Sverige bryter mot EU:s direktiv om skyddandet av vargar

publicerad 15 juli 2015
- av NewsVoice
Varg Canis lupus - Foto: Wikimedia Commons

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Sverige har brutit mot EUs miljölag Art- och habitatdirektivet under lång tid eftersom den inte är implementerad i svensk lag på korrekt sätt, som den måste vara enligt svensk Grundlag. Under hela Alliansens regeringstid har den vantolkats mer och mer, vilket har resulterat i att vargpolitiken nu är i kaos. Detta får stora svåra konsekvenser för den rödlistade arten Canis lupis, Varg. Det skriver Kristina Hallin, som är djupt engagerad i bevarandet av den svenska vargstammen.

Text: Kristina Hallin | Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

Arten är starkt inavlad och den har inte tillgång till sitt naturliga utbredningsområde vilket innebär att den inte har Gynnsam bevarandestatus idag. Även olika brott från politiker, myndigheter och forskare har resulterat i att vargens korrekta population inte har presenterats – idag har vi endast ca 200 vargar p g a på omfattande illegala jakter de senaste 5-6 åren, vilka har dödat 50 % av vargpopulationen.

I artikel 1 i) i direktiv 92/93/EEG definieras ”gynnsam bevarandestatus” på följande sätt

En arts bevarandestatus: summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer inom det territorium som anges i artikel 2.

Bevarandestatusen anses ”gynnsam” när:

  1. a) uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och
  2. b) artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid och
  3. c) det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt.

Så här har Alliansen/Erlandsson förvanskat Art- och habitadirektivets artikel 16:

De har tagit bort meningarna”tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar” och ”i en begränsad mängd” – dessa skrivningar utesluter licensjakt och rikliga skyddsjakter!

Kommissionen ger också tips på hur man kan tolka EU-lagen

”… och tolkas också så i vägledningen om stora rovdjur (Large carnivores guidelines), vilken är det bästa tillgängliga dokumentet om förvaltningen av stora rovdjur9.”

Sverige har beslutat om olagliga licensjakter åren 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 och jakten har genomförts under tre år.

”I en skrivelse av den 22 december 2010 bekräftade miljöminister Andreas Carlgren att den svenska vargstammen är ömtålig och att den enda anledningen till jakten är att få social acceptans i de lokala jordbruksbygderna.”

Att Erlandsson/Ek december 2013 påstod att vargen hade gynnsam bevarandestatus vid ett antal av 170-270 och det inför riksdagens ledamöter, är ett brott som borde utestänga dem från att vara politiker. Även att de sakkunniga politiker som satt i Miljö- och jordbruksutskottet inte protesterade, är även det oförlåtligt. Ska vi acceptera att sådana okunniga personer ska företräda svenska folket i landets parlament? De kan ju inte läsa innantill.

Nu har jag fått reda på att det också finns politiker i den nya regeringen som påstår att det inte är något fel i Jaktförordningen och då blir man ju bestört – vad sysslar de med … Sverige kanske dras inför EU domstol och det är inget fel i Jaktförordningen!!

I det läge som vargen befinner sig i nu, kommer stammen inte kunna uppnå Gynnsam bevarandestatus. Därför är regeringen tvungen att vidta omfattande åtgärder omgående.

Vargens naturliga utbredningsområde är begränsat

I kommissionens 19-sidiga Yttrande står även att vargarna måste få vistas i Norrland för att få kontakt med friska finska vargar. Att vargarna idag befinner sig i en liten bubbla i norra Svealand, gör att de inte kan förbättra genetiken. Men kommissionen påpekar också att det är svårt för finska vargar att komma förbi gränsen då samerna på finska sidan får skjuta vargarna där helt lagligt! Sveriges alternativ är att vi flyttar över vargar till Sverige.

I EU-skrivelsen står det under punkt 31:

”Vid ett möte den 7 maj 2015 mellan de svenska myndigheterna och kommissionens tjänstegren presenterades information och den nuvarande situationen diskuterades, men det fanns inget åtagande från de svenska myndigheterna att ändra vargpolitiken”

Mitt antagande är att en myndighet måste vara Naturvårdsverket och de har nog inte uttalat sig till EU-kommissonen utan att först ha vidtalat regeringen/S-E Bucht!! Om regeringen inte tänker följa EU-lagen, kommer Sverige att ställas inför Domstol och få mycket höga böter.

Det omfattande motiverade yttrandet slutar med orden:

”I enlighet med artikel 258 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt uppmanar kommissionen Konungariket Sverige att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att rätta sig efter detta kompletterande motiverade yttrande inom två månader från mottagandet.

På kommissionens vägnar

Karmenu Vella, Ledamot av kommissionen”

Text: Kristina Hallin