SD-politikerna har fel – Tjänstemannaansvaret är inte avskaffat – Brottsbalken gäller

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 oktober 2015
- NewsVoice redaktion
Michael Zazzio

Michael ZazzioTjänstemannaansvaret är inte avskaffat, vilket riksdagsledamöterna och SD-politikerna Paula Bieler och Markus Wiechel påstod i sin riksdagsmotion, inlämnad till Riksdagen den 6 oktober 2015. Brottsbalkens 20 kapitel om tjänstefel existerar fortfarande och är till etthundra procent giltig. Det skriver Michael Zazzio i en debattartikel.

Text: Michael Zazzio, ordförande i föreningen SARA, juridiskt sakkunnig i NHF Sweden. uppd. kl 10:45, 15 okt 2015

Visst är det så att den reviderades år 1974 (den reviderade verisionen av lagen kom att gälla från och med den 1 januari 1975) men i stort sett alla lagar revideras och skrivs förr eller senare om. Tjänstefelslagstiftningen finns dock kvar och maximistraffet för ett grovt tjänstefel är fortfarande sex års fängelse. Det som saknas i svensk lagstiftning är ett tjänstemannaansvar för de folkvalda politikerna i beslutande församlingar. Där är de inte juridiskt ansvariga för sina beslut, hur märkligt det kan låta.

Det är inte ovanligt att myndighetsutövare inte kan eller ens känner till den lagstiftning som de skall verka under och utöva tillsyn utifrån.

Dagligen begås det mängder av tjänstefel av svenska myndighetsutövare som överträder sina befogenheter och begår brott i sin myndighetsutövning. Många sådana brott är av mycket allvarlig karaktär och drabbar oftast tredje man – de vanliga medborgarna.

ArcanumSkolan 2024
 • Myndighetsutövningen i Sverige styrs exempelvis av förvaltningslagen och myndighetsförordningen, men myndighetsutövare har även att rätta sig efter brottsbalkens 20 kapitel och alla andra kapitel i samma balk.
 • Domstolarnas tjänstemän har att rätta sig efter rättegångsbalken.
 • Vårdpersonal har att rätta sig efter hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen och sekretesslagen.
 • På samma sätt har de olika myndigheterna att rätta sig efter den speciallagstiftning som omgärdar deras verksamhet.

Varje myndighet har även upprättat en intern arbetsordning som skall följas av personalen och som beslutas av respektive generaldirektör eller motsvarande tjänsteman, vilken även den omfattas av samma arbetsordning och inte får bryta mot den.

Det finns ett otal andra lagar och författningar som styr myndighetsutövning – lagen om offentlig upphandling, för att nämna en. Myndighetsutövarna måste följa de lagar som styr deras verksamheter och de åtnjuter inte på något sätt någon juridisk immunitet.

Problemet med svenskt rättsväsende är att åklagarna tar alldeles för lätt på brott som sker i myndighetsutövning. Det florerar en form av kamaraderi inom offentlig verksamhet och eftersom åklagare är statsanställda, så tenderar polisanmälningar och redan inledda förundersökningar mot myndighetsutövare att läggas ned på ett tidigt stadium.

Justitieombudsmannen och justitiekanslern agerar på exakt samma sätt som åklagarna. Uppenbara lagbrott och allvarliga förseelser leder sällan ens till någon reprimand och allmänna åtal för tjänstefelsbrott är synnerligen sällsynta.

Polis, åklagare, JO och JK utgör således en rättssäkerhetsrisk – de sätter rättssystemet ur spel och är per definition rättshaverister, eftersom de agerar aktivt för att brottsliga myndighetsutövare skall undkomma lagens långa arm.

Polis, åklagare, JO och JK begår därmed själva brott – skyddande av brottsling samt underlåtelse att avslöja brott, vilket är allvarliga brott med fängelse på straffskalan. I de fall då åtal väcks förekommer det att myndighetsutövare begår mened för att skydda andra myndighetsutövare och domstolarna ser mellan fingrarna med det.

Olika befattningshavare inkluderat generaldirektörerna på de olika myndigheterna begår brott för att dölja att brott begås. En generaldirektör på Socialstyrelsen vägrade till exempel att polisanmäla en professor (ett vetenskapligt råd i önh-sjukdomar) som begick jävsbrott och som dessutom erkände att han hade gjort det (han hade till Socialstyrelsen själv anmält den hälso- och sjukvårdspersonal som han själv sedan utredde på myndigheten). När det uppdagades att han inte hade uppgett det i sin jävsdeklaration, så avfördes han från det specifika utredningsuppdraget, men fick fortsätta som vetenskapligt råd på myndigheten.

SD-politiker vill återinföra tjänstemannaansvaret motion 2015Att riksdagsledamöterna och SD-politikerna Markus Wiechel och Paula Bieler inte kan den aktuella lagstiftningen och skriver en motion om att “återinföra” det tjänstemannaansvar som faktiskt finns kvar och existerar, visar att åtminstone en del av våra folkvalda politiker, de som har valts för att stifta våra lagar, inte ens känner till just de lagar som för tillfället är gällande.

Markus Wiechel och Paula Bieler är bland riksdagspolitikerna dock inte ensamma om att uppvisa okunskap på det ena eller andra området. Det finns mängder av exempel på politiker som okunnigt diskuterar olika företeelser utan att ha en aning om vad det är som för tillfället gäller eller vad det ens handlar om.

Riksdagspolitikerna som grupp har många gånger underlåtit att stifta lagar som harmoniserar med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna eller de av Sverige ratificerade FN-konventionerna, trots att Sverige som nation har förbundit sig att följa dessa.

Våra svenska riksdagspolitiker struntar även i att korrigera lagar så att de inte bryter mot någon av våra grundlagar eller mot Europakonventionen angående de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (lag 1994:1219).

Kort sagt så begås det mängder av felaktigheter i riksdagen och utredningstjänsten på riksdagen (den utredningsorganisation som skall förse politikerna med korrekt information) skriver ibland in fatala misstag i sina promemorior och vägrar sedan av prestigeskäl att korrigera dem när felaktigheterna väl uppdagas.

Den verksamhet som bedrivs på riksdagen och de svenska myndigheterna bedrivs inte fullt ut på något kompetent sätt och det finns mycket att önska av svensk offentlig verksamhet.

Text: Michael Zazzio, ordförande i föreningen SARA, juridiskt sakkunnig i NHF Sweden

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Om Zazzio har rätt så måste ju hela domarkåren vara korrupt.
  Säg den dag en tjänsteman INTE begår tjänstefel?

 • Hm det var en märklig artikel… först säger han att de har fel sen så säger han att det är så som de säger… hm.. märklig artikel.. var det bara för att få en rubrik som folk kunde använda sig av och som ingen sen läste artikeln riktigt.. eller.. Borde ha varit mer neutralt så hade denna artikel varit kanonbra.. nu blev det bara nåt konstigt.. tyvärr.

 • Tjänstemannaansvaret!
  Kunstitutionsutskottet 2015/16: KU17

  Tjänstemannaansvaret avskaffades 1974. Fram till dess kunde fel eller försummelser i tjänsten leda till att ansvariga dömdes för tjänstefel. Straffskalan sträckte sig från böter hela vägen till fängelse. Därtill fanns möjlighet att stänga av tjänstemannen från vidare arbete, eller till och med avskeda vederbörande. Men sedan den nya lagstiftningen kan tjänstemän endast dömas för brott i enlighet med lagstiftning för privatpersoner. Skattemedel bör hanteras med större varsamhet än så. Det är oacceptabelt att medborgare skattevägen tvingas att fortsätta försörja tjänstemän som missbrukat sitt ansvar. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att återinföra tjänstemannaansvaret.

  Utskottets förslag i korthet Riksdagen avslår motioner om tjänstemannaansvar. Utskottet anser att utformningen av bestämmelsen om tjänstefel är väl avvägd och ändamålsenlig.

  Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motioner. Utskottet hänvisar i huvudsak till pågående arbete och utskottets tidigare ställningstaganden. Yrkandena rör bl.a. tjänstemannaansvar, regelförenkling, handläggningstiden hos myndigheter, tillgång till myndighetsinformation, integritetsskydd på myndigheters webbplatser, statliga och kommunala servicekontor, kundbegreppet och kundnöjdhet, tidsbegränsade förordnanden, representation i myndigheternas styrelser och insynsråd samt tolkning vid myndighetskontakter.

  Utskottets förslag i korthet Riksdagen avslår motioner om att offentliga myndigheter bör genomsyras av en anda av att stå i medborgarnas tjänst och om introduktionsprogram för nyanställda.

  Utskottets förslag i korthet Riksdagen avslår en motion om revisionen av myndigheters vetenskaplighet. Utskottet förutsätter att regeringen löpande följer upp hur myndigheternas verksamhet granskas.

 • Alla som har dokument eller motsvarande som styrker egenmäktighet med barn, undanhållande av barn vid umgänge och har upplevt statens “Barnperspektiv” sätter nog i halsen av artikelförfattarens:

  “…tjänstemannaansvar som faktiskt finns kvar och existerar, visar att åtminstone en del av våra folkvalda politiker, de som har valts för att stifta våra lagar, inte ens känner till just de lagar som för tillfället är gällande.”

  Samtidigt med uttalandet menar författaren att man inte från myndigheter följer det som är: “…för tillfället gällande”???

  Barn och föräldrar dödas eller krossas av frånvaron av ansvar!

 • Det spelar ju mindre roll att det går när JO och JK sitter i knäet på politikerna och lägger ner alla anmälningar.

 • Den här debatten känns som ett avsnitt ur boken Djurfarmen med George Orwell. Det finns många grisar i Sverige…

 • “Markus Wiechel och Paula Bieler är bland riksdagspolitikerna dock inte ensamma om att uppvisa okunskap..”

  Som vi lkan äsa på M-motionen:

  “De nuvarande bestämmelserna fick sin utformning vid 1975 års ämbetsansvarsreform. Reformen innebar en avkriminalisering. Före den hade offentligt anställda tjänstemän ett straffrättsligt ansvar som medförde att de kunde dömas för tjänstefel i väsentligt fler situationer än idag. Vid sidan av vanliga straff kunde de dömas till de särskilda ämbetsstraffen avsättning och suspension.

  Idag ser det betydligt annorlunda ut. I samband med den offentliga sektorns kraftiga expansion på 1970-talet blev reglerna för privata och offentliga anställningar allt mer lika och en stor del av tjänstemannaansvaret som tidigare hanterats av rättsväsendet överfördes till arbetsrätten

  Tjänstefelet har i linje med detta på det hela taget avkriminaliserats och tjänstefel som bedöms som ringa är idag straffria. Vi ser idag en utveckling där allt fler anställda inom offentlig förvaltning anmäls för brottet tjänstefel men där allt färre döms. I Brottsbalken står det visserligen att den som ”uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.” Det är dock ovanligt att någon döms efter brottsbalken.”

  Jag väntar med spänning på Zazzios nästa artikel:

  “M-politikerna har också fel – Tjänstemannaansvaret är inte avskaffat – Brottsbalken gäller”

  Ganska uppenbart att det är lätt att tala brett och att peka mot vissa, utan ANSVAR, helt straffritt.

  Det logiska om man vill ha ett bättre samhälle, hade varit att man direkt försökte skapa ett momentum när SD-politikerna skrev sin motion, istället för att sabotera.

 • Förlåt om jag misstar mig men är inte det juridiska faktiska förhållandet så här numera när det gäller det som förr kallades tjänstefel: Det är borttaget för tjänstemän inom landstings- och primärkommuner och har i stället ersatts av något som kallas “principalansvar” och som innebär att om en medborgare som det heter “kränkts” tillräckligt mycket av en tjänstemans sätt att hantera ett ärende så kan ett skadestånd utgå. Detta är så vitt jag som lekman med viss högskoleutbildning i ämnet Rättskunskap kan förstå ett nytt juridiskt koncept som bryter mot århundraden av rättstradition. I enlighet med den gamla hävdvunna Romerska rättstraditionen skulle begreppet “kränkts” ersatts av kanske “lidit men” e. dy. Det är viktigt att de lagändringar (där även grundlagarna ändrades) som kom i Sverige under 70-talet i många avseenden bröt emot den rättstradition som genom århundradena utvecklats i de europeiska länderna (sen kan man diskutera i vilken mån denna s k Romerska rätt verkligen i praktiken fungerat o mkt annat men det är en annan fråga). Den sk vänstern blev helt överkörd och har så vitt jag förstår inte återhämtat sig ännu. Lagstiftning som är typisk för sk korporativa (fascistiska) samhällen infördes där den av arbetarklassen tillkämpade strejkrätten, rätten till hyresstrejk mm trollades bort (något som är typiskt för samhällen av fascistisk karaktär. Seriösa intellektuella talade om en “fascism med silkesvantar” som spred sig i de industriellt utvecklade länderna och varnade för den utveckling som vi ser idag med en allt större rättslöshet och en rättssäkerhet som allvarlgt försvagats och skapat ett väldigt otrevligt samhällsklimat på några få årtionden. Man har (sedan 70-talet) börjat med retroaktiv lagstiftning i Sverige. Något som såvitt jag förstår är typiskt för fascistiska och fascistoida samhällen. Våra politiker har haft den dåliga smaken att driva och göra narr av sina föregångare och deras kamp för bättre livsvillkor. Hela utvecklingen sedan 70-talet har urgröpt medborgarnas tilltro till samhället och medverkat till ett mycket otrevligt samhällsklimat som gör en svår tid värre än den behöver vara. Sverige är extremt numera och får ständiga bakläxor . av det föga radikala EU p g a vårt sätt att tillämpa lagar och att hantera de mänskliga rättigheterna.

  Åter till frågan om det som tidigare populärt kallades tjänstefel: Har inte detta de facto tagits bort vad gäller anställda inom landstings- och primärkommuner? Och i stället ersatts av något som kallas “principalansvar”? Däremot finns det sk tjänstefelsbegreppet kvar för statligt anställda.

  Tackar för ordet och vore tacksam för åberopande av lagrum som klargör denna diskussion och som förhoppningsvis är bättre kända av andra deltagare i denna diskussion än av en lekman som mig.

 • Man kan vara juridiskt sakkunnig utan att vara jur.kand. Själv vill jag inte företrädas av en som är medlem i det Svenska Advokatsamfundet i en rättegång, för där är även domaren medlem, som ska döma dig i SVERIGES DOMSTOLAR. SVERIGES DOMSTOLAR är ett dotterbolag till staten, vilket även våra myndigheter är. De är alla dotterbolag till företaget SWEDEN, KINGDOM OF. Det är JÄV så det skvätter om det, i synnerhet om det är en enskild PERSON (som är panten (säkerheten till ett bolag som är försatt i konkurs SWEDEN, KINGDOM OF) som har en tjänsteman på en myndighet, eller annat statligt företag/organisation som motpart. I förvaltningsrätten sitter nämndemän som alla måste vara politiska anslutna till ett godkänt parti så alla måste vara ordentligt fastskruvade i systemet. Garanterat omöjligt att få en opartisk genomförd rättegång.

 • Hur kommer det sig förresten att admin uttalar sig om juridiska frågor och kallar sig juridisk sakkunnig i en organisation, då det på hemsidan till denna står att admin är legitimerad sjuksköterska. Jag har en jur.kand, och det lyser rakt igenom att admin inte är detta utifrån sitt resonemang.

 • Det är du och inte SD-politikerna som gör bort sig i denna debatten. Som jurist är jag insatt, och man kan säga att tjänstemannaansvaret de jure inte blev avskaffat. Man kan däremot säga, vilket också är det viktiga, att det de facto blev avskaffad. I och med att det nu enbart hör under brottsbalken, är bevisbördan mycket tungare och in dubio pro reo-principen tillämpas. Då i princip de flesta andra demokratiska länder vi vill jämföra oss med har tjänstemannaansvar utanför brottsbalken är det du skriver enbart ett tecken på att du inte alls är insatt.

  Jag antar du är röd i din politiska övertygelse, och därför tycker du helt säkert att det är helt rätt att våra olika myndighetschefer, särskilt Dan Eliasson, får sitta kvar trots åtskilliga pinsamma skandaler.

  Återinför tjänstemannaansvaret och låtsats inte det finns förr att det regleras i brottsbalken. Det skall såklart även finnas utanför, då det är här det har en verkan och fordrar ansvar.

  Men bra försök

 • tack för en ganska bra artikel, “ganska” eftersom den är fortfarande för plat och kritiken är för diplomatiskt lagd. Artikel är bra faktiskt med att den vågar tala om sanningen att det är stora brister i rättsäkerhet. Det som är viktigast kanske, det är artikelns titeln, den är ju mycket missvisande och provocerande, rant av felaktig kanske för det du skriver om det borde i stället stå att : “tjänstemanna ansver finns enligt lag men i praktiken respekteras inte alls” eller ” denna tjänstemanna ansvar lag som vi har duger inte och är inget att ha , i praktiken går skurkarna fria ” eller något liknande tittle som skulle bättre återge det du skriver om. Att käbla med SD det är ju inte det vad artikeln handlar om, eller hur? Utan om brister i det “o”rättsystemet vi har idag i Sverige.
  kolla gärna For My Children sida på Facebook. 35000 LVU fall 2014 och inga tjänstemen som har gjort något fel?

 • Tjänstemanna-ansvaret återinfördes 1989, men med en annan innebörd. Beviskraven är högre än före 1975. Hittade en förklaring på flera ställen. Här en som enkelt sammanfattar skillnaden.

  “I Medborgarrättsrörelsens öppna brev till Grundlagsutredningen skrev vi i punkt 14 om Skärpt straffansvar vid tjänstefel”. Medborgarrättsrörelsens kritik var hård när
  straffansvaret för tjänstefel vid myndighetsutövning togs bort 1975. Beteckningen tjänstefel återinfördes 1989, men med en annan innebörd än vad tjänstefel tidigare haft.

  Exempelvis är straffansvaret vad avser adekvansläran inte densamma som i straffrätten, utan är densamma som i civilrätten. Det innebär att det inte räcker med ett samband mellan en handling och en skada, utan att det också måste föreligga ett ”tillräckligt” samband.

  Det betyder i praktiken att riksdagen förklarat att vissa tjänstefel inte ska kunna straffas även om samband mellan en felaktig myndighetsutövning och skada är påvisat. Man anser inte att felaktiga ”bedömningar” ska kunna straffas.

  I en jämförelse mellan enskilda medborgares ansvar gentemot staten och myndighetspersoners ansvar gentemot medborgare gäller alltså helt olika ansvar. Detta är orimligt.”

  http://alternativ-debatt.se/barn/tjanstemannaansvar.htm

 • Problemet ligger i vårt sätt att använda språket. Myndigheter skall följa Myndigheters skrivregler upplaga 7, och där säger man att man skall följa Avenska akademins ordbok. Gå dit o slå sen upp ordet fri, person, juridisk person, tjänsteman osv. Vi har bestämt nåt helt annat än vad lag och rättstext säger, för att vi tyder orden fel i många många fall.

  Vidare så gör som exempel socialtjänsten fel i förhållande till deras samspel med föräldrar. Vad betyder ordet respekt? Agerar dom alltid på det? Nej, den sociala katastrofen i dag som ett ex, den kryddas av människor som vägrar följa det som står, man ser makten i texten, men man kan inte utföra den på ett koreekt vis, eller på ett respektfullt vis. Man tror att man är trevlig helt igenom bara för att man säger saker snällt, eller inte blir arg.

  Rättsväsendet sen, jag har hört så många många gånger att, nämn inte mänskliga rättigheter, det blir värre då.

  Samtidigt så lägger JO ner utan att ens kommentera varför.

  Vi har alla blivit slappa, extremt få har läst den rätt som råder, och få tvister följer ens några regler alls.

 • Martin, alldeles riktigt, funkar alltid, men visst är det underligt att de flesta tjänstehjon idag missat att deras jobb är att TJÄNA” eller som tedrickarna kallar det ” public SERVANT ” alltså vara allmänheten behjälplig inom överenskomna reglers ramar.

  Vill påminna om att det inte finns några som helst LAGAR, vem kan definiera innebörden utan att papegoja den officiella varianten ?
  Allt är regler fast under namn som förordning, direktiv, akt, mm. mm Den intressanta frågan kan vara : vems regler ? de som anses omfattas, hur har dessa blivit bundna till dessa regler ? öppet via regelbundna förhandlingar eller ala den summariska varianten, där auktoritetsknarkare själva gett sig rätten att anta och förutsätta det mesta i bastun med sina lika ambitiösa hampslipswannabees.

  Det framstår mer å mer solklart att den sk. skolan missat rejält med att “lära” småttingar ords innebörd, och speciellt med tanke på att sk. vuxna sanningsfobiker konsekvent undviker att Googla på ordet “legalese” och vad det nu kan tänkas innebära i det dagliga livet He he.

  Ett tips till dom som redan råkat ut för kännbara verkningar av tjänstehjonkadern och kräver upprättelse, studera skillnaderna på allmänt åtal med “hjälp” av iglarna inom rättsväsendet ( väsen = fabler, illusion och typ barnsagor ) eller ett enskilt åtal av en självlärd “rättsHAVERISK) där individen bakom masken ställs till svars för sina övergrepp, ev. skadestånd SKALL ovillkorligen betalas ur dennes egen kakburk och inget annat.

  OBS ! detta tips kan för stunden vara nåt att överväga, bäst dock är att ta smärre bakslag som en man och sikta på tiden efter lyktstolpsdekorationerna, finns dock en hel del undantag typ LVU mm mm mm. Rättigheter kan inte delegeras utan behöver hävdas.

  ps. varför har Fru Justitia ögonbindel ? är det för att slippa se sanningen månntro ?

 • Jag har själv upplevt att tjänstemannaansvaret ökar genom dominant beteende.
  Det gäller dock att formulera sig väl.
  “Hotar du mig”, brukar tjänstemännen säga.

  “Hotar? Nej. Inte alls. Gör du inte ditt jobb är det ett LÖFTE att jag kommer vidtaga lämplig åtgärd mot dig personligen”, svarar jag då vänligt men bestämt och tittar personen rakt in i ögonen (och menar det) och det brukar få önskad effekt. Tjänstemannen utför då (hittills) arbetet enligt lagar och regler på ett mer ödmjukt sätt och slutar då upp med missbruk av sina befogenheter.

  Visar man att man inte underkastar sig myndihetsmissbruk och lovar odefinierad åtgärd sätter skräcken in och dominansen återtas av medborgaren och arbetsmoralen hos myndigheten som ska serva folket återkommer.

  Hittills har inga löften behövt infrias. Folklig dominans fungerar och folklig dominans är essensen av “demokrati”.

 • Runt 8 000 anställda anmäls varje år för tjänstefel men bara en handfull blir fällda. Justitierådet Thomas Bull vill se hårdare tag. – Medborgare får bilden av att fel begås utan att någon ställs till svars.

  Antalet anmälningar för tjänstefel har nästan fördubblats på tio år, visar Lag & Avtals genomgång. Av de 7 852 anmälningarna förra året gick 37 till åtal. Av dem resulterade 23 i fällande domar.

  – Det växande antalet anmälningar kan vara ett tecken på att misstron mot samhället ökar, säger Thomas Bull.

  Den alternativa tolkningen, att Sverige har en felfri förvaltning, avfärdar Thomas Bull. Att tjänstemännen går fria beror snarare på att polisen inte lyckas reda ut vem som gjort vad. Uppklarandegraden för tjänstefel är i dag lika låg som vid cykelstölder: en procent.

  Ansvarssystemet måste därför bli mer omfattande, anser Thomas Bull.

  – Tjänstemannen är inte bara en individ vars skuld ska prövas, utan också en symbol för den offentliga verksamhet han eller hon representerar.

  De som döms för tjänstefel är framför allt poliser och and­ra som arbetar inom rättsvårdande myndigheter. När anställda vid andra myndigheter gör fel leder det sällan till åtal. Kritik från Justitieombudsmannen eller arbetsrättsliga åtgärder är vanligare, enligt Thomas Bull. En dom för tjänstefel kan vara grund för avskedande enligt arbetsrättsliga principer. Omständigheterna, typen av förseelse och befattning avgör om tjänstemannen får behålla jobbet.

  Källa: http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3833305.ece

 • Mycket bra artikel, tack! Vi som haft med Länsstyrelsen att göra vet av egen erfarenhet hur illa det är ställt-som bonde kom de och kontrollerade 2 och 2 och de var väldigt inkompetenta. De skulle tex godkänna mitt ombyggda stall. De hävdade att jag skulle bygga brandvägg, jag byggde brandvägg, då skulle jag bygga brandvägg till nock vilket skulle medföra ruttet hö-ingen luftväxling och minst 100000SEK i kostnad att förstöra byggnaden. Ulrika lundberg LS Sörmland skickade ut ett meddelande som var att enl Länsförsäkringars normer skulle en brandvägg byggas.

  1. Länsfärsäkringar är som namnet indikerar ett förs bolag och inte en myndighet.
  2. Länsförs hade redan godkänt mig som sk säker gård.
  3. Brandskyddsbes ska göras av Räddningsverket.

  Alltså 3 fel och ska jag anmäla till JO får de en erinran och inget mer. Jag ledsnade och sålde gården och bor på varmare breddgrader-det bästa jag gjort på senare år!

 • Klarsynt kommentar av Bertil Lindqvist ovan.

  Brottsbalkens 20 kapitel om tjänstefel är idag grovt otillräcklig för de mängder av felaktigheter som begås av politiker och andra tjänstemän/tjänstekvinnor i olika myndigheter.

  Som exempel kan man faktiskt stävja lögnerna inför politiska val om det enligt lag går att åtala politiker som lovar ett men sedan gör tvärtom.

  Bara en sådan sak skulle hjälpa till att få bukt med det utbredda politikerförakt som nu florerar tack vare den tillåtande kultur av att “hålla psykopater bakom ryggen”.

 • ÅTERINFÖR TJÄNSTEMANNAANSVARET
  Tack Michael Zazzio för en bra artikel. Det viktigaste är att frågan om tjänstemannaansvaret tas upp och det har du gjort. Ändå har jag några viktiga invändningar. SD motionen anser jag därför fullt befogad. Att andra partier inte fått ur tummen, är ingen anledning att negligera problemet.

  1. 1. Frågan har diskuterats i månader på Facebook och det finns många (som antagligen är tjänstemän själva) som fortfarande strider för att Tjänstemannaansvar inta ska införas. Menar du Michael Zazzio att dessa människor är så vilsna att de inte förstår sitt eget bästa utan bara slåss mot väderkvarnar? Jag tror inte det.
  2. 2. Brottsbalken täcker mycket riktigt upp ren kriminalitet, men inte när en tjänsteman tar direkt felaktiga beslut på grund av slapphet, okunnighet, nepotism eller vad det nu vara månne, som vållar vanliga människor skada. Var står det t.ex i brottsbalken att en polis eller åklagare inte får lägga ner en utredning efter eget huvud?
  3. 3. Vad vi vanliga människor pratar om är ett ansvar som reglerar t.ex underlåtenhet från domstolar att undersöka och beakta fakta som t.ex jäv, och är direkt avgörande för utslaget, men med stora konsekvenser parterna. Så här borde det vara (pkt 4-6)
  4. 4. Varje person som lidit skada till följd av överträdelsen eller officiellt lagstridig verksamhet eller försumlighet, skall ha rätt att kräva att tjänstemannen döms till straff eller skadestånd.
  5. 5. Den drabbade ska kunna begära ersättning från regeringen eller tjänstemän själv.
  6. 6. Som en allmän regel ligger ansvaret hos huvudmannen för de fel och försumlighet som orsakats av tjänstemän eller andra anställda. Dock kan en tjänsteman personligen ställas till ansvar om han/hon bedöms ha orsakat skadan uppsåtligen eller av oaktsamhet!

  Så här vill svenska tjänstemän inte ha det, men det vill som regel de människor som ska lägga sina liv i tjänstemannens händer.
  Jag beskriver mer utförligt konsekvenserna för olika människor av avsaknaden av detta tjänstemannaansvar i mina böcker Haveristerna, Bödlarna och Förrädarna. http://www.markurell.com

 • Många kan inte läsa eller förstå en lagtext. Många vet inte vad som står i grundlagen. De agrar helt godtyckligt… som om de inte kan straffas, vilket de i stort sätt aldrig gör, även om de bryter mot lagar och författningat och sina egna regler och ställer till med stor skada. JO och JK agerar som grindvakter för att skydda tjänstemännen. De bryter mot lagen och säger själva att de inte har något tjänstemannaansvar. Så, i praktiken, har de inte det, för att domstolarna verkar inte heller kunna vad som står i lagen utan följer “lagen” lite godtyckligt. Och makt är lika med rätt. Om vi ska ha tjänstemän som agerar som felprogramerade robotar, som inte kan straffas, då kan vi väl byta ut dem mot felprogramerade robotar! De behöver ingen statsdränerande lön i alla fall.
  Om vi inte har en rättsapparat som kan behandla var och en lika inför lagen, är den då legitim? Den förstör människors liv på löpande band. Vilket lydmedierna ALDRIG tar upp.

 • Om det nu finns i lagstiftingen, varför tillämpas den inte? Beror det på att ingen i maktens korridorer vågar tillämpa den lagen – beroende på hållhakar eller armkrokar ibland de mäktigaste makthavarna? Eller är det så att ingen i dessa kretsar har ett så rent samvete att de vågar starta den mäktiga “flodvåg” som kommer rullande mot maktens stränder – som skulle kunna orsaka ett mäktigt kaos från en upprörd allmänhet!

  De som vågat framföra sin kritik märker att det finns ett stort motstånd även bland våra massmedier vilka i stort sett i Sverige styrs av Schibsteds och Bonniers monopol på dagstidningar och TV. Dessa koncerner äger ju t ex s g s alla tidningar i vårt land!

  Tidningsbranschen är i kris och behöver statligt press-stöd, “pengar som dessa mäktiga koncerner inte vill mista. Den är även i behov av annonsintäkter! Vilka kan förse dem med de tungt vägande inkomsterna?

  Det måste vara alla de stora bolagen, finansinstituten och våra banker som i dagens läge har rätt att trycka de sedlar de egentligen vill avskaffa – för att istället alla skall använda sig av de då enda återstående penningtransporterna – kreditkorten!

  Vårt samhälle är alldeles för komplicerat för att forntida handel skall kunna återinföras – genom att väga “guld och ädla stenar” eller ren byteshandel???

  Alltså! Se till att tjänstemannaansvaret kombineras med att det börjar fällas domar – istället för att med lämpliga formuleringar sådana ärenden aldrig kommer att leda till böter eller fängelse – utan bara i tysthet läggs ner av jurister med makt att tolka bestämmelserna!

  Den som läser författaren Bertil Lindqvist Trilogi där Haveristerna, Bödlarna och Förrädarna ingår – inser snabbt att dessa böcker avslöjar hur maktens kvinnor och män i dagens läge omtolkar lagens bokstäver till egennytta?

  Det är klart att ledande chefredaktörer snabbt skulle bli av med chefslöner och jobb – om sanningen blev presenterad rakt upp och ner i våra medier!

  Tror någon att t ex DNs Chefsredaktör Peter Wolodarski skulle få ha sitt jobb kvar – om sanningen om verkligheten skulle få bli presenterad i tidningsägarens “blaska”???

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *