Talmud Immanuel – Läran om Immanuel alias Jesus Kristus – Förord

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 30 juli 2015
- NewsVoice redaktion

Talmud Codex Reuchlin 2 96v - Wikimedia Commons - uppladdat av AndreasPraefckeDOKUMENT. NewsVoice publicerar en direktöversättning av vad som kan vara en arameisk originalskrift. Enligt källor skrevs den av Judas Iskariot, Immanuels lärjunge. Den hittades 1963 i vad som kan vara Immanuels grav. NewsVoice har inte undersökt källorna. Därför publiceras översättningen med en reservation. En efterföljande debatt och utredning med hjälp av dig som läsare kan bidra till att kasta ytterligare ljus över denna text och dess ursprung.

Förord av Eduard Meier den 20 september 1974 | Översättning: Kurt Svensson | Bild th (har ingen direkt koppling till artikeln): Talmud Codex Reuchlin – Wikimedia Commons

År 1963 fann en grekisk-katolsk präst denna skrift i form av rullar. Den var skriven på arameiska och återfanns inlagd under en stenplattai Immanuels verkliga grav, en klipphåla.

Upphovsmannen till rullarna var Judas Iskariot en känd lärjunge till Immanuel Jesus Kristus, men oriktigt utpekad som en förrädare.

Säkerligen kommer det ortodoxa prästerskapet försöka dementera denna skrift och vilja förstöra den på samma sätt som man gjort med många andra skrifter för att rädda sin hotade tro. I likhet med vad som tidigare hänt kommer utgivaren av också denna skrift att utsättas för påtryckningar eller förföljelse för att ”den sanna religionen” skall värnas.

Mörkermännen kommer att gå fram med största list och skicklighet för att få skriften ansedd som osann och lögnaktig så att den slutligen kan förstöras. Så har tidigare skett med liknande skrifter, men orginalen har arkiverats i Vatikanbiblioteket.

Även religiösa fanatiker kommer att skrika högt mot denna skrift och med alla medel gå till storms mot dess utgivare så som det varit i alla tider. Läsaren kan ju bara erinra sig inkvisationstiden då miljoner människor bestialiskt slaktades av heliga ämbetet.

Föreliggande översättning bevisar entydigt att de religiösa irrlärorna är verklighetsfrämmande och att de utgör oförsvarbara och underhaltiga arbeten, som gjorts av människor som är antingen oförståndiga andligt vilsekomna, fanatiska eller skrupelfria maktgiriga. Människor som i mer än 2000 år utan tvekan eller samvetsbetänkligheter ledde mänskligheten vilse och mordiskt och miljonfaldigt utgjöt människoblod.

Men inte nog med detta. Dess väsens efterföljare skapade genom årtusendena en enormt stor religiös makt, som i det närmaste kontrollerade världen. Under årtusenden som förflutit har religionerna –genom ett blodigt och bestialiskt mördande kunnat arbeta sig upp och bilda jordens starkaste maktvälde inför vilket i sig brutala och diktatoriska regeringar måste ge vika.

Religion: Täckmantel för den väldigaste makt som hycklar kärlek, men som inte tvekar att bokstavligen fara fram över lik.

Med den nytestamentliga irrläran i ryggen har religionsmakten sitt finger med i alla länders politik. Den generar sig inte heller att ingripa i människans allra intimaste familjeliv -ända ner i sängen – för att dra ner smutsen och rasera människans yttersta privata hemligheter.

Nu har äntligen den tid kommit då man kan få ett slut på denna hantering. Förutsättningen är att människor tar sitt förnuft till fånga – tänker om – och ägnar sig åt Immanuels oförfalskade lära. Säkert kommer då var och en som inlåtit sig på falksa läror att sträva emot och försöka hindra, men sanningen vinner alltid över lögn även om lögnen bestått i årtusenden. Härom säger skriften att sanningen kommer att framkalla en världsomfattande katastrof.

Att det blir en katastrof är förståeligt om man betänker att religionen har så stor makt. Med denna makt försöker de undertrycka sanningar som är riktade mot dem och de ryggar nog inte tillbaka för nya mord. Därför löper också utgivare av denna till tyska (svenska) översatta originalskrift risk att på olika sätt angripas. Enbart under 1975 utsattes skribenten för tre mordförsök.

Aktiva anhängare till Immanuels verkliga lära löper också risker. Den som fann och översatte orginalskrifterna var så utsatt för fara att han tidigt utträdde ur kyrkan och flydde. Han levde på okänd ort med den familj han sedermera skaffade sig. Han ville inte lämna ut sitt namn eller orginalskrifterna. Mot det tystnadslöfte att hans namn och vistelseort aldrig skulle avslöjas gav han denna till tyska översatta del till en god vän, men det var först efter 1974 denne fick hans tillstånd att sprida skriften.

År 1963 tog sagde präst flera gånger med sig sin vän in i Immanuels egentliga gravhålighet, som nu var fylld med sand och jord. Vid utgrävningar fann de då flera föremål som bekräftade innehållet i skriften. Tyvärr måste det sägas att skriften inte är komplett eftersom flera rullar var helt oläsliga eller söndriga. Vissa delar saknades helt. Inte desto mindre avlägger de det som bevarats ett skakande vittnesmål om hur det beträffande personen Immanuel och hans lära – under loppet av två tusen år – har skapats en falsk lära och en lögnvävnad utan motstycke. Detta för att en skrupelfri religiös makt skulle kunna byggas upp och sedan förslava människorna.

Det är sällan som det lyckas en enskild människa att föra fram stoff och sanningar som klargör orsakssammanhang eller åtminstone kan ge en glimt av den, men inträffar detta trots allt, träder genast krafter fram som inte bara vet att få sanningshalten att framstå som tvivelaktig utan som också tillgriper varje medel för att leda utsagorna in absurdum. Så snart de offentliggörs som kan förklara orsakssammanhang och sanningar händer det ofta att tack vare själasörjares hjälp och medverkan just de skrifter och böcker blir indragna. Beslagtagna eller förstörda, de som skulle föra människan till sanninge och ett riktigt tänkande.

Eduard Meier

Fortsättning följer nedan. Kapitlen läggs ut allt eftersom…


Innehåll till Talmud Immanuel

Förord

Kap 1. Immanuels släkttavla, Immanuels födelse

Kap 2. De vise männen från österlandet

Kap 3. Johannes döpare

Kap 4. Immaunel Arkanum

Kap 5. Bergspredikan

Kap 6. Allmosan, Fastan, Skatten, Omsorgen

Kap 7. Domsbegreppet, Bönhörelsen, Den andliga viljan

Kap 8. En spetälsk botas, Hövitsmannen i Kapernaum, Immanuel i Petrus hus, Om efterföljare allvar, Två besatta botas

Kap 9. Botandet av den giktbrutne, Mattheus, Fastandet, Jairus dotter Kvinnan med blodgång, En blind och två stumma, Den stora skörden

Kap 10. Lärjungarnas kallelse

Kap 11. Döparens fråga, Vittnesbörd om Döparen

Kap 12. Om äktenskap och samlag

Kap 13. Immanuel och sabbaten

Kap 14. Judas Iskariot förseelse

Kap 15. Liknelsernas innebörd, Ogräset bland den goda frukten, Senapskornet, Surdegen, Skatten i åkern, Fisknätet, I Nasareth

Kap 16. Herodes och Johannes Döparen, Utspisningen av de femtusen, Vandringen på sjön

Kap. 17. Människobud och Skapelselagar

Kap 18. Farisérnas begäran om teckenFarisérnas surdeg, Petrus tro, Förutsägelse om lidande

Kap 19. Barnasinnet, Nästans villfarelse

Kap 20. Äktenskap Skillsmäsaa Celibat, Välsignelse av barn

Kap 21. Två blinda

Kap 22. Intåg i Jerusalem, Tempelreningen, Åter i Jerusalem

Kap 23. Skattepenningen, Återfödelsen, Det viktigaste budet

Kap 24. Mot de skriftlärde och Farisérna

Kap 25. Profetian

Kap 26. Tänkespråk om vishet, Saulus´ irrlära, Att döda sig själv

Kap 27. Lärjungarnas upprördhet, I Bethanien, Den sista måltiden

Kap 28. I Gethsemane, Tillfångatagandet, Immaunel inför det högsta rådet

Kap 29. Petrus bestridande, Juda Iharioths självmord, Inför Pilatus, Immanuels dom

Kap 30. Gravläggningen

Kap 31. Immaunels flykt ur graven, Immanuels möte med sinalärjungar

Kap 32. Immanuels avsked

Kap 33.

Kap 34. Skapelseläran

Kap 35. Kulter runt Immanuel

Kap 36. Människa och Skapelse

Slutord och förklaringar

Brev


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag är lycklig innehavare av ett ex av Sune Hjort´s bok “Mästarens lära och liv”, jag köpte på den tiden några ex varav ett skänktes till biblioteket i Storuman, frågade där nyligen och fick svaret att den inte fans kvar. Men på Uppsala bibliotek fans den samt på Kungliga biblioteket i Stockholm, låna där och jämför med det som nu presenterats. Eftersom originalet brann upp i Libanon´s flyktingläger så är det nära till hands att det nu framkomna är en förfalskning. Hur många böcker Sune sålde har jag ingen uppfattning om. Kan det gå att efterlysa de som har köpt?

 • Pizzabagaren som hade Arameiska som sitt språk kunde bekräfta att “gemla” var samma ord för kamel och rep, men enda skillnaden att en punkt ovanför eller under avgjorde ordets betydelse.
  “det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike” (Matt 19:23-24)”

  Att Guds Ord betraktats som ofelbart trots översättningsfadäserna är en intressant aspekt på attityderna till folk. Man värnade alltså mer om översättarnas heder trots de uppenbara bristerna än den självklara logik som följer resonemanget om “repet och nålsögat”. Det säger en hel del om den officiella hållningen att klandra skriften var detsamma som att ifrågasätta gud. Dvs man gav inte mottagarna någon större chans att tänka själva i detta lilla sammanhang..

  Självklart har religionen missbrukats för maktens egen skull och bevarandet av status quo, klass och ärvd makt, men å andra sidan gör ju NT klart och tydligt upp med arvet, det sociala, det mänskliga, det kostbara och maktens missbruk ur GT. Det står sedan människan fritt att välja sin väg, sitt arv och bära konsekvenserna av dessa val..

  Att låta självständigheten växa ur egna beslut, egen övertygelse gör givetvis masspsykosen om intet och försöken att använda religionen för andra ändamål än vad den var avsedd för bjuder givetvis den makt som ordet ifrågasatte ett hårt motstånd, vars enda och lösning alltid varit hot, våld, mord för att kunna fortsätta sitt maktmissbruk och bevara orättvisorna.. Inget har väl heller hotat falskheten, förljugenheten, makten att berika sig på andras bekostnad såsom ordet, sanningen..

  Sedan dess har sanningen förvridits, förvanskats och manipulerats allt för den groteska maktens fortbestånd.. Men Guds egentliga intresse av människan, hennes destination, välmåga, hopp, trygghet och framtidstro kan inte förvanskas.

 • Upptäcktsåren stämmer med Sune Hjorth´s översättning.Enligt honom “Judas Iskariot´s skrift översattes under årtiondet efter upptäckten 1963 till tyska av den grekisk-katolske prästen Isa Rashid, som på 70-talet tvingades fly från Jerusalem till ett flyktingläger i Libanon. Vid en israelisk räd mot detta läger tvingades han fly vidare, samtidigt som det arameiska originalet gick förlorat i lågorna”. Alltså kan det inte finnas något att jämföra med, och då väcks misstankar om att det som nu kommit fram är en förfalskning i syfte att förvilla!

 • Vad jag förstår är det samma underlag för boken “Mästarens lära och liv” översatt av Sune Hjort och utgiven på eget förlag, 1994. Enligt den boken är författaren Judas Iskariot, översatt till tyska av Isa Rashid och översatt till svenska av Sune Hjort.

  Har någon gjort en jämförande undersökning mellan dessa två texter och sett hur väl de stämmer mot varandra.

 • 2 Timoteus 4:3,4: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, eftersom det kliar i deras öron. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”
  Artikeln och kommentarerna visar tyvärr att Paulus hade rätt.

 • Här ett exempel på några historiska fakta och tankar om sumerna, det många tror är civilisationens vagga ( 10 000 – 6000 år före kr. ). Men skall man forska själv, får man nog lära sig kilskrift.
  https://heliocenter.wordpress.com/sumer/
  Innehåller en hel del intressanta länkar också.
  Håller med Julius, att få hela historiska sanningar är nog svårt, men det är ett intressant ämne.

 • Skulle vilja förslå er alla att läsa de gamla sumeriska texterna, deras lertavlor, som utgör grunden för dels den Hebreiska Bibeln som i sin tur utgör underlag till den kristna Bibeln.
  Dessa lertavlors innehåll är högst avslöjande. Denne Immanuels födelse förutsades redan ca 500f.kr av sumererna. Det finns detaljer i den sumeriska civilisationen som rycker undan hela grunden för såväl den Hebreiska Bibeln, den kristna Bibeln och Koranen.
  Läs, begrunda, dra slutsatser. Det gör en normalt begåvad människa. Men det är ingen läsning för de med dåligt hjärta…

 • Sven,sanningen är mycket relativt.Ingen som vet med säkerhet vad sanningen är i allmänt.Alla bara påstår en sida av saken men vi kommer aldrig kunna få svar på allt och därför inte kunna veta vad sanningen är.

 • Alla försöker förtiga sanningen, men den kommer förr eller senare fram, Sadok i rakt nedstigande led efter Adam. Det kullkastar ju deras relionsdiktaturer.

 • När de här skrifterna blev allmänt kända ( 1974 ) blev det då någon debatt eller form av uppföljning i media? Man borde ha kommit ihåg det för jag kan tänka mej ett enormt rabalder kring frågan om de är äkta eller falska. Eller kanske tiderna var så i mitten av 1970-talet att allmänheten inte brydde sig så mycket och inte heller vanliga media? Men det borde finnas ett antal artiklar i t,ex, kristna nyhetstidningar på den tiden tycker jag. Jag hade i alla fall aldrig hört talas om det.

 • Tack Torbjörn,jag ska kolla med vårt bibliotek om de har boken för att kunna läsa det och som jag skrev sedan kan man ta ställning och föra en diskussion.

 • Finns att låna på biblioteket ISBN:91-630-2484-5. Det är ju tydligt i vilket syfte det är med översättningen till den bibel vi har begåvats med, det är för att prästerskapet ska kunna behålla sin prevligierade ställning, och att allmänheten inte ska få ta del av sanningen, och vart tog 6 och 7de mosebok vägen, handlade dom om hälsa och rymdfart?

 • Ja, nog har vi alla drabbats av de sk religiösa irrlärorna.Se bara hur politikerna i vårt lägger skuld på sjuka och arbetslösa. De skall jagas och skämmas och drivas in i ekonomisk vanmakt och död. När de i stället borde vara så att de fick förståelse ,hjälp och stöd för att bli friska och kunna bygga upp sitt självförtoende igen efter traumat.

  Barn omhändetas i stället för att familjerna får hjälp så de kan leva tillsammans och bygga upp självförtroende och nya sätt att tänka.Strafftänkandet är massivt.Man straffar föräldrar som aldrig själva haft en chans att få en människovärdigt liv utan hamnat i skammens håla. I stället för att utforma
  boenden som kan hjälpa straffar man utan tvekan nästa generation också. Man skambelägger och tar ifrån dem all tillit till samhället och medmänniskor och bygger upp en ilska de ej får hjälp att hantera Därefter straffar man dem när de bli oförmögna att umgås i skola och arbetslag mm. Som arbetslösa och sjuka har man därefter Arbetsförmedling och Försäkringskassan som verktyg till att förnedra och stressa livet ur dem. Förvärra deras skador.

  Se hur religionerna förslavat kvinnor till att enbart ses som till för mäns lusta. Inte ens i Sverige som påstår sig vara så demokratiskt har kvinnorna lika värde som männen.
  Myndigheter och sjukvård som betalas av oss alla behandlar kvinnor betydligt sämre än de behandlar män.
  Religiösa sekter har full kontroll över kvinnornas kärleksliv och lägger skuld och skam på deras normala mänskliga känslor och fångar dem därför i skammens källare.De lever därför med det sk. Stockholmssyndromet.

  Flickor/kvinnor som utsätts för våldtäkt lägger våra svenska domstolar skulden på och ömka förövarna till den milda grad att de hittar på orsaker för deras övergrepp för att kunna släppa dem och skicka ut dem att begå nya övergrepp. Dessa snedvidriga värderingar har sin grund i psykopatiska religiösa människofarliga irrläror?

 • Därför löper också utgivare av denna till tyska (svenska) översatta originalskrift

  Min fråga är,var finns den svenska översättningen att kunna läsa det ? Nästa frågan är om Her Meier har läst denna “förfärliga ” (kristna Bibeln) någon gång ? Utan att ges möjlighet för läsaren att läsa den svenska överästtningen jag tycker att denna artikel är ett angrep på kristendomen utan att ges möjlighet för diskution.Diskution man kan enbart föra om man har gets möjlighet att studera den skript som man ska diskutera.Till dess är bara en smutskastning av en annan religion !!!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *