Omyndighetsförklarandet av de äldre sänker Sveriges rykte – Fallet Mariana 92 år

publicerad 5 maj 2016
- Gästskribent
Mariana Norberg i media. Pressklipp från 2016
Mariana Norberg i media. Pressklipp från 2016

DEBATT. “Vilka är skyddsvärda i ett Sverige där vi som medborgare värnar om varandra? När gamla och sjuka blir behandlade sämre än djur har vi nått en botten som vi inte trodde var möjlig.” Det säger Jan Norberg och han tänker på sin mamma Mariana som snart är 92 år, en gammal människan vars medborgerliga rättigheter satts på undantag, något som är rutin i Sverige, men som chockerar personer från många andra kulturer där man har respekt för de äldre.

Samhället trakasserar våra gamla genom att via kommunernas socialtjänst, hemtjänst och hemsjukvård försöka göra allt i sin väg för att den gamla människans medborgerliga rättigheter skall sättas på undantag.

Vad driver till synes i övrigt helt normala människor att behandla våra gamla och sjuka så illa?

När någon på allvar försöker hävda den gamles rätt genom att överklaga olika former av kommunala beslut så rycker undantagslöst domstolsväsendet ut till samhällets försvar för att utan minsta darr på manschetten fria kommunerna från allt ansvar.

Jan Norberg“Man kan därför utan vidare få intrycket att det är samhällets olika institutioner som är skyddsvärda och inte de gamla och många gånger sjuka medborgarna vars rättigheter uppenbarligen inte anses som skyddsvärda.”

“Varför anser samhället, främst företrädda av korrupta domstolar, att stat och kommun behöver skyddas från påföljder då man solkart bryter mot såväl svensk lag som överstående EU-rätt?” / Jan Norberg

Domstolarna visar systematiskt att de sätter samhällets skydd mot medborgarnas rättigheter före vid sina bedömningar då det gäller våra gamla, är verkligen våra gamla ett så stort hot mot samhället att domstolarna alltid anser det nödvändigt att skydda t.ex. kommunerna när de begår sina övergrepp?

Är Mariana, snart 92 år, dement och rullstolsbunden, ett hot mot samhället?

Mariana NorbergExemplet Mariana Norberg är ett av många tusentals fall där domstolskedjan med en genuint förutfattad mening mangrant ställer upp på kommunens sida då hon försvaras av sin enda anhörige.

Mariana är snart 92 år gammal och lider ganska svårt av sin Alzheimersjukdom och hon är utsatt för ständiga trakasserier från den kommun där hon bor, Sundsvalls kommun.

När hennes enda nära anhörige, sonen Jan, försöker skydda sin mamma mot kommunens olika övergrepp så är det en ojämn kamp han för mot ett samhällsetablissemang som nästan undantagslöst ställer sig bakom Sundsvalls kommuns ständiga trakasserier, något som blivit så vanligt ibland äldre att ingen längre verkar reagera.

Sundsvalls kommun tar en lång rad olika beslut som de enligt lag inte har rätt till, brotten är många och leder ofta till segdragna domstolsförhandlingar där korrupta domare ger kommunen rätt att kunna överträda såväl svensk lag som EU-rätt.

Domare som redan bestämt utfallet

Hennes senaste mål som handlar om att Sundsvalls kommun driver ett helt felaktigt betalningsärende i domstol hanteras i Tingsrätten av samme domare vilken tidigare, på kommunens initiativ, omyndigförklarat henne och denne domare har i sitt beslut om förvaltarskap därmed fråntagit henne alla sina medborgerliga rättigheter.

När sonen ifrågasätter att samma domare nu något år senare skall avgöra en tvist om betalning så enar sig ett samlat domstolsväsende till skydd för denna korrupta domare, vilken tidigare reservationslöst ställt sig på kommunens sida i förvaltarskapsmålet.

“Att alla medborgare, inte minst våra gamla och sjuka, har rätt till en objektiv och rättvis rättegång mister därmed sin innebörd då domstolarna skickar fram sina mest känslokalla och partiska domare till försvar för kommunens intressen.” / Jan Norberg

Vid förvaltarskapsmålets hantering tvingades sonen för sin mammas skull att lägga ut över 100,000 kronor på advokatkostnader innan domstolsväsendet i Hovrätten av ren och skär rädsla för medias kritik ändrade den korrupta domarens beslut att omyndigförklara Mariana.

Jävsinvändningar och andra relevanta fakta i det nu aktuella målet som rör en tvist beträffande betalning struntar såväl Tingsrätten som Hovrätten i att beakta då man redan innan målet avgjorts har bestämt sig för utgången i detta mål.

Mariana är chanslös mot ett samlat etablissemang där korrupta domstolar tycks anse att hon inte är tillräckligt skyddsvärd jämfört med att Sundsvalls kommun, vilka med domstolarnas hjälp, därmed kan fortsätta och trakassera henne och många andra åldringar.

Om inte ens en gammal och sjuk kvinna i rullstol, vilken aldrig gjort en fluga förnär, kan anses skyddsvärd så måste frågan ställas vilkas intressen som skall skyddas och varför t.ex. domstolarna så reservationslöst legitimerar kommunernas oegentligheter?

Det finns mycket mer att berätta om, men av utrymmesskäl stannar vi här och hoppas att fler med liknande erfarenheter hör av sig. “Anhöriga måste gå samman för att skydda sina gamla anhöriga från samhällets övergrepp”, säger Jan Norberg.

Text: Stephan Toivonen

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Penti Kinnunnen
  De empatiska mobbas ut av seriemobbande chefer som sätter en ära i att ignorera helheten.

 • Hur många skall offras och hur länge skall vi behöva vänta
  Hur många människor skall offras innan vi får en fungerande funktionshinderpolitik som verkligen ser till att funktionsnedsatta med stora hjälpbehov verkligen får den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som Sverige undertecknade och ratificerade för många år sedan
  I stället för att se till att utvecklingen går framåt i konventionens anda så ser man till att utvecklingen går kraftigt tillbaka och gör det allt svårare för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov att få leva ett fullvärdigt liv i full frihet och samhällsgemenskap precis som konventionen föreskriver att man har rätt till
  Man har faktiskt förbundit sig att förändra samtliga lagar-föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindrar det fulla deltagande i samhällsgemenskapen
  Man kan inte som nu bara fortsätta med den förda politiken där man hela tiden tillsätter en massa helt onödiga utredningar som enbart har som mål att försvåra livet för funktionsnedsattta med stora behov av praktisk hjälp på grund av sin funktionsnedsättning
  Under tiden man håller på och förhalar allt så går väldigt många människor under och många väljer att avsluta sina liv enbart för att man hartappat förtroendet för myndighetsverige och deras sätt att hela tiden försämra livskvaliteten för denna grupp med mycket stora hjälpbehov
  Man anser inte längre att man har något som helst människovärde kvar och inget att leva för och så får det inte vara i ett av världens rikaste länder
  VI har faktiskt råd att låta denna grupp av samhällsmedborgarna som har stora hjälpbehov också få den nödvändiga hjälpen

 • Empatiska människor skräms bort, ja! Redan på 70 talet var förhållanden på t.ex. sjukhem inte värdig! Men då fanns det fortfarande några enstaka empatiska människor i vården. Dessa försvann så småningom, då de blev utbrända, för inte alla ville dra i samma riktning och hjälpte därmed den kommande modellen av omänsklig behandling, över lag att etablera sig.Pa den tid hotades man om uppsägning när man protesterade till högre chefer. Har det ändrat sig något sedan dess? Nej se på skandalen KI/KS.
  Men vad har ändrat sig? Den vanliga människan har blivit mer medveten om vad som försiggår i detta land, då allt mera drabbas.
  Vad gör det att det är nu mer utbredd, eller är det? Därför att allt för många har tittat åt andra håll och inte kämpat. Visserligen den som vill simma mot strömmen måste vara stark och det är inte alla, men de som var/är det har även blivit bojkottat av de som inte vill se. Min erfarenhet som sakkunnig läkare i domstolar mot försäkringskassa/bolag de sista 25 år har varit att jäv förekommer regelbundet inklusive bedrägerier. Problemet är också i Sverige som jag har skrivit flera gånger att även om domstolen har dömt en myndighet till straff,vilket numera är mer sällan, så finns det ingen executive som kan verkställer det. Myndigheter kan blankt struntar i domstolsbeslutet. Många orkar inte med den långa processen av överklagande, då hot och repressalier förekommer.

  Jag ser det som ett pris på ett samhälle, där medborgare i blind förtroende har låtit myndigheter växer till en Demokratur. Både regeringar och myndigheter måste ständig bevakas av sina medborgare, detta betyder egentligen demokrati. Det verkar endock positiv att det nu finns röster som värjar sig mot övergreppen. Det måste bara bli flera och trycket måste ökar mot oetisk och omoralisk handlande med tydligt risk för att bli avslöjat och straffat. Problemet som jag ser det är också att man applicera industriell organisation på mänsklig vård. Detta är oförenligt. Det andra är att man lovar en ” välfärd ” som man inte kan eller vill betala och väcker därmed en illusion bland medborgare som senare leder till desillusion, vilket är mycket smärtsam.
  Kanske hela katastrofen som vi nu upplever leder till att vi medborgare blir mindre egocentrerat och mer inriktat på att hjälpa och understödja varandra, för då förlora vissa myndigheter sitt mandat.

 • Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet says:
  6 Maj, 2016 at 00:24
  Här har vi ”barnen” och ”familjerna” som får rätt i Svenska domstolar:
  http://avpixlat.info/2016/05/05/domstolsbeslut-ensamkommande-flyktingbarn-ar-ensamma-aven-om-deras-foraldrar-kommit-till-sverige/

  Korruption?

  Jan Norberg: jag lägger inga synpunkter på domstolsbesluten i varje enskilt fall som rör den här kategorin människor (ensamkommande) utan det är den bristande logiken som upprör. Vi är inte lika inför lagen, något som verkligen fått rättsrötan att ta fart.

  Dvs att domstolarna positivt särbehandlar asylsökande samtidigt som man misshandlar sina egna gamla och sjuka styrker tesen om att vi nu har ett domstolsväsende som för tankarna till DDR eller varför inte till Nazi-Tyskland där summariska skenrättegångar var mer regel än undantag.

  Är verkligen domstolarna fria och oberoende från de politiska agendor som gäller i dagens Sverige, eller är det domstolarna själva som är det egentliga problemet??

  Dvs det är i själva verket inget större problem på lagstiftningen utan det är domstolarnas tolkningar som konstituerar domstolskorruptionen genom att man vill ligga i linje med vad som idag av pk-etablissemanget anses som comme il faut.

  Om politiker i ett land som Sverige anser sig behöva mer än 500 olika myndigheter, över 290 kommuner, ett antal landsting och länsstyrelser, en växande polismakt samt ett omfattande domstolsväsende så antyder det att Sveriges politiker anser att Sverige behöver skyddas mot sin egen befolkning genom en omfattande myndighetsutövning med syfte att få medborgarna till underkastelse.

  Borde det inte vara så att myndigheter, inkl domstolarna, är till för medborgarna och inte tvärtom??

 • “Kan det möjligen vara så att regelverket skrämmer bort empatiska människor?” Där slog du huvudet på spiken. Regler och politiska uppdrag går före både Grundlagar och Mänskliga Rättigheter. Empatiska människor flyr från i synnerhet statliga tjänster. Men gränsen mellan privat och offentlig har suddats ut rejält, så vi har alla blivit uppbundna slavar till ett system som inte gagnar människor i första hand. Snarare i sista.

 • Det finns fler grupper medborgare, vilka upplever samhällets indolens (= likgiltighet) när det gäller rätten till korrekt vård och ersättningar!
  – Även gruppen svårt trafikskadade tvingas uppleva att ingen vill höra talas om hur illa de blir hanterade av myndigheter, rättsväsen och sjukvård – ofta med hjälp av intygsskrivande läkare – vilka i rollen som ytterst välbetalda försäkringsläkare regelmässigt förnekar eller omtolkar deras skador och besvär!
  – Varefter ersättningar uteblir … och de dessutom tvingas betala sitt eget försäkringsbolags alla rättegångskostnader – eftersom de förlorade sin process gällande utlovad ersättning vid en skada!

  – Att gruppen försäkringsmedicinska rådgivare (= försäkringsläkare) har samma skyldigheter att följa Sveriges Läkarförbunds och Hippokrates alla läkarkårens etiska regler tycks inte ens Läkarförbundets ledning bry sig om!

  – När drabbades en försäkringsläkare senast av påföljd att inte följa dessa grundläggande regler?

  – Att inga myndigheter vill ta tag i dessa ärenden visar entydigt på att det finns många allvarliga brister i grundläggande funktioner i vårt samhälle! – Inte bara när det gäller gamla eller på annat sätt helt försvarslösa personer!

  – Samtidigt som ledande politiker gång på gång avslöjas med att utnyttja olika regelverk på helt felaktiga sätt! – Inga namn nämnda eller glömda!

  – Ständigt nya påminnelser! Så sent som igår …. ytterligare ett välkänt namn med i rubrikerna …. Sedan är det dags att vänta på nästa avslöjande bland folkets företrädare – MEN givetvis ingen hjälp till dem med verkliga behov och rättigheter !

 • Mycket bra inlägg som stämmer mycket väl med den verklighet vi med olika funktionsnedsättningar lever i
  Vi har inga som helst lagliga rättigheter det visas klart när 9 fall av 10 utfaller till kommunernas fördel
  Kommunernas tjänstemän kan både ljuga och fullständigt strunta i inlämnade intyg allt i sin iver för att förnedra oss med stora hjälpbehov

 • Det verkar vara svårt att hitta personal med empati till socialtjänsterna. Kan det möjligen vara så att regelverket skrämmer bort empatiska människor? De vet redan innan de söker att de kommer att få alltför stora samvetskval, när de tvingas följa regler i stället för att hjälpa.

 • Ja,mycket sorgligt läsning om vad Sverige är på väg,diktatorism.Sverige liknar mycket idag som gamla östats kommunismen där härskarskalan av partiledare styrde diktatorisk folket i proletar diktaturens namn alltså folkets namn och de som vågade säga emot hamnade på fängelse. Snart kommer vi i Sverige och i övriga EU ha samma behandling fast nu kallas det som politisk inkorekt som är samma som samhällsfiende i maktelitens öga.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *