgiftet glyfosat. Landgrabbing och skogsavverkning på urfolksområden tillgreps för att öka odlingarna. 2 000 000 bönder drevs bort.

Besprutningarna förstörde grödor, dödade djur och gjorde människor sjuka. Plöjningsfri odling lanserades som miljövänligt. Stora maskiner som bara rika odlare kunde köpa borrade hål i marken. Skörderester som lämnades på marken att ruttna gynnade skadedjur och ogräs. Det krävde ännu mer glyfosat. Mängden herbicider tredubbladest. Ogräsen blev resistenta. Jorden blev alltmer urlakad och krävde än mer kemiska gödningsmedel. Om vi fortsätter så kan vi om 50 år inte odla något alls varnade en agroekolog.

Monsanto smygsålde sina produkter i Brasilien så duktigt, att landet 2005 måste de också ge upp sitt motstånd mot GMO. Paul Bremer III i från ockupationsadministrationen skrev om Iraks grundlag så att utländska företag övertog de statliga företagen och oljetillgångarna och tvingade fram GMO-jordbruk.

För att invadera Afrika med GMO bildade Rockefeller- och Gatesstiftelsen AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) 2006,som också SIDA ger bidrag till. Med ekologisk odling i stället skulle kontinenten kunna ge mat till tio miljarder människor.

Kofi Annan valdes till ordförande för att ge respektabilitet. I övrigt består styrelsen av Monsantofolk. Bill Gates är stor aktieägare i Monsanto och har entusiastisk förespråkat vacciner som minskar planetens födelsetal. Afrika är hårt utsatt för markrofferi.

Den verklighet Engdahl dokumenterat visar ett skrämmande perspektiv med kapitalets diktatur, där vi förlorat rätten till vår egen matförsörjning, liv patenterats, mångfalden av sorter försvunnit och förbjudits med nya frölagar och ersatts av agronindustrins genomodifierade, hälsofarliga fröer och en lika hälsofarlig och jordförstörande odling.

Text: Hans Sternlycke


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Föregående artikelVad händer om en asteroid slår ned på jorden?
Nästa artikelTISA leder till en “Corporate Planet” – Wikileaks avslöjar innebörden i det största handelsavtalet i historien
Hans Sternlycke (1942-) är medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Första politiska engagemanget var syndikalismen, men antiparliamentarism var lite ofruktbar sedan Centern och Miljöpartiet. Tror idag mer på ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelse. Jag skriver gärna om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och övergång till hållbarhet. Vi behöver ett arbetsintensivare samhälle med mindre arbetstid. Låga inkomster skall inte beskattas.
Prenumerera
Notify of
guest
8 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Mayne Sundewall Hopkins
2 juli 2015 kl 00:33

Tack för intressant informativ artikel – borde läsas av många ..inte minst våra politiker.

(..men betr Kissingers – “Kontrollerar du livsmedeln, kontrollerar du människorna..” – borde det inte vara det ‘starkare’ – “Kontrollerar du livsmedlen, kontrollerar du mänskligheten..” ?)

Bästa hälsningar, Mayne

castoropollux
Gäst
2 juli 2015 kl 12:18

Kissinger räknar sig i inte till något så lågt som mänskligheten eller människorna! 🙁

Bästa och mest skrämmande läsningen på länge. Cancercontroll (?),Spermiedödande majs (?), födelsekontroll (?), också livsmedelshjälpen ser alltmer cynisk och makaber ut.. Det blir inte svårt att förstå hur man anstränger sig för att svälten ska hinna fram och breda ut sig.. Man behöver bara vrida huvudet lite så ser flyktinglägren nästan ut som utrotningsläger..

När en gång informationen gick fram om hur CIA saboterade odlingar, transporter och livsmedelsproduktion på Kuba blev självgodheten en dyster kontrast. Så det går ju att konstatera hur vår neutralitet genom alla åren setts med ett outgrundligt hat.. Tanken svindlar över vad man tagit ur bakfickan i sin besvikelse över att ett land inte lyder en ständigt oförsonlig politik.. Så till den grad att man lät mörda inte bara vår statsminister. Fjärde riket kanske är en underdrift när källan är uppenbarad.

Konsten att odla lax som smittar mindre önskade potentater med en dödlig hjärtsjukdom kan ha sin makabra förklaring. Om ändå verkligheten inte hade en sådan förmåga att överträffa dikten. Det behövs inte alls så många kockar för en uslig soppa och laxen kan få sin lök..

Den artificiella bunkerupplysningen är djupt bekymrad över “kulturmarxismen” ??? Ett Sodom och Gomorra består alltså inte huvudsakligen av korruption, utan de mindre framträdande symptomen blir det man som inskränkt betraktare fastnar med stövlarna i? Var ordet Gud? Ja, men inte den bristande informationen, inte de fasliga slutsatserna, inte de ytliga betraktelserna eller förutfattade meningarna, inte heller den bokstavliga tron, annat än som en aningslöshetens förödande konsekvens.. Ordet är lagbundet och ve den som inte kan lyfta perspektivet ut ur sin egen sfär, blir dess slav.

Rockefellers värld är den som alla hoppades var en fiktion, en ond dröm, en biblisk saga utan verklighetsbakgrund..

xmaverickx
xmaverickx
Gäst
2 juli 2015 kl 17:02

Fem av Rockefellers legoknektar i Mali (där det finns drygt 200 svenska diton) dödade, snyft, snyft!
http://www.sydsvenskan.se/varlden/fn-soldater-dodade-i-mali/

Ivan Björn
2 juli 2015 kl 20:51

Efter denna läsning så blir det bara att övergå till PRANA. 🙂

JR
JR
Gäst
3 juli 2015 kl 09:35

Hela GMO-branschen är en artificiell konstruktion som bara kan upprätthållas så länge folk köper grödor ifrån dessa företag. Så fort man odlar fram en planta som växer på naturens egna villkor så tar den över med tiden. Allt återgår till en normal genutvecklingsprocess som följer det gyllene snittet.
Monsanto tog redan för flera år sedan fram aluminiumresistenta grödor, de skulle alltså under en period kunnat skaffa sej monopol på allt som växer i matväg genom att via flygbesprutning släppa ut skadligt aluminium. http://www.geoengineeringwatch.org/chemtrails-killing-organic-crops-monsantos-gmo-seeds-thrive/ Allt sker i samarbete med det krigsindustriella komplexet enligt planer från 1950-talet. Nu fungerar det ju inte riktigt så utan naturen är lite mera finurlig än skrivbordsekonomer. Den nuvarande vetenskapen har under 100 år inte anammat kunskapen om energin det subatomära fältet som den beskrevs av James Clerk Maxwell i slutet av 1800-talet. Idag förklarat av Miles Mathis på http://www.milesmathis.com. Naturen tar alltså över igen och kommer att balansera ut aluminium som överhuvudtaget inte finns naturligt i sin metalliska form.

Adam NätvÄrkselev
Adam NätvÄrkselev
Gäst
4 juli 2015 kl 12:40

Ivan Björn skrev: 2 Jul, 2015 at 20:51
”Efter denna läsning så blir det bara att övergå till PRANA.”

Ivan, vill, kan eller vågar Du eller någon annan läsare förklara för den Marknad som läste ordet PRANA, men som i nutid och mentala rum INTE förstår om ordet PRANA har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som SKYDDAR enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen?

Red
Red
Gäst
6 augusti 2015 kl 14:51

The Independent 2 aug 2015: ‘Gene drive’: Scientists sound alarm over supercharged GM organisms which could spread in the wild and cause environmental disasters

“However, scientists at the forefront of the development believe that in the wrong hands gene-drive technology poses a serious threat to the environment and human health if accidentally or deliberately released from a laboratory without adequate safeguards.”

http://www.independent.co.uk/news/science/scientists-sound-alarm-over-supercharged-gm-organisms-which-could-spread-in-the-wild-and-cause-environmental-disasters-10434010.html

Mayne Sundewall Hopkins
6 augusti 2015 kl 18:41

JRs ord
— “Så fort man odlar fram en planta som växer på naturens egna villkor så tar den över med tiden. Allt återgår till en normal genutvecklingsprocess som följer det gyllene snittet.”
och
— “Idag förklarat av Miles Mathis på http://www.milesmathis.com. Naturen tar alltså över igen och kommer att balansera ut aluminium som överhuvudtaget inte finns naturligt i sin metalliska form.”

..är ju något av en tröst i en värld som tycks alltmer syntetiskt skrämmande. Men.. det kommer sannolikt att ta t i d ..suck. 🙁