Integrationsexpert: Matchning av asylsökande från dag 1 kan ge besparingar på 30 miljarder

publicerad 2 november 2015
- Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib

Hedi Bel HabibDebatten om effektivisering av flyktingmottagandet tenderar idag till att kretsa kring pappersfrågor såsom tillfälliga eller permanent upphållstillstånd, men det största hindret för integration är stuprörsbudgetering och överbyråkratisering som förhindrar matchning av asylsökande från dag 1.

Text: Hedi Bel Habib, Fil doktor och forskare. Tidigare integrationsexpert (1986-2000)

En kombination av flera radikala reformer med fokus på matchning från dag 1 kan på längre ge besparingar på 30 miljarder och ökade skatteintäkter för den offentliga sektorn.

Avbyråkratisering

Jag har arbetat som integrationsexpert i 14 år mellan 1986 och 2000. Under denna period har jag kunnat kostatera att asylprocessen var överbyråkratiserad och hindrade folk som beviljades tillstånd från att komma in på arbetsmarknaden. Idag, 15 år senare, råder samma byråkratiska ordning i dyrare form.

Migrationsprocessen är fortfarande uppdelad i onödigt många faser, där många onödiga myndigheter och aktörer handlägger byråkratiska faser som inte är motiverade ur ett ekonomiskt styrningsperspektiv. Individen bollas från den ena onödiga byråkratin till den andra och slutresultatet blir ett långvarigt utanförskap.

En avveckling av den överflödiga migrationsbyråkratin är därför en nödvändig förutsättning för att bryta den enorma slöseri av finansiella resurser och förhindra den humankapitalförstörelse som många högutbildade flyktinginvandrare utsätts för.

Rivning av stuprörsbudgetering

Den onödiga uppdelningen av migrationsprocessen i olika faser har sin motsvarighet i en onödig stuprörsbudgetering av statens utgifter. Finansiella resurser i statens budget som direkt eller indirekt berör integration av nyanlända är idag lagda i olika stuprör. Utgiftsområde 8 (migration) uppgår till 19,5 miljarder. Utgiftsområde 13 (Nyanlända invandrares etablering) uppgår till 21 miljarder och utgiftsområde 14 (Arbetsmarknad och arbetsliv) uppgår till cirka 80 miljarder, varav minst 7 miljarder avser Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Till detta bör räknas kommunernas ekonomiska bistånd till hushållen som till stor del berör nyanlända. År 2014 betalade kommunerna drygt 10,5 miljarder kronor ut till hushåll.

Rent praktiskt finns det ingen anledning för staten att först spendera nästan 20 miljarder på asylfasen och sedan 21 miljarder på integrationsfasen och 7 miljarder på nystart jobb för att migrationsnotan i slutändan landar i det kommunala biståndet. Här har vi sammanlagt cirka 50 miljarder per år som går till att finansiera onödiga faser i migrationsprocessen som i praktiken resulterar i humankapitalförstörelse och långvarig utanförskap.

En förutsättning för lyckad integration är rivning av stuprörsbudgetering och införande av matchning från dag 1. Migrationsverket bör därför få i uppgift att handlägga asylärenden som arbetsmatchningsärende från dag 1. Detta kan på sikt leda till en årlig besparing på 30 miljarder samtidigt som flertalet nyanlända genom att bli skattebetalare bidrar till att stärka statskassan.

Matchning från första asyldagen

Det råder idag läkarbrist i Sverige. Samtidigt finns det 100-tals välutbildade läkare i landet som inget hellre vill än att börja arbeta, men som hindras av valideringsbyråkratin. Skolan har stora rekryteringsproblem i dag, och många kommer med pedagogisk utbildning. I dag är väntetiden lång för att få legitimation för lärare och läkare med utländsk examen. Lärare och läkare är två av flera yrkesgrupper som kommer i fråga för ett så kallat ”Matchning från dag 1-spår”. Det finns minst 1300 lärare i etableringssystemet i dag som ännu inte arbetar inom ramen för sitt yrke.

Arbetsplatsvalidering av baskompetens istället för valideringsbyråkrati

Ett alternativ till dagens byråkratiska integrationssystem är att göra näringslivets behov till en motor för integration. Inom flera myndigheter och organisationer utvecklas och används olika metoder och system för att validera nyanländas reella kompetenser. De flesta nyanlända fastnar dock i valideringsbyråkratin och deras kunskaper riskerar att föråldras till följd av långdragna akademiserade valideringsprocesser.

Istället för valideringsbyråkratin behövs en arbetsplatsbaserad validering av baskompetens och en arbetsplatsrelaterad språkinlärning istället för dagens skolbaserade SFI- undervisningen. Det finns redan utvecklingstendenser inom näringslivet mot en industrigemensam kompetensvalidering.

Hösten 2010 slöt IF Metall avtal om yrkesintroduktion med Teknikarbetsgivarna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, SVEMEK, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Gruvornas Arbetsgivareförbund. Syftet med avtalet är att, genom ett nytt industrigemensamt projekt, bidra till att säkra industrins framtida kompetensförsörjning och ge arbetsföra en effektiv start på yrkeslivet genom att de får utbildning och handledning i sitt nya arbete. IKEM har inlett industrigemensamt projekt för att ta fram en validering av industriell baskompetens.

I projektet ingår förutom IKEM, bland andra Livsmedelsföretagen, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och Trä-och Möbelföretagen. Syftet med projektet är att fastställa vilken industrigemensam ingångskompetens som behövs för att överhuvudtaget vara anställningsbar inom industrin och en modell för hur man kan validera och certifiera denna kompetens.

En modell för validering förankrad hos och framtagen av industrin och andra arbetsgivare, som beskriver individens kompetens i förhållande till företagens och arbetsgivarnas krav på kompetens inom olika branscher och kompetensområden är att föredra framför en valideringsbyråkrati.

Modellen ger företag och arbetsgivare möjligheter att utforma relevant arbetsmarknadsutbildning och för det enskilda företaget, goda incitament för att planera och genomföra kostnadseffektiv kompetensutveckling internt.

Text: Hedi Bel Habib, Fil doktor och forskare. Tidigare integrationsexpert (1986-2000)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @Hedi

  Jag tar inte bara upp “en sida av migrationen och akuta asylförlopp” som du påstår. Det är ju du som lite selektivt väljer att bara bemöta vissa delar av det jag skriver. Du däremot är extremt ensidig när du bara fokuserar på tandhygienister, läkare, tandläkare, specialistläkare, biomedicinska-analytiker, undersköterskor, sjuksköterskor och psykologer. Dessa högutbildade grupper är små procentuella avvikelser, i såväl den svenska som den invandrade populationen, och är således inte representativa för någon del av populationen.

  Genom att bara lyfta fram trevlig statistik, glädjesiffror och rent önsketänkande som att en lågutbildad invandrarkvinna kan föda en läkare (upprepad läkarfixering) eller varför inte en ny Zlatan, visar du bara att du saknar såväl helhetsperspektiv som konsekvensanalys vad gäller invandringens samlade effekt på samhället.

  Skulle du vara vetenskapligt korrekt i din framställning borde du även lyfta fram den tråkiga statistiken som är en mindre trevlig bieffekt av en alltför stor migration.

  Vad har du att säga om mord-, våldtäkts- och rånstatistiken eller om dagliga skottlossningar och bomber som exploderar med jämna mellanrum?

  Det råder nästan krigstillstånd i vissa invandrardominerade förorter och detta är ju något som har permanentats p.g.a. ett för stort inflöde som helt omöjliggjort någon som helst form av integration. Men det borde väl du veta som är integrationsexpert. Detta kaosartade integrationsmisslyckande à la mordorgie har långt mer förödande effekter på samhället än vad dina jobbsugna läkare har någon positiv effekt.

 • Varför inte låta våra asylsökande bygga sina egna bostäder? Med bra arbetsledning skulle de snart lära sig hur man bygger hus här i vårt land.De är ju inte arbetsskygga utan skulle säkert uppskatta att få lära sig något nytt och ha ett jobb att gå till i stället för att sitta instängda i ett asylboende dag ut och dag in i väntan på besked från Migrationsverket.
  Halva Sverige är ju idag avfolkat och kommunerna kunde använda de hutlösa hyreskostnaderna de i dag tvingas betala för asylboendet till att köpa in mark där byggnationen skulle passa. Det skulle säkert växa upp nya samhällen med både affärer, torghandel, skolor och annan service som kommer att behövas. Med lite planering tror jag att det skulle fungera vilket skulle ge våra nya invånare något att se fram emot.

 • Läkarförbundet vill ha läkarbrist, så de slipper arbetslösa inom förbundet
  http://www.gd.se/gastrikland/gavle/lakarfacket-vill-inte-ha-fler-utbildningsplatser
  Beträffande utbildningen bland flyktingar såg jag här lite siffror
  http://www.tino.us/2015/10/forskningsstudie-bekraftar-lag-utbildningsniva-bland-syrier-i-turkiet/
  Sedan tror jag inte det är så enkelt. Det lär vara ca: 1000-1200 om dagen enligt migr.verket
  Det sägs också från flera håll att hälften tar sig in utan att registrera sig. Har vi då mellan 2-2500 om dagen varav hälften tar sig in i landet utan koll? Alla med normal fantasi förstår att även brottslingar är benägna fly. Dels från rättvisan i sina länder, dels för att lönsamheten sviker i krigs och flyktingområden. Läste att regeringen nu måste börja låna pengar till asyl-mottagningen. Just nu väntar 5000 migranter i Rostock på färja till Sverige.

 • Hej Sture,

  Du tittar bara på en sida av migrationen och akuta asylförlopp. Det finns inflöden (invandring) och utflöden: utvandring. År 2014 invandrade över 120 000 personer till Sverige. Samtidigt utvandrade omkring 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 75 000 personer.

  Tittar på inflöden och utflöden över tiden kan vi konstatera att Sverige på längre sikt snarare hotas Sverige av avfolkning än av invandring. Trots stora historiska variationer i antalet som har migrerat till och från Sverige är den övergripande trenden tydlig. Det är utvandring som på längre hotar Sveriges ekonomi och inte invandringen. En del av invandrarna bosätter sig inte i Sverige för gott. Många flyttar efter en ganska kort tid, vanligen efter ett eller ett par års vistelse i landet. I takt med att invandringen har ökat har även antalet utvandrare blivit fler. Under åren 2005–2014 utvandrade nästan en halv miljon människor. 58 procent av dem var födda i ett annat land än Sverige medan 42 procent hade Sverige som födelseland (SCB, 2015).

  Invandringen har inte bara en lånsiktig demografisk betydelse för Sverige utan också en betydelse för kompetensförsörjning. Du pekar ut systematisk lågutbildade som en belastning. Du glömmer att, sett ur ett humankapitalperspektiv, även en låg utbildad kvinna som har invandrat till Sverige kan föda barn som kan bli t.ex. läkare.

  Vårdbiträden, läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Nästan en fjärdedel av alla som arbetar i Stockholms läns landsting har i dag en utländsk bakgrund. Var fjärde vårdanställd har idag utländsk bakgrund. För specifika yrkesgrupper är det ännu högre andelar.
  • Nästan varannan tandhygienist har utländsk bakgrund.
  • Fyra av tio tandläkare.
  • Fyra av tio specialistläkare.
  • Var tredje bio -medicinsk analytiker.
  • Var femte undersköterska och sjuksköterska.
  • Och var femte psykolog

 • @Hedi

  Om du är integrationsexpert så är du ju väl medveten om att när antalet flyktingar kraftigt överskrider ett lands mottagningskapacitet bryter systemet ihop, vilket reducerar “integration” till ett helt innehållslöst ord.

  Du jämförde den svenska migrationen till USA med dagens flyktingsituation i Sverige, vilket jag tycker haltar en hel del. De svenskar som emigrerade till USA fick skapa sig ett liv på egen hand enligt devisen “do or die”. Du kan inte jämföra detta med de flyktingar som nu kommer hit och har förtur på lägenhetsbeståndet samtidigt som de dränerar den svenska statskassan. Jag tycker det är en ohederlig jämförelse.

  Av hela min föregående inlägg kommenterar du bara mitt påstående angående lågutbildade flyktingar och resten lämnar du obesvarat. Du kan inte fortsätta plocka russinen ur kakan då detta måste diskuteras ur ett helhetsperspektiv, för annars blir hela diskussionen meningslös. Men jag ska ändå besvara din kommentar angående lågutbildade svenskar kontra dess invandrade dito. Om Sverige redan har en så hög andel arbetslösa ungdomar och lågutbildade svenskar, med vilken logik ska man då ta hit ett par hundratusen lågutbildade invandrare av varierande ålder? Sen tror jag inte Sverige är så mycket sämre än andra länder på att ”ta tillvara på humankapital” utan situationen ser ut som den gör p.g.a. av “vi” har tagit oss vatten över huvudet. Vilket de kommande tältlägren tydligt visar.

  Men vi kan köra ett litet integrations-tankeexperiment angående de beräknat 190000 som ska anlända innan året är slut. Enligt vår konkursförvaltare Magdalena Andersson är “ladan tom” och enligt vårt kära Migrationsverk ska det nu uppföras tältläger. Detta är p.g.a. de ca 100000 som redan är här. Vi är alltså redan bankrutt och vi har ingen plats för de som nu är här. Då undrar jag var de resterande 90000 ska bo och vem och vad som ska betala för dem?

  Men för tankeexperimentets skull kan vi låtsas att Regeringen vinner på Lotto eller att det börjar regna manna från himlen, så boende och ekonomi löser sig. Låt säga att “bara” hälften av dessa beräknade 190000 flyktingar får sin asyl beviljad och Sverige får 95000 nya medborgare. Om dessa nya medborgare tar hit i snitt 2 anhöriga via anhöriginvandring (detta är lågt räknat då familjegrupperna brukar vara bra mycket större) så pratar vi om nästan 300000 nya medborgare. Jag undrar på vilket sätt detta skulle förbättra den redan urusla arbetslöshetsstatistiken du beskrev i ditt inlägg eller hur detta främjar integration?

  Till sist vill jag poängtera att den myndighetsstyrda integrationen är och alltid har varit ett stort misslyckande. Med en lagom invandring skulle integrationen ske helt naturligt. Men nu är volymen för överväldigande precis som en stor del av urvalet är ointegrerbart. Vilket pisa-resultatet tydligt visar. Kan man inte ens tillgodogöra sig en grundskoleutbildning saknar man de egna verktygen för en lyckad integration.

 • Hej igen Conny,

  Jag håller med när det gäller ditt argument om att hjälpa på plats istället för en palliativ asylpolitik. Men detta förutsätter att Sverige och övriga västländer på längre sikt slutar att exportera vapen och exportera fred och demokrati istället. Det är först då som hjälp på plats kan få avsedd effekt. Genom vapenexporten bidrar Sverige och övriga industriländer till att skapa krig och därmed flyktingvågor. Det finns ju tydliga samband mellan vapenexport till diktaturer och flyktingströmmarna i Europa. Sverige har länge hört till de länder som exporterar mest vapen per invånare. Sverige ligger på tredje plats bland de länder som exporterar mest vapen per capita. Bara Israel och Ryssland exporterar mer. Som man bäddar får man ligga. Man kan ju inte leva på vapenexport och samtidigt låtsas vara överraskad att människor flyr när dessa vapen används mot dem.

 • Tack för ditt svar Hedi.
  När det gäller utbildad så blir det kanske inte rättvist att jämföra med utvandringen ur Sverige. Var under en längre period osv. Ta Libyen som exempel. Vilka utbilda som flytt vill åka tillbaka? Problemet är att om alla plockar russinen så blir det problem tror jag. Förtydligande: För en person vi hjälper i Sverige kan vi hjälpa dryg 150 i ett flyktingläger. ..

 • Precis som “Sture B” skriver i ovan kommentar är det ett fåtal välutbildade som kommer hit om man jämför med den totala folkmassan som kommer till Sverige. För övriga med lågutbildning (Både Svenskar och Flyktingar) ser det allt mörkare ut, då allt mer automatiseras och snart kommer det en ny boom där robotar kommer ta över inom många arbetsområden som idag görs av människor.

  Det krävs ett helt nytt världssystem, men det finns inte på kartan så länge det är pengar och nuvarande ekonomiska systemet som gäller. Lyssna bara på våra folkvalda, de har inga visioner. Alla bara anklagar varandra och talar i ekonomiska termer. Det enda sättet att bryta denna negativa spiral är en total världslig systemkollaps, så människor får chansen att börja om från start. Ironiskt är att människan anser sig vara den högst stående rasen på jorden, ändå är det vi människor som fatalt misslyckas.

 • Hej Sture
  Jag förstår din kommentar. Lågutbildade kommer alltid att finnas i alla samhällen oavsett utbildningssystem och ekonomisk utvecklingsnivå. Detta är en allmän mänsklig faktor. Ett samhälle av hög utbildade är bara en politisk strävan och fungerar som ett ideal i moderna samhällssystem. Grundproblemet är inte lågutbildade, utan politikens förmåga att nyttja humankapitalet oavsett utbildningsnivå. Olika länder lyckas olika beroende på vilken humankapitalpolitik man bedriver. Sverige har haft ett långvarigt strukturhandikapp när det gäller att hantera ungdomar och lågutbildade som resurs för samhället. Här är några exempel på framgångsrika länder jämfört med Sverige:

  Arbetslöshet bland ungdomar 15-25 år
  Sverige: 20,5 %
  Tyskland: 7,1 %

  Arbetslöshet bland lågutbildade i ålder 25-60
  Sverige: 13 %
  Norge: 5,6 %
  Island: 5,7
  Nya Zealand: 6,8 %
  Australia: 7,1 %
  Holland: 8,6 %

 • @Hedi Bel Habib

  Du skrev att: “Det råder idag läkarbrist i Sverige. Samtidigt finns det 100-tals välutbildade läkare i landet som inget hellre vill än att börja arbeta” och vidare att “Det finns minst 1300 lärare i etableringssystemet i dag som ännu inte arbetar inom ramen för sitt yrke.”

  Detta synsätt uppvisar precis samma sorts tunnelseende som hos våra politiker, när de väljer ut russinen ur kakan, angående den misslyckade integrationen. Det är inte dessa 1400 högutbildade migranter som utgör det verkliga integrationsproblemet, utan det är de andra lågutbildade 98600 dito (snart ca 190000) som kommer bli den slutgiltiga integrationshärdsmältan. Med tanke på att det senaste migrationsflödet till huvuddel består av ca 70 % unga män och att det är just detta åldersspann som lever djävulen i våra förorter är det inte längre någon fråga om integration. Det är en samhällsupplösning som står för dörren. Vad tror alla dessa unga män kommer ägna sig åt när de upptäcker att Sverige ingenting mer har att erbjuda än ett socialbidrag och på sin höjd en sunkig lägenhet i någon förort?

  Det går inte att bemöta vansinne med ett akademiskt finlir av siffror och välformulerade ord. Kan man inte se vansinnet för vad det verkligen är, så är man själv en del av problemet och kan således inte erbjuda någon lösning.

 • Hej Conny
  Det finns ingen motsättning mellan utvandring och hemlandets utveckling. Detta brukar kallas för cirkulär migration som kan illustreras med hur det svenska samhället påverkades av återvändande emigranter 1860-1940. Den stora emigrationsvågen till Nordamerika under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal sammanfaller med den tid då demokrati och industrialisering fick sitt stora genombrott. Ungefär en miljon svenskar valde att emigrera till USA mellan 1860 och 19141 och genom brev, besök och återvändande till hemlandet fördes en mängd idéer och innovationer tillbaka till Sverige. Jordbruk och industri utvecklades och mekaniserades, elverk byggdes och landet elektrifierades. Bland svenska emigranter i USA har många valt att återvända till hemlandet efter några år med sina erfarenheter av ett annat sätt att leva, demokratiskt tänkande samt ett avancerade tekniskt och vetenskaplit kunnande.
  Hedi Bel Habib

 • Hur svårt kan det vara? Man behöver inte vara Fil doktor eller forskare för att förstå att gallring av sk flyktingar skall ske genom ID-handlingar. Det är upp till flyktingen att visa att denna är flykting! Vad gäller gallring av utbildade är också fel väg att gå. Varför ska vi utarma att redan utsatt land på kunskap? Dessa personer behövs om landet ska komma på fötter. Sverige med flera är väldigt osolidariska. Ser man även på att man kan hjälpa fler en 150 personer för varje vi hjälper i Sverige så blir det patetiskt med det vi håller på med nu. Våran sjuka invandringspolitik är något annat. Ett steg mot globalisternas NWO?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *