Ny bok: ”Välfärden sviker oss – om maktutövande som omöjliggör tillit och jämställdhet”

publicerad 27 januari 2016
- av NewsVoice
Kerstin Ögren

Kerstin ÖgrenPRESS. Brukarna av va?lfa?rdens organisationer a?r svikna av samha?llets beslutsfattare. Det ha?vdar Kerstin O?gren i sin omfattande genomga?ng av vad som ha?nder i verkligheten med beslutsfattarnas va?lformulerade va?rdegrunder. Hon ger exempel fra?n bl.a. arbetsfo?rmedlingen, fo?rsa?kringskassan, a?ldreomsorgen och psykiatrin.

Kerstin O?gren har inga?ende analyserat vad som ha?nder idag med brukare som beho?ver sto?d fra?n va?lfa?rden. Va?rdegrunderna va?nds till sin motsats.

Varfo?r sla?pa in alla dessa administrato?rer i en verksamhet fo?r omva?rdnad av sko?ra a?ldre? Vad vinner man pa? att tidsbegra?nsa toalettbeso?k? Nog vet man va?l att tarmmuskulaturen ofta kra?nglar na?r kroppen a?ldras. Magar blir ba?de tro?ga och slappa - sa? efter vilken mage har man ma?tt? sa?ger en ansta?lld inom hemtja?nsten.

Brukarna har mycket lite att sa?ga till om, besluten tas o?ver deras huvuden, de blir la?mnade ensamma med sina problem och ma?r ofta till sist sa? da?ligt att de beho?ver hja?lp fra?n psykiatrin. Men a?ven da?r mo?ts de ofta av brist pa? fo?rsta?else fo?r hur deras problem uppkommit. De fa?r a?ka hem med recept pa? psykofarmaka, som endast mildrar symptom pa? psykisk oha?lsa och o?kar vanmakten.

I dagens va?lfa?rd fa?r brukarna endast hja?lp med symptom pa? problemen de ba?r pa?. Symptom som passar in i va?lfa?rdens strukturer och regler. Fo?rfattaren ger ma?nga exempel pa? detta.

Brukarna fa?r inte tillra?ckligt sto?d fo?r att bli av med sina problem. De vet inte heller pa? vilka grunder besluten om a?tga?rder kommit till. Da?rfo?r blir besluten oftast ytliga och ha?nsyn tas inte till helheten, det vill sa?ga orsakerna till att brukaren fa?tt problem.

Och nu sitter jag ha?r. Jag har ramlat mellan stolarna hos BUP, socialen och landstinget i hela mitt liv. Jag har aldrig haft en besta?ende samtalskontakt, alltid blivit bemo?tt med receptblock och ofo?rsta?ende, sa?ger en kvinna som har haft kontakt med psykiatrin i 20 a?r.

Samha?llsekonomiskt a?r detta naturligtvis en katastrof eftersom ma?nga ono?diga sjukskrivningar blir no?dva?ndiga, och det blir ett skyfflande av patienter mellan de olika va?lfa?rdsorganisationerna. Men den allvarligaste konsekvensen a?r att ma?nniskor inte kan pa?verka sina liv och ka?nner sig mer och mer vanma?ktiga vilket orsakar psykisk oha?lsa. Det a?r den djupare fo?rklaringen till att den psykiska oha?lsan o?kar i Sverige.

Beslutsfattare utga?r fra?n sina stelbenta myndighetsregler utan verklig kontakt med brukarna.
Kerstin O?gren ha?vdar att de olika gra?nserna mellan va?lfa?rdsorganisationerna ma?ste suddas ut. Ma?nniskors problem a?r oftast komplexa och flera instanser beho?ver samverka.

Hon menar vidare att vi inte kan fortsa?tta arbeta med ytliga a?tga?rder utan i sta?llet utbilda ma?nniskor i va?lfa?rden sa? de fa?r kunskap om hur samverkansprocesser med brukarna kan ga? till. Hon beskriver hur ett sa?dant arbete kan genomfo?ras.

Processerna beho?ver sto?djas av nya demokratiska strukturer. Detta inneba?r ett paradigmskifte i va?lfa?rden med ett helt annat inneha?ll a?n dagens stelbenta byra?krati.

Hon beskriver ocksa? hur vi kan fo?rutse och motverka hinder vi mo?ter pa? va?gen i det stora fo?ra?ndringsarbete som beho?vs fo?r att fa? till sta?nd en va?lfa?rd som kan erbjuda ma?nniskor tillit och ja?msta?lldhet.

Kerstin O?gren är teknologie doktor i samha?llsplanering, socialpsykolog och fo?rfattare. Hon har i ma?nga a?r arbetat i olika sammanhang med brukarinriktade processer i va?lfa?rden, fo?r att a?stad- komma verkligt brukarinflytande.

Bo?cker som hon tidigare givit ut heter: "Vem a?r du som bedo?mer mig?", "Kommunikation som fra?mjar psykisk ha?lsa" och "Demokrati - en process som tar tid".

Böckerna finns på www.communis.se