Sveriges säkerhetspolitik förhandlas under hot från Washington

publicerad 17 mars 2016
- av NewsVoice
Trident Juncture Exercise. Foto: NATO, 2015

NATO

Lasse WikmanUtifrån vad som framkommit när det gäller Alliansregeringens näst in till panikartade agerande strax före valet i september 2014, till att ha läst Utrikesdeklarationen för 2016, kan man konstatera att framförallt Socialdemokraterna ”spelat under täcket” gentemot hela svenska folket. Det har bedrivits ett hyckleri av oanade mått. Det skriver Lasse Wikman som gått till botten med hur Sveriges säkerhetspolitik förhandlas under hot från Washington. Sverige är sedan decennier satt under hård press. 

Text: Lasse Wikman

I oktober 2008 är en delegation från amerikanska FBI på väg till Stockholm för att få till stånd ett formellt avtal om terroristbekämpning. Delegationen briefas av USA:s ambassadör i Stockholm, Michael Woods. Han skriver i ett av de telegram som offentliggjorts av Wikileaks, och som redovisats av ”Dokument Inifrån”, att det kan bli svårt för svenskarna att gå med på det samarbetsavtal som amerikanerna vill ha. Om de vägrar måste man göra klart för dem att den nuvarande viseringsfriheten för resor till USA kommer att upphöra, skriver Woods. Förhandlingar under hot alltså.

USA pressar Sverige, Wikileaks, 2010För att klara de tuffa krav som amerikanarna sätter upp, begär svenskarna att förhandlingarna ska vara informella. USA kommer att få de upplysningar de vill ha, under förutsättning att allt sker hemligt. Varför är då Justitiedepartementet så angeläget att gå USAs ärenden? Ja, det är inte bara viseringsregler som ska förhandlas, det är hela Sveriges säkerhetspolitik.

Efter andra världskriget ansåg den socialdemokratiska regeringen, att Sovjetunionen var ett hot. Regeringen ville heller inte göra som Norge och Danmark, ansluta sig till NATO. En orsak var att Socialdemokraterna intalat svenska folket att tack vare vår neutralitet under kriget, så kunde Sverige så utanför. Den bilden ville man inte ta bort från allmänheten, hur än felaktigt det än var.

USA gjorde klart för Sverige, att man skulle skydda landet ifall vi skulle bli angripna, i utbyte mot ett långtgående samarbete.

När den svenska DC-3:an sköts ner 1952, var anledningen att Sovjet fått kännedom om att Sverige hjälpte USA med att planera för ett eventuellt krig mot Sovjet. I flygplanet fanns det avancerad spaningsutrustning som kommit från USA.

Även denna dag är Sverige i hög grad beroende av den amerikanska högteknologin. Om inte JAS-planen förses med komponenter tillverkade i USA, då står hela flygvapnet kvar på marken, om USA av någon orsak skulle stoppa leveranserna. USA godkänner dessutom all export av flygplan från Sverige till annat land.

IB-affären

IB-affären, Guillou, ExpressenIB-affären* 1973 drog med sig avslöjanden om att Sverige lämnade ut namnen på de amerikanska soldater som flytt från Vietnamkriget och sökt skydd i vårt land. SÄPO hade listan på alla amerikaner som deserterat, men det skulle var negativt för SÄPO om de lämnade ut listorna till USA, för då hade USA behövt göra en officiell begäran.

Detta i sin tur hade bidragit till att en parlamentarisk nämnd hade fått kännedom om saken. I den debatt som var i Sverige under slutet av 60-talet och en bit in på 70-talet, så hade det varit fullständigt omöjligt att den parlamentariska nämnden godkänt USA:s begäran. Listan lämnades därför över till IB, som sedan gav den till USA. Så gjorde man under 70-talet och tydligen gör man så även idag, bara allt sköts informellt – allt under sekretess. IB var på sin tid så hemlig, att byrån i princip inte existerade.

Statsminister Göran Persson tillsatte en kommission, för att granska och gå igenom IB:s förehavanden. Arbetet från kommissionen var utmärkt. För första gången kunde en statlig utredning höra de inblandade under ed. Tyvärr fanns en hake, kommissionen hade bara rätt att kontrollera IB:s inrikesdel. Utrikesdelen var alltför känslig för att genomlysas. Nu blev det också helt klart, att ett västligt samarbete bedrivs, men under hemliga former. Man gjorde som vilket suspekt företag som helst, dubbel bokföring.

Den tysta vägen till NATO-medlemskap

USA pressar Sverige - Bratt, DN, 2010Socialdemokraternas väljare tror att Sverige inte är beroende av USA eller ett samarbete med NATO. Därför har också den Alliansregering vid haft, gått fram den tysta vägen, även om de öppet deklarerat sitt ja till NATO-medlemskap. Ingenting kommer att hända förrän Socialdemokraterna säger ja till allians med NATO.

Det finns ingen logik i att ha ett dubbelspel med USA. Det enda skälet till varför det gjorts och fortfarande görs, är Socialdemokraternas hyckleri kring neutralitetsfrågan. Hemlighetsmakeriet gör att USA kan ställa långtgående krav på Sverige, när det gäller vår säkerhetspolitik. Det är en skam och oerhört förnedrande för vårt land.

När man vet hur säkerhetspolitiken skötts av Socialdemokraterna alltsedan andra världskriget, så kan man därför se Alliansregeringens handlande i ett något annat ljus, än vad som officiellt framkommit.

Amerikanska militärbaser på svensk mark

Strax efter att riksdagen gjort sommaruppehåll, beslöt den dåvarande borgerliga regeringen den 27 juni 2014 att inleda förhandlingar om samförståndsavtal om värdlandsstöd med Nato. Avtalet medger bland annat eventuell stationering av NATO-trupper på svensk mark under krig, övningar eller kriser. Formellt beslut fattades hastigt i slutet av augusti 2014 av den utgående regeringen, utan föregående offentlig diskussion eller beslut i riksdagen. Avtalet undertecknades av överbefälhavare Sverker Göranson vid NATO:s toppmöte i Wales den 4 september 2014.

Nu får man ett bättre grepp om varför Alliansregeringen gjorde detta i all hast. Att fatta detta säkerhetspolitiskt känsliga beslut utan att låta den föregås av en transparent säkerhetspolitisk analys och påföljande demokratisk process.

Den förra regeringen presenterade ingen konsekvensanalys av vilka följder den av den förespråkade politiken skulle få för Sveriges utrikespolitiska situation i fredstid här i Östersjöområdet, respektive hur den skulle påverka oss i en konfliktsituation.

Vad man än tycker om handlandet av den avgående regeringen, så kan man verkligen undra, är detta demokrati?

Värdlandsavtalet innebär att lagar ändras och för att det ska träda i kraft krävs därför att det godkänns av riksdagen. Den 10 juni 2015 skickades prememorian, Ds 2015:39 ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd” ut med texten till avtalet på svenska och engelska, förslag på lagändringar och kommentarer. Den skickades på remiss till 47 instanser.

Den 22 mars 2016 - ett ödesdatum?

Vi vet redan nu att försvarsminister Peter Hultqvist ska lägga fram prememorian för riksdagen den 22 mars [2016].

Den 29 januari anmälde Vänsterpartiet den tidigare regeringen till konstitutionsutskottet på grund av bristfällig hantering av värdlandsavtalet Enligt 10 kap. 11§ i regeringsformen ska alla beslut av större vikt överläggas av utrikesnämnden. I detta fall blev utrikesnämnden varken informerat om eller fick möjlighet att överlägga kring undertecknandet av värdlandsavtalet.

När man läst och fått kännedom om hur hela samarbetet varit mellan Sverige och USA, sedan 75 år tillbaks i tiden, ett samarbete i lönndom, så är det lättare att förstå Utrikesministerns presentation av regeringens utrikesdeklaration 24/2 2016. Jag har valt ett antal delar av talet:

”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Det förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med en trovärdig nationell försvarsförmåga.

Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer. Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och på ökat samarbete på bred front: I Norden och Östersjöområdet, tillsammans med Finland, i FN och i OSSE med Nato och genom en förstärkt transatlantisk länk. Dialog och förtroendeskapande åtgärder är viktiga instrument för stabilitet och avspänning.

Regeringen fortsätter stödet för fred, demokrati och ekonomisk utveckling i Europas grannskap. Den europeiska säkerhetsordningen måste värnas. Rysslands olagliga annektering av Krim och militära närvaro i östra Ukraina utgör flagranta brott mot folkrätten.

Detta är den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut. Sanktionerna mot Ryssland måste vara kvar till dess Minskavtalet uppfyllts. Ukraina ska åter kunna kontrollera sina internationellt erkända gränser. Det är viktigt att bidra till ett starkt, demokratiskt och stabilt Ukraina. Sverige stödjer bilateralt och genom EU den ukrainska regeringens reformarbete.”

Swisha-LasseWikmanJag vill inte påstå att avslöjandena gör livet lättare att bära, men i den dysterhet som infinner sig, kan jag bara klandra Socialdemokratin, som så flagrant har spelat under täcket och aldrig redovisat falskspelet. Nu behövs en sanningskommission som gräver upp alla gömda lik, redovisar dessa, så att vi får vädra ut dess unkna luft. Därefter lägga grunden för en öppen säkerhetspolitik, som vi svenskar kan anamma.

”I maktens väsen, ligger också missbruket av den” –Immanuel Kant, filosof, 1724-1804

Text: Lasse Wikman

Källor

Värdlandsavtalet med Nato Svenska freds, 2016-02-23
Utrikesdeklarationen 2016 DN Debatt, 2010-12-08

* IB var en svensk hemlig underrättelseorganisation underställd Försvarsstaben som bildades 1965 genom en sammanslagning av T-kontoret och den hemliga säkerhetstjänsten för inrikesfrågor Grupp B. Begreppet IB är omtvistat. Det kan stå för "Informationsbyrån" eller "Inhämtning Birger" efter dess dåvarande chef Birger Elmér.
IB:s uppdrag var underrättelsetjänst utrikes, men även inrikes, bla kring kommunister och deras relationer med främmande makt.
IB som organisation avslöjades 1973 genom artiklar i vänstertidskriften Fib/Kulturfront. Effekterna av den så kallade IB-affären blev att IB inordnades som en officiell del av försvarsstaben enligt förslag från 1974 års underrättelseutredning. / Wikipedia