Falsklarm om skogsdöd, ökenspridning, ozonhål och global uppvärmning ruinerar samhället

19

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.seVi måste vara  kritiska när starka politiska och ekonomiska intressen försöker skrämma upp oss med diverse miljökatastrofer för då kan inte dessa krafter suga ut våra samhällen på resurser. Det varnar Lars Bern i denna krönika som tittar tillbaka i tiden på tidigare miljölarm. 

Text: Lars Bern, Antropocene

Bakgrund

Miljö och naturskydd började på allvar intressera människor i vårt samhälle för över hundra år sedan. En grupp engagerade personer bildade år 1909 Svenska Naturskyddsföreningen som skulle komma att bli Sveriges viktigaste lobbyorganisation för miljöfrågor. Samma år som Naturskyddsföreningen bildades antogs även den första lagen om skydd av naturen. Redan året efter föreningens bildande lyckades grundarna få Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek, Garphyttan, Sonfjället och Gotska Sandön klassade som nationalparker.

I slutet av femtiotalet började en ny sorts medvetande växa fram som inte bara såg naturens som friluftsarena och råvarutillgång utan som människans livsrum. Miljöbegreppet snarare än naturskydd blev det som debatten kretsade kring.

Carson-silent_springMarinbiologen Rachel Carsons bok Tyst vår från 1962, tog upp insektsbekämpning inom jordbruket som exempel på hur de ekologiska systemen fungerar. Den höjde medvetenheten om att potenta moderna bekämpningsmedel var ett hot mot livet på jorden. Bokens larm om effekten av DDT-användningen var ett av de första stora miljölarmen. Den blev en symbol för den nya miljörörelsen.

Även i framsynta politiska kretsar började medvetenheten spira om att kapitalismen behövde skyddas från sig själv. Forskning om vår miljöpåverkan fick ökande ekonomiska resurser.

Jag tror att det stora genomslaget för Carsons bok i folkopinionen var en väckarklocka för stora ekonomiska och politiska intressen. Man insåg att människors oro för miljöskador och brist på naturresurser kunde utnyttjas för egna syften. I detta syfte tog kretsen av de hyperförmögna angloamerikanska oligarker som dominerar västvärldens politiska liv initiativ till bildandet av nymalthusianska Romklubben 1968 på David Rockefellers egendom i Bellagio i Italien.

Man samlade enligt egen utsago en grupp världsmedborgare som delar en gemensam oro för mänsklighetens framtid. Klubben fick en viktig roll i kulisserna vid FN:s miljökonferens i juni 1972, främst genom sin skrift om Tillväxtens gränser som publicerades i mars 1972. Skriften satte frågor om miljö, resurser och mänsklighetens överlevnad på den politiska agendan med hjälp av en massiv lansering i de medier som kontrolleras av oligarkin.

Skogsdöden

Om träd kunde gråta, är titeln på en bok av vetenskapsjournalisten Bo Landin från 1986. Han m.fl. aktivister medverkade till att det mot slutet av 80-talet piskades upp en hysteri om att skogen inom en kort tid var utdöende. Hotet mot skogen menade man, kom från försurande utsläpp från industri, kraftproduktion och bilavgaser som var både försurande och bidrog till marknära ozon.

Spiegel-der-Wald-StirbtHypotesen var att träden skadades direkt av kväveoxider och ozon i luften och via försurning av markerna som skadade rottrådarna.

Begreppet skogsdöd började användas i Tyskland redan i början på 1980-talet där man menade att skogen bara hade fem år kvar att leva. I Sverige var det främst på Västkusten som forskare och media pekade ut skador. Forskning som visade att hypotesen om försurningsskador på trädens rötter var fel negligerades av såväl miljöforskare som ansvariga politiker.

Opinionstrycket på politikerna från forskare och media blev stort och politikerna kände sig tvingade att ta fram snabba åtgärder.

Det fanns inga långsiktiga data och ingen visste egentligen någonting men ändå upplevde politikerna att de måste göra något. En del åtgärder syftade därför mest till att bara visa opinionen att man tog frågan på allvar.

Idag vet vi att skogsdöden var en myt

Vi har mer skog än någonsin. Hotbilden mot skogen visade sig vara helt felaktig, träd har i alla tider blivit sjuka och dött av naturliga orsaker. Fältförsök genomförda av IVL där jag var engagerad i ledningen, täckte marken för att hindra det sura regnet gjorde ingen skillnad. Idag vet vi att markförsurning inte är orsak till skogsskador. En orsak till minskad tålighet mot stormar och salta vindar kan vara att vi i Sverige hade en statlig detaljstyrning av hur skogsbruket skulle skötas. Ensidiga monokulturer med lite naturlig blandskog gjorde skogen mycket mer sårbar, vilket bl.a. senare års stormskador är exempel på.

Vi borde i dessa dagar fyllda av miljölarm ta en titt i tidningsklippen från 80-talets slut. En närmast total konsensus kring larmet om skogsdöden visade sig vara fel. Likheten med klimatdebatten är bestickande. Oavsett hur allvarligt dagens klimathot är bör vi försöka hålla huvudet kallt och avstå från de verkningslösa symbolåtgärder som idag kostar samhället hundratals miljarder.

ozonhole-photos-NASA
Bild: NASA

Ozonhålet

Sommaren 1984 upptäckte brittiska forskare att stratosfärens ozonskikt hade tunnats ut över Antarktis med 40 procent. Man upptäckte även lägre ozonhalter i andra delar av stratosfären. Arktis uppvisade också en mindre uttunning. Forskare hade trott att de utsläppta stabila freonerna (CFC) var ofarliga. Hypotesen var att dessa tros allt bröts ner av det starka UV-stålningen i stratosfären och frigjorde klorradikaler som de menade angrep ozonet. Freoner läckte ut från bland annat användning av avfettningsmedel, drivgas i flaskor och kylmedium i kylskåp.

Dessa upptäckter utlöste ett intensivt larmande från olika miljölobbygrupper och industriintressen. Politikerna svalde de skrämmande förutsägelserna om en epidemi av hudcancer, andra hälsoproblem och skador på djurlivet.

År 1987 hade man trummat ihop en global konferens i Montreal som fattade beslut om att fasa ut freonerna där de användes. Forskarnas klimatmodeller pekade på att det kunde ta uppåt 50 år för ozonskiktet att återhämta sig. Det s.k. Montreal-protokollet trädde i kraft år 1989.

När så ozonhålet åter minskade redan efter några år berömde sig det politiska etablissemanget om att ha räddat världen undan en miljökatastrof. Efter ytterligare något decennium började det dock åter växa och många forskare menade att denna ozonuttunning till stor del var ett naturligt fenomen som växlade i takt med solaktiviteten och intensiteten i UV-strålningen.

Många forskningsrapporter menar idag att man överskattat freoners roll vid uttunningen av ozonskiktet. Andra faktorer såsom vind, kyla, solaktivitet och förändringar i de allmänna vädermönstren över Sydpolen spelar förmodligen den största rollen.

Även detta miljölarm har kostat enorma belopp för forskning och för att byta ut fullt användbara kylanläggningar till sådana som kunde drivas med andra kylmedier. Forskning som kan grumla framgångssagan kommer naturligtvis inte att nämnas av vare sig politiker, stormedia eller miljölobbyn. Det är viktigt att framställa Montrealfördraget som en succé för global centralstyrning.

Ökenspridningen

Redan på 60-talet långt innan vi hade geosatelliter som kunde bevaka jorden utifrån, började idén om ökenspridning att på allvar etablera sig. Den framställdes som ytterligare ett allvarligt hot mot mänskligheten i samband med svåra tork- och svältkatastrofer i bland annat Sahelområdet. Jag vet inte hur många gånger jag hört Romklubbsordföranden Anders Wijkman skrämma med detta pseudoproblem.

I dagarna har Sveriges Radios Vetenskapens värld sänt ett reportage om detta falsklarm. Bilden som målas upp är att den sparsamma växtligheten i Sahel försvann och Saharas öken spreds med hög fart söderut. På den här tiden var det dock inte så lätt att få en överblick över storskaliga naturförändringar i avsaknad av spaningssatelliter. Men senare när sådana satelliter placerats ut fick forskarna tillgång till satellitbilder som visade att Saharas öken inte spred sig. Tvärtom krympte den.

Det här kan ju framstå som en god nyhet, men precis som med dagens klimatlarm möttes de positiva forskningsresultaten av fientliga och negativa reaktioner. Motståndet kom framförallt från FN-systemet som vill öka sitt överstatliga mandat och från utvecklingsländer i den så kallade G77-gruppen som bespetsat sig på biståndspengar från rikare länder.

Idag vet vi att jorden blir allt grönare beroende på att den stigande halten av koldioxid i atmosfären från 0,03% till 0,04% gör att det växer bättre och att växtligheten tål torka bättre. Ytterligare ett falskt larm på miljöområdet har förbytts i sin motsats.

al-gore-hockey-stick

Global uppvärmning

Larmen om global uppvärmning på grund av utsläpp av växthusgaser lanserades på allvar 1991 av Romklubben i deras skrift Den första globala revolutionen. Den lades till grund för FN:s miljökonferens i Rio år 1992 som leddes av den familjen Rockefeller och Romklubben mycket närstående Maurice Strong.

När vi bedömer klimatpolitiken och de tusentals miljarder som till ingen nytta hittills investerats i klimatåtgärder i västvärlden kan det vara bra att hålla i minnet alla dessa tidigare falsklarm som vi gått på och som lagts till grund för ett fullständigt sanslöst resursslöseri.

Även om jag inte ifrågasätter att antropogen påverkan orsakar en viss global uppvärmning, så måste jag konstatera att de prognoser som FN lagt till grund för sitt agerande av alla observationer att döma är våldsamt överdrivna. Den mest observerbara effekten hittills av våra utsläpp av koldioxid och en liten uppvärmning, är att växtligheten och allt annat liv frodas och färre behöver svälta.

Ett av dellarmen i klimat-hypen är att den stigande koldioxidhalten skulle försura haven och skada korallrev och annat liv i haven. Påståenden om försurning är fel, det rör sig om en något reducerad alkalinitet. Jorden har under sin historia klarat av betydligt större fluktuationer i atmosfärens koldioxid utan problem för det havslevande.

Sannolikt är en lite högre koldioxidhalt i havens ytvatten även gynnsamt för större delen av allt havslevande. Vad man dock borde ha betydligt större uppmärksamhet på är de 60.000 handelsfartyg som befar världshaven och som drivs med svavelhaltig bunkerolja. Ett enda fartyg kan släppa ut lika mycket försurande avgaser som flera miljoner personbilar. Men på det problemet kan inte FN och oligarkerna bakom lika lätt bygga sin New World Order, så problemet tystas ner.

Någon gång måste vi lära oss att vara mer eftertänksamma och kritiskt granskande när olika starka politiska och ekonomiska intressen försöker skrämma med miljökatastrofer. Om vi inte låter oss skrämmas till rädsla kan man inte suga ut våra samhällen på resurser lika enkelt som idag.

Text: Lars Bern, Antropocene

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

19 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
26 maj 2019 kl 10:17

Science Alrt (22 MAY 2019): We Finally Know Where The Scandalous Ozone-Destroying Chemicals Are Really Coming From

“Gathering atmospheric observations from locations in South Korea and Japan, the researchers compared global monitoring data and atmospheric chemical movements to figure out whether these emissions came from eastern Asia – the area most suspected as the source of CFC-11.

Along with Shandong, the nearby province of Hebei was also implicated. Both regions are big industrial producers heavily involved in the nation’s manufacturing, and while the chemical may not actually be produced here, it’s certainly being emitted at alarming rates somewhere nearby.”

https://www.sciencealert.com/it-s-official-scientists-know-where-all-those-ozone-damaging-chemicals-are-really-coming-from

per
per
Gäst
1 november 2017 kl 23:13

Dr Stephanie Seneff har en mycket intressant teori om vad som är själva grundorsaken till klimatuppvärmningen:

https://www.youtube.com/watch?v=oGHPixGGr7M

per
per
Gäst
1 november 2017 kl 21:43

Intressant analys, av Dr Don Easterbrooks budskap om koldioxideffekten, gjord av Dr Keith Strong:

Dr Don Easterbrook – https://www.youtube.com/watch?v=WwTmm1zcrJ0

Dr Keith Strongs analys – https://www.youtube.com/watch?v=WZY7_PGjRuQ,
https://www.youtube.com/watch?v=0h-sKENdLX0, https://www.youtube.com/watch?v=jhU5nUl1vHg

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
17 maj 2016 kl 12:38

“Lars Bern, teknisk fysiker examinerad på Chalmers tar upp falsklarmen som kostat samhället mycket pengar i onödan. Inlägget följs av många intressanta kommentarer. Och en av komentatorerna har rätt. Det är delvis en halmgubbe som Lars Bern angriper, ett typexempel på ad hominem-argumentation, men ändå är falsifieringarna av halmgubbarna som Bern tar upp viktiga. Bern är heller inte ansvarig för byggandet av de halmgubbar som han angriper.”

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/17/de-som-ar-for-smarta-att-engagera-sig-i-politik-blir-straffade-genom-att-bli-styrda-av-de-som-ar-dummare/

Ale
Ale
17 maj 2016 kl 12:26

@LJJ Argumentet att Lars inte är trovärdig på grund av att han inte kommenterar chemtrails är obegripligt.

Varför inte själv återkom när du har trovärdig fakta angående Chemtrails som du kan publicera här? Sanningen är att vi inte vet. Varken du Lars eller någon annan här kan med grund varken bekräfta eller dementera angående chemtrails.

Ale
Ale
17 maj 2016 kl 12:02

@LJJ Det du är ur stånd att förstå är dels tidsperspektiven, samt dels att jag inte talar ut människans perspektiv, utan från jordens geologiska tidsperspektiv. Sett ut detta perspektiv är människans tidsepok löjligt kort och helt utan betydelse och man måste antagligen vara ideologiskt förblindad eller helt okunnig för att undvika se detta.

LJJ
LJJ
Gäst
17 maj 2016 kl 11:02

ALE

“Vi sitter i dag som vinnare på en planet som inte kommer att gå under i första taget”.

Kvalificerar som dagens dummaste kommentar!!

LJJ
LJJ
Gäst
17 maj 2016 kl 10:58

Lars Bern saknar tyvärr relevanta kunskaper i ämnet. Vår natur har tagit stor skada av både försurning och aluminiumkontaminering. Hur kan man skriva en artikel om globala miljöproblem utan att nämna Chemtrails? NOLL TROVÄRDIGHET!!!

Ale
Ale
17 maj 2016 kl 09:57

Under uppväxten matades vår generation med påståenden om att jorden skulle gå under på grund av vår framfart! Vilket är ett helt befängt påstående. Vad vi än skulle hitta på: förgiftning, försurning, genmanipulation och kärnvapenkrig osv så skulle jorden läka på på en miljon år eller möjligen två. Sedan skulle naturen ta över efter eget behag. En sådan kort tidsperiod är knappt värt en fotnot i jordens långa historia. Vidare de som vill hävda att vi kan förgöra jorden har kanske inte förstått hur jorden en gång bildades. Jorden har varit med om mycket, mycket värre saker än vad lilla människan någonsin skulle kunna åstadkomma och har bara vuxit sig starkare och starkare sedan den skapats. Ty för varje kometnedslag gör bara jorden större, starkare och tyngre, för det var så den en gång skapades. Jorden är resultatet av en mängd våldsamma fusioner av himlakroppar och andra mindre planeter som inte klarade sig självständigt, utan blev uppsugna av andra större. Vi sitter i dag som vinnare på en planet som inte kommer att gå under i första taget. Tro inte på dessa domedagsprofeter som vill framhärd annorledes.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
17 maj 2016 kl 09:54

Jag tror Lars Bern varken är köpt eller har fel. Hans artikel handlar om att industrier och politiska krafter utnyttjar falsklarm för att tjäna pengar och utöva kontroll. Att det finns verkliga miljöproblem är en självklarhet.

Det är för mig självklart att öknen kan spridas där träden huggs ner, att luftföroreningar är giftiga för organismer inkl människan, att skog kan skadas av utsläpp, att atmosfären kan förgiftas på samma sätt.

Poängen med artikeln är att visa att ekonomiska krafter skapar spinn på problem för att tjäna pengar. För att spinnet ska ta rejäl skruv måste problemen vanställas och förstoras, orsaker hittas på och lönsamma lösningar presenteras. Och allt sker i en anda av att det är kris och bråttom. Viktiga forskare uttalar sig. Politiker tar tillfället i akt för att vinna nya väljare.

Hela populationer luras.

När sedan sanningarna kommer fram blir det ofta tyst. Det uppstår en period av glömska och sedan hittar de ekonomiska krafterna på något nytt att spinna på. Sedan är det är kris och bråttom igen och alla börjar springa runt i oroliga cirklar.

Carl Stridsberg
Carl Stridsberg
Gäst
17 maj 2016 kl 09:19

Lars Bern, är enkelt enkelt köpt av alla de starka krafter som gör sitt bästa för att förstöra vår Moder Jord med sina miljöfarliga verksamheter. En poäng har han dock och det är om alla de 60 000 handelsfartygen som far runt på våra världshav och formligen sprutar ut svalhaltiga bunkeroljor.
http://www.svtplay.se/video/8128523/fraktad/dokument-utifran-fraktad-fraktad
Där ett enda fartyg släpper ut lika mycket föroreningar som 50 miljoner bilar. Det här måste tas på allvar.
Och jo, vi kanske har mer skog än någonsin, i Sverige, Lars, men skog dör överallt annars. Se bara på hur mycket regnskog som avverkats i Amazonas och Indonesien. Och vår skog här hemma mår inte bra. Det ser alla som äger sin skog….

Ale
Ale
17 maj 2016 kl 09:18

Man man behöver inte vara naturvetenskaplig skolad forskare för att kunna tänka själv. Säg den epok i den geologiska tiden, då klimatet inte var under förändring? Först kom ordet växthuseffekten. Nå, jorden ligger för långt bort från solen för att kunna begagna sig av linstrålningen som primär värmekälla. Vi behöver alltså en viss växthuseffekt för att inte planeten skall förvandlas till en isglob. Sedan muterade ordet om till uppvärmning, eller den globala uppvärmningen. Här kan man luta sig mot olika håll, men faktum är att “den globala uppvärmningen” är ganska blygsam, samt att jorden har alltid varierat sin temperatur. Vad handlar det om? Nån grad på 150 år? För att inte fastna i siffror muterar ordet återigen om till “klimatförändringen”. När var klimatet sist inte var under förändring? Faktum är att vi sakta men säkert går mot ett allt kallare klimat – sätt ur ett geologiskt perspektiv under jordens hela livstid.

Vem har inte haft ett eget växthus, eller en odling som man vill boosta? Idealet är då ett varmt klimat, med höga doser CO2 samt obegränsat tillgång till vatten. Ju varmare det är, ju snabbare växter plantan och ju mer CO2 kan växten omvandla till den primära byggstenen som CO2 är. Vidare, ju varmare det är ju mer vatten krävs för plantan att behålla vattentrycket när temperaturen stiger ända tills processen vänder då den RLF är 100% får då kan inte plantan längre reglera vattentrycket med andning och avdunstning för inget kan avdunsta då kringliggande RLF är 100%. Pröva själva får ni se. Sätt ett litet växthus ovanför ett element och på med bra ljus samt låt även solen kika in, typ i köksfönstret. Ordna med bra ventilation och jämför med en motsatt odling och mät resultatet! Så ökade temperatur samt högre PPM-nivåer av CO2 är inget vi ska oroa oss för – ty skördarna blir mycket större.

Rascasse
Rascasse
Gäst
17 maj 2016 kl 08:20

@Mona:
Besprutningen med aerosoler från flyget är det mest sanslösa projekt man kan tänka sig. Samma krafter som yrar om global uppvärmning håller på med detta, d.v.s. finansiärerna, de som drar i trådarna. Skillnaden är bara att vi matas från MSM om det ena och det andra gör man allt för att förlöjliga och förneka.
Jag tror att ett av målen är att på sikt försvåra den globala matproduktionen som fått ett uppsving av ökat CO2-tryck och därigenom skapa kaos, depopulation och ökad ansamling av makt och rikedom för de rikaste.
Aerosolbesprutningen är ett exempel på de betydligt viktigare sakerna att bekämpa än s.k. global uppvärmning, vilket jag nämnde i kommentaren ovan.
Man ska veta att när man sätter sig på ett passagerarplan så sponsrar man denna verksamhet då en stor del av aerosolerna härrör från dessa flygningar.
Har likaså observerat skador på träd, ekar som dör i förtid, utmärglade p.g.a. strypt näringsintag.
Dårarna som ligger bakom detta tycks inte förstå att dom själva kommer drabbas. Denna ljusskygga verksamhet drabbar allt och alla och borde vara tillräcklig för att folket skulle gå samman och försöka sätta stopp. Tyvärr är allmänheten så kuvad och upptagen att majoriteten inte tycks bry sig utan går omkring i någon slags limbo av förnekelse.

Ale
Ale
17 maj 2016 kl 08:18

Tycker det är svårt med Lars Bern, vad man skall tro på? I vissa frågor har han absolut rätt och i andra fel. Kanske som vi övriga människor? Lars är ingalunda mindre styrd av ideologiska dogmer, som han anklagar andra för att vara, samtidigt som han hävdar att det enbart är vetenskapen som vi skall lita på. Visar man på hur t ex Ikea redan år 2012 var inte bara var självförsörjande på vindkraft, utan dessutom producerade ett överskott, viftar han bort detta faktum som falskt. Idag är Ikea inte bara självförsörjande på el i hela norden, utan dessutom producerar det ett överskott. I I samma spår går många unga företag – inte minst Google. Tar man upp detta med honom, tvivlar han på sanningshalten i första rummet, för att i nästa sekund hävda att detta bara är ett spel för gallerigera (och bekräftar då sanningen) för att få en goodwill bland konsumenterna. Kände inte ens en person som Lars Bern till detta faktum att många, många multinationella företag satsar på egen energiproduktion, så vart tog i så fall goodwillen vägen – jag menar få tycks känna till detta faktum. Det beror på att de sällan går ut med dessa fakta. Så där föll goodwillargumentet bort.

Lars som är en kärnkraft- samt kolkramare av rang vill hävda att de alternativa sätten att omvandla energi på inte skulle överleva utan skattemedel, men tiger i sammanhanget att det samma i allt väsentligt gäller för kärnkraften också.

Inte desto mindre har han rätt i många frågor.

Mona Nilsson
17 maj 2016 kl 07:33

Jag håller verkligen inte med. Det är tvärtom så att miljöförstöring ruinerar samhället. Miljöförstörarna berikar sig på våra gemensamma tillgångar, naturen och på markägares bekostnad. Själv ser jag med bitterhet hur våra träd dör det ena efter det andra – vem ersätter oss för det? Pengar kan inte ersätta en förstörd miljö – vi är beroende av den för vår överlevnad, hälsa och välbefinnande.
Jag kan konstatera att jag aldrig tidigare under hela mitt liv sett så många träd som dött eller är sjuka och döende. Värsta situationen har jag sett på västkusten. Träd blir numera gula och tappar sina blad redan i juli. Hösten är inte längre vackert lysande rödgul utan börjar bli allt mer brun – har ni lagt märke till det? Vi har under drygt ett decennium haft en omfattande sjöfågeldöd, där fåglarna dör en förlamningsdöd. Gråsparvarna och andra fåglar som var talrika blir allt mer sällsynta, älgar och andra landlevande djur dör också en plågsam förlamningsdöd. Kort sagt: situationen är alarmerande och det måste snabbt utredas vad det är som pågår. Det verkar som om samhällets miljöorganisationer och miljöövervakande myndigheter sover i en dvala eftersom det inte talas om dessa alarmerande signaler från naturen. Inte heller om varför vår himmel är allt mer täckt av grått dis från flygens utsläpp. Det är många som sådana intensiva flygutsläppsdagar rapporterar om svår hosta, huvudvärk, andningsproblem och näsblod. Min teori är att de ökande utsläppen från flyg, som jag menar är avsiktliga för geoengineering, i kombination med den kraftigt ökande elektromagnetiska strålningen från allt mer trådlös teknik bär det största ansvaret. Jag har konstaterat att då flygutsläppen är intensiva och täcker hela himlen ses direkt skadliga effekter på träd och växter i form av missfärgade blad och gula barr som därefter faller av. Många i andra länder konstaterar samma effekter och skador på träd som misstänks komma från flygens utsläpp av aerosoler. Uppmätta kraftigt förhöjda halter av aluminium och barium har gjorts.
Lars Bern: välkommen ut på besök i naturen så ska jag visa dig hur det i verkligheten förhåller sig.

Rascasse
Rascasse
Gäst
17 maj 2016 kl 06:38

@Ray Alex
“Det är dessutom ett bevis på att man är VÄLDIGT blåögd att tro på det som Finansen/Marknaden spridit ut, att global uppvärming INTE existerar så att hjulen kan fortsätta snurra.”

Ja, det där är det vanligaste motargumentet, men läs vad som står i artikeln istället för att reflexmässigt låta din kognitiva dissonans svämma över. De som puschar att jorden hotas av global uppvärmning är TPB d.v.s. Finansen/Marknaden d.v.s. Rockefeller et.al. Men, den hjärntvätt du utsatts för, av Rockefeller et.al., har förmodligen och tyvärr gjort dig inkapabel att kritiskt granska vad opponenterna säger angående ökningenen av CO2. Tips: Googla “Climate Gate”.

Skatt på koldioxid är maktens våta dröm. Anledningen är att all mänsklig aktivitet skapar CO2. Dra ner din konsumtionen av ärtsoppa och rädda planeten. Patetiskt.

Problemet som Lars Bern beskriver är att det pågår ett hejdlöst globalt resursslöseri där andra betydligt viktigare behov sopas under mattan.

“Junk science” uppstår när medel regnar över karriärssugna s.k. vetenskapsmän utan moral får härja fritt och förfalska data för att tillfredsställa sina uppdragsgivare och fylla sina egna bankkonton. Inse att det inte finns någon konsensus i denna fråga, eller att konsensus i praktiken är den omvända mot vad du förmodar.

Vi lever alla i världen upp och ner. Definitionen på dessa fenomen är: om de pushas i MSM så gäller det omvända såsom närmare sanningen.

Ray Alex
Gäst
17 maj 2016 kl 00:51

Det finns INGET tvivel om att Jorden lider, och lider svårt. Att påstå att så INTE är fallet är bara ren desinformation som spelar finansen/marknaden rakt i händerna. Det är dessutom ett bevis på att man är VÄLDIGT blåögd att tro på det som Finansen/Marknaden spridit ut, att global uppvärming INTE existerar så att hjulen kan fortsätta snurra. Mediokert!

LeifB
LeifB
Gäst
17 maj 2016 kl 00:26

Vilken sammanställning om politiskt galna upptåg i miljöfrågor.
Om jag inte minns fel så var det DuPonts patent på freon14 som var på upphällningen
då freonets faror lanserades. Man behövde en ny kassako helt enkelt vilket man också fick.
Kanske kan du Lars B bekräfta/dementera att de som i labbmiljö såg sambandet ozonhål och freon
dementerade sin upptäckt redan innan dom fick Nobelpriset för sin upptäckt.
Dvs att Nobelpriset även här använts som hävstång för att locka politiker tili handling.
Jag är visserligen några år yngre än du men inser att backspegeln är viktig för att förstå vart framtiden för oss. Jag kommer själv ihåg larmrapporter om en ny istid på grund av koldioxiden.
Den gången var det 1960-tal då alla gick i bikini och naturligtvis blev vettskrämda för kylan.
Exakt samma argumentering hördes men av omvänd anledning.

sheol
sheol
Gäst
17 maj 2016 kl 00:03

Håller inte med vad gäller IVL:s så kallade forskning. Man har sett att sedan femtiotalet så växer skogen långsammare. Försurningen kan ju inte bara påverka mikroorganiser och fisk, allt liv – i våra vattendrag och sjöar. Naturen är “ett system”. Mikrolivet, och mycocelet i jorden har skadats. Man vet att på nittiotalet så fördubblades skadorna på skogen bara under fem år i södra Sverige. Det finns många anledningar varför skogen blir svagare, och att det är ett hot. Tror du verkligen att “mer skog” är samma som “bra”… – nej, den har precis som folket, blivit fler och “jämlikt” på en nedpressad nivå. Kvantitet ersätter substans och kvalitet. Lögn ersätter sanning. I Tjeckien, Slovakien och Schweiz har över 300000 hektar skog dött på grund av försurning. Skogen tål mycket, och har förmåga att stå emot ganska länge, men det håller inte för evigt. Lövträd är mer sårbara, då bladen påverkas, och trädens förmåga att få näring. Nu är Sverige redan så förstört av monoskogskultur, så man jämför redan normaliserad men skadad skog… och tror att bara för att ett test visar eller inte visar… så är skogen ok. När lövträden skadas så skadas naturligtvis allting annat. Djuren får också känna på det, med sjuka älgar etc. De för försurning mest utsatta områdena i Storbritannien har inneburit stora skador, och ekonomiska avbräck. Det finns ingen skillnad på de mineralbrister människor har idag, med vad som sker med skogen – vi har ett gemensamt öde: Over 90% of our body is water and in order to stay healthy we drink good water. When European, Columbus first came here, we still would be drinking water from all the rivers, from any stream and any river, all the water was pure. If the Europeans had lived the Indian way, we would still have been drinking the same water. Water is sacred – Air is sacred. We have common destiny with the trees, air and water. […] No tree grows by itself. Certain plants will grow around the tree. Certain medicines will grow around the plants. When you destroy the tree, you destroy the community. The whole community – that thrives on it, depend on it gets destroyed. You destroy the medicine for people and for animals. Yes, animals use medicine. They know and we learn from animals, we learnt by watching the animals, which medicine to use. And if you replant the tree you… Read more »