Problem med visningen av de senaste artiklarna

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 juli 2015
- Torbjörn Sassersson red.

På grund av problem vid visningen av NewsVoice senaste artiklar listas nu de fem senaste artiklarna.

Att visa de senaste artiklarna som bildspel fick problem i två omgångar. Vi återkommer med en ny lösning.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Svar: alla som vidimerar det tex. röstar, och alla som deltar i aktiviteter. Det är en kollektiv illusion som genererar bieffekter som inte alla är nöjda med.

 • Anders du har så rätt.Vem har deligerat beslutsfattande om övergrepp och rättsmissbruk till av staten anställda handläggare.
  Vem okestrerar fönedringssystemet och ger handläggare behörighet till lagövegrepp på medbotrgarna? Kan vi få svar på detta kan vi kanske få bort bödlarna?

 • Just illusionen med statens/tjänstemännens auktoritet är slående.

  En människa har inte de rättigheterna någonsin, eftersom de strider mot grundläggande friheter. Man får inte skada någon eller ta någons egendom. Eller bruka våld mot någon. Och försvar mot våld är en självklar rätt för den enskilde.

  Men när staten ikläder sig rollen som försörjare/beskyddare så är det fullt tillåtet att driva in egendom i form av skatt. Med hot om böter eller annat. Och försvar mot detta beskrivs av staten som ett brott.

  Hur kan en människa delegera rättigheter som inte finns till en stat eller enskild tjänsteman?
  Hur vore det med frivilligt samarbete istället?

  En märklig ordning……

 • Ja så är det Lege Net Du är smart som kan beskriva slaveriet.
  Först skapar politikerna lagar för att medborgarna skall tro att de har rättigheter.När någon, som ej tillhör frälset eller är rik nog att skaffa hjälp från denna previlegierande grupp, försöker få ut de rättigheter som statens lagar lovar då stöter de på livsfarliga dumma och lydiga legoknektar som har som uppdrag att haverera och se till att den skadade slås ut för gott. Med alla medel de har att tillgå förnedrar de, ljuger, underlåter att utreda eller bara ignorerar de sökandens begäran.De bannlyser. Genom denna grova mobbning försöker de förvärra ohälsan. De skadade får stroke, hjärtinfarkt eller djupa depressioner.De försätts medvetet i ekonomisk vanmakt. Bödlarna ser till att ditt sociala närverk försvinner och din livskvalite upphör så du tynar bort i vanmakt eller tar ditt liv.

  Haveristerna och Bödlarna fördelar de pengar som är avsatta för att skydda mot sjukdom och arbetsskador eller tex trafikskador i form av höga löner och bonusar mellan sig själva.

  Skattebetalarna fåt därefter betala i form av sjukvård, psykvård och socialbidrag mendan frälsets förmögenheter och makt växer.
  Skall vi ha det så? Vad säger du Löfven som just nu sitter som kung över frälset?
  Vad säger andra valda politiker. Om ni nu är valda?

 • M-B Bernhsvege, jag tror du kan få ut något av att läsa min text “Svenska domstolar saknar mandat att döma mellan rätt och fel“.

  Professor i rättsvetenskap Dennis Töllborg, “Bli inte blåst” (2006), s. 307:
  “I Rättegångsbalkens kapitel 35 § 1 står det helt enkelt att
  “Rätten [dvs. domstolen] ska efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.”
  Det domaren tror är sant, är alltså (i juridisk mening) just bevisat som sant.”

  Så om domaren t.ex. tror att du simulerar, då är detta enligt svensk juridisk definition nu sant. Bara så du vet… En av ‘experter’ hjärntvättad domare kommer alltså att ‘finna’ att den förutbestämda ‘sanningen’ är sann, och så blir de förutbestämda ‘sanningarna’ genom cirkelbevis juridiskt självbekräftande. Här ‘hjälper’ det också till att ha en viss typ av selektering på vilka som tillåts vara med och döma. Inga som tänkte själv, ‘tack’. Och så självbekräftar de icke-tänkande sin egen ‘ofelbarhet’ och förträfflighet, genom att ständigt juridiskt sett ‘ha rätt’. Halleluja!

 • @M-B Bernhsvege
  Givetvis skall medborgarna inte tolerera att myndigheter ägnar sig åt korruption. Tyvärr räcker det inte med att enskilda beklagar sig – inte ens till NewsVoice!

  Förvaltningsdomstolar är myndigheterna förlängda arm och finns för att skydda felande myndigheter. Det som sker där måste inte ha med “rätt till rättvisa” att göra!

  Det enda som hjälper är att gemensamt påtala hur vårs myndigheter agerar! Sådana meddelanden hamnar förmodligen i papperskorgen – utan någon reaktion alls.

  Medborgarna måste först ställa raka frågor i dessa ärenden, samt kräva klara besked, svar och diarienummer. Ju fler som gör gemensam sak – ökar chansen för att ändring till slut kommer att ske!

  Alla myndigheter har sådana skyldigheter, men struntar ofta i det. Därmed bryter de mot de regelverk de enligt lag har skyldighet att följa. I slutändan måste ansvariga myndigheter svara. Diarienummer och obesvarade skrivelser skall man kunna skicka till grävande journalister – vilka har rätt att begära ut insända dokument. Om folk vågade påtala rådande ovilja från “översåtarnas” sida – skulle nog i slutändan det få både journalister och myndigheter att till slut reagera.

  JO och JK kan visserligen samarbeta med myndighetspersoner för att “skydda” systemet, men blir opinionen tillräckligt högljudd torde i slutändan missnöjda medborgare få hjälp till rättvisa …

 • Tack för svar @Lege Net. Nu förstår jag varför handläggare på Försäkringskassan har tillåtelse att haverera, manipulera, håna och förvanska ansökningar och därmed föröka döda.Varför de bete sig som man gjorde mot judarna i Auswitch.

  Jag trodde man valt ut speciellt obegåvade outbildade människor som man kan manipulera för att slippa betala ut esättning men det är uppenbart att man i stället valt iskalla empatibefriade legoknekar som låter sig styras till att försätta de skadade i vanmakt.Och som njuter av det.

  Har förstått att de måste vinna till varje pris men inte att de är styrda att göra detta Trodde det var deras egna behov av maktfullkomlighet.Man hör ju hånet när de svarar i telefon.
  Jag vet att jag inte är ensam men har inte hört talas om att förvaltningsdomstolarna beter sig lika
  olaglig som i mitt ärende.

  Nu återstår då bara den sortens folktribunaler som Bertil Lindqvist beskriver i sina böcker Haveristerna, Bödlarna och Förrädarna. Man måste ge igen så inte fler drabbas av de livsfarliga.
  Vi måste också få bort de partier som tillåter bannlysning.Hur är det med Löfven och Romson är de en del av dem som bannlyser?

  Tack till Agneta Alm som fångat verkligeheten på ett utmärkt sätt.

 • M-B Bernhsvege frågar 2015-07-05 13:37, “Hur många bannlysta finns det?” Svårt att säga, men sannolikt betydligt mindre än 10 000. Jag gjorde i dag en rimlighetsberäkning utifrån offentliga uppgifter om antalet säkerhetsklassade tjänster, drygt 400 000, och en offentlig siffra för antalet slagningar i register över ej “medborgerligt pålitliga” och antalet träffar. Siffrorna är inte helt färska, men på 122 000 registeruppslag blev det c:a 110 registerträffar. Dvs 0,9 promille. Multiplicerat med aktuell befolkningsmängd 2015-04-30 från SCB; 9 775 57, ger 8 798. Det är alltså en mycket grov storleksordningsskattning av hur många svenskar som är registrerade som säkerhetsrisker.

  Hur många av dessa utsätts sedan för mycket grova människorättsbrott? Ja, det kanske inte bara är sådana som är i SS’s register. För det kanske kan finnas parallella register förda av andra parter, register som kanske inte ens behöver följa Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL)? Jag vet faktiskt inte.

  Hursomhelst, ett antal svenskar är garanterat utsatt för olika harassment-program. Det går nästan inte att prata om det, för trakasserierna är avsiktligt utförda så att den som försöker ropa på hjälp uppfattas som obalanserad och i behov av någon form av omhändertagande. De tillräckligt starka håller käft, och en del går helt enkelt under för dem. Trakasserierna mot de verkligt sjuka är vad jag själv som människa mår sämst av; att veta att detta pågår hela tiden. Har känt till det i ett antal år nu, och undrar ibland vad som hände med en del utsatta jag haft tillfällig kontakt med. Den här texten är stark: “TRYGGHETSILLUSIONEN“.

  Referenser till mina uppgifter ovan finns i mina Tweets i dag på @LegeNet

 • @M-B Bernhsvege
  Att kunna stoppa oseriösa generaldirektörer och läkare lär nog inte ske i brådrasket. Försäkringskassans senaste generaldirektör utnämndes nyligen till ny rikspolischef, trots rapporterad korruption hos myndigheten. Tillsättningen kunde nog endast ha skett genom att en grupp ledande personer stöttar varandra när det gäller utnämningar. Dan Eliasson blev visserligen på kuppen nominerad till Förvillare gällande år 2015!

  Vissa andra ledande personer tycks styra och ställa i bakgrunden – medförande att svensk rättssäkerhet urholkas.

  Dit borde kunna räknas domaren Göran Ewerlöf, när han som Rättsliga Rådets Ordförande struntar i att Socialstyrelsens Vetenskapliga Råd (ortopedprofessorn Olle Nilsson) ägnat sig åt JÄV – genom att under en lång följd av år även fungerat som försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) åt många olika försäkringsbolag, eller att Urban Lindgren (även han professor i ortopedi) fungerat som Socialstyrelsens “expert” i samma typ av ärenden – och därmed också påverkade domsluten i Länsrätten i Göteborg 2006 på ett negativt sätt – för ett antal trafikolycksfall med nackskador.

  Vid de domsluten torde även professorn i neurologi, Hans Link, påverkat utgången!

  Hans Link avslöjades nyligen av Kaliber – att ha ägnat sig åt avancerat jäv, genom att under många år hjälpt många försäkringsbolag, men även Trafikskadenämnden – så att svårt nackskadade i slutändan förlorat mot branschen genom manipulerade medicinska bedömningarna gällande rådande skador.

  Hans Links trovärdighet “kom på skam” när Övre Norrlands Hovrätt år 2014 dömde ett stort försäkringsbolag till förlust mot en svårt skadad person!

  Det domslutet borde vara bevis nog för hur illa det kan se ut bland FMR – trots påpekanden av Försäkringsläkarförbundets ordförande Gustaf Neander – “att dess medlemmar noga följer branschens etiska regler”

  – Hur väl överensstämmer de reglerna med Läkarförbundets syn på läkaretik?

  Att professorerna Olle Nilsson, Urban Lindgren och Hans Link deltog som “experter” vid Länsrätten i Göteborg 2006, där (OBS!) Göran Ewerlöf fungerade som domare – borde leda till ett ifrågasättande av rättssäkerheten vid processer mellan försäkringsbolag och drabbade – men även frågan om han är trovärdig? Eller rentutav uppfyller kraven på att utnämnas till Förvillare gällande år 2015.

  • Tack Bo Sonnsjö för ditt utförliga svar.
   Kanske vi skall lämna ut namnen på dem som begår rättsövergrepp.
   Vad gör vi med de haveristbödlar som du nämnt i ditt svar?

   Jag försöker just nu få ut datum för när min begäran om återtagande av en ansökan om arbetsskadeersättning avseende ett recidiv = återinsjuknande inkom till Försäkringskassan.

   Det är omöjligt att få ut uppgifter på detta datum trots att säkerhetavdelningen blivit inkopplat Får bara pappegojliknande utspottande svar “anökan kom in efter att beslutet togs.” Något datum går ej att få ut för när handlingen med begäran om återtagandet inkom.

   Enligt förvaltningslagen 10§ anses en handling komma in till en myndighet den dag då handlingen anländer till myndigheten varför min begäran om återagande inkom i laga ordning

   Jag hade fått uppskov tom 2015-03-10 med att inkomma med ett yttrande på Sandhya Frölunds förslag till beslut på min ansökan. Upptäckte då att hon begått många grova fel i utredningen. Hon hade struntat i att det var ett återinsjuknande och behandlat ansökan som det avsåg ett debutinsjuknande.

   Trots att jag lämnat in 10 läkarintyg, journalanteckningar psykologintyg som styrkte att mina skador var orsakade av skadeverkningar på arbetet hade hon ej konsulterat någon specislistläkare utan själv gjort en medicinsk bedömning och kommit fram till att alla läkarspecialister hade fel i sina bedömningar.Hon hade själv agerat både läkare och jurist och totalt igorerat samtliga intyg.
   Dessutom hade hon skrivit ett försvarstal till arbetsgivrens korrupta beteende.

   Jag hade lämnat in flera bevis på hur jag skadades av övergreppen och arbetsgivaren hade sjäv erkänt övergreppen i en undertecknad arbetsskadeanmälan.Den fackliga representanten hade skrivit en redogörelse på vad som hänt

   Sandhya F påstod bara att skadeverkningarna upphörde 1997 och hon struntade totalt i att beakta de skador som dessa skadeverkningar orsakt och sambanden mella dessa och det nya insjuknandet. (KR hade godkänt att jag varit utsatt för skadeverkningar som ej ingick i udantagen)

   Jag skickade begäran om återtagande 2015-03-09.Enligt handläggaren Sandhya Frölund kom den till Föräkringskasan 2015-03.10 och hon fick den 2015-03-11. Hon brydde sig inte om ansökan om återtagande och menade ” Jag tyckte du skulle få din exponeringsutredning.” Frölunds kollega Maria Enocksson Söderström påstår därefter att Sandhya Frölund ljög när hon sade detta till mej.

   Hon menar i stället att min ansökan kom in efter 2015-03-17 då avslagsbeslutet fattades. För säkerhets skull har Enocksson lurat Rättsavdelningen att rättssäkra hennes påstående och tror att jag skall nöja mej med henns lögner om att rättsäkerhetavdelningen är på hennes sida,
   Något beslut om avvisande av min handling finns heller inte enligt Enocksson så jag kan inte ens överklaga det beslutet.

   Jag tar kontakt med rättavdelningen som inte vet att ärendet inkom till FK 2015-03- 10.

   De har enbart gått på de uppgifter Enocksson uppgivit. Ärendet går hela vägen till högste chefen på rättsvdelningen Eva Nordkvist och skickas åter till Lilian Evermos avdelning och Enocksson för utredning.

   Döm om min förvåning när Enocksson helt struntar i att göra en adekvat utredning utan i stället spottar ut ett nytt medelande om att rättsenheten fick ansökan efter beslutet togs 2015-0317 och tiläger att det är “omöjligt för Försäkringskassan att avskriva ett ärenden i vilket ett beslut redan har fattas.” Någon uppgift om datum för när min begäran om återtagande inkom finns fortfarande inte.

   Var står det i förvaltningslagen att en myndighet ej kan ändra ett felaktigt fattat beslut? Kan inte hitta detta lagrum? Eller är FK en egen stat i staten med egna lagar?

   Det mest makabra i hela rättsrötan är att Sandhya Frölund svarade på den ena meningen i min begäran om åter tagande av ansökan vilket bevisar att hon hade rätt när hon påtod att min ansökan om återtagande nådde henne 2015-03-11 och att hennes egna behov av att få “tycka” styrde hennes förslag till beslut.

   Enligt Inspektionen för socialförsäkringen är det den sökandes behov som skall styra utredningen och besluten inte handläggarnas behov.

   Nu har jag begärt ut alla handlingar som jag skickade in till Föräkringskassan i Mars 2015 men inte fått någon som helst respons på min begäran.

   Förökte också få ut betygsuppgifter på Sandhya Frölund. Ville veta vilken kompetens hon har eftersom man deligerat både medicinska och juridiska utredningar med förslag till beslut till henne.

   Blev nästa chockad då jag av hennes chef Lilian Evermo svarade mej med lagrum i sekretesslagen som avsåg sekretess för utlämnande av de försäkrades socialföräkringsärenden. Efter mitt påpekande att jag inte ville ha ut Sandhya Frölunds handlingar avseende hennes ansökningar i socialföräkringen ändrade hon lagrum men det blev ändå felaktigt.

   Den enda som kan lida men om sanningen om kompetensen kommer ut är den som deligerat utredningsansvaret till Sandhya Frölund i händelse av att hon ej har adekvat kompetens för att avgöra medicinska och juridiska spörsmål i denna sortens utredningar. Själv kan hon ej lida några som helst men om hennes kompetens kommer ut. Så varför avslå en ansökan om att få ut offentliga handlingar?Man behöver bara ta bort hennes persouppgifter.

   Hur kommer det sig att en chef som Lilain Evermo som har ansvar över en avdelning som fattar beslut som påverkar sjuka och skadades människors hela livssituation inte ens vet att sekretesslagen är till för att skydda de försäkrade Inte för att skydda maktmissbrukande handläggare som agerar både haverister och bödlar i stället för att göra objektiva rättsäkra utredningar så att de försäkrade kan lita på att de får en rättsäker bedömning och får den ersättning som lagen säger .

   Nu måste jag gå vidare och försöka få ut datum för när handlingen kommit in Går inte detta har man mörkat och då är det frågan om ett allvarligt rättsövegrepp.

   Finns det personer som är bannlysta av Försäkringskassan och som därför ej har rätt att få en rättsäker utredning gjord på ett professionellet sätt?Finns det en svarta lista?

   Eller finns det direktiv från regeringen som gör att handläggarna har som uppdrag att haverera rättsäkerheten?

   Eller är det bara psykopatisk illvilja som gör att handläggarna agerar bödlar?
   Med tanke på hur man manipulerat och ljugit genom åren är det en adekvat fråga.

   En sk processförare, Mari Person, satt tex. utan att skämmas i Kammarrätten och ljög om att återisjuknandet var ett debutinsjuknande för att förvilla kammarrättsråden.(Kan läsas i domen.) En annan delade ansökan i två och avslaget på den fejkade ansökan har använts som motivering till avslag i flera år.En annan gjorde om ansökan till ett sjukpenningsärende och hänvisade dessutom till en lag som ej trätt i kraft när skadorna uppstod.

   Knepen är många för att försöka förhindra att skadade får en chans till upprättelse och i stället orsaka härnblödning eller hjärtinfarkt och försätta svårt skadade i vanmakt som kan leda till självmord.

   Hanteringen för havereringen av ärendet har kostat miljoner och mycket mer än den ersättning jag skulle haft om inte rattshaverister och bödlar satts att hantera utredningar.

   OBS det har varit flera turer när det gäller återtagandet men jag har förökt begränsa för att få med det viktigaste.

   Är det någon som har förslag på hur man går vidare för att bryta bannlysningen som varat i 20 år. Går den att bryta om vem har skrivit under bannlysningen? Hur många bannlysta finns det?

   Tacksam för svar och tips.

   Hur får man ut uppgifter på när en handling kom in till en myndighet om livsfarliga rätthaverister sitter som handläggare?

  • I svaret ovan i femte raden nerifrån skall det vara. Går den att bryta och vem har skrivit under bannlysningen?

 • Jag föredrarfaktiskt så som det är nu! Gärna med en länk för att se ytterligare nyheter. Har man inte varit inne på ett tag eller att du varit väldigt aktiv ett dygn kan det vara jobbigt att se alla nyheter.

 • Jag har båda blivit blockerat i at se artiklarna och inte kunnat kommentera. Får meddelande : Servern not available.

 • Angående boken Haveristerna.

  Hur kan vi stoppa statens myndigheter från att anlita oseriösa läkare i syfte att slippa betala
  ersättning till sjuka och arbetsskadade försäkringstagare? Upplysningsvis vill jag säga att jag vet av erfarehet att det är så.

  Vem har gett myndigheten Försäkringskassan mandat att stjäla arbetstagarnas försäkringspengar och omfördela dem från de försäkrade till oseriösa falska läkare? Vem står bakom dessa bödelsbeslut? Kan du svara oss på den frågan Stefan Löfven? Är det kanske ni politiker som är förrädarna i sammanhanget?? Frågan väntar på svar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *