Kungliga Vetenskapsakademin har fel om homeopati – Dr Jan Pilotti

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 februari 2016
- NewsVoice redaktion
Jan Pilotti - Foto: Börje Peratt

Jan Pilotti - Foto: Börje PerattNär elva ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademin, varav fyra Nobelpristagare (DN Debatt 10 dec 2015), påstår att homeopati är en orimlig idé är det lätt att tror att de har rätt. De menar att homeopati inte kan ha någon verkan, utom placebo, då många preparat är så utspädda att det inte finns en enda verksam molekyl kvar. Det skriver dr Jan Pilotti som har en fil kand. i matematik teoretisk fysik och är legitimerad läkare och tidigare överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Text: Jan Pilotti – Foto: Börje Peratt

Hypotesen om att de bortspädda komponenterna kan bilda avtryck bland vattenmolekylerna avfärdas med att det inte finns några molekylära förlopp för detta som kan fungera över tid, men Luc Montagnier, som 2008 fick Nobelpris i medicin för upptäckten av HIV som orsak till AIDS, har i experiment precis visat den effekt som artikelförfattarna påstår är omöjlig.

Han hade bakterier (mycoplasma) i en vätska och filtrerade bort bakterierna och visade att inget spår av bakterie-DNA kunde upptäckas. Ändå kunde bakterien med alla sina egenskaper återfås i lösningen efter några veckor då humana T-lymfocyter, som inte var infekterade med mycoplasma, tillförts. Så informationen kunde verka utan DNA-molekyl.

Luc MontagnierHan anser sig ha visat att DNA kan inducera nanometriska strukturer i vattnet som då det späds tillräckligt kan sända ut lågfrekvent (1000 -3000 Hz) elektromagnetisk strålning. Han menar att det är ett resonansfenomen som berör områden med kvantkoherens som kan ta emot och bevara biologisk information.

Montagnier själv anser att detta kan vara en förklaring till hur homeopati skulle kunna fungera, även om han själv inte undersökt eller tar ställning till om homeopatiska preparat har någon klinisk effekt. Det krävs naturligtvis mycket mer forskning för att klargöra om detta är fallet men man kan inte hävda att homeopati är omöjlig på vetenskaplig grund.

För dem som tycker att kvantmekanik är för exotiskt för att ha en sådan biologisk effekt utan att detta måste ske på molekylär nivå är det värt att notera att den klassiska fysiken inte kunde förklara ens hur atomer och molekyler överhuvudtaget var stabila över tid.

Den modell av atomen som de flesta känner från skolan, med elektroner snurrande runt atomkärnan likt planeterna runt solen, stämmer med Newtons mekanik och elektrostatik så till vida att den elektriska kraft som drar de negativa elektronerna mot den positiva atomkärnan balanseras av centrifugalkraften då elektronen rör sig en krökt bana.

Men detta fungerar ändå inte enligt Maxwells elektrodynamik, som säger att en laddad partikel som rör sig i en krökt bana sänder ut energi och alltså kommer tappa fart och så spiralisera in till kärnan. Och atomen kollapsar.

Så den klassiska fysiken kunde inte förklara hur materiens beståndsdelar atomer och molekyler kunde existera utan att snabbt falla ihop! Detta löstes först genom Bohrs atommodell för väteatomen där han postulerade att elektroner som rör sig i vissa banor, bestämda av helt nya kvantvillkor, inte längre följer Maxwells lagar, utan kan röra sig i en krökt bana utan att stråla ut energi. Detta utvecklades senare till kvantmekaniken och är ett vackert exempel på hur teorier radikalt måste ändras när vi studerar nya fenomen.

Med kvantmekaniken följde helt nya insikter om materians egenskaper. Bl.a. ”entanglement”, ”sammanflätning”: två partiklar som på något sätt växelverkat fortsätter att ha någon form av verksam ”kontakt”, så att en förändring av den ena partikeln momentant medför en förändring även av den andra partikeln, även när de är helt separerade och den verkan begränsas inte av rum och tid.

Denna verkan är av den art Einstein kallade ”spöklik ”då den helt saknar någon tidigare känd mekanism, vare sig molekylär, strålning eller fält och verkan sker även snabbare än ljuset. Likväl existerar den och kan påvisas experimentellt i den grupp av experiment som är ”motbevis av Bells olikhet”.

Detta fenomen, sammanflätning, som alltså inte har med molekyler att göra, utan med en djupare kvantmekanisk effekt, skulle teoretiskt sätt kunna vara en del i en naturvetenskaplig förklaring av homeopati.

Att all informationsöverföring inte i alla led måste ske via molekyler bör också vara lätt att inse i denna IT-teknologins era då mycket informationsutbyte sker via det trådlösa (icke-molekylära) nätet.

Om homeopati fungerar för behandling av sjukdomar är sedan en annan och i detta sammanhang viktigare fråga. Den vanliga metoden att undersöka läkemedels kliniska effekt är att undersöka två grupper där den ena får läkemedel och den andra får icke verksam placebo.

Placebo brukar ofta kallas ”sockerpiller” men den termen är i detta sammanhang inte användbar då homeopatiska läkemedel ur strikt kemisk synpunkt kan vara sockerpiller men framställda med den speciella ”utspädningsmetoden” eller potentieringen och därför skiljer sig från sockerpiller.

I en nyligen (2014) utförd metaanalys av studier där man jämfört individanpassad behandling med homeopatiska läkemedel med placebo såg man en möjlig liten specifik effekt, dvs. bättre än placebo, för homeopati, men påkallar flera kontrollerade studier då det var låg eller oklar kvalitet på studierna. Att det inte finns eller görs fler bra studier förstår nog var och en att det också har att göra med ekonomiska förutsättningar då homeopatiska läkemedel inte kan patenteras och ge de grova vinster som läkemedelsindustrins överpriser på konventionella läkemedel ger.

Det som artikelförfattarna påtalar som en risk att om man bara har en effekt på symtomen men inte påverkar sjukdomen är viktig att undersöka. Att ett läkemedel, homeopatiskt eller konventionellt, har bättre effekt än placebo bevisar inte i sig att medlet påverkar en underliggande sjukdomsprocess, även om det inte heller kan uteslutas att även förväntningar kan ha biologisk effekt.

Men i värsta fall kanske det bara lindrar symtom medan sjukdomsprocessen fortsätter. Men precis samma problem gäller även i högsta grad för konventionella läkemedel i de fall man inte har en klar och/eller enkelt mätbar sjukdomsprocess, vilket vi inte har alls t.ex. inom psykiatrin.

I psykiatrin är detta ett mycket allvarligt problem att vi endast behandlar symtom, men inte säkert en bakomliggande objektiv sjukdomsprocess.

Psykiatriska tillstånd yttrar sig i beteenden och medvetna upplevelser av tankar, känslor och ibland förändrade sinnesintryck. Men eftersom vi faktiskt ännu inte har någon biologisk förklaring till medvetandet finns det ingen teoretiskt hållbar grund för mätbara objektiva biologiska processer vid medicinsk behandling av psykiska tillstånd.

Vi kan behandla symtom, men det kan precis vara så som artikelförfattarna befarar med homeopati, att vi döljer något mer allvarligt.

Jag har som barnpsykiater sett flera exempel där man missat allvarliga trauman som mobbning, misshandel och övergrepp och behandlat med medicin, t.ex. för ADHD, som inte hindrar fortsatt traumatisering eller ens är adekvat behandling av trauma.

Det psykiatriska mediciner bygger på är studier där man jämför behandling med medicin med behandling med placebo men detta visar inte om vi verkligen behandlar orsaken eller bara symtomen. Dessutom fuskas det mycket i läkemedelsindustrin vars primära mål är vinst, inte att bota sjukdomar. Det har varit alltför många skandaler där man gömt undan studier som inte visat effekt och bara publicerat studier som visar effekt för mediciner.

Sverige har i mars i år fått kritik av FN:s barnrättskommitté för kraftig ökning av ADHD diagnoser och behandling med centralstimulantia (CS).

SBU har redan 2012 visat att det bara finns bevis för effekt för 6 månader fast CS används i åratal från skolåldern och påverkar barnens växande hjärna. Och SBU visar vidare att vi inte vet om det skapar ett beroende av ett narkotiskt preparat. Men både SBU och Läkemedelsverket bara konstaterar att det inte görs någon forskning på långtidseffekter.

Och i september i år publicerade det välrenommerade Cochrane institutet en rapport som visar att det inte finns någon tillräckligt bra lång placebokontrollerad studie när det gäller CS vid ADHD.

Studierna antyder effekt men studiernas låga kvalitet gör att man inte kan dra någon säker slutsats om effektens styrka enligt Cochranes slutsats. Inga studier har gjorts med aktiv placebo, dvs. som ger samma biverkningar som medicinen, vilket krävs då biverkningarna annars lätt avslöjar att man fått medicin vilket ökar medicinens rena placeboeffekt. För de äldre antidepressiva försvann att de var effektivare än placebo helt när man sedan jämförde med aktiv placebo.

Jag vet inte hur många av de konventionella läkemedel vi använder idag som prövats mot aktiv placebo, men nu visar Cochrane rapporten att detta inte är gjort för centralstimulantia vid ADHD behandling.

Vi vet alltså inte om en medicin som skrivs ut i starkt ökande grad till barn och ungdomar med långa behandlingar och okända långtidsbiverkningar ens har någon effekt alls utöver placebo. Detta är det ingen myndighet som tar tag i.

Så det stora problemet för säker medicinsk behandling gäller inte frågan om ett enklare godkännande av homeopatiska läkemedel utan att de mer omfattande kraven för godkännande av vanliga läkemedel inte räcker. Detta borde tas upp i riksdagen. Och det skulle vara bra om vetenskapsakademin engagerade sig också i denna fråga.

Och ska vi ha en sjukvård med frihet att välja behandling som inte styrs av läkemedelsindustrins profitbegär utan av vetenskaplig forskning måste även kompletterande metoder ges ekonomiska möjligheter till lika omfattande och grundlig forskning.

Detta kräver en radikal förändring när det gäller samhällets ekonomiska styrning av forskningen. Tills detta kan ske är det viktigt att inte genom krav på med konventionella metoder bevisad effekt, som för godkännande av konventionella läkemedel, praktiskt omöjliggöra fortsatt användande av homeopatiska och antroposofiska läkemedel som det finns en lång beprövad och god erfarenhet av t.ex. på antroposofernas Vidarkliniken. Dessa kompletterande läkemedel bör tillåtas godkännas enligt de möjligheter till förenklat godkännande, som kräver oskadlighetsbedömning, och som EU:s läkemedelsdirektiv 16.2 tillåter.

Text: Jan Pilotti leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, pensionerad f.d. överläkare från Universitetssjukhuset i Örebro med en fil kand i matematik och teoretisk fysik

Relaterat

Report: DNA waves and water (PDF), L. Montagnier,J. Aissa, E. Del Giudice, C. Lavallee, A. Tedeschi, and G. Vitiello


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hej Jan,
  Jag tycker att det är en intressant diskussion men jag är fortfarande skeptisk och förstår inte sambandet mellan sammanflätning (entanglement) och mekanismen bakom homeopatins påstådda verkan.

  Jag ska försöka förklara hur jag tänker och jag håller mig kvar vid experimentet med två separerade partiklar:

  Om två partiklar är sammanflätade kommer ändringar av den ena av partiklarna omedelbart att medföra att egenskaperna för den andra partikeln ändras – oavsett hur långt det är mellan dem – på det sätt jag beskrev i den förra kommentaren. Alltså, om man mäter spinnet hos en av elektronerna kommer den andra elektronen omedelbart att få ett lika stort men motriktat spinn.

  I vissa avseenden kan sammanflätade partiklar anses vara en och samma partikel, eftersom de kvantmekaniskt delar samma tillstånd. Denna sammanflätning bryts så snart som en del i partikelparet mäts.

  Låt oss för ett ögonblick anta att man försöker överföra detta resonemang på homeopatiskt vatten, då kommer en rad frågor att uppstå varav några är följande:

  1. Hur kan den, enligt mitt synsätt, ovetenskapliga potenseringen ge upphov till sammanflätning av kvantpartiklar?
  2. Varför är det just detta vatten som har den egenskapen och inte exempelvis kranvatten eller vatten som skakats slumpmässigt?
  3. Om det nu skulle kunna fungera, hur i hela friden kan en läkare ha haft den blekaste aning om detta för drygt 250 år sedan? Då menar jag inte kvantmekaniken i sig, utan hur en viss “ritual” kunde preparera vattnet så att det vi nu kallar sammanflätning uppstod.
  4. Hur skulle sammanflätning kunna fungera i en flaska “vatten”? Det är ju för det första inte så att denna eventuella sammanflätning finns kvar i vattnet när man skruvar på locket på flaskan och förvarar den i något skåp. Om det homeopatiska vattnet skulle innehålla en hiskelig mängd kvantpartiklar som på något sätt var sammanflätade med något på godtyckligt avstånd så skulle dessa inte vara stabila över tid, eller
  har jag missförstått hur du eller Montagnier resonerar?

  Om det mot förmodan skulle kunna fungera vad är vattnet sammanflätat med? Den utspädda och bortkastade lösningen?

  Om man leker med en tanke som sammanflätning tycker jag att man måste ta den ett steg längre. Det framgår inte av inlägget hur det rent hypotetiskt skulle kunna fungera. Jag tycker fortfarande inte att det är tillräckligt att bara ange kvantmekanisk sammanflätning som möjlig förklaring utan att utveckla sina tankegångar.

  Hoppas du inte tycker att jag är tjatig 🙂

 • [ironi]Tack Jan Pilotti för den sakliga och insiktsfulla kommentaren. Att du undvek att bemöta mina argument och frågetecken i sak, tycker jag verkligen visar att din kritik är värd att tas på allvar.[/ironi]

  Om det nu skulle existera vatten som strålar elektromagnetiskt så lär det vara väldigt, väldigt svagt för aldrig någonsin har jag stött på rent vatten som strålar/stör elektromagnetiskt mät eller hörbart (vid ljudfrekvenser). I alla fall inte på riktigt, på den där planeten och i det här livet.
  I videon fångar man upp elektromagnetisk strålning från det magiska vattnet som är så stark att det tränger igenom i en strålningsmiljö som högst sannolikt är groteskt brusig och skitig. Alla som provat en sådan där telefonavlyssningsspole, vet hur väl den tar upp elektromagnetiskt brum och brus. Helt sanslöst har man inte inneslutet vattnet och telefonavlyssningsspolen i en magnetfältstät bur/låda för att hålla störningarna ute. Otroligt!
  -Tyvärr är arrangemanget som används för att försöka fånga vattnets elektromagnetiska strålning helt enkelt på så låg nivå att det inte går att ta på allvar.

  Än så länge har vi inte mer än den där video-“dokumentären” och div texter där man _påstår_ att man lyckats med något. Mer än så är det väl inte? Och vad är det för data som du säger ger stöd för det som M påstår? Är det något mer än ogranskade påståenden? Är fynden publicerade och granskade av någon annan än de närmast sörjande?

 • Hej Brynolf. Tack för kommentar.
  Exakt vad som ligger bakom entanglement vet vi inte men det har nog att göra med det Bohm beskriver som Unbroken wholeness. Effekten kan som allt annat i kvantmekaniken mätas på partikelnivå men själva effekten har ingen partikelgrund och kan , förvisso som spekulation, men som teoretisk möjlighet verka genom vattnet. Det intressanta är att det genom Montagniers experiment finns data som stödjer att denna effekt som inte bärs av molekyler faktiskt existerar. Förklaringen väntar vi på men att som Vetenskapsakademins dogmatiker fastna i 1800-talets fysik att all växelverkan måste ske via molekyler är närmas löjligt. Och till Roger Jönsson.Om det är så lött att göra om experimentet varför gör då ingen det? Därför de av dogmatiska skäl redan tycks sig veta att denna effekt inte kan finnas och vi är tillbaka till en ovetenskaplig dogmatik som inte står medeltidens kyrka efter.

 • Jag läste precis:

  Aristotle taught that:
  Water is the chief principle of all things. Everything proceeds from it…
  constantly arising and to water everything returns.
  The changes in things are dictated by compression and solidification…

  Det och mer om vatten (tror jag) finns med i en pdf som gavs igår vid en “direktströmning”på tuben:
  https://www.youtube.com/watch?v=oSbInzX-MzI&feature=em-lss

  Länken till pdf:en finns som länk nummer två under videon.

 • Jan Pilotti övertygar inte med sin okritiska hållning. Ta exempelvis följande påstående i inlägget:

  “Detta fenomen, sammanflätning, som alltså inte har med molekyler att göra, utan med en djupare kvantmekanisk effekt, skulle teoretiskt sätt kunna vara en del i en naturvetenskaplig förklaring av homeopati.”

  Alain Aspect har i en serie experiment bevisat en omedelbar växelverkan mellan två partiklar på ett godtyckligt avstånd större än vad ljuset hinner tillryggalägga under detta ögonblick (EPR-paradoxen). Dessa strikta försök gäller alltså för preparerade par av spinnlösa kvantpartiklar (exempelvis fotoner, elektroner) som enligt resultaten tycks vara sammanflätade på något vis. Hur detta skulle kunna utgöra en del av förklaringen till mekanismen bakom homeopati har jag mycket svårt att förstå. Menar man att en av dessa partiklar finns kvar i den skakade och utspädda vätskan, medan den andra partikeln hällts bort under utspädningen?

  Det är en mycket långsökt förklaring enligt mitt sätt att se på det. Hur skulle man kunna styra skakning och utspädning på ett så pass kontrollerat sätt att dessa partikelpar alltid separeras och att det alltid blir samma resultat. Vi pratar inte om små kulor eller liknande som man enkelt kan plocka med, det rör sig om partiklar som samtidigt kan beskrivas som vågor.

  Påståenden som detta i Pilottis inlägg måste utvecklas om de ska bli trovärdiga. Det är ju hur enkelt som helst att bara spekulera fritt om kvantfysik och andra exotiska fenomen. Det är fint med fantasi och ett öppet sinne men det leder ingen vart om man vill hålla en rimlig diskussionsnivå och försöka hitta en förklaring som håller.

  Referenser:
  1. Experimental Realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment: A New Violation of Bell’s Inequalities, A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, Physical Review Letters, Vol. 49, Iss. 2, pp. 91–94 (1982) doi:10.1103/PhysRevLett.49.91

  2. Experimental Test of Bell’s Inequalities Using Time-Varying Analyzers, A. Aspect, J. Dalibard and G. Roger, Physical Review Letters, Vol. 49, Iss. 25, pp. 1804–1807 (1982) doi:10.1103/PhysRevLett.49.1804

  3. Aspect, Alain (2007). “Quantum mechanics: To be or not to be local”. Nature. 446 (7138): 866–867. Bibcode:2007Natur.446..866A. doi:10.1038/446866a. ISSN 0028-0836. PMID 17443174

 • Men hjärnan befinner sig ständigt i ett förstadium till placebo respektive nocebo, det är ingenting vi kan stänga av. Vilket i sig betyder att svarar kroppen på ett preparat (t ex genom placebo) sker en påverkan bortom vår förståelse ner till gennivå.

  Jag lyssnade på ett föredrag av en psykiatriker och läkare som sa att det ungefär har gjorts cirka 2000 olika experiment med placebo och nocebo. Det går nämligen inte att föreställa sig en värld utan dessa mystiska effekter. Tror nog att läkemedelsindustrin känner till detta och vet att de inte vet vad som egentligen är den verksamma samspelt mellan ett visst preparat samt resultat.

  Sedan detta med kontrollgrupper. Var människa är ju unik, vilket betyder att även om du strikt följer det naturvetenskapliga forskningsidealet så är ju varje ny kontrollgrupp en ny uppsättning unika människor som grupp är helt olika mot den gamla kontrollgruppen – i och med att alla unika. Det säger att varje resultat av en viss kontrollgrupp bara något om just den kontrollgruppen.

 • Det är en bra skriven spekulation. Att förklara Homeopati med kvantmekanik är en fantasieggande vision. Skrämmande är de påståenden om ADHD som görs, dålig diagnostik och okända följder av långvarig medicinering med CS.
  Hur olika medicinska traditioner kommer att utvecklas eller avvecklas i en framtida värld beror till syvende och sist på deras förmåga att prestera vad avser diagnos, behandling och resultat.
  Det är inte Vetenskapliga Rådet som skall döma om Homeopatins rimlighet, det är de potentiella patienterna. Staten skall tillhandahålla ett grundläggande utbud av vårdresurser, allt annat borde den enskilda själv finansiera. Ännu bättre är det att skilja vården från staten det gick ju bra att skilja kyrkan från staten.

 • Grejen är att den använda utrustningen är så extremt simpel, i dagens mått lågteknologisk och vanligt förekommande att det vore lätt som en plätt att låta andra verifiera resultaten. Det handlar ju bara om man i ett vetenskapligt kontrollerat försök också kan detektera den där signalen likadant om och om igen och att man låter försöket granskas öppet av sådana med kompetens inom t ex elektronik-området, vilket de själva uppenbarligen saknar.
  Är det en konstig slump(?) att det råkar röra sig om en signal i det hörbara området (där det finns massor av elektromagnetiska störningar från lampor, datorer och annan elektronik) så att man kan använda vanlig standard ljudanalysutrustning för att visa resultatet. Ja, de använder en vanlig ljudanalysmjukvara som finns i var och varannan ljudstudio.
  För den som håller på med känslig elektronik är det rent hårresande att se att de inte har skärmat av mätområdet överhuvud taget, i en miljö full med magnetfältstrålande lysrör, datorer och annat skräp. I en demonstrationsvideo så använder de en billig telefonavlyssningsspole med sugpropp, sådana som man kunde köpa billigt på Clas Ohlson förr. -Mer primitivt kan det inte bli och alla som provat en sådan vet hur mycket brum, brus och skit man får på köpet med en sådan när man försöker avlyssna eller spela in telefonsamtal. Jag är övertygad om att det är nonsens de lyckas vaska ut och att man håller att vaska på tills man räkar få de resultat man vill ha (slump) och att man stannar där. Alltså brott mot allt som vetenskap står för. Gör om, gör rätt, låt oberoende och kunniga granska och övervaka. Får man samma resultat då, ja då finns anledning att tro på det.
  Signalen som vattnet sägs sända ut, har plockats upp och gjorts till en datorfil (den som de visar grafer ifrån) kommer att vara hörbar för mänskliga örat. Bara en sådan sak. Skicka ut magiskt vatten, skärmbox och spolar till vilken ljudstudio som helst, låt dem lyssna och om det låter likadant och om spektrumanalysen (mjukvara som finns i stort sett i varenda liten studio) ser lika dan ut. Jämför med kranvatten. Superenkelt, om man vill dvs…
  Om dom vill så kan det enkelt verifieras och granskas öppet, till nästan ingen kostnad alls. Upp till bevis!
  Det hade varit kul om man kunde få köpa ett par centiliter magiskt vatten och provlyssna själv!
  Varifrån kommer förresten den utstrålade energin och hur länge varar den?

 • Hej Roger!
  Det är naturligtvis viktigt att flera gör experimentet . Det är fritt fram för var och en som har den nödvändiga utrustningen att göra om experimentet men de är så fast i sin förutfattade mening så det tycker inte ens de behöver likt katolska kyrkan som vägrade titta i Gallielies teleskop där bilderna på Jupiters månar visade att det inte snurrade runt Jorden vilket kyrkan hävdade..

 • “…sända ut lågfrekvent (1000 -3000 Hz) elektromagnetisk strålning.”
  Äntligen något mätbart i ämnet! -Har man låtit någon annan oberoende mäta och bekräfta att den
  elektromagnetiska strålningen ens existerar? Om inte varför, kan den något lite kritiskt undra… Tills dess. Nej, detta tror jag inte på.

 • Analysera den danske filosofen Martinus världsbild så får man helt nya infallsvinklar på varför homeopati och “fri kraft” inom kort får sin vetenskapliga i detta ords egentliga bemärkelse. Intresserad? Sänder gärna några analyser, se nedan!

 • Siv

  75 % av all medicinbehandling sker med örtbehandling och liknande traditionella metoder säger WHO.
  Och det är säkert sant men det är ju inte samma sak som att alla dessa behandlingar leder till bot !

  Vi kan ju lika gärna säga att 50 % av jordens befolkning bor i hus som saknar glasfönster och värme eller a/c-anläggning. Det är också sant.

  Att de otroliga mängder människor som är fattiga inte kan köpa våra mediciner eller vårdas på fina sjukhus är inget bevis för att ex.v. Homeopati fungerar.

  Jag är övertygad om att Homeopati, Akupunktur m.m. har verkan på åtskilliga sjukdomstillstånd, men får jag välja själv så föredrar jag Svensk skolmedicin.

  Homeopati uppfanns förr knappt 150 år sedan av en man som förskräcktes av det oerhörda kvacksalveriet som försiggick vid den här tiden. En typisk kur kunde vara hundlort i ögat mot ögoninfektion (!), att patienten blev bra efter att ha tvättat sig och intagit ett Homeopatiskt preparat säger sig självt.

  Akupunktur kommer framförallt för tiden efter Mao,s revolution. Landet var utfattigt och sjukhus och modern vård fanns inte ens i fantasin. Man letade då fram akupunktur ur gömmorna och utnämnde den till alltings bot som nyutbildade ( billiga ) barfotaläkare kunde utöva.
  Dock har de påståenden om öppna operationer med endast akup. som bedövning varit en lögn. Man ” stödde ” akup. med bland annat morfin…………………

  Så ja, många människor kan ha fel men man behöver inte påpeka det för dem.

  MVH

  En engagerad privatperson

 • @ B Peratt

  Den etablerade läkarvetenskapens inställning till placebo lämnar mer frågor
  än svar för mig.
  Hur vet man att det inte är pl.-effekten som är den verkande i de mediciner
  som man jämför desamma med ?

  Dess tro på pl.- effekten innebär ju att man oxå tillskriver människan förmåga
  till självläkning. Det räcker med att du har en positiv inställning till
  “kuren” och/eller “kureraren” för att bot ska vara möjlig. Det är väl närmast att
  betrakta som hokus-pokus med deras traditionella synsätt ?

  F.ö. undrar jag om du kan förklara lite närmare vad du eg. menar med att du
  är “skeptiker” ?

 • Ambitiös och insiktsfull analys! Precis vad som behövs för att kunna belysa relevansen och värdet av en komplex medicinsk ansats som denna – tack!
  Klas Cederwall

 • Tack Jan Pilotti!

  Vetenskapsakademien i Sverige må vara hur kunglig om helst, men rätt har dessa professorer likväl inte.

  WHO har kommit fram till att ca 75 procent av all behandling i världen utgörs av medel som inte är gängse inom medicinen och då framförallt örtterapier. Vidare har WHO slagit fast att homeopatin är det näst mest använda terapeutiska systemet i världen och är främst etablerad i Tyskland,
  Frankrike och England. Ska vi i Sverige isolera oss helt betr alternativa metoder för hälsa?

  Förutom nobelpristagaren och forskaren Luc Montagnier har Brian D Josephson, brittisk nobelpristagare i fysik 1973 samt den franske läkaren och medicinske forskaren Jacques Benveniste (1935-2004) tagit till sig homeopatin som en verksam terapimetod.

  Homeopatin har dock sina begränsningar. Den är förvisso vetenskapligt utredd, men värdet av homeopatin går inte att bekräfta med gängse medicinska metoder, eftersom dessa är för trubbiga och anpassade enbart till kemiska substanser.

  Luc Montagnier är klart intressant. Bland annat ser han den ortomolekylära/nutritionala/närings- medicinen som en möjlig lösning. “Water is key”, hävdar Montagnier. Hela hans resonemang bekräftar för övrigt riktigheten av de terapier som Erik Enby har administrerat i många år.

  Miljoner och åter miljoner människor världen över använder homeopati och andra former av KAM.
  Kan så många människor ha fel?

  Läs mer om homeopati i 2000-Talets Vetenskap Nr 5/2013 och Nr 5/2015.
  Besök vår hemsida http://www.2000tv.se!

  Vänliga hälsningar

  Siv Wernborg
  (styrelseledamot i föreningen SARA)

 • Jag likställer inte homeopati med andlighet, utan de etablerades reaktion på abstrakt konst på mitten av 1800-talet och homeopati från1900-talet. Det verkar vara samma omognad.

 • Jag tänker på en fantastisk konstnär, Hilma af Klint jag såg på antikrundan ikväll. Hon fick en andlig intention att börja måla på ett nytt sätt, abstraktion. Hon var den första som gjorde abstrakt konst innan det ens fanns en benämning på det. Hon ville inte att hennes nya konst skulle visas förrän 20 år efter hennes död. Hon förstod att folk inte var mogna för det. Ungefär som med homeopatin tänkte jag? Folk är inte mogna för det? Abstrakt konst har väl också en del motstånd fortfarande? Hilma af Klint gjorde fantastiska målningar även innan hennes abstrakta verk. Ja tyvärr försöker man ofta bortförklara lyckade behandlingar av homeopati med klyschor, som blir absurt komiska.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hilma_af_Klint

 • Hur märkligt det än låter, så tycks det fungera. Och med tanke på skeptiker, till vilka jag hör, så finner jag ibland så korkade invändningar att jag måste betrakta somliga av dessa invändningar som rappakalja. En kirurg avfärdade framgångsrik behandling av en häst med homeopatiskt läkemedel som placebo. Jodå -“hästen hade (enligt kirurgen) sådant förtroende för den som gav homeopatisk medicin att den blev frisk. Jag tvingades stävja ett skrattanfall och undrade, tyst för mig själv, med vilken hjärnhalva kirurgen kommit till denna slutsats.

 • Utmärkt saklig och kunnig artikel, vilket man sällan kan säga om skolmedicinens officiella företrädare, som oftast är fast i en trångt dogmatisk tvångströja, som hindrar eller förbjuder dem att se och uppskatta betydelsen av vad jag brukar kalla “den osynliga verkligheten”, som bl.a. omfattar elektronik, informationsfält av elektromagnetiska frekvenser, och resonans mellan dem. Skolmedicinen arbetar av ekonomiska skäl fortfarande strikt enligt ett paradigm som blev obsolet för mer än hundra år sedan.

 • Gläder mig varje gång jag läser om människor från sjukvårdsetablissemanget som uttalar sig kritiskt, och som försöker bringa lite klarhet i vad vi egentligen vet, och var vi har mer att utforska utan att vi ska forska med vinstintresse som kriterium.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *