Pål Bergström: Är media och samhället i händerna på banker? Bevis från Italien

publicerad 26 juni 2016
- Pål Bergström

svd_nyt_rapport

Pål BergströmPå en konkurrensutsatt marknad svarar media på ideologiska preferenser hos sina konsumenter, inte deras ägare. Exempel från Italien visar att detta inte är helt sant. Italienska tidningar i kris är öppna för påverkan från banker. Italienska samhället är i sin tur påverkad av konsensus skapad av media. Samma fenomen gäller sannolikt även i Sverige.

Text och foto: Pål Bergström, Palbergstrom.com

I teorin är media en viktig pelare för en fungerande demokrati. Ett rättesnöre som även bör gälla privat media. Förutom detta är den konkurrensutsatt och rimligen lika lyhörd gentemot sina kunder som mot sina ägare. I praktiken är det inte riktigt så glasklart.

Media får sitt levebröd genom prenumerationer men också via reklam som kommit att bli en viktig källa till inkomst. De är därför beroende av annonsörers välvilja. När tidningar är i finansiella svårigheter kommer det in ytterligare en aktör att ta hänsyn till, banker. I den bakomliggande strukturen ingår banker och företag i samma maktsfär varför det kan vara tal om samma maktutövare men två olika kanaler för inflytande.

En granskning av ekonomen Luigi Zingales, verksam som professor vid University of Chicago Booth School of Business, av italienska tidningar visar att de är mer benägna att undvika för banker negativa nyheter när det finns en koppling till banker i form av ägarförhållande eller lån.

En annan teori är att det enligt svensk lag är Riksbanken som får skapa pengar. Enligt 9 kap 14 § regeringsformen har Riksbanken ensamrätt att ge ut sedlar och mynt. I praktiken är det banker som har den rollen. Riksbanken erkänner hur det egentligen ligger till:

“I Sverige ökar penningmängden främst på grund av affärsbankernas utlåning” (sidan 74 i “Den svenska finansmarknaden 2013”).

Vad som hänt är att vi sakta men säkert förändrat synen på vad som är pengar från sedlar och mynt till elektronisk valuta utan debatt och politiska riktlinjer. En grej mellan politiker, banker och Riksbanken bortom demokratisk kontroll. Pengar idag är siffror i en dator som skapas när banker ger ut lån. Få tycks förstå detta faktum. Lån är pengar och pengar är lån.

Tal om att svenskar måste amortera sina lån innebär samtidigt att pengamängden i samhället skulle minska vilket därmed hindrar tillväxt. Ett moment 22 som med absolut säkerhet innebär att vi är på väg in i en återvändsgränd.


Under senare år har det blivit allt tydligare vilken makt banker sitter på. Låntagare är i mer eller mindre grad i händerna på långivare. Så har det alltid varit. Grekland är ett gott exempel.


Banker kan inte agera utan politikers och mainstream medias goda minne. De och centralbanker kan komma undan med svindlande manipulation utan egentligt straff (med internationella storbanker i åtanke) eftersom de spelar en central roll i den dysfunktionella samhällsstruktur vi lever i och politiker inte vill såga av grenen de sitter på.

Den olustiga sanningen är att banker är en maktfaktor som få vågar utmana på riktigt. Kanske inte så konstigt då de olagligt tagit över rollen som skapare av pengar i samhället vilket vi alla är beroende av.  Att vi skulle leva i en demokrati är en illusion.

Text: Pål Bergström


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: bankerna
Stöd NewsVoice 2024
 • Clearingen sker inte på BIS. 85% av världshandeln sker i digitala dollar som bara kan existera på FED:s datorer i New York. Mao FED har den operativa kontrollen av 85% av världshandeln då länder måste betala varandra den vägen med digitala dollar.

  Ovan gör att dollarn är härskarvalutan som får sitt värde utan att USA behöver producera något – detta då endast FED kan skapa dollar från ingenting. Genom att handel i börser sker i dollar så kan USA kontrollera samtliga börser etc också. (Stalin kallade systemet för dollarimperialism efter Bretton Wood)

  Det är denna parasitära makt USA krigar för att behålla (Britterna gjorde samma sak när Pundet var härskarvaluta).
  https://parasitstopp.wordpress.com/2016/05/31/usa-ar-varldens-storsta-maffiaimperium-genom-tiderna/

  • Det om clearingen ifrågasätter jag inte Michael, men hur ser det formella regelverk ut som reglerar detta? Är det inte BIS som är centrum för centralbankernas styrning?
   Och är det inte där kopplingen till dollar är statuerad?
   Jag utgår från att det inte finns ärligt förklarat i deras egna officiella dokument men jag har inte kollat. Riksb ger ju inte klara besked om vad som gäller i vårt system.

  • Enligt den serie om bankerna som vaken tagit upp är det banktjänstemän som ligger bakom påståendet om att folks bankkonton inte är pengar för om dom erkände att det är pengar skulle bankernas oansvariga risktagande komma mer i förgrunden. Att det verkligen är pengar argumenterar de för med hänvisning till statens bankgaranti. Dvs ingen risk att förlora dem som om det vore kredit. Jag har ingen kategorisk uppfattning om hur man borde resonera men finner det intressant att höra att det är bankerna som påstår att det inte är pengar.

  • BIS fysiska placering i sedan länge av storfinansen bestämda neutrala Schweiz var förutsättningen för att hantera finans och företagskartellens dubbelspel under WW2. Medan FED var en ytterligare nödvändig förutsättning för lönsamma krig och kuppades igenom 1913 av det skälet.
   Men för svenskar är det av intresse att veta vilka tvingande villkor som finns på sveriges förda penningpolitik och hur det är relaterat till den globala makten.
   Och formellt går det väl via BIS som Eiwa antyder.
   Men framförallt. Är det inte så att nationen tvingas låna utifrån om vi vill spendera med långsiktiga investeringar som inte på kort sikt drar in reservvaluta genom export, vi får inte bara trycka mer pengar eller hur?
   Det är väl det som är centralbankssystemets ide. Det är ingen nationell entitet utan filial till det globala systemet. Det är menat som fråga.

 • @Michael: Din blogg förklarar på ett bra sätt nackdelarna med transaktionskostnaderna med guldmyntfot.

 • Michael , det var inte min fråga. De tog bort guldmyntsfoten och införde istället ett system utan reellt mått.

  BIS bildades 1930 genom ett internationellt fördrag för att reglera det tyska krigsskadeståndet efter första världskriget. Banken kom sedermera att spela en operativ roll i förmedlingen av internationella betalningar och blev därmed en länk mellan de finansiellt dominerande länderna i världen även efter andra världskriget innan valutorna blivit konvertibla. Verksamheten inom BIS präglas numera främst av samarbetet för att etablera normer för sund finansiell verksamhet, och BIS fungerar som sekretariat för flera internationella grupperingar på detta området, till exempel Baselkommittén för banktillsyn och Financial Stability Board (FSB).

 • BIS bildades 1930 genom ett internationellt fördrag för att reglera det tyska krigsskadeståndet efter första världskriget. Banken kom sedermera att spela en operativ roll i förmedlingen av internationella betalningar och blev därmed en länk mellan de finansiellt dominerande länderna i världen även efter andra världskriget innan valutorna blivit konvertibla. Verksamheten inom BIS präglas numera främst av samarbetet för att etablera normer för sund finansiell verksamhet, och BIS fungerar som sekretariat för flera internationella grupperingar på detta området, till exempel Baselkommittén för banktillsyn och Financial Stability Board (FSB).

  • BIS var också mycket viktig för angloamerikanernas dubbelspel före och under WW2 i form av omfattande kartellbildning och med mängder av dotterbolag i samarbete med naziregimen. Det var för att kunna smussla som BIS’s kontor låg väl gömt så att det inte väckte uppmärksamhet. Allen Dulles var en av nyckelpersonerna som operatör av såna transaktioner till krigets slut.

   Jag tror det vore bra om en lista med frågor gjordes upp beträffande banksystemet. Du har berört lite om statistik till BIS. Det låter ju oskyldigt. Frågan är vilka bindande villkor som gäller. Är penningmängden i kronor under svensk kontroll eller villkorad gentemot export i dollar tex?
   En lista med frågor som sen diverse intresserade har möjlighet att svara på om dom kan eller ställa nya bättre frågor.

 • Därutöver fick riksbankschefen under 2015 styrelsearvode om 0,9 miljo

  ner kronor (0,7) från Bank for International Settlements (BIS). I enlighet
  med fullmäktiges beslut görs avdrag från riksbankschefens bruttolön
  med ett belopp motsvarande styrelsearvodet från BIS.

 • Bank for International Settlements
  17 244 aktier à nominellt 5 000 SDR
  varav 25 % är inbetalt
  441
  441
  Europeiska centralbanken
  Andelsvärde 9 226 559,46 EUR (9 226 559,46)
  80
  80

  DET ÄGS AKTIER I BIS , SOM ÄR BANKERNAS BANK

 • Guldreservens storlek hölls oförändrad på 125,7 ton under 2015. Riksbankens
  guldreserv förvaras hos centralbankerna i Storbritannien (Bank of England),
  Kanada (Bank of Canada), USA (Federal Reserve Bank of New York), Schweiz
  (Swiss National Bank) och hos Riksbanken (se diagram 24). I likhet med tidi-
  gare år har Riksbanken under 2015 även förvarat guld för annans räkning.

  TEXTEN ÄR TAGEN UR RISBANKENS ÅRSREDOVISNING , VAD GÖR SVERIGES GULDRESERV PÅ ANDRA HÅLL , ENDAST 15 % FINNS I SVERIGE , SE DIAGRAMMET I ÅRSREDOVISNINGEN , RIKSBANKENS HEMSIDA

 • FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
  SVERIGES RIKSBANK – ÅRSREDOVISNING 2015
  32
  Finansutskottets utvärdering av penningpolitiken
  I juni 2014 beslutade riksdagens finansutskott att genomföra en tredje
  extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik. Utvärderingen är ett
  komplement till utskottets egna årliga utvärderingar av penningpolitiken
  och de öppna utfrågningarna med riksbankschefen och de vice riksbanks-
  cheferna. Utvärderingen om penningpolitiken 2010–2015 gjordes av Marvin
  Goodfriend, professor vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA, och
  Mervyn King, tidigare chef för Bank of England. Den 19 januari 2016 publice-
  rade finansutskottet rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik
  2010–2015. Riksbanken meddelade att utvärderingen är ett viktigt bidrag till
  riksdagens granskning av penningpolitiken. Öppenhet och utvärdering är en
  central del i arbetet att bygga förtroende för Riksbankens uppgifter. Direk

  tionen kommer att lämna sina samlade kommentarer på utvärderingen vid
  den kommande remissbehandlingen.
  Statistik
  Enligt riksbankslagen ska Riksbanken
  löpande offentliggöra statistiska uppgifter
  om valuta- och kreditförhållanden.
  Statistik över betalningsbalansen, finans

  marknaden och värdepappersemissioner
  produceras och publiceras på Riksbankens
  uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB).
  Riksbanken ansvarar för statistikens kvalitet,
  innehåll och utveckling. Riksbanken deltar
  också i ett omfattande internationellt samar

  bete i syfte att förbättra den finansiella sta-
  tistiken. Det handlar bland annat om att
  delta med statistisk expertis för att utveckla
  internationella statistikstandarder och att
  leverera data till organisationer som Bank
  for International Settlements (BIS), ECB,
  Eurostat och IMF.”

  DETTA ÄR HÄMTAT UR RIKSBANKENS ÅRSREDOVISNING
  VARFÖR BEHÖVER RIKSBANKEN LÄMNA DATA TILL BIS OCH IMF, JAG VET ATT DETTA ÄR EN KORKAD FRÅGA MEN DET SÄGER GANSKA MYCKET

 • Jossans åsikt är inte unikt. Du tillhör säkert en yngre generation.
  Rekommendation börjar studera historie och hur banksystemet uppstod ( det går ända när till före medeltid)
  Rothschild som egentligen hette Amschel Mayer var en smart man, men hans son Nathan var ännu smartare, som har under kort tid byggd upp ett imperiet. Deras sätt att manipulera världssystemet har inte ändrats nämnvärt sedan 18 00 talet, detta pga av den godtrogenhet av de flesta. Du kan börja med att läsa den historien. Många åker i samma bana.
  Quigley var en insider som visste och skrev om detta.

 • Att byta land mot stat i din mening blir fortfarande inte korrekt då varken länderna eller staterna är bolag. Vem är det som blandar korten egentligen. Lite stringens tack!

 • Jossan: Håller med om att jag kunde skrivit stat istället för land. Så länge centralstyrning råder – vilka ett fåtal berikar sig på andras bekostnad – är det helt uppåt väggarna. Genom utsugning och plundring. Minoriteten som styr över majoriteten. Vilka tagit sig tolkningföreträdet som inkvisitionen. It’s the opposame. Sen ska man bara lyda – verkställa – oavsett vad som är moraliskt rätt eller fel.

  Kollra inte bort korten. Allt bygger på för – troende. Där var och en bär sitt ansvar vad man samverkar till. Pay attention to – currency. Du ger alltså ifrån din energi.

 • Man ser av kommentarerna att centralbankssystemets faktiska funktion är höljt i dunkel. Carroll Quigley avslöjade att systemet skapades för att det angloamerikanska etablissemanget skulle kunna härska oinskränkt över världen utanför demokratins kontroll. Det förutsätter att den verkliga funktionen hemlighålls och att insiders håller tyst eller ger ifrån sig fragment som inte räcker för att sammanfoga pusslet.

 • Nej. Länderna är inte bolag på marknaden. De är stater, och som sådana så lånar de, och lånar ut och har så alltid gjort. Det går inte att köpa några aktier i Kingdom of Sweden på NYSET, däremot behöver staten en del i ett monetärt financiellt system. Tror ni att en stadsapparat kan hållas igång med byteshandel eller? Poliser och läkare skall betalas med en kanna öl och 10 sillar??

 • Länderna är bolag på marknaden. Människorna hålls bundna genom den fiktiva jurisdiktionen – personnumret. Via skuldsättning och tillhörande ränta – lägg till påföljande restriktioner och krav i anspråk.

 • “Give me control of a nation’s money and I do not care who makes it’s laws” – Mayer Amschel Rotschild

  Riksbanken deras transaktioner – dvs. betalningsinfrastrukturen går via SWIFT/IBAN som ägs av enskilda privata centralbanker.

  Omskrivning av ord är bara schimärer. Riket – underförstått att det är något slags beskydd – som går att lita på. Betänk att “Kingdom of Sweden” finns registrerat på NYSE. Länderna kan betraktas som provinser – underställda – ockupationsmakten. Yttermera tagna som gisslan av långivarna. Mer korrekt – bankerna.

 • Vi lever i en bankdiktatur – demokratin är död

  Ekonomiprofessor Michael Hudson beskriver i den här artikeln hur ökad skuldsättning alltid varit motsatsen till demokrati. Det cykliska förloppet genom tiderna har enligt Hudson varit att en överklass skapats som suger ut folket som hamnar i skuldslaveri till överheten. Till slut har det utsugna folket gjort uppror och sett till att det blivit skuldavskrivningar samt omfördelning av överklassens parasitrov. Hudson skriver:

  Debt has been the main dynamic driving these shifts – always with new twists and turns. It polarizes wealth to create a creditor class, whose oligarchic rule is ended as new leaders win popular support by cancelling the debts and redistributing property or taking its usufruct for the state.

  Så obegränsad skuldsättning och demokrati är varandras motsatser. Demokrati handlar om att maximera friheten för så många som möjligt, att maximera skuldsättningen handlar om att skapa så många skuldslavar som möjligt.

  https://parasitstopp.wordpress.com/2016/06/20/vi-lever-i-en-bankdiktatur-demokratin-ar-dod/

 • Vem trodde att Sverige fungerade bättre än Italien???? Hur många Berlusconi hittar vi inte i rådande demokratur i Svedala?

  Vilka politiker och medier fungerar föredömligt här i landet???? Reinfeldt, Borg, Löfvén???

  Vilka medier står på medborgarnas sida??? Ta Wolodarski som exempel???

 • Hej Pål, Din förklaring till hur italienska medier styrs av större intressen än folkets och sanningens fick vi erfara vid besök på Corrieri Fiorentino, Där utsattes en journalist, Florens motsvarighet till Bosse Lindquist, för starka påtryckningar då han skrev sanningen om Macchiarinis förehavanden på Careggisjukhuset under 2009-2011. Läkare och Journalistförbund och Paolo själv attackerade journalisten . Behöver det sägas att Macchiarini i Florens experimenterade med transplantationer med avlidnas luftstrupar och stamceller, med ännu mer förödande resultat än på Karolinska. Ännu fler patienter dog där än i Stockholm. Tack vare chefredaktören på Corriere Fiorentino; Paolo Ermini, fortsatte skriverierna.
  Mer om detta kan man läsa i papperstidningen 2000-Talets Vetenskap som kommer ut i morgon måndag med reportage från just Florens.
  MVH Ingemar Ljungqvist, chefred http://www.2000tv.se

 • När ska svenska folket förstå att det är så här? Finns det inte en handfull reportrar som skulle kunna publicera detta officiellt, mainstream, så alla får ta del av sanningen?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *