När den svenska demokratin gavs bort till “högre” intressen – Del 1 av 3

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 juni 2016
- NewsVoice redaktion
Julius Caesar - Public Domain

Julius Caesar - Public Domain

Visste du att genom grundslagsändringar har du som medborgare fått minskad makt, att mångkulturen blivit grundlag, att militären kan sättas in mot dig, att det blivit svårare att kräva en folkomröstning och att yttrandefriheten har inskränkts? Lasse Wikman har analyserat hur den svenska demokratin avvecklas. 

Text: Lasse Wikman | Läs mer av Wikman | Bild: Julius Caesar – Public Domain | J.C. får representera den maktfullkomlighet som präglar även vår tids ledare.

Demokratins goda grundtanke

Lasse WikmanI en tid, då det var viktigt att erbjuda alla att informera sig, att kunna få ge sin syn på saken, att få tala utan att bli avbruten eller överröstad , i den tiden skapades demokrati. Man ville helt enkelt att de beslut som togs, skulle vara förankrad hos folket – ett folkstyre med andra ord. Demokratin, som utgick från Grekland, kom att bli den mest populära och mest vanliga formen av hur ett land styrs.

Bild: Lasse Wikman

I Sverige kan vi gå tillbaks till 1596, för att kunna se att ordet finns med i det officiella språket. Då hette Sveriges konung Sigismund och han regerade både över Sverige och Polen. Man kan ju inte påstå, att det demokratiska statsskicket slog igenom med buller och bång, utan de maktfullkomliga kungarna och dennes adelsfrälse stod högst i kurs.

Demokratin har ju också haft en betydande omständighet, som har varit en gigantisk hämmande faktor för alla människor i de länder man säger sig infört demokrati. Kvinnor har inte fått rösta och därmed har kvinnor heller inte varit representerade i val eller varit valbara.

Så begreppet demokrati är trubbigt i det avseendet, att ett land är ett folkstyre om inte alla dess innevånare kan tala utan censur och kan delta i allmänna val. Sambandet mellan demokrati och mänskliga rättigheter är oftast starkt, men dessa två begrepp har inte med varandra att göra. Dock kan man säga, att finns dessa två demokratiska pelare i ett land, så är det en långt gången och väl fungerande demokrati.

Styret och tolkningen av denna har varit skiftande. Från antikens Grekland fram till 1700-talet ansåg man att demokrati hade med folkets direkta deltagande i den politiska processen att göra. Då liksom nu användes en direktdemokrati i landsdelar och städer, där innevånareantalet inte var alltför stort. Man genomförde diskussioner och därpå följande beslut grundat på handuppräckning.


Ett extremt exempel på den totala demokratin var det polska ”liberum veto-systemet”. Mellan 1652 till 1791 använde man detta och det krävdes 100 % uppslutning av sejmens/parlamentets ledarmöter bakom ett beslut.


Direkt demokrati som vi idag känner det, är det system som gäller bl a i Schweiz. Med modern teknik kan man uppnå folkets vilja, lika bra nu som långt tidigare. Att styra ett land och genom direktdemokrati få tillgång till folkviljan på ett snabbt och effektivt sätt, är ett privilegium för de valda politikerna.

Även om inte alla frågor tas upp i en omröstning bland innevånarna, så är det ändå de viktiga och avgörande frågorna, som på detta sätt diskuteras och direktröstas av landets innevånare, efter en öppen och informativ kampanj. Det är genom folket som det avgörs vilka frågor som det ska folkomröstas om.

Den lagstadgade demokratin och folkomröstiningar i Sverige

I Sverige har vi fyra grundlagar. De fundament varpå Sverige ska bygga sin demokratiska, transparenta och en ”lika lag för alla”-framtid. Grundlagarna är svåra att ändra och detta är andemeningen. Riksdagsledarmöterna ska inte kunna fatta snabba och ogenomtänkta förslag, som röstas igenom. Därför måste varje förslag till ändring, behandlas två gånger, med ett allmänt val emellan. Det är möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Om den genomförs, så är resultatet bindande.

Det betyder att Riksdagen inte får ändra folkomröstningens beslut. Möjligheten om att folkomrösta i en grundlagsfråga , har funnits sedan 1980, men den möjligheten har aldrig använts. Sveriges grundlagar är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det finns dessutom en s a s upphöjd lag – riksdagsordningen, ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag. Grundlagarna står över alla andra lagar.

Första kapitlet handlar om statsskickets grunder och att all makt utgår från folket. Medborgarna är med och bestämmer, inte direkt, utan genom representanter som vi väljer till Riksdagen. Vi har en representativ demokrati. Man kan också läsa, att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde.


Folkomröstningar innebär att folket tar direkt ställning till en specifik fråga på nationell, regional eller lokal nivå. Man kan se detta som ett komplement till den representativa demokratin.


Alltså en förstärkning av demokratin i en avgörande fråga för landets innevånare. Folkomröstningar kan vara rådgivande eller beslutande. Om de är rådgivande, har politikerna rätt att gå emot folkets röst, är de beslutande så kan ingen politiker ändra på detta.

Taktik för egna intressen – i smyg

Före valet 2010 genomför Riksdagen en grundlagsändring. Allt sker i smyg. Alla riksdagspartier gör allt, för att svenska folket inte ska få veta något om detta. Det är en slags kupp av folkets representanter i Riksdagen.

För att få igenom, vad de tänkt behövs en folkomröstning eller information till folket samt utskick av förslagen på remiss, innan den första röstningen ska få genomföras.

Istället tar man ett första beslut under juni månad, två och en halv månad innan valet 2010. Eftersom det är valtider, skriver nästan ingen om detta. Ingen vet att en grundlag är på gång att ändras.

I tidningen Godmorgon går man till hård attack, när vetskapen om den första omröstningen genomförts och att den andra står för dörren.

Tidningen skriver:

”Vi kräver att den andra omröstningen om propositionen ”En reformerad grundlag” (2009/10:80) ställs in och skjuts upp på obestämd framtid. Vi kräver att en oberoende kommitté tillsätts och går igenom vad den nya grundlagen innebär för Sverige, och Europa. Vi kräver en utredning om brott begåtts. Vi kräver att medierna tar sitt ansvar, om de vill fortsätta kalla sig ”den tredje statsmakten”, och upplåter tid och utrymme till debatt och genomlysning av denna fråga. Vi kräver att engagerade medborgare i detta land tar sitt ansvar och begär svar från politiker, lokalt och nationellt, samt försöker påverka medierna att lyfta frågan.”

Efter valet september 2010 genomförs andra omröstningen i Riksdagen. Alltså ca 4-5 månader mellan första och andra röstningen med valet emellan. I stort sett vet ingen om detta. Detta är inte demokrati. Detta är agerande från ett frälse, som anser sig stå över lagarna i Sverige. En världsfrånvarande klick, som sett till att sko sig själva och sina kompisar.

Swisha Lasse WikmanÄndringarna i grundlagen innebär bl a följande:

 • Minskad makt för medborgarna
 • Mångkulturen blir grundlag
 • Minskad insyn i Riksdagen
 • Svenskar får samma rättigheter som illegala invandrare
 • EU-medlemskapet blir grundlag
 • Militären får sättas in mot svenskar
 • Svårare att begära folkomröstningar
 • Ingrepp i yttrandefriheten

Text: Lasse Wikman | Läs mer av Wikman

Fotnot

Öppna Sverige finns bara som en skrivbordsprodukt inom Regeringskansliet. Ansvaret ligger på Justitiedepartementet. Rapporten ligger i sin helhet hos Regeringen sedan den publicerades den 1 januari 2002. Den har uppdaterats den 2 april 2015, utan nämnvärda förändringar. Det alarmerande är att det just inget hänt. Det enda är att Skolverket yttrat sig om förslaget.

Deras yttrande lyder:

Yttrande över förslag från Rådet för Öppna Sverige.- fören öppen offentlig förvaltning. Ds 2002:27. Beslut 10/9 2002.

Skolverket instämmer i de synpunkter och förslag som lagts fram i rapporten, och har inga synpunkter i övrigt.

Undertecknat: Göte Appelberg, chefsjurist och Ulrika Lindén, bitr. verksjurist

Relaterat

Diskussionunderlag baserat på filosofen Oswald Spengler. Kopplingen till Wikmans artikel är endast indirekt. Spenglers teorier baseras på observationer av cykliska tendenser i samhällets utveckling. Prognoserna är något dystopiska.

“How Democracy Will End”

Imperium: The Last Act


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Redan när riksdagen skulle rösta i Sverige i EU så smög man med processen, två beslut och val emellan. Då släppte Carlsson bomben och första beslutet som en avslutande bisats inför semesteruppehållet.

  De fyra friheterna har bara blivit snaror och ok på arbetarklassen. Att den friheten vi fått kan kräva militära insatser ska väl garantera känslan av att vara student vid Kent University Ohio 1970.

 • +tim.sandgren@gmail.com

  I artikeln läser du att Sveriges grundlag ändrades, vilket medförde betydande försämringar av vår frihet – och detta skedde utan att medborgarna ens visste om det. Ändå skriver du att “Vi har faktiskt en chans att förverliga den Sokratiska visionen om ett samhälle av individer som tar ansvar”. Hur naiv får man vara?

 • Alla politiska former utom anarki skapar tvång för den minoritet som inte håller med, vare sig det är en eller tusentals personer. De som vill ha en förändring ska kunna få det och de som inte vill det ska få vara utan. Allt annat är mot folks vilja och inkräktar således på den enskildes frihet!

  Anarki är INTE kaos. Läs och lär dig vad det egentligen är!

 • Viktig artikel, men kanske en aningen historielöst i inledningen. Grekiska statsstater hade en ännu värre regim än vi har idag. Idag har vi ett bättre läge än Platon och gänget hade. Vi har faktiskt en chans att förverliga den Sokratiska visionen om ett samhälle av individer som tar ansvar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *