Nackskadade: Försäkringskassan hindrar drabbade från att få vård i utlandet

publicerad 26 mars 2016
- Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö

Bo SonnsjöNackskadeförbundet trodde att Uppdrag Granskning (UG) skulle få politiker och massmedia att informera om de allvarliga problem som patienterna möter, men UG valde att ställa sig på försäkringsbranschens sida. Än idag vägrar Försäkringskassan acceptera att drabbade – med ersättning – får bättre vård i utlandet.  Svensk sjukvård anser istället att fysiskt nackskadade lider av psykiska problem.

Text: Bo Sonnsjö, MD, PhD, Lund, vice ordförande i Nackskadeförbundet

Sedan UG:s Janne Josefsson och hans ständiga följeslagarinna erhållit stora mängder med korrekt information – om hur illa det egentligen såg ut i Sverige – ett land med internationellt gott rykte att verkligen ta hand om sina medborgare – kom till sist det utlovade programmet!

Besvikelsen var total. Det som presenterades hade praktiskt taget ingenting med allt som UG hade erhållit i form av texter, bilder och patienternas berättelser om att de inte kunnat få sina diagnoser fastställda med metoderna, vilka användes i svenska landsting!

Istället presenterades Whiplashkommissionens Rapport, försäkringsbranschens egna tänkta framtida hantering av drabbades alla skador. Den hade en handplockad grupp av läkare skrivit ihop. Närmare kontroll av vilka internationellt publicerade vetenskapliga artiklar den utvalda gruppen hade presterat visade att ingen av utvalda ”specialisterna” kunde återfinnas ipå PubMed.

Kontroll med en av de utvalda, en rehabiliteringsprofessor, bekräftade att Nackskadeförbundets konstaterande tyvärr var korrekt! Att utvalda doktorer inte kunde anses uppfylla kraven på att vara experter. Att vara professor i neurologi eller radiologi innebar inte automatiskt att expertis verkligen förelåg.

På Nackskadeförbundets hemsida finns aktuell tabell.

När Nackskadeförbundet påtalade att UG inte genomfört den oberoende granskning som utlovats erhölls genast löftet om att ett reviderat program med det snaraste skulle bli presenterat.

Trots att nu flera år har gått sedan det löftet avgavs – har ännu inte en reviderad repris presenterats på någon av SVT:s olika kanaler.

Samtidigt har tyvärr svårt nackskadade ännu inte fått önskad vård i den svenska landstingsvården, utan fortsatt tvingas söka sig till den i EU/EES-områdets befintliga och utlovade gränsöverskridande vård, som även skulle gälla för alla svenska medborgare, men som Försäkringskassan fortsatt brukar vägra att ersätta drabbade för.

Att samma svårt skadade medborgare fortsatt förlorar sina processer mot sina egna försäkringsbolag kan de vilka som kontrollerar hur medicinskt okunniga domare dömer – inse att fortfarande blir livsfarligt skadedrabbade förlorare – med hänvisning till att försäkringsbranschens välbetalda försäkringsläkare inte erkänner att faktiska skador föreligger – när skadedrabbade utanför Sveriges gränser både konstateras ha skador och få dem korrekt behandlade, varefter årslånga besvär momentant upphör.

Kanske grävande journalistgruppen Kaliber skulle ges förtroendet att finna ut – hur det kom sig att UG så totalt hade misslyckats. Den gruppen avslöjade förra året vad som pågår hos Trafikskadenämnden och hos vissa försäkringsbolag med hjälp av t ex professor Hans Link.

Text: Bo Sonnsjö, MD, PhD, Lund, vice ordförande i Nackskadeförbundet


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Är det rimligt att försäkringsläkares agerande i domstol får styra rättssäkerheten, när domare utan medicinsk kunskap skall avgöra ersättningsprocesser!

  Måste rå kalkylerad taktik bli skillnaden mellan att få ersättning eller ej, efter att svår olycka hänt? Tänkvärda tankar efter att ha sett hur försäkringsläkare agerat under pågående domstolsprocess!

  Den som sett schackmästare förflytta sina pjäser på ett oförutsätt vis för att vinna, torde känna igen hur försäkringsläkare agerar för att få medicinskt okunniga domare att “trilla i fällor av skilda slag” – för att i slutändan få dem att felaktigt döma till branschens fördel !

  För att vinna skickar “branschen” ständigt fram samma “gäng” professorer och docenter. Dessa vet att svensk domarkåren saknar nödvändig medicinsk kunskap! Den dömer – som den nästan alltid gjort! – Till fördel för branschen!

  Förmodligen har samma jurister, vilka hjälpt branschen formulera dess regelverk, även utformat den svenska lagstiftning som gäller vid aktuella processer. Systemet tycks vara konstruerat helt till nackdel för de skadade!

  Genomgång av stort antal domar mellan drabbade och deras försäkringsbolag tyder på detta! Ytterst sällan vinner nämligen en svårt trafik- eller fall-skadad mot det egna bolaget, medan grundregeln tycks vara att det är den skadade, som skall bevisa rådande samband mellan olycka och alla de besvär, vilka debuterade akut i skadeögonblicket!

  Varför just det skall vara den svårt skadade – den utan kunskap både i juridik och medicin som skall bevisa sambanden – borde analyseras av en helt oberoende part!

  Försäkringsbolaget har ju tillgång till ett stort antal lämplig expertis och dessa skulle ju onekligen objektivt ha kunnat granskat alla olycksfallets faktiska omständigheter!

  Eller var det inte på “helt objektiva fakta” drabbades ersättningar skulle fastställas eftersom processen klart hänger samman både med både juridik och medicinsk kunskap!

  Grundproblemet är att domare saknar all kunskap om medicinska förhållanden, samtidigt som läkare saknar tillräckliga kunskap att tolka juridiska formalia!

  Ytterligare komplicerande faktorer är att de läkare försäkringsbranschen använder sig av – inte får träffa eller undersöka den skadade! – Varför inte? De skulle ju besitta exakt och nödvändig medicinsk kunskap för att alls få fungera som försäkringsläkare! Var det inte så det skulle vara?

  Denne får dock endast läsa journaler och intyg, pappersdokument vilka branschen låtit insamla – från skilda källor, men som enligt Läkartidningen i utredning kunnat konstatera innehåller alltför mycket med fel och brister och därför helt odugliga att rakt av kunna få fungera som underlag för remiss till andra vårdgivare!

  – Hur skall dessa då kunna fungera som underlag i en rättsprocess där domarna saknar nödvändig medicinsk kunskap, samtidigt som de flesta läkare behöver juristers medverkan för att förstå juridikens alla konstifika paragraftolkningar!

  När branschens försäkringsmedicinska rådgivare (försäkringsläkare) på olika sätt avsiktligt förvirrar medicinskt okunniga domare – måste de flesta inse vilken ringa chans en svårt skadedrabbad har att i slutändan kunna få vinna mot sitt eget försäkringsbolag.

  Detta framgår lätt av hur få skadedrabbade som vinner mot sina försäkringsbolag – jämfört med hur ofta dessa vinner mot sina kunder, de skadedrabbade!

  Hur skall svårt skadade under sådana omständigheter få en rimlig chans att vinna, när bolagens läkare med pappersdokumentens hjälp dessutom skall leta fram “alternativa” förklaringar till den drabbades alla vid olyckan uppkomna besvär?

  Var det inte just aktuella skador som skulle vara grunden till om ersättning skulle ges eller ej?

  Ofta leder detta till krångliga och förvirrande debatter med många inblandade påståenden, vilket brukar leda medicinskt okunniga domare till slut helt leds in på villovägar!

  Ett praktexempel inträffade för något år sedan i en tingsrätt då en process skulle avgöras sedan en drabbad med en livshotande nackskada missats när flera andra samtidiga skador primärt helt dominerade jourhavande läkarnas bedömningar.

  Olycksfallet medförde även allvarliga hjärnskador, vilka senare kunde fastställas med senaste internationell teknologi vid ledande institutioner inom EU/EES området!

  Nackskadan opererades av internationellt verksamma kirurger med mycket lyckat resultat. Från att innan operationen under lång tid inte kunnat gå och röra sig – utan helt vara fixerad som ett kolli i en rullstol – hade kvinnan redan dagen efter sin operation kunnat gå och röra sig utan minsta balansrubbning !!!

  De neurologiska skadorna som fastställts vid ledande institutioner i Finland fanns dock fortfarande kvar och behövde förklaras av en internationellt ledande forskare. Dennasforskning hade medfört att neurologer världen runt sedan länge kunde förstå rådande samband.

  När den internationella experten förklarat sambanden mellan kvinnans skador och besvär, bröt plötsligt en försäkringsläkare in och högljutt hävdade att experten inte var “läkare”. Experten förklarade att hon ägnat år av forskning tillsammans med andra världsledande experter – för att sedan vanliga läkare med neurologi som specialitet skulle kunna förklara för sina patienter – varför deras besvär påverkade och förstörde deras liv!

  Plötsligt var den världsledande expertens uttalanden i rätten ”inte vatten värd”, sedan domarna inte förstått att neurologernas kunskap om rådande skador berodde på bl a den forskning hon, den världsledande experten på skadebesvär i hjärnan gjort genom åren!

  Domarna drog troligen helt felaktigt slutsatsen – att eftersom den internationellt kända experten inte var ”läkare”, så hjälpte hennes vittnesmål inte något när fallet till slut skulle avgöras!

  När det så gällde den nackskadan, som botats av neurokirurgerna, så räckte plötsligt inte alls den bevisning i form av alla bilder, filminspelningar av tillståndet före och efter operationen – vilket hade presenterats föregående rättsdag – när gruppen försäkringsläkare som en man hävdade att “kvinnan aldrig hade haft någon nackskada”!

  Detta utan att framföra något enda bevis på att skadan inte funnits – och trots mängden av alla bevis som hade presenterats under första rättegångsdagen ! – Ytterst märkligt agerande …

  Med minst två sådana liknande utbrott från försäkringsläkarnas sida helt inför domarnas ögon – kom slutligen domstolens domslut – “att kvinnan inte hade till minst 50% övertygat om rådande samband” – varefter hon med “dunder och brak förlorade processen” – trots mängden bild och filmbevis redan presenterade av en lång rad av ledande experter runt om i EU/EES-området!

  I denna rättegång kan man dels se bevis för att svenska domare måste kunna besitta sådan medicinsk kunskap, att inte svårt skadade medborgare förlorar – därför att läkare i rollen som just försäkringsläkare påtagligt förbrutit sig mot alla Sveriges Läkarförbunds och Hippokrates etiska regelverk – vilket i sig borde medfört straff för dem helt enligt svensk lagstiftning!

  Denna historia är inte unik!

  Samma grupp professorer och docenter har setts gång på gång uppföra sig djupt oetiskt i process efter process – där försäkringsbranschens företrädare tillåter att deras mycket väl avlönade ”experter” på helt falska grunder tillåts vinna med hjälp av ett snarast klart kriminellt agerande!

  Försäkringsläkare vilka enligt lagstiftningen borde drabbats av förlust av läkarlegitimation, skade-ståndskrav till följd av att de lurat och bedragit sina arbetsgivare försäkringsbranschens bolag på olika sätt – varefter dessa slapp betala ut de ersättningar, vilka utlovats i betalda försäkringsbrev!

  Skall det fortsätta att gå till på detta sätt i ett s k Rättssamhålle?

  Svaret blir förmodligen samma generande totala tystnad – som vanligt sker när brister påpekas i det bästa av länder!- Sverige!

  Det är dags nu att svenskt domstolsväsende börja följa både vad svensk och EU-domstolens lagstiftning fastställer – till punkt och pricka – även om bolagens vinsten därefter inte skulle bli lika stora som innan!

  Det kan väl inte få vara så att staten i första hand skall skydda bolagens vinster, utan se till att lagstiftningen följs så att att de skadedrabbade inte skall drabbas på liknande sätt – som i detta ovan presenterade fall – där manipulerande försäkringsläkare tillåts få styra medicinskt okunniga domare till klart felaktiga domslut!

  Detta tycks vara ett ämne, varken Läkartidningen eller Sveriges Läkarförbund vill ta tag i!

  Försök att dra igång sådan debatt tycks inte vara aktuell, trots allt vad som står i lagstiftningen – om vad som skulle ske om och när läkare bryter mot dessa rådande principer!

  Vad som skulle gälla står klart och tydligt skrivet – frågan är om vem det är som hindrar?

  Vilka bestraffningar har läkare, vilka ljugit under sanningsförsäkran, blivit drabbade av?

  Kaliber avslöjade förra året hur professorn i neurologi, Hans Link, agerat både hos TSN (Trafikskadenämnden), men även i rättegångar – som expertvittne åt några olika försäkringsbolag!

  Blev det några uppföljningar eller några allvarliga konsekvenser för honom? Eller är det så här som det fortsättningsvis kommer att se ut i Sverige?

  Straff finns med i lagstiftningen, men sedan råder tystnad om uteblivna påföljder….. Varför?????

  Den frågan kräver klara besked för att Sverige skall kunna förklaras vara ett rättssäkert land!

  Kaliber behöver få gräva vidare, där inga andra tycks få eller vågar gräva vidare!

 • Om rätt till ersättning efter trafikolycka, eller inte – är den väsentliga frågan i detta debattinlägg!

  Är taktiken skillnaden mellan att vinna i schack och få ersättning efter en olycka, eller bli förlorare efter att ha vågat utmana det egna försäkringsbolaget efter den inträffade olycka som förändrade den skadedrabbades liv?

  Den som sett schackmästare förflytta sina pjäser på ett inte förutsätt vis, torde känna igen försäkringsläkarnas agerande för att få medicinskt okunniga domare att trilla i fällor av skilda slag – för att i slutändan få dem att felaktigt döma till branschens fördel!

  För att vinna skickar “bolagen” ständigt samma “gäng” av professorer och docenter. Dessa vet att domarkåren saknar nödvändig medicinsk kunskap, utan dömer – som den nästan alltid gjort!

  Till fördel för branschen!

  Förmodligen har samma jurister, vilka hjälpt branschen formulera dess regelverk, även utformat lagstiftning som gäller vid aktuella processer. Systemet tycks vara konstruerat helt till nackdel för de skadade!

  Genomgång av stort antal domar mellan drabbade och deras försäkringsbolag tyder på detta! Ytterst sällan vinner en svårt trafik- eller fallskadad mot det egna bolaget, medan grundregeln tycks vara – att det är den skadade, som skall bevisa rådande samband mellan olycka och besvär, vilka debuterade akut i skadeögonblicket!

  Varför just den svårt skadade, den utan kunskap både i juridik och medicin?

  Försäkringsbolaget har ju tillgång till ett stort antal sådan expertis och dessa skulle ju objektivt ha kunnat granskat alla olycksfallets faktiska omständigheter!

  Eller var det inte på objektiva fakta drabbades ersättningar skulle fastställas?

  En högst berättigad fråga – om processen inte hade med både juridik och ämnet medicin att göra!

  Grundproblemet är att domare saknar all kunskap om medicinska förhållanden, samtidigt som läkare saknar tillräckliga kunskaper att tolka juridiska dokument!

  Ytterligare komplicerande faktorer är att de läkare försäkringsbranschen använder sig av – inte får träffa eller undersöka den skadade! – Varför inte? De skulle ju besitta exakt och nödvändig kunskap för att få fungera som försäkringsläkare! Eller ????

  Denne får dock endast läsa journaler och intyg, pappersdokument vilka Läkartidningen i utredning funnit innehåller betydande fel och brister – odugliga att rakt av få fungera som underlag för remiss till andra vårdgivare!

  – Hur skall dessa då kunna fungera som underlag i en rättsprocess där domarna saknar nödvändig medicinsk kunskap, samtidigt som de flesta läkare behöver juristers medverkan för att förstå juridikens alla konstiga paragraftolkningar!

  När branschens försäkringsmedicinska rådgivare (försäkringsläkare) förvirrar medicinskt okunniga domare – måste de flesta inse vilken ringa chans en svårt skadedrabbad har att få kunna vinna mot sitt försäkringsbolag.

  Detta framgår lätt av hur få skadedrabbade vinner mot försäkringsbolag – jämfört med hur ofta bolagen vinner mot de skadade.

  Hur skall svårt skadade under sådana omständigheter ha en rimlig chans att vinna, när bolagens läkare med pappersdokumentens hjälp skall hitta “alternativa” förklaringar till uppkomna besvär?

  Ofta leder detta till krångliga och förvirrande debatter med många inblandade påståenden, vilket brukar leda medicinskt okunniga domare helt in på villovägar!

  Ett praktexempel inträffade för något år sedan i en tingsrätt då en process skulle avgöras sedan en livshotande nackskada missats när andra samtidiga skador primärt helt dominerade jourhavande läkarnas bedömningar.

  Olycksfallet medförde även allvarliga hjärnskador, vilka kunde fastställas med senaste internationell teknologi vid ledande institutioner inom EU/EES området.

  Nackskadan opererades av internationellt verksamma kirurger med mycket lyckat resultat. Från att innan operationen under lång tid inte kunnat gå och röra sig – utan vara fixerad som ett kolli i en rullstol – hade kvinnan redan dagen efter sin operation kunnat gå och röra sig utan minsta balansrubbning.

  De neurologiska skadorna som fastställts vid ledande institution i Finland fanns dock fortfarande kvar och behövde förklaras av en internationellt ledande forskare. Denna persons forskning hade medfört att neurologer världen runt numera kunde förstå rådande samband.

  När den internationella experten förklarat sambanden mellan kvinnans skador och besvär, bröt plötsligt en försäkringsläkare in och hävdade att experten inte var “läkare”. Experten förklarade att hon ägnat år av forskning tillsammans med andra världsledande experter – för att sedan vanliga neurologer skulle kunna förklara för sina patienter – varför deras besvär förstörde deras liv.

  Plötsligt var den världsledande expertens uttalanden i rätten ”inte vatten värd”, sedan domarna inte förstått att neurologernas kunskap om rådande skador berodde på bl a den forskning hon gjort genom åren!

  Domarna kom troligen fram till att eftersom den internationellt kända experten inte var ”läkare”, så hjälpte hennes vittnesmål inte något när fallet skulle avgöras!

  När det gällde den nackskadan som botats av neurokirurgerna, så räckte plötsligt ingen bevisning i form av bilder, filminspelningar av tillståndet före och efter operationen – när gruppen försäkringsläkare som en man hävdade att kvinnan aldrig hade haft någon nackskada!

  Detta utan framföra ågot enda bevis på att skada inte funnits!

  Med minst två sådana utbrott från försäkringsläkarnas sida inför domarnas ögon – kom domstolens domslut – att kvinnan inte hade till minst 50% övertygat om rådande samband – varefter hon med dunder och brak förlorade processen – trots bild och filmbevis, samt en lång rad av ledande experter runt om i EU/EES-området!

  Här kan man dels se bevis för att svenska domare måste besitta sådan medicinsk kunskap, att inte svårt skadade medborgare förlorar för att läkare i rollen som försäkringsläkare påtagligt förbrutit sig mot Sveriges Läkarförbunds och Hippokrates etiska regelverk – vilket borde medfört straff enligt svensk lagstiftning!

  Denna historia är inte unik!

  Samma grupp professorer och docenter ses gång på gång uppföra sig djupt oetiskt i process efter process – där försäkringsbranschens företrädare tillåter att deras mycket väl avlönade ”experter” på falska grunder tillåts vinna med hjälp av snarast kriminellt agerande!

  Försäkringsläkare vilka enligt lagstiftningen borde drabbas av förlust av läkarlegitimation, skade-ståndskrav till följd av att de lurat och bedragit sina arbetsgivare försäkringsbranschens bolag på olika sätt så att dessa slapp betala ut de ersättningar, vilka utlovats i betalda försäkringsbrev!

  Skall det fortsätta att gå till på detta sätt i ett s k Rättssamhålle?

  Svar: Förmodligen samma generande tystnad som vanligt när brister påpekas i det bästa av länder!- Sverige!

  Det är dags nu att börja följa både svensk och EU-domstolens lagstiftning – till punkt och pricka – även om vinsten därefter inte skulle bli lika stor som innan!

  Detta tycks vara ett ämne, varken Läkartidningen eller Sveriges Läkarförbund vill ta tag i! Försök att dra igång sådan debatt tycks inte vara aktuell, trots allt vad som står i lagstiftningen – om vad som skulle ske om doktorer bryter mot dessa rådande principer!

  Vad som skulle gälla står klart och tydligt skrivet – frågan är om vem det är som hindrar?

  Vilka bestraffningar har läkare, vilka ljugit under sanningsförsäkran, blivit drabbade av?

  Kaliber avslöjade förra året hur professorn i Neurologi, Hans Link , agerat både hos Trafikskadenämnden, men även i rättegångar som expertvittne åt några olika försäkringsbolag!

  Blev det några uppföljningar eller några allvarliga konsekvenser för honom? Eller är det så här som det fortsättningsvis kommer att se ut i Sverige?

  Straff finns med i lagstiftningen, men sedan råder tystnad ….. Varför?????

 • Fortsatt grundläggande kritik mot vad bl a Lena Holm återkommande brukat hävda om nackskador tas upp av den internationellt ledande experten professor Robert Mulholland, som i sin granskning i European Spine Journal mycket tydligt framhåller rådande brister vid sambandsbedömningar i både juridiska och medicinska sammanhang!

  ”In discussing the factors associated with developing WAD in traffic collision the fact pre-existing disc degeneration played no role surprised me. The only other predictive factor was that in insurance systems where there was no compensation for pain and suffering ie tort system , but no-fault system was place in there was a 40%lower incidence of claims”.

  Professor Robert Mulholland hävdar således att vad Lena Holms påstår helt saknar kontakt med ledande internationell forskning, nämligen ”Att degenerativa förändringar före inträffad nackskada INTE skulle spela någon roll gällande det s k ”no fault-systemet” vilket även framförts i SBU rapporten!

  Hur många svårt skadade har inte till följd av sådana argument förlorat både processer och i försäkringsbrev utlovade ersättningar efter sina nackskador – både mot eget försäkringsbolag liksom Försäkringskassan, gällande ersättningar för ofta livshotande nackskador, s k “Whiplash” (ofta även benämnt “WAD”)! – Det gäller säkert 10 000-tals svårt skadedrabbade sedan Whiplashkommissionen introducerade sin Rapport, mer eller mindre som en kopia av hur det stora kanadensiska försäkringsbolaget introducerade sitt Quebec Task Force för ett antal år sedan.

  Det är obegripligt att både Försäkringskassan och försäkringsbranschens alla bolag fortfarande tillåts få hänvisa till SBU-rapporten 2012 – utan att ens våra myndigheter reagerar!

  Detta särskilt som SBU själv tydligt klargjort att dess rapport INTE SKALL användas i samband med processer i våra domstolar! – Ändå fortsätter detta, som om ingenting har hänt!

  Att svensk domarkår saknar all nödvändig medicinsk kunskap för att korrekt kunna döma i juridiska processer gällande medicinska komplikationer är väl känt!

  Detta har Nackskadeförbundets upprepade enkäter till alla Sveriges domstolar kunnat bekräfta!

  Att praktiskt taget alla Sveriges domare då bekräftade sin mer eller mindre totala brist på nödvändig medicinsk kunskap bevisades av att s g s 100% av domarna hade uppfyllt kravet på att även bifoga diarienummer.

  Mer om både detta och annan viktig information, som t ex att Whiplashkommissionens s k “experter” inte var några experter på nackskador! – Detta framgår helt klart av en tabell över vad de hade fått publicerat på PUB MED innan de blev utnämnda till Whiplashkommissionens experter!

  Läs mer om denna högst väsentliga information på http://www.nackskadeforbundet.se

  torde vara skälet!
  Den internationellt ledande professorn Robert Mulholland ifrågasätter starkt att Lena Holm, får hävda sådana grundläggande felaktigheter i den här typen av ärenden.
  Detta måste givetvis även gälla alla övriga vilka framför sådana grundläggande felaktigheter – särskilt i juridiska sammanhang!
  Hur kan man då anses vara en expert gällande t ex nackskador?

  • Särskilt i juridiska sammanhang, nämns av Bo Sonnsjö. Citat;

   Det är obegripligt att både Försäkringskassan och försäkringsbranschens alla bolag fortfarande tillåts få hänvisa till SBU-rapporten 2012 – utan att ens våra myndigheter reagerar!
   Slut citat.

   Är SBU lagstiftare? Svar nej!

   Alltså konstateras att utifrån EU-rätten(unionsrätten), som äger företräde över all annan svensk lag, så konstateras att endast lagstiftning på förhand känd(rättssäkerhet för att helt eliminera skönsmässiga bedömningar och godtycke från Försäkringskassan/myndighetsutövare och domstolar) är unionsrättsligt korrekt.

   Av EU-dom i mål C-206/94 Paletta punkt 26 framgår att ifall den enskilde ålägges bevisbördan, så är det just detta de gemenskapsrättliga bestämmelserna syftar till att undanröja.

   Ulf Bittner
   http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • EU-rätts professor von Quitzow, citat;

  Patientfrihet i Europa
  Inom Europa gäller en frihet att prestera och att tillgodogöra sig tjänster. För en
  del medlemsstater är detta okomplicerat då man har marknadsekonomiskt baserade
  försäkringssystem. Alltsedan det vägledande rättsfallet Kohll som bekräftats i senare praxis
  är de enskilda unionsmedborgarna att se som kunder i de olika socialförsäkringssystemen och
  kan välja vård inom desamma.

  Detta har inte setts med blida ögon i medlemsstater som har planekonomiskt baserade
  vårdsystem, vilket är fallet med Sverige. I det svenska vårdsystemet är den enskilde
  underordnad de övergripande vårdpolitiska målen och att denne skulle kunna ta en
  genväg utomlands strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som präglat det
  planekonomiska sjukvårdssysten som står bjärt i kontrast till det kundbegrepp som präglar
  EG-rättsliga bedömningar.

  Att vara kund i de olika medlemsstaternas socialpolitiska system är en unionsmedborgerlig
  rättighet enligt EG-domstolens avgöranden. De försök som medlemsstaterna gjort att
  kringränna densamma har inte varit framgångsrika. Under det svenska ordförandeskapet
  förkastades ett direktivförslag som hade begränsat EU-medborgares frihet att söka vård i
  andra medlemsstater i strid med fördragets grundprinciper. Detta direktivförslag hade med all
  sannolikhet annulerats av EG-domstolen vid talan härom.

  Det kan uttolkas att medlemsstaterna står långt ifrån varandra i denna fråga. EG-domstolens
  praxis är emellertid entydig. De enskilda kan som kunder utnyttja medlemsstaternas olika
  socialförsäkringssystem för att i vart fall få täckt de kostnader som behandlingen kostat i
  ursprungsmedlemsstaten.

  Att knyta behandlingsbehov i andra medlemsstater till svenska behandlingsformer såsom sker
  i Sverige strider mot den fria rörligheten och är öppet diskriminerande. Att lägga inhemska
  behandlingskriterier och att förbise utländsk vetenskap strider mot EG-rätten. Internationellt
  vetenskapliga rön skall respekteras,

  Sverige har ingen möjlighet att försvara en egen politisk linje enär EG-rätten skall tillämpas
  lika i alla medlemsstater och Sverige ej har några undantag härifrån. Sålunda har svenska
  patienter rätt att söka vård i andra länders socialförsäkringssystem utan inskränkningar.

  Lund den 7 december 2010
  Carl Michael von Quitzow LL.D.
  Jur.dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt

  Slut citat

  Källa till citatet
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/patientfrihet-i-europa/

  Hälsar vänligen

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Sverige är en del av EU:s enorma vård marknad, marknadsprinciperna gäller, men det vill inte Vård Sverige acceptera, girigheten gäller därför inom Vård Sverige. Det Super Korrupta vård Sverige är ett faktum, Försäkringskassan en del av detta Super Korrupta Sverige, då tillsammans med tidigare omnämnda kommentar 26 Mar, 2016 at 20:57

  Ansvaret för detta eskalerat i Sverige kan förmodligen sökas i att Sveriges riksdag tog bort 1975 det gamla ämbetsmanna/tjänstemanna ansvaret, då sittande Sveriges Regering med statsminister Olof Palme(S).

  Att riksdagen i symbios med dåvarande regering drev igenom detta säger en hel del om det makt- och myndighetskorrupta Sverige.

  Det har också påtalats av professor Olle Lundin i ESO-rapport “Maktutövning under lagarna?”

  Du läser ESO-rapporten här

  http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf

  Du bör också förstå innebörden av vad EU-rättsprofessor von Quitzow delgett, citat; Kommer i nästa kommentar

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Fortsättning på kommentar 28 Mar, 2016 at 17:50

  Rättsordningen i Sverige är befäst i grundlag, därtill att alla skall behandlas lika;

  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  1 kap.
  9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

  12 kap. Förvaltningen
  Lagprövning
  10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
  Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

  EU-praxis som gäller;

  EKONOMI FÅR INTE VARA AVSLAGSARGUMENT ENLIGT EU-DOMSTOLEN

  Se följande EU-praxis som styrker detta;

  C-185/04 Ulf Öberg mot Försäkringskassan punkt 21.
  ”21 Domstolen erinrar härvid om att rent ekonomiska hänsyn inte kan motivera begränsningar av de rättigheter för enskilda som följer av bestämmelserna i fördraget avseende fri rörlighet för arbetstagare.”

  C-158/96 Kohl punkt 41
  ”41 I detta avseende skall det konstateras att målsättningar av rent ekonomisk natur inte kan motivera en inskränkning i den grundläggande friheten att tillhandahålla tjänster (se i detta hänseende dom av den 5 juni 1997 i mål C-398/95, SETTG, REG 1997, s. I-3091, punkt 23). Det kan dock inte uteslutas att risken för att den ekonomiska balansen i systemet för social trygghet allvarligt rubbas kan vara tvingande hänsyn av allmänintresse som kan motivera ett liknande hinder.”

  C-398/95 SETTG punkt 23
  ”23 Bevarandet av arbetsfreden såsom ett medel att få slut på en arbetsmarknadskonflikt och därigenom undvika att negativa följder uppkommer för en ekonomisk sektor och således för landets ekonomi måste anses som en målsättning av ekonomisk natur och kan inte utgöra ett allmänintresse som motiverar en inskränkning i en grundläggande frihet som garanteras genom fördraget (se domen i det ovannämnda målet Gouda m.fl., punkt 11).”

  Mål 288/89 Gouda punkt 11
  ”11 Såsom domstolen har fastslagit i sin dom av den 26 april 1988 i mål 352/85, Bond van Adverteerders, punkterna 32 och 33 (Rec. s. 2085) är nationella regler som inte utan åtskillnad är tillämpliga på tjänster oavsett deras ursprung, endast förenliga med gemenskapsrätten om de kan hänföras till en uttrycklig undantagsbestämmelse, såsom artikel 56 i fördraget. Av samma dom framgår dessutom (punkt 34) att hänsyn av ekonomisk art inte kan utgöra sådana hänsyn till allmän ordning som avses i den artikeln.”

  mvh

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Frågan är om ens Professor Urban Lindgren skulle kunna få behålla sin legitimation, med tanke på hur han agerat i en lång rad av domstolsprocesser mot svårt nackskadade!

  Fortfarande tror nog personer av hans kaliber att deras titlar och hjälp till försäkringsbranschen genom åren, även i fortsättningen kommer att ge dem både fullt skydd och riklig ekonomisk utdelning framöver!

  Men vad händer när internationellt ledande experter i nära framtid plockar av honom hans tuppfjädrar och bevisar att internationell kunskap om nackskador för länge sedan kan motbevisa de flesta av hans påståenden framförda under ed i domstol – om vad som stämmer och inte stämmer!

  Den dagen kommer nog även försäkringsbranschen att börja fundera på om inte nuvarande hantering av svårt skadedrabbade i trafik- och fallolyckor måste totalt omprövas.

  Att samhället inte sparar några kostnader när svårt nackskadedrabbade inte får den vård de skulle behöva! Utan i själva verket denna verksamhet leder till ökade kostnader – totalt sett för samhället i första hand, men givetvis även för branschen i nästa steg …

  När ny kunskap och bättre utredningsmetoder allt eftersom dyker upp kommer nog inte den mäktiga försäkringsbranschen sitta stilla och avvakta framtiden – även om fortfarande de mäktiga internationella försäkringsbolagens ägare i USA, England och på andra ställen bara sneglar på den egna verksamhetens kortsiktigt inriktade ekonomiska vinsterna, utan därefter tvingas inse att en bra verksamhet har fler sidor än att bara ensidigt snegla på kortsiktigt ekonomiska konsekvenser.

  Vad händer på den tekniska utvecklingen när man redan nu på cellnivå kan börja bevisa att inte bara skadedrabbde har gjort sina försök att lura sina försäkringsbolag, – utan att även mycket väl betalda försäkringsläkare manipulativt undanhållit medicinska fakta för att kortsiktigt själva bli rikligt belönade på sina rena lögner om samband – vilka inte stämmer med vad en föränderlig vetenskaplig ny verklighet bevisar om vad som faktiskt har pågått under decennier?

  Kommer branschen då att stillatigande sitta tysta och undanhålla för allmänheten hur pass mycket de lurat sina kunder genom åren? Att de efter processer där de vunnit på manipulerad information tvingat familjer i konkurs – bara för att medicinsk okunniga domare mest litat på vad ljugande och bedragande, manipulerande ledande professorer under sanningsförsäkran hävdat mot bättre vetande – sedan decennier tillbaka?

  När kanske den ena efter den andra professorn avslöjats att för egen vinnings skull i domstolar framfört påståenden vilka inte stämmer med verkligheten eller faktisk medicinsk kunskap?

  Blir beskedet då att “vi levde i god tro att man kunde lita på dessa professorer och docenter som vi använde som försäkringsläkare – de kom ju från Karolinska och andra ledande institutioner!

  Vi förstod inte att de inte var det minsta bättre än “plaststrupskirurgen Machiarini” – när det gått upp för branschen hur många lögnaktiga sambands-förklaringar som delar av försäkringsläkarkåren framfört genom åren … under sanningsförsäkran.”

  Hur många av dem skulle därefter få behålla titlar, legitimation, hästgårdar och ett liv i sus och dus, för att inte tala om vilka enorma skadestånd de skulle komma att drabbas av ….

 • När marknaden (Bonniers, Shibstedt och deras annonsörer) “gjort upp om konceptet” finns ingen egentlig frihet kvar! När marknadsaktörerna inom försäkringsbranschen “förhandlat” färdigt spelar det ingen roll vad en skadedrabbad tidigare läst i försäkringsvillkoren – “om utlovade löften om framtida ersättning efter en skada”.

  Domarna i domstolarna har ingen egen medicinsk kunskap – oavsett vilka skador som än har konstaterats – utan dömer i enlighet med hur tidigare processer blivit avgjorda (d v s gamla prejudikat – även om de inte innehöll identiska eller nästan identiska förhållanden).

  Juristerna ansvariga för lagtexterna uppe i regerinskansliet hade förmodligen inte heller några begrepp om vad olika medicinska formuleringar egentligen betydde, utan gjorde vad de blivit tillsagda att göra. – “Se till att så lite ersättning som möjligt betalades ut!

  – Var runt om i den stora världen fanns lärorika saker att ta efter? Kanske exemplet fanns borta på andra sidan av Atlanten? Vad kan vi lära av det, så att vår vinst blir så stor som möjligt? Varefter “Whiplashkommissionen och dess Rapport” skapades!

  Varefter den förändrade verksamheten innebar att vinsten blev mångdubbelt större – allteftersom det framväxande systemet finjusterades! – Drabbades skador blev då omtolkade på lämpligt sätt – så vinsten i slutändan kunde maximeras ..på sådant sätt att till slut de drabbade inte längre vågade utmana sitt eget försäkringsbolag, vars försäkringsläkare snabbt lärde sig att anpassa diagnoser och tolkningar av drabbades besvär – så att i slutändan ingen längre vågade kräva att få ut vad som utlovats i betalda försäkringsbrev … eftersom risken då fanns att man skulle förlora mot sitt försäkringsbolag och därefter tvingades bort från “både hus och hem – satt på gatan helt enkelt” – trots alla sina skador … vilka startade i en plötslig och våldsam trafikolycka!
  Varefter en mäktig försäkringsläkare skyllde på oskyldiga, tidigare symtomlösa åldersförändringar, vilka i normalbefolkning regelmässigt hittas i 35-40års åldern!
  …. Ett rent bedrägligt och ofta förekommande försäkringsläkar-trix för att minska på försäkrings-branschens utgifter!

  Att advokaten fick sina ersättningar via den skadedrabbades försäkringsbolag gjorde att denne inte vågade bråka för mycket för att inte bli av med sina goda inkomster – både från den av skador drabbade och det aktuellta försäkringsbolaget …

  Alla sagor har sina troll och häxor – men inte bara i sagornas värld …

  Tänk vilka konstiga associationer som dyker upp när Claes Elfbergs tankar börjar analyseras gällande hur informationen med tiden kan omtolkas och konverteras till något som tidigare inte var tänkbart att tänka …. Ingenting är längre som det var förut….

  Innehållsleverantörers löften bör alltid noga granskas – oavsett vilket ämnesområde det än gäller!

  Ta inte gamla trosföreställningar som några garantier – idag är det nya omtolkningar som gäller …. inte minst inom försäkringsvärlden …. till exempel med hjälp av professor Urban Lindgren och hans försäkringsmedicinska medarbetares omtolkningar av medicinska fakta och rådande etiska regel-systems faktiska bestämmelser ..

  • Att; Försäkringskassan hindrar drabbade från att få vård i utlandet har läkaren Bo Sonnsjö redogjort för i artikeln.

   Men fokuserar på “nackskadeproblemet” vilket inte är grundproblemet, rättssäkerhetsproblemet är grund problemet.
   Det Super Korrupta Sverige/Vård Sverige är grund problemet:
   Är själv skadad i nacken sedan 2 bilolyckor, därför är av särskilt vikt att hålla fokus på grundproblemet.

   Här kan Du få del av En historia, om Försäkringskassan, som är sann, som är delgiven sedan tidigare offentligt bl.a. genom Mynewsdesk 2013-02-04

   http://www.mynewsdesk.com/se/news/foersaekringskassan-chefsjurist-eva-nordqvist-och-inspelat-samtal-om-raettssaekerhet-vid-graensoeverskridande-vaard-53446

   Citat;

   Försäkringskassan chefsjurist Eva Nordqvist och inspelat samtal om rättssäkerhet vid gränsöverskridande vård

   Försäkringskassan vill icke förstå att omvänd bevisbörda gäller på området gränsöverskridande vård inom EU/EES, det framgår klart och tydligt av tidigare möten med Assar Fager och dagens samtal(2013-02-04) över telefon med undertecknad. Du får möjlighet att lyssna på det inspelade samtalet.

   Bl.a. därför blir konsekvensen för skattebetalarna som emottagit bättre/effektivare vård inom EU/EES och sökt ersättning i efterhand att handläggningen blir fullständigt rättsosäker.

   Därtill förhindras den fria rörligheten då utifrån att Försäkringskassan förhindrar privata vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES att konkurrera emot vård Sverige, det finns nämligen inga restriktioner alls enligt följande citat;

   Regeringsrätten avkunnade 2004 en dom där patienten Wistrand fick ersättning för vård i Frankrike. Skälet var att den EU-lagliga begränsningen, vid vård på sjukhus, i form av tvingande förhandstillstånd saknades i svensk lagstiftning. EU-domstolen har därtill avkunnat att det inte finns någonting som rättfärdigar hinder mot privat given vård genom domen [1]Müller-Faure(2003-05-13).

   [1] C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63

   Du kan läsa mera och lyssna på samtalet med Försäkringskassan av idag via denna länk

   http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/04/2013-02-04-samtal-med-forsakringskassans-chefsjurist-eva-nordqvist/

   Slut citat.

   Här är direkt länken till samtalet med rättschef Eva Nordqvist

   https://dl.dropboxusercontent.com/u/56025782/Samtal%20med%20F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan%20chefsjurist%20Eva%20Nordqvist%202013%2002%2004.mp3

   Samtalet kan vara “underhållande” eftersom det bl.a. handlar om bevisbördan utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet/gränsöverskridande vård och företrädes principen dvs. att EU-rätten står över all annan svensk lag

   Ulf Bittner
   http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Mot Whiplashkommissionens (WK) slutsatser om drabbades skador och besvär finns mycket allvarlig kritik framförd av professor Robert Mulholland redan år 2008 i European Spine Journal, där han fungerar som vetenskaplig granskare.

  Han är en framstående kirurg på det berömda Nottingham Medical Center där även bl a John Webb (mentor åt Claes Olerud), John Firth, Michael Grevitt är verksamma.

  Whiplashkommissionens slutsatser bygger på en lång rad felaktigheter, vilka numera tyvärr indirekt tycks styra alldeles för många nackskadades hantering i vår landstings-drivna svenska sjukvård.

  Dessvärre tycks WK:s mer eller mindre manipulerade slut-satser leda till att det en lång rad ledande försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) framför i svenska domstolar i processer mellan nackskadedrabbade och deras försäkrings-bolag blir helt felaktiga, varefter alla dem med svåra nackskador i en mycket stor del av fallen blir förlorare – trots att deras skador sedan länge klart kunnat korrekt fastställas med senaste internationella utredningsmetoder!

  Anledningen är att dessa metoder ännu inte introducerats i den svenska landstingsvården; inte ens heller vid ledande svenska universitetskliniker.

  Vem eller vilka har bidragit till detta? Det finns stor anledning att tro att budskapen professorerna Urban Lindgren, Olle Nilsson och Hans Link framförde i Länsrätten i Göteborg år 2006, är orsaken! Sedan de enligt dåvarande generaldirektören Lars-Erik Holm inte hade framfört Socialstyrelsens åsikter i just den processen, utan att det i själva verket var uppfattningar de själva jämt och ständigt framfört i juridiska processer mellan svårt skadedrabbade och deras försäkringsbolag – d v s försäkringsbranschens egen Whiplashkommissions budskap – såsom den brukar summeras i dess Rapport.

  D v s det budskap Uppdrag Granskning under ledning av Janne Josefsson & Co klart omvandlat helt i enlighet med WKs anda.

  Professor Mulholland är inte ensam om att allvarligt kritisera vad WK:s felaktiga slutsatser orsakat dem med verkliga och livshotande skador.

  Även professor Michael Schuberts och Willem Zeegers kritik i detta ärendet kan återfinns på deras hemsidor.

  Till Willem Zeegers och Robert Saftics neurokirurgiska verk-samheter kommer patienter från hela världen. Professor Rudolph Bertanogli, som räknas som en av världens främsta ”spine-kirurger”, har enligt uppgift bland annat utbildat över 3000 stycken ortopeder från hela världen.

  Frågan är då – “Kom någon kanske från Sverige för att lära sig vad som gällde internationellt”?

  Professor Robert Mulholland framförde så mycket allvarlig kritik gällande hur WKs s k experter agerat i en ärende.-typ, som så påtagligt drabbat en lång rad personer med nackskador i Sverige!

  Den genomgång Nackskadeförbundet gjort av vilka så kallade vetenskapliga artiklar WKs ”experter” fått publicerade, där inget accepteras bli tryckta – med mindre än att två av varandra helt oberoende referees godkänner att artiklarna har ett sådant värde att de klarade dessa ledande internationella facktidskrifters kriterier!

  Detta helt negativa resultat framgår av den tabell som kan återfinnas på Nackskadeförbundets hemsida! Läs därför vidare på http://www.nackskadeforbundet.se

  Kan under sådana omständigheter Whiplashkommissionens Rapport ens anses ha med vetenskap att göra?

  Ställ den frågan direkt till professor Urban Lindgren och hans försäkringsmedicinska medarbetare – vilka regelmässigt brukar underkänna internationellt accepterade metoder gällande fastställande av verkligt livshotande nackskador!

  Sammanställningen gjord av Bo Sonnsjö, MD PhD i Lund

 • @ Lars K!
  Det är inte vilka läkare som helst det rör sig om, när det gäller folk med nackskador (whiplash)!

  OBS! Det är gruppen “försäkringsmedicinska rådgivare” (= försäkringsläkare) i synnerhet de vilka regelbundet är anställda av Trafikskadenämnden och branschens alla olika försäkringsbolag!

  Deras motpol, de vanliga med expertis gällande nackskador särskilt i övergången mellan halsrygg och huvud. De brukar trots att de i motsats till gruppen försäkringsläkare behärskar förmågan att kliniskt känna igen och korrekt kunnat diagnosticera typiska symptom och besvär – får ofta ändå höra att de inte har den kunskap som professorerna och docenterna vid Karolinska, Sahlgrenska, Akademiska Sjukhuset, eller Sophiahemmet påstår sig besitta – trots påtaglig manipulation av de drabbades ofta typiska besvär
  – Att man på dessa “fina” kliniker genom åren missat mängder med livshotande skador, falskt påstått att typiska konsekvenser av skadorna skulle bero på “psykiatriska diagnoser”, etc. – Att samma patienter senare med senaste internationellt accepterad medicinsk teknik – av varandra oberoende specialister fått sina skador diagnosticerade och opererade! – Utanför Sverige – talas det tyst om. Eller att försäkringsbranschens “experter” t o m falskeligen påstår att den drabbade “aldrig” haft någon nackskada trots att under rättegångsdagen innan mängder med bildbevis presenterats tillsammans med filmer visande i vilken dålig situation den drabbade befann sig i tills att dagen efter vällyckad stabilisering i nacken samma person kunde gå utan stöd – efter att under flera år ha tvingats bli transporterad i rullstol!

  Märkligt att inte då sittande domare i rätten kunde ta till sig de uttalade skillnaderna mellan den drabbades status före och efter genomförd operation!

  Var det titlarna professor eller docent vid ledande svenska sjukvårdsinstitutioner som bländade så att den skadedrabbade ändå blev den förlorande parten?

  – Många obesvarade frågor finns givetvis – men aldrig en diskussion om att rättssäkerhet saknas i den här typen av rättegångar, eller att en viss grupp läkare regelbundet klart brutit mot Sveriges Läkarförbunds etiska regelverk – men ändock dyker upp i vid rättegång efter rättegång! Därför regelmässigt fortsatt tycks tilltros besitta den verkliga expertisen …
  De blir trots allt ändå trodda av de medicinskt okunniga domarna … Bevisen är svaren från alla Sveriges domare i upprepade enkäter med bifogade diarienummer Nackskadeförbundet avkrävt samtliga domare ….
  Märklig form av rättvisa … där titlar tycks vinna över bevisade fakta om skador botade utanför Moder Sveas gränser …

 • Nu är all ekonomi prioriterad mot asyl-sökande. Under årtionden har inget hänt för t.ex. nackskadade. därför att man kunde ignorera sin egen befolkning som betalat försäkringar och skatter i decennium.

 • Ytterligare en anledning att byta regering.
  Tur att min egen Whiplash gick över under ca ett halvt år och att jag inte var invalidiserad. Att sitta i bilkö är djävligt farligt. Jag undviker bil med alla möjliga medel. Utbyggnad av kollektivtrafiken skulle spara oss alla mycket lidande.

 • Så det handlar även här om “läkare” som säljer sin själ för pengar och tar parti mot patienterna istället för att göra tvärtom. Men var så säker – deras dag kommer. Och det blir INTE kul för dem. Bibeln, Uppenbarelseboken 22:12.

 • Att Uppdrag Granskning varit partiska till fördel för Försäkringskassan det kan inte ställas bortom all rimlig tvivel.

  Ett generellt rättssäkerhetsproblem; Vårdkonsumenterna, oavsett sjukdom eller skada, äger EU-rättigheten till fri rörlighet. Alltså EU-rättigheten till bättre/effektivare vård och behandling.
  Så det är inte ett “nackskadeproblem” utan det är ett större problem, vilket bör särskilt poängteras.

  Att nackskadade drabbats och drabbas är uppenbart(särskilt efter år 2008), men kärnproblemet är och ligger i att Vård Sverige och journalisterna i Sverige inte vill eller får; informera, upplysa och vägleda(Vård Sverige) eller alls granska(granskande journalister) detta ämne/området opartiskt och sakligt.

  Det handlar nämligen om att ”beskydda” Vård Sverige, som uppenbart är Super Korrupt. En kartell för att värna Vård Sverige från att utsättas för konkurrens av bättre/effektivare vård inom EU:s enorma vårdmarknad, FÖLJ PENGARNA!

  Ett Vård Sverige som är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin och deras sk mediciner, som dödar fler än vad sjukdomar gör. Mer i den delen kan du läsa i ”Dödliga Mediciner” genom NewsVoice publicerat artiklar sedan tidigare, sök i sök rutan så får du del av detta faktum.

  Dessutom bör du läsa vad denna artikel ger vid handen
  http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/

  För att förstå vidden av problemet och det rättshaveri som Vård Sverige(landsting/regioner/försäkringskassan/förvaltningsdomstolarna och regering/riksdag) och journalisterna är en del av så bör du läsa vad dessa länkar ger vid handen

  Frågor till EU-kommissionen av mars 2016

  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/03/04/2016-03-04-fragor-till-eu-kommissionen-som-ar-i-allmanhetens-intresse-att-mycket-skyndsamt-fa-besvarade-av-kommissionen/

  Dessutom Assar Fagers skrivelse/rapport ”Är Sverige en trovärdig Avtalspartner?”

  http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2015/05/%C3%84r-SVERIGE-en-trov%C3%A4rdig-avtalspartner-av-Assar-Fager-20150522-5-sidor.pdf

  Att Sveriges Radio/Sveriges Television var/är partiska, det är uppenbart, alltså tvärtemot deras uppdrag, är det på journalisternas eget initiativ eller är de beordrade till att ”En Svensk Journalist Tiger”?
  Sverige känt för att vara ett demokratiskt och rättssäkert land, men efter att Du läst detta sammantaget så förstår Du att vi lever i det Super Korrupta Sverige anno 2016

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Bäste Torbjörn!
  Stort tack för att Du tog in mitt debattinlägg. Ett nordiskt nackskadeförbund har vi dock inte ännu lyckats skapa. Norrmännen backade ut. Förmodligen skrämda av norska försäkringsbranschens företrädare! – Återkommer när vi anser att vi har lyckats med våra avsikter!

  Samtidigt vill jag meddela Dig att vi planerar ett seminarium i oktober här i Sverige med flera världsledande experter på nackskador, vilka med senaste internationellt accepterade metoder kan fastställa de skador svensk landstingssjukvård fortfarande missar!

  En del har redan tackat ja! Så fort det projektet har gått helt i lås, återkommer vi med närmare detaljer.till Dig!

  Hoppas på en livlig debatt om hur illa nackskadade fortfarande hanteras i vårt land, inte minst genom försäkringsbranschens “experter” vilka tycks styra alla medicinskt okunniga domare precis dit branschen önskar!

  Kommer hålla Dig underrättad!

  Bosse

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *