Osher Centrum på Karolinska – Miljonrullning till ingen nytta – En summering

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 februari 2016
- NewsVoice redaktion
Ingemar Ljungqvist - Foto: Anna Böhlmark

Ingemar LjungqvistMacchiarini affären på Karolinska har nu lett till att en tremannagrupp fått i uppdrag att utreda händelseförloppet som ledde fram till den omskrivna katastrofen med konstgjorda luftstrupar, men det finns en bakomliggande faktor som inte får förtigas. Hela den omsvängning av Karolinska Institutet som pågått under flera år – bäst beskriven inifrån av Johan Thyberg, borde granskas. I den anda som utvecklats på arbetsplatsen finns därför starka inslag av nepotism, där man från toppen använder sig av rädslan för att få följsamhet hos de med lägre befattning.

Omvänt att de hårdföra, de med medial stark framtoning hyllas och lyfts fram. Tar utredningen hänsyn till detta kan det ske en djupgående förändring till ett sundare hälsoklimat.

Nöjer man sig med att peka ut rektor Hamsten med medkumpaner och ersätta dessa med tidigare kandidater till rektorsposten är det risk för att hela verksamheten vid Karolinska Institutet går från askan in i elden. Om tex tredjekandidaten vid förra rektorsbytet Martin Ingvar blir ersättningsalternativet är eldfaran uppenbar, då karln har uppenbara svårigheter att läsa innantill i statuter.

De enda svenska media som på olika sätt granskat Osher Centrum på Karolinska är det webbaserade NewsVoice.se och papperstidningen 2000-Talets Vetenskap. Här är den artikel som 2000-Talets Vetenskap publicerade 2014 i sin slutrevision av Oshercentrat. Den föregicks av två tidigare reportage med start 2006 respektive 2010.

Inledning: Ingemar Ljungqvist | Foto: Anna Böhlmark


Oshercentrum – Miljonrullning till ingen nytta

Ett försök till slutsummering om Oshercentrets utveckling

Vi har under flera år följt Oshercentrets utveckling här i 2000-Talets Vetenskap. Det har inte varit lätt eftersom de ansvariga inte varit särskilt villiga att svara på våra frågor. Denna sammanfattning av Oshercentrets historia tror vi därför är både nödvändig och viktig för framtiden. Den gör det lättare att förstå varför det blir som det blir.

Text: Ingemar Ljungqvist,  2000-Talets Vetenskap, nr 1, 2014

Nu är tiden ute för den donation som makarna Barbro och Bernard Osher gav till Karolinska Institutet för att de skulle skapa ett centrum för vetenskaplig forskning runt de olika alternativa metoder och medel som florerar i medicinens värld. Donationen var på 43 miljoner kronor (5,5 miljoner US dollar) och offentliggjordes 2005. Året därpå 2006 var det högtidlig invigning av Karolinskas Oshercentrum.

2000-Talets Vetenskap var där, men själva invigningsfesten andades lite av förvirring. Den präglades av okunskap om vad alternativen verkligen var. De som kunde sina saker i Sverige stod en bit ifrån ledningen på Karolinska och var inte kontaktade.

Redan i starten hade vi farhågor över hur donationen skulle komma att förval tas. Det framgår tydligt om man läser vår artikel från invigningen i nr 1/2006. Men med rätt ledning kanske denna generösa donation komma till nytta för alternativen.

En ledande professor skulle strax utses, en person som skulle leda verksamhetenunder de sex år som donationen skulle vara. Efter fyra års verksamhet gjorde vi ett nedslag och granskade verksamheten på Osher. Det var många vackra ord och stora pengar som hade förbrukats, men vi gjorde granskningen utifrån donatorernas avsikter.

Avtal i sex punkter

I avtalet mellan Karolinska Institutet och Makarna Osher fanns sex klara punkter:

 1. I punkt 1 ska familjen Osher bidra med 5,5 miljoner dollar under en 6-års period och sedan ska Karolinska förlänga det till en verksamhet som ska pågå under tio år, dvs fyra års förlängning, och då Karolinska tillsätter ungefär lika mycket av egna medel.
 2. I punkt 2 avhandlas hur de 5,5 miljonerna ska delas ut med en årlig redovisning om hur projektet utvecklas.
 3. Här sägs att namnet ska vara Osher Centrum för integrativ medicin.
 4. Denna punkt avhandlar innehållet i verksamheten. Donatorernas förhoppning är att man ska förändra den medicinska praxisen genom att bygga broar mellan konventionell skolmedicin och alternativmedicinen. Detta förutsätts ske genom ett tre-stegsprogram enligt följande:

a. Att man gör en undersökning av alternativen såväl ur deras hälsoaspekter som ur ett kostnadeffektivitets-perspektiv.

b. Att man undervisar medicinstuderande, hälsoarbetare och allmänhet om effektiviteten hos dessa metoder. C). Att man tillskapar en ny modell för patientomhändertagande som tar fasta på att man ska läka hela människan.

5. Här fastslås att de donerade medlen enbart ska användas inom Osher Centrum.

6. I den avslutande punkten i avtalet ser man fram emot att Osher Centrum på Karolinska skapar sig en egen profil gentemot övriga aktiviteter på Karolinska. Avtalet uttrycker en önskan om ett utvecklat samarbete mellan Oshercentren på Karolinska, Harvard och i San Francisco. Avtalet var undertecknat av Harriet Wahlgren, dåvarande rektor på Karolinska Institutet och B S Osher för Osher Foundation.

“I det perspektivet blir självfallet alternativmedicinen en bromskloss, eftersom den i princip är omöjlig att patentera.”

Okunskap och ovilja

Martin Ingvar och Mats Lekander i SvDFör fyra år sedan [2010] undersökte vi hur långt man hade kommit med avseende på
avtalets punkt 4.

Vi kontaktade centrets operativa ledning, professor Martin Ingvar och biträdande Mats Lekander. Redogörelsen publicerades i 2000-Talets Vetenskap nr 3/2010. Våra frågor gick ut på vilka populära alternativa metoder i Sverige som man hade undersökt med den akademiska modellen. Svaren var nedslående. De röjde en okunskap om alternativen per se och en ovilja att
närma sig en förståelse.

Man ville inte inhämta den nationella kunskap som fanns inom de olika disciplinerna. Efter halva perioden hade således ytterst lite, om ens något, av donationspengarna gått till det som stipulerades i punkt 4. De avslutande två åren kunde kanske visa på en bättring? Enligt överenskommelsens punkt 4 B fanns det fortfarande tid att utvärdera vilka alternativa
metoder som var bäst och mest kostnadseffektiva och som därmed kunde integreras i den offentliga vården.

Vi ringde helt enkelt upp Martin Ingvar och frågade rakt ut vilka de två-tre bästa alternativa metoderna var.

“Man kan inte ställa frågan så. Ni har fel. Uppdraget var ett annat.”

Med “Ni” avser Martin Ingvar även Torbjörn Sassersson, som hade gjort en motsvarande revision av Osher Centrum för NewsVoice.

Hade vi läst fel?

Lite smått självkritiska gick vi tillbaka till avtalet mellan Karolinska Institutet och Osher och läser innantill en gång till.

Vi citerar ordagrant:

“It is assumed that the Osher Center will undertake a three-fold program of researching the outcomes and cost-effectiveness of complementary and alternative healing practices; educating medical students, health professionals and the public on the effectiveness of these practices; and creating a new patient model for patient care that emphazises the healing of the whole person.”

Vi upprepar alltså frågan, med tillägget att man kanske har svårt med läsförståelsen. Nu blir svaret än mer undanglidande. Man har visst närmat sig alternativen och undersökt placebo- och nocebo effekterna. På så sätt har man hjälpt alternativen och dess kunder när dessa mår bättre på grund av denna placeboeffekt.

Vi är inte nöjda med svaret. Det är som att jag skulle be någon att köpa en bil med vissa prestanda och sedan kommer mitt ombud tillbaka med en gisten eka, medan huvuddelen av pengarna för ändamålet har spenderats på något annat.

KI:s pressavdelning svarar

Kanske svaret på våra frågor måste sökas någon annanstans? Vi går igenom ansökningarna till tjänsten som professor och ledare för verksamheten. Uppdraget gick till Martin Ingvar. Han redovisade ett CV med utmärkta akademiska meriter. Däremot var hans kunskaper och erfarenheter om alternativmedicin nästintill blank. De flesta av hans medtävlare kunde uppvisa avsevärda kunskaper om alternativen men ytterst få hade en tidigare anknytning till Karolinska. Ytterst ansvarig för att Martin Ingvar fick jobbet, trots avsaknaden av fackkunskap på det område som skulle undersökas, var rektor Harriet Wallberg.

När vi per telefon ställer motsvarande frågor till Harriet Wallberg, vill hon inte svara direkt. Hon vill ta frågorna per mail via Karolinskas pressavdelning. Omsider får vi svar från pressansvarige, som först kontaktat sina chefer.

Svaret lyder:

“Osher centrum har under verksamhetstiden presterat 150 olika studier, huvudsakligen för att förstå bakomliggande mekanismer. Bara ett fåtal effektivitetstudier har utförts, till exempel inom akupunktur. Resultaten av dessa ger ingen anledning till rekommendationer att införliva den ytterligare inom offentlig vård.”

När det gäller punkt C som gäller att man ska patienten som en hel och odelbar människa svarar man:

“Det är vetenskapligt svårt att använda begreppet helhetssyn.”

Karolinska Development

Det finns sannolikt fler bakomliggande förklaring till Karolinskas inställning till alternativen. I nr 1/2010 recenserade vi Johan Thybergs bok Forskning till salu – En granskning av Karolinska Institutets dolda agenda. I boken berättar Thyberg, som under många år arbetat på Karolinska, om den kommersialisering av verksamheten som skett de senaste 10–15. Det gäller för professorerna att parallellt med forskning styra in den mot snäva patenterbara områden, samtidigt som man avknoppar bolag och stiftelser, med avsikt att göra stora pengar. Thyberg menar att verksamheten i huvudsak pågick i det fördolda.

Vi som sitter på en redaktion får emellertid varje vecka glättade pressmeddelanden från Karolinska Development, den överordnade styrgruppen för den nya agendan. I dessa pressmeddelanden framgår vad som är det främsta målet för den nya tidens professorer. Det gäller att tjäna pengar, stora pengar, både åt sig själva och åt Karolinska.

I det perspektivet blir självfallet alternativmedicinen en bromskloss, eftersom den i princip är omöjlig att patentera. Den skulle däremot kunna vara livsfarlig för de ekonomiska flödena, eftersom det är betydligt lönsammare om en diabetespatient äter dyra receptbelagda mediner, än om samma patient åt sig frisk med lågkolhydratkost.

Naturenliga och enkla metoder är ett hot mot till exempel diabetesindustrin. Karolinska Development förutsätter sjuka människor som bas för sin verksamhet. Friska människor – till och med hela sådana – är ointressanta.

Text: Ingemar Ljungqvist


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Nu dras en artikel in som producerats av Osher centrum. Den handlade om fuskakupunktur…

  RETRACTED

  “At the request of the authors, this article has been retracted. The ethical approval number given in the article and the proceedings related to the approval were incorrect.”

  Research Article: The Effects of Positive or Neutral Communication during Acupuncture for Relaxing Effects: A Sham-Controlled Randomized Trial

  https://www.hindawi.com/journals/ecam/2016/3925878/

 • Jag har redan börjat mail-bomba regeringskansliet och kommer att göra det med denna artikel också samt be dem även läsa alla kommentarer!

 • En utförlig och tydliggörande artikel av Ingemar Ljungqvist. Tack för den. Många bra kommentarer också. Newsvoice är den Internettidning som idag lyser ensamt starkt på mediahimlen.

 • Har själv arbetat som läkare i mer än 50 år och har på så sätt kunna följa KI:s gradvisa förfall. Forskningsresultat försvinner helt godtyckligt, mobbing förekommer för att inte tala om Osherfonderna och transplantationer av luftstrupar – sanslöst! KI tilldrar sig nu internationellt intresse och det förvånar mig inte. Jag har idag skrivit ett brev till forskningminister Helene Hellmark Knutsson till den verkan det hava kan och där är mitt önskemål även separat utredning av Prof. Martin Ingvar.
  Ju fler brev hon får desto bättre.

 • @Pia, Bo och Newsvoice,
  Vid vår undersökning försökte vi förgäves få kontakt med Barbro Osher på konsulatet i San Francisco. Hon kunde ju tidigt , åtminstone försöka styra upp verksamheten – eller begära tillbaka medlen.
  Före Osher centrum kunde Barbro Osher generöst dela ut medel till alternativa former, bl.a möjliggjorde hon för lymfterapeuter att de kunde resa ut och delta vid internationella möten. Efter Oshercentrum kom till ändrade hon sina statuter för sådana bidrag, åt det byråkratiska hållet, så att det blev svårare, speciellt för små föreningar att få medel. Den ursprungliga viljan hos Barbro Osher var det absolut inget fel på och likadant var de två Oshercentrum som finns i USA garanter för att det görs undersökningar och faktainsamlade på populära alternativmetoder.
  Däremot är det väl ganska mänskligt att har man blivit dekorerad med doktorshatt och mättad med Nobelmiddagar, så sätter man inte dit givaren för försnillning. Men man skäms nog en hel del.
  Men här skulle faktiskt makarna Osher kunna spela en helt avgörande roll för att en Fågel Fenix växer upp på Karolinska – genom att nu sätta ner foten.
  Inte minst då jag i januari- februari fått reda på att inte mindre tre stiftelser – separat – är på väg att bildas för att främja forskning-tillämpning av alternativmetoder , I ett nafs skulle dessa få flygkraft och likt en Fågel Fenix lyfta över det sargade Karolinska. Så istället för att smått håna Barbro Osher så tycker jag vi ska försöka få med henne på en flygfärd mot framtiden.
  Gåsapågen Martin Ingvar får stå kvar förkrympt bland rävarna i Djupadals raviner. (Det sista hämtat ur Selma Lagerlöf)
  Ingemar Ljungqvist, chefred 2000-Talets Vetenskap

 • Ja, man kan undra Pia.

  Karolinska (KI) ger Barbro Osher hederstiteln professor för insatser inom integrativ medicin

  “KI som gav Barbro Osher titeln hedersdoktor fick i augusti 2014 även hederstiteln ”Professors namn” efter beslut av regeringen.”

  “I år har även regeringen givit titeln honorär generalkonsul till Barbro Osher vid Sveriges generalkonsulat i San Fransisco och år 2010 medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet.”

  Jag föreslår att KI ger Barbro en ny professors- eller doktorshatt per år under förutsättning att hon har på sig alla hattarna samtidigt vid varje ny utnämning.

 • Paret Barbro och Bernard Osher utsågs till medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet. Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Francisco samt ordförande i Pro Suecia Foundation och Bernard Osher Foundation, en stiftelse grundad av filantropen Bernard Osher.
  http://ki.se/nyheter/nya-hedersdoktorer-vid-karolinska-institutet-2010

  De lär bli bjudna på Nobelmiddagen med mera… Så de vill väl inte gnälla över spilld mjölk…
  De finns med bland Nobelgästerna 2013, http://www.kungahuset.se/—Lista.pdf
  Det kanske är värt dessa miljoner…

 • Tror att makarna Osher förstod nog inte att de gav makten över donationen till räven som vaktade hönshuset, de var godtrogna därför att Karolinska hade ju gott rykte då, Nobelpris och så.

  God Bless

 • Vilken skojare, tycker Martin Ingvar påminner om Sickan i Jönssonligan, han hade tydligen en plan uträknad i minsta detalj han också…

  De till och med ser likadana ut: LOL

 • Intressanta kommentarer! Jag var själv på plats när Osherinstitutet invigdes på KI med buller och bång och skrev om invigningen i 2000-Talets Vetenskap nr 1/2006. De farhågor jag redovisade i artikeln visade sig komma att besannas. Med råge.
  Här är en länk till tidningen. Artikel finns att läsa på sidan 21.

  http://www.2000taletsvetenskap.nu/gammalt/2000V1-06.pdf

  Bästa hälsningar
  Bo Zackrisson
  redaktör
  2000-Talets Vetenskap

 • Ni är JÄTTEFRÄCKA som kritiserar professor Martin Ingvar!!! Asså, fattar ni inte han är PROFESSOR????? Å blir kanske JÄTTELESSEN……

 • Tack för ännu en belysande artikel om en av skandalerna på KI. Hur många det egentligen handlar om återstår att se.

  Och tänk vilken skillnad det varit om Dr Enby fått posten på Osher Centrum ..som Martin Ingvar så totalt körde i botten – allt schabblades bort!! 🙁

 • Artikel i SvD avslöjar Martin Ingvar rent ut: ”Vår centrala hållning är inte att vi bedriver alternativmedicinsk forskning”!!!

  De avslöjar att de inte alls tänkt forska på alternativmedicin och hade överhuvudtaget inga planer på att samarbeta med alternativterapeuter. Detta står att läsa i SvD den 22 oktober 2008.

  SvD skriver ”Professor Martin Ingvar leder verksamheten. Så många kliniska ­studier av healers förmågor och hompeopatins magiska kraft lär det inte bli. Desto fler om sambanden mellan hjärna och kropp”

  Här nedan ytterligare några citat från SvD
  SvD: ”Hur ser den svenska forskningen om alternativmedicin ut?”
  Svar: ”Vår centrala hållning är inte att vi bedriver alternativmedicinsk forskning, säger Martin Ingvar”.

  SvD: ”Ni har inte mycket samarbete med alternativmedicinarna?”
  Svar: ”Nej, vi måste jobba med människor som har samma vetenskapliga grundsyn. Vi ska driva kunskapsutvecklingen framåt, inte vara en forskarskola”.

  Varför sökte du tjänsten som ­föreståndare för Osher centrum?
  Svar: Det fantastiska med en donation är att vi har en säkrad finansiering åtminstone ett par år och kan göra en del högriskstudier som vi annars inte hade vågat. Och jag är här därför att jag i många år har jobbat med subjektiv smärtupplevelse och sambandet med hjärnans fysiologi.

  Med andra ord: Tanken var från första stund att förskingra Osher-pengarna och lägga dem på annat än alternativmedicinsk forskning. Martin Ingvar tyckte det var fantastiskt, för nu kunde de utföra högriskstudier som de annars inte hade vågat; som till exempel att forska på sambandet mellan smärta och hjärna.
  Källa SvD: http://www.svd.se/svenska-forskare-soker-medicinska-alternativ

  ….och tänk vilken skillnad det hade blivit om Erik Enby hade fått professortjänst på Oshercentrum.

 • Tack för tipset Pia! Det ska jag göra.

  Ja, Osher centrum är ett sorgligt kapitel med “försnillade” pengar.
  Det hade sett helt annorlunda ut i dag om Erik Enby hade fått professuren.
  Sent ska KI vakna, men bättre sent än aldrig.
  Vi får göra som loppan, leva på hoppet!

 • Det var intressant Siv, jag visste inte att Erik hade sökt tjänsten som professur på Osher centrum. Wow, vilken helt annan utveckling det skulle ha fått.
  Ett litet tips Siv, skriv detta till forskningsministern m.fl. Jag tror tyvärr inte att de läser NewsVoice.
  🙁

 • Skolmedicinens tillkortakommanden är allmänt kända sedan många år tillbaka. Exempel härpå är att man inom skolmedicinen inte handskas tillfredsställande med kroniska sjukdomstillstånd. Fortsätt att avslöja Karolinska och vart våra skattepengar går!
  Flera hundar är begravda. Ett är säkert: det som göms i snö kommer upp i tö. Det brister inte bara i ledningen på KI utan det viktigaste av allt är synen på sjukdomar, själva sjukdomsbegreppet
  (allt är infektioner).

  Pröva nya metoder för att återupprätta förtroendet för svensk forskning. Kontakta läkaren Erik Enby som har en egen syn på de bakomliggande sjukdomsprocesserna, så kan forskningen äntligen gå åt rätt håll. Denne läkare har stått rak som en fura under alla år trots ständiga förföljelser från det medicinska etablissemanget och journalistkåren.

  Nästan allt som dr Enby har mikroskoperat fram finns dokumenterat på http://www.enby.se. Se filmen om bröstcancer på abstrakt 6 “video på vital cancersubstans”. Han har i snart 40 år mikroskoperat kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka och funnit att det i bådadera föreligger en mer eller mindre massiv och för läkarna okänd mikrobiologisk växt. Hans projekt godkändes av den etiska kommittén vid Göteborgs universitet 1983.

  Erik Enby sökte tjänsten som professor på Osher centrum 2006, men av allt att döma var denna professur vikt åt Martin Ingvar. Dr Enby blev förbigången och så gick det som det gick med Osher centrum. En skandal utan dess like att inte ta tillvara Enbys unika kunskaper!

  Trovärdigheten för svensk forskning har skadats. Anlita dr Erik Enby som extern utredare!
  Ta chansen och tänk om på Karolinska!

 • Högmod går före fall…såg dokumentären om Macchiarini som jag först trodde var en deckare men insåg sen det var verklighet och med ledningens Stora stöd tillika. Det är bara att hoppas att det blir en Objektiv utredning…sen när jag läser om donationen på 43 milj kr till Osher Centrum och hur de har förfarit så blir jag inte förvånad…NewsVoice och 2000-Talets Vetenskap har att göra för att nå ut i mediabruset…Tack för Era insatser❤️

 • Stort tack till 2000-Talets Vetenskap med Ingemar Ljungqvist och till NewsVoice med Torbjörn Sassersson – ni är verkligen fantastiska!

  Hela Osher-skandalen, KI:s koppling till VoF, m.m., m.m., m.m., är alla ytterligare allvarliga tecken på att mycket inte alls står rätt till.

  Att utse en person som offentligt – gång på gång – lustfyllt hade avrättat alternativa metoder var ett monumentalt skott i skrovet på det stolta Osher-fartyget, redan på fartygsbädden. Det kunde därefter bara taga en väg. Nedåt.

  Någon “integrativ medicin”, “broar mellan konventionell skolmedicin och alternativmedicinen”, “undervisning av medicinstuderande, hälsoarbetare och allmänhet om effektiviteten hos dessa metoder”, “tillskapandet av en ny modell för patientomhändertagande som tar fasta på att man ska läka hela människan”, samt ett “utvecklat samarbete mellan Oshercentren på Karolinska, Harvard och i San Francisco” har åtminstone inte jag sett röken av. Har någon?

  Och de vetenskapliga publikationer som sett dagens ljus har ju istället använts för att ‘bevisa” att de alternativa metoderna endast handlar om placeboeffekter. Var det verkligen det som Barbro & Bernard Osher avsåg med sin donation?

  Med många vänliga hälsningar
  Olle Johansson
  Institutionen för Neurovetenskap
  Karolinska Institutet
  Stockholm

 • Bra om KI kollapsar. Men forskningsfusket är inte begränsat till KI – det bedrivs i hela medicin- och forskningsvärlden. Du som är läkare inom skolmedicinen bör förstå hur hela cirkusen fungerar och varför du skriver ut mediciner istället för kosttillskott. Dessa tre böcker förklarar det hela ganska bra:

  http://2000tv.se/webshop/index.php?route=product/product&product_id=145
  http://2000tv.se/webshop/index.php?route=product/product&product_id=72&search=forsknings
  http://2000tv.se/webshop/index.php?route=product/product&product_id=133

 • KI:s rykte är i kraftigt dalande av naturliga skäl. För min del skulle jag gärna se en granskning av professor Martin Ingvars förehavanden de senaste åren.

 • Tack 2000-Talets Vetenskap med Ingemar Ljungqvist och NewsVoice med Torbjörn Sassersson för att ni fortsätter röra upp i denna vetenskapliga skandal på Karolinska, så att inte locket fortsätter att läggas på med hjälp av lögner och bortförklaringar. Just nu är det ju också det perfekta ögonblicket att gräva upp dessa begravda hundar – när KI står i centrum för kritisk granskning och därmed är känsligt för ytterligare avslöjanden. Forskningens kommersialisering och det naturveteskapliga tunnelseendet som hindrar en helhetssyn på människan måste kritiskt granskas på djupet. Jag vill passa på och rekommendera Johan Thybergs avslöjande bok om Forskning till salu.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *