Talmud Immanuel – Läran om Immanuel alias Jesus Kristus – Förord

publicerad 30 juli 2015
- av NewsVoice

Talmud Codex Reuchlin 2 96v - Wikimedia Commons - uppladdat av AndreasPraefckeDOKUMENT. NewsVoice publicerar en direktöversättning av vad som kan vara en arameisk originalskrift. Enligt källor skrevs den av Judas Iskariot, Immanuels lärjunge. Den hittades 1963 i vad som kan vara Immanuels grav. NewsVoice har inte undersökt källorna. Därför publiceras översättningen med en reservation. En efterföljande debatt och utredning med hjälp av dig som läsare kan bidra till att kasta ytterligare ljus över denna text och dess ursprung.

Förord av Eduard Meier den 20 september 1974 | Översättning: Kurt Svensson | Bild th (har ingen direkt koppling till artikeln): Talmud Codex Reuchlin – Wikimedia Commons

År 1963 fann en grekisk-katolsk präst denna skrift i form av rullar. Den var skriven på arameiska och återfanns inlagd under en stenplattai Immanuels verkliga grav, en klipphåla.

Upphovsmannen till rullarna var Judas Iskariot en känd lärjunge till Immanuel Jesus Kristus, men oriktigt utpekad som en förrädare.

Säkerligen kommer det ortodoxa prästerskapet försöka dementera denna skrift och vilja förstöra den på samma sätt som man gjort med många andra skrifter för att rädda sin hotade tro. I likhet med vad som tidigare hänt kommer utgivaren av också denna skrift att utsättas för påtryckningar eller förföljelse för att ”den sanna religionen” skall värnas.

Mörkermännen kommer att gå fram med största list och skicklighet för att få skriften ansedd som osann och lögnaktig så att den slutligen kan förstöras. Så har tidigare skett med liknande skrifter, men orginalen har arkiverats i Vatikanbiblioteket.

Även religiösa fanatiker kommer att skrika högt mot denna skrift och med alla medel gå till storms mot dess utgivare så som det varit i alla tider. Läsaren kan ju bara erinra sig inkvisationstiden då miljoner människor bestialiskt slaktades av heliga ämbetet.

Föreliggande översättning bevisar entydigt att de religiösa irrlärorna är verklighetsfrämmande och att de utgör oförsvarbara och underhaltiga arbeten, som gjorts av människor som är antingen oförståndiga andligt vilsekomna, fanatiska eller skrupelfria maktgiriga. Människor som i mer än 2000 år utan tvekan eller samvetsbetänkligheter ledde mänskligheten vilse och mordiskt och miljonfaldigt utgjöt människoblod.

Men inte nog med detta. Dess väsens efterföljare skapade genom årtusendena en enormt stor religiös makt, som i det närmaste kontrollerade världen. Under årtusenden som förflutit har religionerna –genom ett blodigt och bestialiskt mördande kunnat arbeta sig upp och bilda jordens starkaste maktvälde inför vilket i sig brutala och diktatoriska regeringar måste ge vika.

Religion: Täckmantel för den väldigaste makt som hycklar kärlek, men som inte tvekar att bokstavligen fara fram över lik.

Med den nytestamentliga irrläran i ryggen har religionsmakten sitt finger med i alla länders politik. Den generar sig inte heller att ingripa i människans allra intimaste familjeliv -ända ner i sängen – för att dra ner smutsen och rasera människans yttersta privata hemligheter.

Nu har äntligen den tid kommit då man kan få ett slut på denna hantering. Förutsättningen är att människor tar sitt förnuft till fånga – tänker om – och ägnar sig åt Immanuels oförfalskade lära. Säkert kommer då var och en som inlåtit sig på falksa läror att sträva emot och försöka hindra, men sanningen vinner alltid över lögn även om lögnen bestått i årtusenden. Härom säger skriften att sanningen kommer att framkalla en världsomfattande katastrof.

Att det blir en katastrof är förståeligt om man betänker att religionen har så stor makt. Med denna makt försöker de undertrycka sanningar som är riktade mot dem och de ryggar nog inte tillbaka för nya mord. Därför löper också utgivare av denna till tyska (svenska) översatta originalskrift risk att på olika sätt angripas. Enbart under 1975 utsattes skribenten för tre mordförsök.

Aktiva anhängare till Immanuels verkliga lära löper också risker. Den som fann och översatte orginalskrifterna var så utsatt för fara att han tidigt utträdde ur kyrkan och flydde. Han levde på okänd ort med den familj han sedermera skaffade sig. Han ville inte lämna ut sitt namn eller orginalskrifterna. Mot det tystnadslöfte att hans namn och vistelseort aldrig skulle avslöjas gav han denna till tyska översatta del till en god vän, men det var först efter 1974 denne fick hans tillstånd att sprida skriften.

År 1963 tog sagde präst flera gånger med sig sin vän in i Immanuels egentliga gravhålighet, som nu var fylld med sand och jord. Vid utgrävningar fann de då flera föremål som bekräftade innehållet i skriften. Tyvärr måste det sägas att skriften inte är komplett eftersom flera rullar var helt oläsliga eller söndriga. Vissa delar saknades helt. Inte desto mindre avlägger de det som bevarats ett skakande vittnesmål om hur det beträffande personen Immanuel och hans lära – under loppet av två tusen år – har skapats en falsk lära och en lögnvävnad utan motstycke. Detta för att en skrupelfri religiös makt skulle kunna byggas upp och sedan förslava människorna.

Det är sällan som det lyckas en enskild människa att föra fram stoff och sanningar som klargör orsakssammanhang eller åtminstone kan ge en glimt av den, men inträffar detta trots allt, träder genast krafter fram som inte bara vet att få sanningshalten att framstå som tvivelaktig utan som också tillgriper varje medel för att leda utsagorna in absurdum. Så snart de offentliggörs som kan förklara orsakssammanhang och sanningar händer det ofta att tack vare själasörjares hjälp och medverkan just de skrifter och böcker blir indragna. Beslagtagna eller förstörda, de som skulle föra människan till sanninge och ett riktigt tänkande.

Eduard Meier

Fortsättning följer nedan. Kapitlen läggs ut allt eftersom…


Innehåll till Talmud Immanuel

Förord

Kap 1. Immanuels släkttavla, Immanuels födelse

Kap 2. De vise männen från österlandet

Kap 3. Johannes döpare

Kap 4. Immaunel Arkanum

Kap 5. Bergspredikan

Kap 6. Allmosan, Fastan, Skatten, Omsorgen

Kap 7. Domsbegreppet, Bönhörelsen, Den andliga viljan

Kap 8. En spetälsk botas, Hövitsmannen i Kapernaum, Immanuel i Petrus hus, Om efterföljare allvar, Två besatta botas

Kap 9. Botandet av den giktbrutne, Mattheus, Fastandet, Jairus dotter Kvinnan med blodgång, En blind och två stumma, Den stora skörden

Kap 10. Lärjungarnas kallelse

Kap 11. Döparens fråga, Vittnesbörd om Döparen

Kap 12. Om äktenskap och samlag

Kap 13. Immanuel och sabbaten

Kap 14. Judas Iskariot förseelse

Kap 15. Liknelsernas innebörd, Ogräset bland den goda frukten, Senapskornet, Surdegen, Skatten i åkern, Fisknätet, I Nasareth

Kap 16. Herodes och Johannes Döparen, Utspisningen av de femtusen, Vandringen på sjön

Kap. 17. Människobud och Skapelselagar

Kap 18. Farisérnas begäran om teckenFarisérnas surdeg, Petrus tro, Förutsägelse om lidande

Kap 19. Barnasinnet, Nästans villfarelse

Kap 20. Äktenskap Skillsmäsaa Celibat, Välsignelse av barn

Kap 21. Två blinda

Kap 22. Intåg i Jerusalem, Tempelreningen, Åter i Jerusalem

Kap 23. Skattepenningen, Återfödelsen, Det viktigaste budet

Kap 24. Mot de skriftlärde och Farisérna

Kap 25. Profetian

Kap 26. Tänkespråk om vishet, Saulus´ irrlära, Att döda sig själv

Kap 27. Lärjungarnas upprördhet, I Bethanien, Den sista måltiden

Kap 28. I Gethsemane, Tillfångatagandet, Immaunel inför det högsta rådet

Kap 29. Petrus bestridande, Juda Iharioths självmord, Inför Pilatus, Immanuels dom

Kap 30. Gravläggningen

Kap 31. Immaunels flykt ur graven, Immanuels möte med sinalärjungar

Kap 32. Immanuels avsked

Kap 33.

Kap 34. Skapelseläran

Kap 35. Kulter runt Immanuel

Kap 36. Människa och Skapelse

Slutord och förklaringar

Brev