Talmud Immanuel – Kapitel 1- Immanuels släkttavla och födelse

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 30 juli 2015
- NewsVoice redaktion

Kapitel 1

Immanuels släkttavla

 1. Detta är boken och hemligheten om Immanuel, som betyder ”Gud är med oss”, som är son till Josef, som var son till Jacob, sentida ättling till David, som var avkomling till Abraham, vars släkt går tillbaka till Adam, det jordiska männsikosläktets fader, som var född av Semjasa, ledare för Himmelssönerna, som är vaktänglar hos Gud, den store härskaren över de fjärran hitresta.
 2. Semjasa, Himmelssonen och vaktängeln hos Gud, den store härskaren över dem som fjärrna rest hit genom Universums vidder, födde med en jordisk kvinna Adam, det vita människosläktetes urfader.
 3. Adam tog sig en jordisk kvinna och födde Seth.
 4. Seth födde Enos
 5. Enos födde Akibeel
 6. Akibeel födde Aruseak
 7. Aruseak födde Kenan
 8. Kenan födde Mahalaleel
 9. Mahalaleel födde Urikabahameel
 10. Urikabahameel födde Jared
 11. Jared födde Henoch
 12. Henoch
 13. födde Methusalah
 14. Methusalah födde Lamech
 15. Lamech födde Tamiel
 16. Tamiel födde Danel
 17. Danel födde Asael
 18. Asael födde Samsaveel
 19. Samsaveel födde Jomjael
 20. Jomjael födde Turel
 21. Turel födde Hamech
 22. Hamech födde Noah
 23. Noah födde Sem
 24. Sem födde Arpachsad
 25. Arpachad födde Ramuel
 26. Ramuel födde Askeel
 27. Askeel födde Armers
 28. Armers födde Salah
 29. Salah födde Eber
 30. Eber födde Peleg
 31. Pelegh födde Regu
 32. Regu födde Serug
 33. Serug födde Araseal
 34. Araseal födde Nahor
 35. Nahor födde Tara
 36. Tara födde Abram
 37. Abram födde Isaak
 38. Isaak födde Jacob
 39. Jacob födde Juda
 40. Juda födde Anani
 41. Anani födde Ertael
 42. Artael födde Perez
 43. Perez födde Hezron
 44. Hezron födde Ram
 45. Ram födde Aminadab
 46. Aminadab födde Savebe
 47. Savebe födde Nahesson
 48. Nahesson födde Sahna
 49. Sahna födde Boas
 50. Boas födde Obed
 51. Obed födde Jesse
 52. Jesse födde David
 53. David födde Salomo
 54. Salomo födde Asa
 55. Asa födde Gadaeel
 56. Gadaeel födde Josaphat
 57. Josaphat födde Jora
 58. Jora födde Armeneel
 59. Armeneel födde Usia
 60. Usia födde Jothan
 61. Jothan födde Gadreel
 62. Gadreel födde Ahas
 63. Ahas födde Itiskia
 64. Itiskia födde Mamasse
 65. Mamasse födde Amon
 66. Amon födde Josia
 67. Josia födde Jojachin
 68. Jojachin födde Sealtheil
 69. Sealtheil födde Jequn
 70. Jequn födde Serubabel
 71. Serubabel födde Abiud
 72. Abiud födde Eliakim
 73. Eliakim födde Asor
 74. Asor födde Zadok
 75. Zadok födde Achim
 76. Achim födde Eliud
 77. Eliud födde Eleasar
 78. Eleasar födde Matthan
 79. Matthan födde Jacob
 80. Jacob födde Joseph
 81. Joseph var Marias, Immanuels moders man, hon som blev havande genom en avlägsen ättling till Himmelssonen Rasiel, hemlighetens vaktängel.
 82. När Joseph fick veta att Maria i hemlighet blivit havande genom en avkomma till Himmelssönerna av Rasiels släkt, se, då upptändes han av vrede och tänkte överge Maria innan han ännu trolovat sig med henne inför folket.
 83. Men medan Joseph så tänkte, se, då uppenbarade sig en vaktängel, utsänd av himmelssonen Gabriel, genom vilken Amria blivit havande och han talade och sade:
 84. Joseph, Maria är dig anförtrodd och du skall vara hennes make. Övergiv henne inte, ty hennes livsfrukt är bestämd till att bliva något stort. Trolova dig med henne offentligt, så att ni inför folket må vara man och hustru.
 85. Och se, Marias havandeskap inträffade alltså 11000 år efter det att himmelsonen Semjasa hade fött Adam, på det att ordet skulle uppfyllas som Gud, härskaren över de långväga ifrån hitresta, hade uttalat genom profeten Jesaja, som sade:
 86. Se en jungfru skall genom en himm elsson bliva havande ännu innan hon inför folket blivit trolovad med en man.
 87. Hennes livsfrukt skall man giva namnet Immanuel, vilket är uttytt ”Gud är med oss”. som symbol och till Guds ära genom vilkens kraft och försyn Jorden befruktades med intelligent mänskligt liv genom att jordiska kvinnor blev parade med himmelssonerna, de som kom långt utifrån Universum.
 88. Se, Gud och hans följe kommo långt utifrån, ur alltets djup, där de befriat sig från en hård träldom och de skapade tillsammans med denna Jords kvinnor en ny ras och en ny hemvist.
 89. De jordiska människorna bör ära Gud ty se alltså Han är den verklige skaparen av de vita, jordiska människosläktena och Honom bör ära tillkomma.
 90. Jämte Honom finns ingenting av lika form för detta slag av människor som skapats av Honom. Därför bör denna människa inte invid sig ha andra orter än Jorden.
 91. Jämte Gud finns ingenting av lika form som vore värdigt att tillbedjas. Över Honom och Hans himmelssöner råder endast all skapelsens makt: Skapelsens själv, som bör tillägnas högsta pris och ära.
 92. Ty se, över Jorden härskar Gud, Herre över himmelssönerna och detta vita släktes människor.
 93. Gud är den som stiftar lagar för detta människosläkte och hans önskan skall uppfyllas av både man och kvinna
 94. Gud, Herren är storsint i sin kärlek, men också fruktansvärd i sin vrede om Hans lagar ringaktas.
 95. Sålunda, är Marias havandeskap Guds lag, och du, Joseph, må vara hennes make som trolovad.

Immanuels födelse

 1. Men när Joseph så hörde, insåg han sim fromhet inför Guds lagar varför han tog Maria till sig och gjorde henne till sin trolovade inför folket.
 2. Men vid tiden begav det sig att ett påbud utgick ifrån kejsar Augustus, att var och en skulle skattskriva sig.
 3. Detta var den allra första skatteskrivningen av det slaget och det skedde vid den tid då Cyrenius var ståthållare i Syrien.
 4. Och alla gick, var och en till sin stad för att låta skatteskriva sig.
 5. Så begav sig också Joseph från staden Nazareth i Galliléen tillsammans med sin maka Maria till Davids stad i Judéen som var Bethlehem eftersom han var av Davids hus och släkt.
 6. För att låta skattskriva sig jämte sin trolovade hustru Maria, som var havande genom himmelsonen Gabriel av Rasiens släkt.
 7. Och medan de var där kom tiden då hon skulle föda.
 8. Men då de inte fann härbärge, övernattade de i ett stall.
 9. Och Maria födde sin förste son i halmen och lindade tyg om honom och lade honom i en krubba hos boskapen, ty det fanns inget övrigt rum för dem i härbärget.

Kapitel 2-5


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Sedan skrevs ju inte de avskräckande exemplen för att peka ut ett folkslag utan vad ett slag som korruptionen kunde orsaka även den utvalde, som tom ett helt folk. Eftergifterna åt idiotin tar priset de nyupptäckta skrifternas förslagenhet i att frikänna och helgonförklara..

  Fast det är ju andra intressen än just äkta kristna som pekat ut Judar som just svekfulla och giriga. Religion har ju missbrukats för helt andra syften som rasism och just maktmissbruk. Sedan blir ju inte saken alls bättre av att begrepp som antisemitism används på samma sätt som man stjärnmärkte Judar under trettiotalet. Nu vill man göra likadant med kristna… Påstå att grundläggande sanningar var falska… Tja. Maktmissbruset lär väl lyckas överrösta kärnan och sanningen även efter två tusen förtjusande år. Löftena kunna ej svika den som profeterar och förutsäger som i http://jmmanuelteacheroftruth.blogspot.se/2011/06/chapter-14-wrongdoings-of-judas.html Nu börjar jag skratta igen…

 • Judas Iskariot Jesu lärljunge ska inte förväxlas med Judas Ihariot som förrådde honom för 30 silverpenningar.
  castoropollux: inlägg saknar relevans utifrån de kapitel som lagts ut och resten vet du inget om.

  • Historien om ansvar, vandel, heder och avsikter kräver nog sin Judas Iskariot. Särskilt som Gud och mänskligheten är inblandad. Du kanske vill hänvisa till http://jmmanuelteacheroftruth.blogspot.se/2011/06/chapter-14-wrongdoings-of-judas.html

   Vi se så många förråda mänskligheten för pengar ändå så en mer eller mindre gör ingen skillnad.. I vems intresse dessa gamla sanningar skrivs om och anpassas efter den militanta anden är inte svårt att räkna ut… Hur ska de då göra med förutsägelserna i GT?

   Religionen såldes och köptes, månglades och förvanskades redan på denna tid.. Att Jesus inte hade kulspruta, fosfor och splitterbomber måste en del se som synd.. Ett tvaget svin vänder väl åter till smutsen.. Gud själv, Jesus, blev lurad vid nattvarden… Vad blir nästa grepp?

   Det blir ju panik med talet tretton förresten.. Vad ska olyckskorparna ta sig till nu?

   Har svårt att hålla mig för skratt över vad som utspelas som sanningar där. Men du kanske har en bättre länk?

 • Stamtavlor i all ära. Fast nog går det att odla ett storhetsvansinne ur tanken att man föder liv, med kvinnan som ett passivt verktyg och kompensera bristerna med våld, vapen och makt. Inte blir det svårt att reducera jesus till blott en profet efter det…

  Judas Iskariot hade väl hoppats att inte särskilt mycket av maktens strukturer skulle förändras. Göra under och så hade ju fortsatt bevara maktens inflytande bara det skett på vardagar och under mänskliga former.. Att rubba de etablerade cirklarna utgjorde då som nu en risk och ett hot.. Det är svårt att stå med ett ben i en omvälvande värld och det andra i den invanda.. Låt de döda begrava de döda och det gjorde ju J.Iskariot. med besked.. Men hälsar från en annan plats ? http://www.st-germain.se/category/judas-iskariot/

 • Feministerna skulle helst ha ett och annat att säga om framställningen och tolkningen av guds himmelssöner och de jordiska kvinnorna.. Inte för att alltid ge dem rätt, utan för att bilden kanske egentligen handlar om människan som “hon” och guds ande som det väsen som bara “inträder på scenen” om människan vill det. Vartill det senare knappast kan utesluta människans ödmjuka nöd inför det omöjliga att få rätt på sitt liv.. Att bli havande med guds ande ger med tiden födslovåndor… Ur smärtan kommer djupare insikter och nya erfarenheter läggs snart i den nya jordmånen..

  Skapelsen är ett pågående verk sedan många, många år. “Låt oss göra människor” kanske betyder något väsentligt i en värld som så låter sig styras av instinkt, hat, förakt och hunger, både fysisk och psykisk, trots att vi har hjärnor. Det senare är kanske inte svårare att belägga än att hitta Adams ben.. Det kan ju vara en fråga om vad som är viktigt. Relikerna eller livet?

  Reptilhjärnan har sedan den i bilden tog form som ormen utgjort huvuddelen av beslutfattandets rötter. De beslut människan fattade under dessa betingelser gagnade inte alltid mänsklighetens bästa eller ens dem själva..

 • Pelle! Du menar väl inte att sanningen om det som hände för så många tusen år sedan med Adam, redan är utredd och belagd av arkeologer? Det finns inga genetiska data efter just “Adam”. Där får vi förlita oss på eventuella texter. Finns det sumeriska lertavlor, som motsäger den här texten om Adams uppkomst? I så fall vad står det på de lertavlorna? Om du menar att “författaren” är Judas Iskariot, så är det nog svårt veta vilken agenda han hade om det nu var annat än att rapportera vad han visste ( om nu dokumenten är äkta ).

 • Skrivet av Judas Iskariot utan humor och med mycket pengar. 30 silverpenningar närmare bestämt. Sveket mot gud, mot tron och den osjälviska kärleken, har alltid handlat om “kärleken” till pengar. “Han kom till sina egna, men de togo inte emot honom..” var redan, tja inte förutbestämt, men förutsägbart. Ur alla folk och slag komma de och kräva sin tribut för sin existens och exemplets makt. Särskilt i en värld där man i inledningen bedrog varandra på arv, förmåner, makt och tilltänkta. Där missunnsamheten och avunden som om den var frisk kunde härja i mänsklighetens sinnen… Människans önskan att manipulera skulle sträcka sig lika långt som dess liv..

  Vad gäller humor så måste gud ha föräktenskaplig sex i en särskild åtanke. Vem skulle riskera en lång bestående historia med en tafflig inledning? Vad blev det av de tre vise männens gåvor? Det var väl egentligen inte deras utan de regenter och inflytelserika som hoppades få fortsätta sin ban ostört. Sedan går adepten, investeringen och studerar texterna, de heliga skrifter och förstår vad där i klartext står….. För att sedan läsa lusen av etablissemanget, fördomarna, föraktet och maktmissbruket. Nasaréer stod inte högt i kurs och skulle framdeles inte göra det heller.. Guds ironi och humor tonar fram… Sanningen är lika färgrik som kontrasterna är markant tydliga.. Allt kan ju köpas för pengar och fyller man sina förråd med en vapenarsenal står salarna tomma på gud…

  “Han är den verklige skaparen av de vita, jordiska människosläktena” De bleka kanske hade varit en mer träffande beskrivning av vad som skulle komma bli presidenter, krigsherrar, profitörer, politiker och annat märkligt sammanträffande.. Inte ens solbrännan är naturlig utan pepperkaksgubbig? Det i en värld skaparen lovade “..och solen skall aldrig skada dem mer”.. För att försäkra sig om sin fåfänga och bestående skador uppfann mänskligheten solariet.. Om något i den vägen saknades så befanns kärnkraften röja undan alla tvivel…

 • “födde med en jordisk kvinna Adam, det vita människosläktetes urfader.”
  Detta motsägs av arkeologiska data, genetiska data i kombination med de sumeriska lertavlorna. Således har den som skrev det en egen agenda, kanske på uppdrag av någon vars egna agenda vi inte känner. Kanske var författaren okunnig om Adams tillblivelse och sedan den vi kallar Eva.
  VAKSAMHET är av nöden, som man brukar säga.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *