Talmud Immanuel – Kapitel 1- Immanuels släkttavla och födelse

publicerad 30 juli 2015
- av NewsVoice

Kapitel 1

Immanuels släkttavla

 1. Detta är boken och hemligheten om Immanuel, som betyder ”Gud är med oss”, som är son till Josef, som var son till Jacob, sentida ättling till David, som var avkomling till Abraham, vars släkt går tillbaka till Adam, det jordiska männsikosläktets fader, som var född av Semjasa, ledare för Himmelssönerna, som är vaktänglar hos Gud, den store härskaren över de fjärran hitresta.
 2. Semjasa, Himmelssonen och vaktängeln hos Gud, den store härskaren över dem som fjärrna rest hit genom Universums vidder, födde med en jordisk kvinna Adam, det vita människosläktetes urfader.
 3. Adam tog sig en jordisk kvinna och födde Seth.
 4. Seth födde Enos
 5. Enos födde Akibeel
 6. Akibeel födde Aruseak
 7. Aruseak födde Kenan
 8. Kenan födde Mahalaleel
 9. Mahalaleel födde Urikabahameel
 10. Urikabahameel födde Jared
 11. Jared födde Henoch
 12. Henoch
 13. födde Methusalah
 14. Methusalah födde Lamech
 15. Lamech födde Tamiel
 16. Tamiel födde Danel
 17. Danel födde Asael
 18. Asael födde Samsaveel
 19. Samsaveel födde Jomjael
 20. Jomjael födde Turel
 21. Turel födde Hamech
 22. Hamech födde Noah
 23. Noah födde Sem
 24. Sem födde Arpachsad
 25. Arpachad födde Ramuel
 26. Ramuel födde Askeel
 27. Askeel födde Armers
 28. Armers födde Salah
 29. Salah födde Eber
 30. Eber födde Peleg
 31. Pelegh födde Regu
 32. Regu födde Serug
 33. Serug födde Araseal
 34. Araseal födde Nahor
 35. Nahor födde Tara
 36. Tara födde Abram
 37. Abram födde Isaak
 38. Isaak födde Jacob
 39. Jacob födde Juda
 40. Juda födde Anani
 41. Anani födde Ertael
 42. Artael födde Perez
 43. Perez födde Hezron
 44. Hezron födde Ram
 45. Ram födde Aminadab
 46. Aminadab födde Savebe
 47. Savebe födde Nahesson
 48. Nahesson födde Sahna
 49. Sahna födde Boas
 50. Boas födde Obed
 51. Obed födde Jesse
 52. Jesse födde David
 53. David födde Salomo
 54. Salomo födde Asa
 55. Asa födde Gadaeel
 56. Gadaeel födde Josaphat
 57. Josaphat födde Jora
 58. Jora födde Armeneel
 59. Armeneel födde Usia
 60. Usia födde Jothan
 61. Jothan födde Gadreel
 62. Gadreel födde Ahas
 63. Ahas födde Itiskia
 64. Itiskia födde Mamasse
 65. Mamasse födde Amon
 66. Amon födde Josia
 67. Josia födde Jojachin
 68. Jojachin födde Sealtheil
 69. Sealtheil födde Jequn
 70. Jequn födde Serubabel
 71. Serubabel födde Abiud
 72. Abiud födde Eliakim
 73. Eliakim födde Asor
 74. Asor födde Zadok
 75. Zadok födde Achim
 76. Achim födde Eliud
 77. Eliud födde Eleasar
 78. Eleasar födde Matthan
 79. Matthan födde Jacob
 80. Jacob födde Joseph
 81. Joseph var Marias, Immanuels moders man, hon som blev havande genom en avlägsen ättling till Himmelssonen Rasiel, hemlighetens vaktängel.
 82. När Joseph fick veta att Maria i hemlighet blivit havande genom en avkomma till Himmelssönerna av Rasiels släkt, se, då upptändes han av vrede och tänkte överge Maria innan han ännu trolovat sig med henne inför folket.
 83. Men medan Joseph så tänkte, se, då uppenbarade sig en vaktängel, utsänd av himmelssonen Gabriel, genom vilken Amria blivit havande och han talade och sade:
 84. Joseph, Maria är dig anförtrodd och du skall vara hennes make. Övergiv henne inte, ty hennes livsfrukt är bestämd till att bliva något stort. Trolova dig med henne offentligt, så att ni inför folket må vara man och hustru.
 85. Och se, Marias havandeskap inträffade alltså 11000 år efter det att himmelsonen Semjasa hade fött Adam, på det att ordet skulle uppfyllas som Gud, härskaren över de långväga ifrån hitresta, hade uttalat genom profeten Jesaja, som sade:
 86. Se en jungfru skall genom en himm elsson bliva havande ännu innan hon inför folket blivit trolovad med en man.
 87. Hennes livsfrukt skall man giva namnet Immanuel, vilket är uttytt ”Gud är med oss”. som symbol och till Guds ära genom vilkens kraft och försyn Jorden befruktades med intelligent mänskligt liv genom att jordiska kvinnor blev parade med himmelssonerna, de som kom långt utifrån Universum.
 88. Se, Gud och hans följe kommo långt utifrån, ur alltets djup, där de befriat sig från en hård träldom och de skapade tillsammans med denna Jords kvinnor en ny ras och en ny hemvist.
 89. De jordiska människorna bör ära Gud ty se alltså Han är den verklige skaparen av de vita, jordiska människosläktena och Honom bör ära tillkomma.
 90. Jämte Honom finns ingenting av lika form för detta slag av människor som skapats av Honom. Därför bör denna människa inte invid sig ha andra orter än Jorden.
 91. Jämte Gud finns ingenting av lika form som vore värdigt att tillbedjas. Över Honom och Hans himmelssöner råder endast all skapelsens makt: Skapelsens själv, som bör tillägnas högsta pris och ära.
 92. Ty se, över Jorden härskar Gud, Herre över himmelssönerna och detta vita släktes människor.
 93. Gud är den som stiftar lagar för detta människosläkte och hans önskan skall uppfyllas av både man och kvinna
 94. Gud, Herren är storsint i sin kärlek, men också fruktansvärd i sin vrede om Hans lagar ringaktas.
 95. Sålunda, är Marias havandeskap Guds lag, och du, Joseph, må vara hennes make som trolovad.

Immanuels födelse

 1. Men när Joseph så hörde, insåg han sim fromhet inför Guds lagar varför han tog Maria till sig och gjorde henne till sin trolovade inför folket.
 2. Men vid tiden begav det sig att ett påbud utgick ifrån kejsar Augustus, att var och en skulle skattskriva sig.
 3. Detta var den allra första skatteskrivningen av det slaget och det skedde vid den tid då Cyrenius var ståthållare i Syrien.
 4. Och alla gick, var och en till sin stad för att låta skatteskriva sig.
 5. Så begav sig också Joseph från staden Nazareth i Galliléen tillsammans med sin maka Maria till Davids stad i Judéen som var Bethlehem eftersom han var av Davids hus och släkt.
 6. För att låta skattskriva sig jämte sin trolovade hustru Maria, som var havande genom himmelsonen Gabriel av Rasiens släkt.
 7. Och medan de var där kom tiden då hon skulle föda.
 8. Men då de inte fann härbärge, övernattade de i ett stall.
 9. Och Maria födde sin förste son i halmen och lindade tyg om honom och lade honom i en krubba hos boskapen, ty det fanns inget övrigt rum för dem i härbärget.

Kapitel 2-5