STV:s Rapport angriper på nytt elöverkänsliga – Industry Service i stället för Public Service

publicerad 9 januari 2016
- Mona Nilsson

Söndagen den 3 januari sände SVT Rapport ett reportage på bästa sändningstid som tydligt angriper det förhållande att människor som blir sjuka och får svåra symtom av förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning i hemmet kan få bidrag i några kommuner i Sverige.

SVT:s reporter Henrik Berlind-Dehlin med en bakgrund från Vattenfall (2006-2010) var tydligt kritisk till att Skellefteå kommun gav elöverkänsliga bidrag (50 000) för att sanera huset från elektromagnetisk strålning. Någon analys om vinsten för samhället genom att ge detta förhållandevis lilla stöd om det kan få en människa att bli mindre belastning för sjukvården, färre sjukskrivningsdagar och fortsatt arbetskapacitet gjordes inte.

Berglind-Dehlin, som alltså har en bakgrund från den industri som aktivt arbetar med att motarbeta erkännande av elöverkänslighet, påstod felaktigt ”att forskningen inte hittat samband mellan elektromagnetiska fält och de besvär som så kallat elöverkänsliga upplever sig ha”. Han påstod också att kommunen: ”inte får ge bostadsanpassningsbidrag”.

I reportaget intervjuades även Fredrik HauxFolkhälsomyndigheten som dessutom gav följande felaktiga information:

”I dag kan man inte se att det skulle finnas kopplingar mellan el och elöverkänslighet. Man har inte kunnat se något orsakssamband mellan elen och symptomen i vetenskapliga tester”.

Omfattande forskning visar hälsorisker

Det finns omfattande forskning som visar negativa effekter på celler, på växter, i djurförsök, och i undersökningar av människor. Det står helt klart om man objektivt granskar frågan och forskningsläget(se www.stralskyddsstiftelsen.se).

I maj vädjade 200 vetenskapsmän om bättre skydd mot hälsoeffekterna med elektromagnetisk strålning och i september 2015 konstaterade drygt 20 läkare och experter i en gemensam skrivelse att ”elöverkänslighet kan i dag kopplas till exponering för strålning med stöd av faktagranskade vetenskapliga belägg och kliniska undersökningar av patienter”.

Det här och en hel del annat informerade jag Berglind-Dehlin om för flera månader sedan, i oktober 2015, efter att jag fått ett tips om att han och Rapport förberedde ett nytt kritiskt inslag om ekonomiskt stöd till elöverkänsliga. Han fick frågan varför Rapport planerade att göra ett nytt angrepp på det förhållandevis blygsamma stödet till elöverkänsliga från samhället? Berglind-Dehlin svarade att ”det kom på hans bord”……Varifrån det kom ville han inte berätta.

Bara ett år sedan förra drevet mot elöverkänsliga

Det var bara för ett år sedan som SVT gjorde ett drev mot att Elöverkänsligas Riksförbund får 1,8 miljoner varje år av Socialstyrelsen. Också då innehöll reportaget en rad felaktiga påstående. En elöverkänslig kvinna ställdes mot en expert från Karolinska, dr Lena Hillert, i Rapports reportage – även då bereddes plats på bästa sändningstid. Hillert fick oemotsagt dra jämförelse med elöverkänslighet med tro på tomtar och troll. Då liksom nu var den kritiska belysningen släckt. En sådan hade nämligen enkelt funnit att dr Lena Hillert själv i sin forskning rapporterat både DNA skada på celler och huvudvärk, stresseffekt och påverkan på sömnen av mobilstrålningsexponering.

Dr Hillert observerade huvudvärk och stresseffekter

Hade Rapport-reportrarna besvärat sig med att göra en kritisk snabb granskning hade de sannolikt funnit att The Independent år 2008 rapporterade om Hillerts och hennes kollegors resultat med rubriken: Mobile Phone Radiation Wreck your Sleep: The Independent intervjuade dr Hillerts kollega professor Bengt Arnetz:

”Radiation from mobile phones delays and reduces sleep, and causes headaches and confusion, according to a new study….Professor Bengt Arnetz, who led the study, says: “We did find an effect from mobile phones from exposure scenarios that were realistic. This suggests that they have measurable effects on the brain. He believes that the radiation may activate the brain’s stress system, “making people more alert and more focused, and decreasing their ability to wind down and fall asleep”.

Huvudvärk och sömnsvårigheter är två av de vanligaste symtomen somexponering för förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning orsakar och som elöverkänsliga vittnar om. Det saknades även en uppgift om Dr Hillerts jäv: Lena Hillert får sedan många år finansiering till sin forskning från mobilindustrin och har även under många år varit rådgivare åt TeliaSonera.

Nära samarbete med industrifrontorganisationen VoF och SVT

I en efterföljande debatt i Aktuellt ställdes jag och Sonja Åkerberg från Elöverkänsligas Riksförbund mot Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren som sade om och om igen att det inte fanns något vetenskapligt stöd/belägg för samband mellan strålningen och olika symtom och att det var olyckligt att Socialstyrelsen gav förbundet bidrag. Aktuellts ankare Jon Nilsson gav henne den ledande avslutande frågan:

”Men de ska inte ge några pengar till Elöverkänsligas Riksförbund?”

Förra årets SVT Rapport-attack på¨strålningssjuka människor i Sverige beskrevs här på News Voice.

Tidslinjen indikerade ett nära samarbete mellan SVT Småland, SVT Rapport/Aktuellt, SVT Opinion, TT och industrifrontorganisationen Vetenskap och Folkbildning (VoF). VoF har under många år bedrivit vad som snarast kan liknas med en hänsynslös häxjakt på elöverkänsligas rättigheter i samhället.

Dreven mot elöverkänsliga har sitt ursprung i industrin

I en analys av förra årets drev konstaterade jag att drevet har sitt ursprung i den industri som producerar elektromagnetisk strålning (IT/telekom, elindustrin – exempelvis Vattenfall). Till intressenterna av att förneka alla hälsoeffekter av strålningen hör också försäkringsbranschen. I Swiss Re:s rapport över framtida riskområden för försäkringsbranschen (2013) placerades hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning i högsta riskklassen.

En tydlig indikation på hur känslig frågan om erkännande av elöverkänslighet är för den trådlösa industrin ses i ett ärende som avgjordes under 2015 i en fransk domstol. En ung kvinnlig journalist i 30-årsåldern hade utvecklat så svår känslighet för wifi och elektromagnetisk strålning att hon under två år tvingats bo i en lada. Hon tillerkändes under sensommaren 2015 i en överprövningsdomstol ynka 800 Euro i månaden under 3 år som ersättning för ”disability” dvs att vara förhindrad att arbeta i miljöer med wifi. Detta rapporteras utgöra det första erkännandet av att wifi kan orsaka handikappande tillstånd av domstol Frankrike.

Journalist vann wifi-ärende i domstol – oroar industrin

Den ynka ersättningen från den franska staten till trots skrev världspressen om fallet. Alltifrån Metro, rapporterade felaktigt med industrins perspektiv att forskningen inte skulle sett samband mellan ohälsosymtom och strålningen, medan BBC gjorde en mer balanserad rapport.  Washington Post skrev i upprörd ton om att det var ”otroligt” domstolen beviljade den unga kvinnliga journalisten ersättning. Skribenten uttryckte oro över att det kunde leda till ”skadliga följdverkningar” då den skulle kunna legitimera krav på att wifi och annan strålning från trådlös teknik kan orsaka negativa hälsoeffekter:

“To that last point about the stress of EMF health effects, the French ruling could be pretty damaging. By essentially ruling that EHS is a disability, the court legitimized claims that WiFi and other electromagnetic and radio-frequency signals  can cause adverse health effects. If more people begin to worry about that claim, more people could certainly develop EHS.”

Mobile Manufacturers Forum och WHO

Mobile Manufacturers Forum, som är de största tillverkarnas internationella gemensamma lobbyorganisation med bland annat Ericsson som en medlem, lade ut en kommentar på sin webbsida. MMF hävdade att det den franska domstolen inte hade fastställt ett kausalt samband mellan symptom på elöverkänslighet och elektromagnetiska fält från trådlös teknik och inte heller erkänt elöverkänslighet som en arbetsskada. MMF hänvisade vidare till ett faktablad från WHO från 2005.

År 2005 finansierade häpnadsväckande nog MMF en betydande del av WHO:s arbete med frågan om hälsorisker med strålning från trådlös teknik.  Dåvarande projektledaren vid WHO Michael Repachol, som alltså var ansvarig för faktabladet om elöverkänslighet, är i dag öppet konsult till industrin. I dag leds WHOarbetet fortsatt av en tjänsteman trogen industrin, Emelie van Deventer, elektroingenjör och medlem i industriorganisationen IEEE sedan minst 20 år. MMF har en alltså sedan lång tid en lojal bundsförvant i WHO.

Så ska forskningen bedrivas enligt mobillobbyn

MMF länkar även till en artikel som ger in inblick i hur industrin anser att forskningen och vetenskapen ska hanteras:

”Medan det fortfarande finns en kontrovers om orsaken bakom elöverkänslighet, står det helt klart att det fortfarande finns ett behov av mer forskning för att ytterligare konsolidera det faktum att elektromagnetiska fält inte kan hållas till ansvar för dessa symtom och för att ge en annan förklaring till dessa symtom (exempelvis noceboeffekt)”. (Nocebo innebär att människor skulle inbilla sig att symtomen beror på strålning.)

Det bör alltså inte råda någon som helst tvekan om att det är industrin som har intresse av att motarbeta erkännande om hälsoeffekter av strålning och ersättning till elöverkänsliga och som lobbar för synen att de svåra symtom de får är inbillade eller har andra orsaker.

Så vad ska vi dra för slutsats om hur SVT:s Rapport hanterar och värderar ämnen som tas upp och hur rapporteringen görs? Kan man fortfarande kalla sig Public Service när man så tydligt ger industrin service, ger felaktig information och okritiskt trampar på de medmänniskor som skadas och har det svårt på grund av industrins verksamhet?

Text: Mona Nilsson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq