Ny bok: ”Välfärden sviker oss – om maktutövande som omöjliggör tillit och jämställdhet”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 januari 2016
- NewsVoice redaktion
Kerstin Ögren

Kerstin ÖgrenPRESS. Brukarna av va?lfa?rdens organisationer a?r svikna av samha?llets beslutsfattare. Det ha?vdar Kerstin O?gren i sin omfattande genomga?ng av vad som ha?nder i verkligheten med beslutsfattarnas va?lformulerade va?rdegrunder. Hon ger exempel fra?n bl.a. arbetsfo?rmedlingen, fo?rsa?kringskassan, a?ldreomsorgen och psykiatrin.

Kerstin O?gren har inga?ende analyserat vad som ha?nder idag med brukare som beho?ver sto?d fra?n va?lfa?rden. Va?rdegrunderna va?nds till sin motsats.

Varfo?r sla?pa in alla dessa administrato?rer i en verksamhet fo?r omva?rdnad av sko?ra a?ldre? Vad vinner man pa? att tidsbegra?nsa toalettbeso?k? Nog vet man va?l att tarmmuskulaturen ofta kra?nglar na?r kroppen a?ldras. Magar blir ba?de tro?ga och slappa – sa? efter vilken mage har man ma?tt? sa?ger en ansta?lld inom hemtja?nsten.

Brukarna har mycket lite att sa?ga till om, besluten tas o?ver deras huvuden, de blir la?mnade ensamma med sina problem och ma?r ofta till sist sa? da?ligt att de beho?ver hja?lp fra?n psykiatrin. Men a?ven da?r mo?ts de ofta av brist pa? fo?rsta?else fo?r hur deras problem uppkommit. De fa?r a?ka hem med recept pa? psykofarmaka, som endast mildrar symptom pa? psykisk oha?lsa och o?kar vanmakten.

I dagens va?lfa?rd fa?r brukarna endast hja?lp med symptom pa? problemen de ba?r pa?. Symptom som passar in i va?lfa?rdens strukturer och regler. Fo?rfattaren ger ma?nga exempel pa? detta.

Brukarna fa?r inte tillra?ckligt sto?d fo?r att bli av med sina problem. De vet inte heller pa? vilka grunder besluten om a?tga?rder kommit till. Da?rfo?r blir besluten oftast ytliga och ha?nsyn tas inte till helheten, det vill sa?ga orsakerna till att brukaren fa?tt problem.

Och nu sitter jag ha?r. Jag har ramlat mellan stolarna hos BUP, socialen och landstinget i hela mitt liv. Jag har aldrig haft en besta?ende samtalskontakt, alltid blivit bemo?tt med receptblock och ofo?rsta?ende, sa?ger en kvinna som har haft kontakt med psykiatrin i 20 a?r.

Samha?llsekonomiskt a?r detta naturligtvis en katastrof eftersom ma?nga ono?diga sjukskrivningar blir no?dva?ndiga, och det blir ett skyfflande av patienter mellan de olika va?lfa?rdsorganisationerna. Men den allvarligaste konsekvensen a?r att ma?nniskor inte kan pa?verka sina liv och ka?nner sig mer och mer vanma?ktiga vilket orsakar psykisk oha?lsa. Det a?r den djupare fo?rklaringen till att den psykiska oha?lsan o?kar i Sverige.

Beslutsfattare utga?r fra?n sina stelbenta myndighetsregler utan verklig kontakt med brukarna.
Kerstin O?gren ha?vdar att de olika gra?nserna mellan va?lfa?rdsorganisationerna ma?ste suddas ut. Ma?nniskors problem a?r oftast komplexa och flera instanser beho?ver samverka.

Hon menar vidare att vi inte kan fortsa?tta arbeta med ytliga a?tga?rder utan i sta?llet utbilda ma?nniskor i va?lfa?rden sa? de fa?r kunskap om hur samverkansprocesser med brukarna kan ga? till. Hon beskriver hur ett sa?dant arbete kan genomfo?ras.

Processerna beho?ver sto?djas av nya demokratiska strukturer. Detta inneba?r ett paradigmskifte i va?lfa?rden med ett helt annat inneha?ll a?n dagens stelbenta byra?krati.

Hon beskriver ocksa? hur vi kan fo?rutse och motverka hinder vi mo?ter pa? va?gen i det stora fo?ra?ndringsarbete som beho?vs fo?r att fa? till sta?nd en va?lfa?rd som kan erbjuda ma?nniskor tillit och ja?msta?lldhet.

Kerstin O?gren är teknologie doktor i samha?llsplanering, socialpsykolog och fo?rfattare. Hon har i ma?nga a?r arbetat i olika sammanhang med brukarinriktade processer i va?lfa?rden, fo?r att a?stad- komma verkligt brukarinflytande.

Bo?cker som hon tidigare givit ut heter: “Vem a?r du som bedo?mer mig?”, “Kommunikation som fra?mjar psykisk ha?lsa” och “Demokrati – en process som tar tid”.

Böckerna finns på www.communis.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är tyvärr sant att det finns väldigt få klagomål som når upp till dem som har ansvar. Enskilda brukare har ingenstans att gå med sina klagomål. Personalen kan anmäla felaktigheter men blir då ofta straffade och tillrättavisade. Så tysrtnades kultur råder och människor blir felbehandlade och kränkta. OM myndigheterna hade något verkningsfullt kontrollorgan som kunde räkna ut vad detta kostar i återbesök och ännu fler sjukskrivningar skulle det bli fart på de radikala förändringar som behövs och som jag beskriver i min bok. Men efter att enstaka fall uppdagats av media och beslutsfattare tvingats göra något åt vanvården återgår man idag oftast i gamla spår.
  Det behövs saklig debatt tillsammans med brukare och personal, där beslutsfattare inte utövar makt utan lyssnar på hur innehållet i arbetet behöver förändras för att råda bot på den omänskliga vården och omsorgen som blomstrar i vårt land. För att utveckla kvalitativt bra vård och omsorg behövs engagerade och kunniga ledare, som vågar erkänna att det finns många och allvarliga brister idag. Och myndigheter behöver samverka med varandra och ändra på lagar och regler så att människor kan få den behandling de behöver utan onödiga hinder, som saboterar en positiv utveckling.

 • Hagman, du kanske kan hälsa kvinnan att hon kan få gratis kinesiologi i Liljeholmshallen, Stockholm, om det kan vara till någon hjälp.

  • Tack för tipset Backtoheaven .

   Men hon har inte råd att åka till så lågt som till Stockholm. Har ingen inkomst alls. Dessutom har hon svår fobi mot skolsituationer och folksamlingar och liknande situationer.. Och har även stora svårigheter med tilliten till främmande människor.Mobbningen har bla.orsakat svår social fobi.

 • Ja Bo Sonnsjö man kan bara hoppas. Stefan Löfvéns minskade stöd beror på att han inte gör upp med korruptionen på myndigheten Försäkringskassan.

  Alltför många har drabbats av den myndigheten ovilja att följa lagstiftningen Eller har släktingar som har misshandlats psykisk. Oegentligheterna leder inte bara till vanmakt för de drabbade det leder till stora kostnader för psyk och sjukvård Anhöriga som får bekosta uppehället när de sjuka inte kan arbeta och inte får sjukpenning går på knäna. Ekonomisk ruinerade har inte råd att anlita advokat varför Försäkringskassan beslut står oemotsagda.

  Personalen behov går före de försäkrades vilket är en stor skandal.

  Hur kan vi acceptera att en myndighet i Sverige går emot lagstiftningen och ställer sig som motpart till de försäkrade?
  De pengar som är avsedda till sjuka går till att anställa personal som skall motarbeta de sjuka och skadade. Det värsta är att det går prestige i ärenden. Personalens behov av att vinna mot de sjuka styr hela utredningsförfarandet. Myndighetens regler går före de försäkrades behov.

  Stefan Löfvén
  Hur i all världen kan du tillåta att en socialdemokratisk regering acceptera denna psykiska misshandel av sjuka och skadade?

  Nu har Kommunals korruption avslöjats Fortsätt på den vägen Det finns mycket at göra.

  Anställ Inga -Britta Ahlenius som ledare för kommissionen mot korruption.

 • Att Försäkringskassans destruktiva verksamhet mot skadedrabbade och sjuka har nog hjälpt finansministrar att kunna uppvisa bättre siffror i sin budget – än hur verkligheten sett ut ….

  Alla avslag till skadade och sjuka för vård och utredningar inom EU – var nog anledning till att dess generaldirektör blev landets nye rikspolischef. – Dan påstod sig visserligen vara expert på alla EU-domstolens domar gällande medborgarnas EU-rättigheter till utlovad gränsöverskridande vård.

  Med resultat att myndighetens handläggare tillsammans med dess försäkringsläkare bröt mot alla grundläggande EU-domar och läkarkårens etiska regelverk, samtidigt som man överprövade vad ledande experter inom EU/EES-området faktiskt kunnat fastställa gällande sambanden mellan besvär och deras orsaker!

  Senaste debatten där Dan Eliasson blev ställd i “skamvrån” borde leda till att han blev avsatt …. – men “gänget” häller väl ihop än en tid … trots all korruption i Försäkringskassans ledning – vilken tidigare avslöjats av Expressen.

  DN-journalisten Hanne Kjöllers häftiga debatt med Dan.Eliasson kanske i slutändan kan ge ett för drabbade ett önskat resultat … Att han blir avsatt!!!

  Men “sega gubbar” har väl ett antal “supportrar”, vilka med hjälp av “armkrok och hållhakar på varandra” tills vidare håller ihop … Men faller en, så riskerar nog kanske även dessa övriga att falla – en efter en … förhoppningsvis – allt eftersom sanningen om dem avslöjas …

 • Hagman

  ” Så länge denna sortens misshandel får fortgå kommer medborgarna att misstro alla politiker “.

  Om det ändå vore så väl – men tyvärr är det bara önsketänkande. Gemene man fortsätter aningslöst att i politiska val rösta på personer vilkas verkliga agenda de inte har en susning om.

 • Så rätt du har Kerstin Ögren. Det behövs ett paradigmskifte i välfärden nu. Byråkraterna är livsfarliga. Deras psykiska misshandel driver människor in i vanmakt och död. De måste stoppas nu. De bör lagföras en och en.20kap Brottsbalken.

  En kvinna som varit svårt mobbad hela sin skoltid och därför ej kunnat skaffa sig utbildning. Aldrig fått hjälp. Har svår stressproblematik och klarar ej att arbeta pga av värk och fobier. Hon söker sjukpenning som avslås. Hennes sjukpenningsgrundade inkomst försvinner.. Hon söker sjukersättning då läkarna anser att hon för för sjuk att arbeta men Försäkringskassans rigida handläggare avslår ansökan.Han har inte tid att vänta på utredningen från psykiatrin. Försäkringskassan regler är lag. Myndighetens behov är viktigare än patiens rätt att få med alla intyg innan beslut. Som ett mantra upprepar han. Hon får överklaga till Förvaltningsrätten.
  Hur skall hon göra det när hon inte själv klarar av att skriva och dessutom inte har någon inkomst. Hur skall hon få pengar till advokat som kan tala i hennes sak mot Försäkringskassans åklagare.

  Man frågar sig

  När fick Försäkringskassan uppdraget som bödel? Varför har FK så stort behov av att fatta beslut utan att beakta alla intyg. Har de bonus för varje avslag? Varför har en myndighet åklagare?
  Varför skall man gå till förvaltningsrätten innan kassan har bedömt alla intyg?

  Att misshandla en redan svårt traumatiserad person är ett grovt brott och måste lagföras

  Så länge denna sortens misshandel får fortgå kommer medborgarna att misstro alla politiker.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *