Alternativa vårdmetoder kan reducera patientdöden inom “evidensbaserad” Landstingsvård

publicerad 18 juli 2016
- av NewsVoice

aldre-person-dodsfall-vardmisstag-sjukvard

DEBATT. Sedan 2012 har många artiklar om evidensbegreppet publicerats i olika tidningar. Denna artikel följer upp artiklarna i GP. Två forskare inom medicin påpekar att skolmedicin fortfarande utnyttjar begreppet “evidensbaserad medicin” trots att många dör av behandlingarna. Nu måste alternativa metoder komma in och säkra vården.

Text: Michael Zazzio (medicinsk forskare) och Malin Andersson (Master of Science in Medicine)

Evidensbaserad vård

Evident betyder ?uppenbart?. Inom sjukva?rden bedo?ms vetenskaplig evidens utifra?n diverse mallar. Det finns dussintals mallar och de a?r alla olika. Evidens a?r inte inskrivet i lagen – sa?, landsting och regioner kan inte anva?nda evidens som urvalsmetod.

Evidensutva?rdering a?r en bedo?mning utifra?n vissa pa? fo?rhand uppsta?llda krav men det finns ingen klar definition av begreppet. Trots detta sva?nger sig va?rdpersonal och politiker a?nda? friskt med det, utan att begripa vad det a?r. Ordspra?ket ?att tala a?r silver men tiga a?r guld? blir passande i sammanhanget fo?r ma?nga av dem som babblar go?r i sja?lva verket bort sig reja?lt.

Evidens delas in i fyra grader:

 1. sa?kersta?lld effekt,
 2. trolig effekt,
 3. mo?jlig effekt,
 4. otillra?ckliga bevis fo?r effekt.

De tre fo?rsta inneba?r att evidens fo?religger. Den sista graden inneba?r att en metod inte har uppna?tt evidens men det betyder inte att den inte skulle fungera – bara att det a?r en bedo?mning att det fo?r tillfa?llet inte finns tillra?ckligt ma?nga studier fo?r att kunna dra na?gon slutsats om en metods evidens.


Evidens baseras na?mligen pa? antalet studier i sta?llet fo?r att basera evidens pa? en metods dokumenterade effektivitet.


En metod som baseras pa? en enda studie da?r hela va?rldens befolkning inga?r och da?r alla har blivit friska, kan inte uppna? evidens. Det kra?vs na?mligen minst tva? studier. Tva? stycken av varandra va?lgjorda, oberoende, prospektiva, randomiserade, placebokontrollerade studier av en metod som var och en har utfo?rts pa? na?gra dussin patienter som har blivit lite mindre sjuka, kan dock bedo?mas inneha den ho?gsta niva?n av evidens. A?r inte det ora?ttvist?


Evidens la?ter kunskapsavancerat och minst sagt prominent och anva?nds da?rfo?r ha?rskartekniskt.


Ett annat uttryck som har samma skimmer o?ver sig a?r begreppet ?vetenskap och bepro?vad erfarenhet?, vilket a?terfinns i lagstiftningen och ha?rstammar fra?n 1890 a?rs la?karinstruktion. Ba?da dessa uttryck saknar definition, men anva?nds a?nda? godtyckligt av diverse fo?retra?dare fo?r sjukva?rden.

Att pa? myndigheter (landsting och regioner) fatta beslut baserat pa? godtycke strider mot grundlagens regeringsform. En viktig fra?ga i sammanhanget a?r hur vi kan ha ett uttryck inskrivet i lagstiftningen na?r uttrycket inte har na?gon definition utan bara kan anva?ndas godtyckligt. A?r va?ra riksdagspolitiker verkligen kunniga?

Alternativmedicin a?r ett annat, a?terkommande begrepp inom ha?lso- och sjukva?rden. Alternativmedicin a?r dock ett definierat begrepp i motsats till de tva? tidigare beskrivna begreppen.

Enligt ett av regeringens kommitte?direktiv fra?n a?r 2006 utgo?rs alternativmedicin av sa?dana metoder som saknar dokumentation. Om det finns en klinisk rapport eller studie som visar pa? effekt – da? a?r det alltsa? inte la?ngre alternativmedicin.

I motsats till alternativmedicin baseras evidens enbart pa? vetenskaplig dokumentation – publicerade studier. Det inneba?r att va?rdmetoder utan sto?d av publicerade studier inte kan inrymmas i evidensbegreppet.

Det finns a?ven ett mellanting mellan evidens och alternativmedicin – alla de metoder som baseras pa? na?gon form av dokumentation, men som a?nnu inte har uppna?tt evidens eller ens har evidensutva?rderats. Skall man ha?rdra lagstiftningen sa? a?r det bara de alternativmedicinska metoderna – de som saknar dokumentation – som bero?rs i lagen. Ingen annan metod na?mns egentligen.

Enligt vetenskapsteoretiska grundregler fo?r vetenskaplighet, inneba?r begreppet ?vetenskap och bepro?vad erfarenhet? att det skulle ga?lla fo?r metoder da?r man har minst en observation i ett enskilt patientfall och da?r man har gjort na?got (utfo?rt en va?rdmetod) i minst ett fall.

Det inneba?r att begreppet alternativmedicin a?ven inryms i det begreppet i de fall da? en alternativmedicinsk metod baseras pa? att den tidigare har utfo?rts minst en ga?ng och att effekten har journalfo?rts, vilket fo?rhoppningsvis ga?ller fo?r all nu existerande, alternativmedicinsk behandling.

Om en metod aldrig har utfo?rts utan enbart baseras pa? en hypotes – da? a?r det hypotetisk alternativmedicin – alltsa? en ren fo?rso?ksverksamhet a?nda fram till dess att metoden till slut lyckas i ett patientfall. Skriver man da? ned att man har lyckats – ja, da? a?r det ju inte la?ngre alternativmedicin.

A?r det fortfarande na?gon som tycker att va?ra riksdagspolitiker a?r kunniga och stiftar logiska lagar?

Svensk lag stödjer alternativa vårdmetoder

Patienter a?r olika, fungerar olika, reagerar olika och har olika va?rdbehov. Da?rfo?r beho?vs det ett brett utbud av va?rdmetoder. Ett brett va?rdutbud har a?ven sto?d i den svenska lagstiftningen. Patienterna ska erbjudas flera behandlingsmo?jligheter till diagnostik och behandling och ha ra?tten att va?lja mellan det som finns.

En patient som inte fa?r hja?lp av den offentliga sjukva?rden och som har ett va?rdbehov, skall remitteras till annan klinik som kan hja?lpa patienten. Det kan alltsa? a?ven handla om remiss till en klinik utan legitimerad va?rdpersonal.

Enligt ra?ttspraxis tilla?ts a?ven sjukva?rdspersonal att anva?nda sig av sa?dana alternativmedicinska metoder som inte a?r skadliga. WHO har tryckt pa? just detta och uppmanar, baserat pa? den bepro?vade erfarenheten, va?rldens la?nder att bredda sin sjukva?rd med alternativmedicinska metoder.

La?kemedel tilla?ts dock a?ven i fortsa?ttningen att skada och ta do?d pa? patienter. Na?r det ga?ller farmakologisk behandling, sa? finns det inga gra?nser fo?r vilka biverkningar som tilla?ts eller hur stor andel av de behandlade patienterna som fa?r do? av medlen.

La?kemedel har alltsa? en smo?rfil i svensk medicin – ja, faktiskt a?ven globalt.

Läs mer: Vad du bör veta om Rockefellers och läkemedelsindustrins investeringar på sjukdomar

A?ven skolmedicinen har smo?rfil na?r det ga?ller bedo?mningen av metoder och om de skall anva?ndas eller ej. Det som landstingen och regionerna vill anva?nda sig av, oavsett hur stor andel patienter som skadas av deras metoder, a?r det fritt fram fo?r den offentliga sjukva?rden att anva?nda sig av i sitt va?rdmetodutbud och skolmedicinen skadar och tar livet av en betydande andel av patienterna.

KBT

Den svenska sjukva?rden favoriserar konservativ behandling samt ett fa?tal, pa? eget beva?g framtagna metoder. Kognitiv beteendeterapi (KBT) a?r en relativt vanlig behandlingsform i Sverige.


KBT a?r en form av ?sja?lvbedra?geri? som anva?nds na?r la?karna har gett upp. Av psykologer tra?nas patienter i KBT fo?r att la?ra sig att bortse fra?n sina sjukdomar.


KBT anva?nds exempelvis vid behandling av tinnitus och hyperakusi (o?verka?nslighet fo?r ljud) som 1,3 miljoner respektive 600 000 svenskar lider av. KBT leder i genomsnitt till 8 dB fo?rba?ttring vid hyperakusi men har bara sto?d av en enda existerande studie.

Laserbehandling

Enligt en annan studie a?r laserbehandling i kombination med repetitiv transkranial elektromagnetisk stimulering och kontroll av fria radikaler drygt 30 ga?nger ba?ttre men landstingen nonchalerar metoden eftersom den kommer ?utifra?n?.

Jantelagen go?r sig ga?llande och chauvinismen a?r en stark drivkraft inom landstingssjukva?rden, vars la?kare va?ljer att medvetet bryta mot lagen na?r deras patienter fo?rva?gras remittering till sa?dana kliniker som kan lindra deras sjukdomstillsta?nd pa?tagligt eller bota dem.

Landstingen bryter mot lagen

Landstingen och regionerna bryter sta?ndigt mot ha?lso- och sjukva?rdslagstiftningen. De bryter mot EES-lagstiftningen om gra?nso?verskridande va?rd. De bryter mot patientlagen som ger svenska patienter ra?ttigheter och den offentligansta?llda sjukva?rdspersonalen, i synnerhet la?karna – bryter mot patientsa?kerhetslagen.

Landstingen och regionerna kan inte heller garantera majoriteten av patienterna sa?ker va?rd. Ra?der det na?gra tvivel om att svensk sjukva?rd och sjukva?rdslagstiftning beho?ver reformeras?

Text: Michael Zazzio, medicinsk forskare inom audiologi, vetenskapligt ra?d i AENORTA, ordfo?rande i Fo?reningen SARA och NHF Swedens sakkunnige i vetenskapsteori och forskningsmetodik samt ha?lso- och sjukva?rdslagstiftning

Text: Malin Andersson, Master of Science in Medicine/la?karexamen

Fler artiklar i GP i artikelserien

26 juli 2012: Luddig lagtext grund för godtycke (Tore Scherstén, Karl E Arfors, Michael Zazzio)

30 juni 2016: Öppna dörren för fler bra behandlingsmetoder (Karin Dahlberg, Jennifer Bullington, Sirkka-Liisa Ekman, Astrid Norberg, Fredrik Svenaeus, Britt-Marie Ternestedt)

7 juli 2016: Hårresande vurm för alternativmedicin (Mats Reimer, VoF)

12 juli 2016: Snäv syn på vetenskap behöver utvecklas (Karin Dahlberg)

15 juli: För att uppnå evidens bedöms antalet studier – inte effekten (Michael Zazzio, Malin Andersson)


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Per Larsen!

  Jag är lite nyfiken på vad du själv har för utbildning, vågar du svara på det?

  Jag är själv osteopat, personlig tränare & massageterapeut.

  Intressant om du ens har ngn utbildning inom medicin överhuvudtaget?

 • Per Larsen!

  Jag är lite nyfiken på vad du själv har för utbildning, vågar du svara på det?

  Jag är själv osteopat, personlig tränare & massageterapeut.

  Intressant om du ens har ngn utbildning inom medicin överhuvudtaget?

 • @Siv, social inkompetens, vilken kategori hamnar det påståendet i? Eftersom du förhoppningsvis inte förfaller till personangrepp och pajkastning, så är frågan motiverad ur ett allmänintresse.
  Om någon vill sälja en elektronisk manick genom att ljuga ihop debattartiklar, påstå att en terapiform som används på många sätt och över hela världen är ett bedrägeri för att främja sin egen produkt som inte klarar sig på marknaden och pryder sig själv med fler låtastitlar än Storm P’s luffare, så är det nonsens och det förtjänar löjets skimmer. Du behöver inte bekymra dig om förekomsten av intelligens, den egenskapen är helt frånvarande på denna debatt.

 • @Siv, social inkompetens, vilken kategori hamnar det påståendet i? Eftersom du förhoppningsvis inte förfaller till personangrepp och pajkastning, så är frågan motiverad ur ett allmänintresse.
  Om någon vill sälja en elektronisk manick genom att ljuga ihop debattartiklar, påstå att en terapiform som används på många sätt och över hela världen är ett bedrägeri för att främja sin egen produkt som inte klarar sig på marknaden och pryder sig själv med fler låtastitlar än Storm P’s luffare, så är det nonsens och det förtjänar löjets skimmer. Du behöver inte bekymra dig om förekomsten av intelligens, den egenskapen är helt frånvarande på denna debatt.

 • Personangrepp och pajkastning orkar man inte läsa. Det visar mer på den intelligentas sociala inkompetens, och leder inte framåt.

 • @NV, ber om ursäkt för den omdömeslösa kommentaren.
  Undrar lite över NVs roll, skall och kan debattartiklar i NV vara marknadsorienterade och bör innehållet förtala konkurrerande metoder?

 • @NV, ber om ursäkt för den omdömeslösa kommentaren.
  Undrar lite över NVs roll, skall och kan debattartiklar i NV vara marknadsorienterade och bör innehållet förtala konkurrerande metoder?

 • @ZAzzio, tack för svaret. Innehållet motsvarar inte efterfrågan. Vet inte vad vill åstadkomma med dina texter, jag antar att redaktören vet det?

 • @ZAzzio, tack för svaret. Innehållet motsvarar inte efterfrågan. Vet inte vad vill åstadkomma med dina texter, jag antar att redaktören vet det?

 • Zazzio, om vi tar “krafterna” så här istället;

  Stark kärnkraft
  Gravitation
  Eletromagnetism
  Svag kärnkraft

  [Resten av denna kommentar är raderad eftersom den helt avviker från det angelägna ämne som Zazzio tar upp i sin artikel. Om herr Byrd vill diskutera kosmos så får du inkomma med en egen debattartikel, men det ditt riktiga personnamn. / red]

 • Zazzio, om vi tar “krafterna” så här istället;

  Stark kärnkraft
  Gravitation
  Eletromagnetism
  Svag kärnkraft

  [Resten av denna kommentar är raderad eftersom den helt avviker från det angelägna ämne som Zazzio tar upp i sin artikel. Om herr Byrd vill diskutera kosmos så får du inkomma med en egen debattartikel, men det ditt riktiga personnamn. / red]

 • Byrd!

  Du borde bli filosof och vrida och vända ut och in på allt! Allt det som du tar upp är ju bevisligen skapat av människan. Ingen kunskap finns utan en fast punkt i tillvaron.

  Människokroppen reagerar på och skapar själv både magnetfält och elektriska fält.

  Per Larsen!

  Tinnitus är ingen sjukdom. Läs det som skrevs i tidigare svar.

  Vill du veta mer om behandling av tinnitus, hyperakusi, nedsatt hörsel med flera hörselrubbningar, så rekommenderar jag http://www.pubmed.com och http://www.alir.nu. Beträffande tinnitus och dess orsaker så kan jag rekommendera http://www.tinitusresearch.org och de 30 nummer av det organ som finns publicerat på sammanslutningens sajt. Det är lite att läsa igenom. Där finner du en massa metoder som har indexerats i MEDLINE-systemet. Metoden rTMS har över 100 träffar för behandling av tinnitus. En hel del av studierna är prospektiva, randomiserade och dubbelbinda och har ett uppenbart, positivt utfall. Metoden innehar evidens enligt en evidensutvärdering i en grupp bestående av fler än 20 professorer från olika länder i Europa.

 • @Xazzio, Om nu tinnitus är en sjukdom i örat och kan botas med rTMS så är det en metod i Nobelklass. Förklara gärna hur demna plåga, dokumenterad redan i det gamla Egypten, kan botas med en metod ingen bryr sig om och dess leverantörer är konkursmässiga, dessutom vet vi att Landstinget och jag skiter i metoden?
  Om du vill relatera till något annat än personangrepp så prova använda Johanssons bok Vetenskapsteori, han gillar att skilja på vetenskap och pseudovetenskap.
  Räkna gärna upp lite alternativa metoder som kan säkra vården, om du inte kan några så referera inte till dem!
  Förklara din artikel, om du begriper vad du har skrivit om, min person, Landstinget och annat ligger bortom det ämnet du skriver om.

 • Byrd!

  Du borde bli filosof och vrida och vända ut och in på allt! Allt det som du tar upp är ju bevisligen skapat av människan. Ingen kunskap finns utan en fast punkt i tillvaron.

  Människokroppen reagerar på och skapar själv både magnetfält och elektriska fält.

  Per Larsen!

  Tinnitus är ingen sjukdom. Läs det som skrevs i tidigare svar.

  Vill du veta mer om behandling av tinnitus, hyperakusi, nedsatt hörsel med flera hörselrubbningar, så rekommenderar jag http://www.pubmed.com och http://www.alir.nu. Beträffande tinnitus och dess orsaker så kan jag rekommendera http://www.tinitusresearch.org och de 30 nummer av det organ som finns publicerat på sammanslutningens sajt. Det är lite att läsa igenom. Där finner du en massa metoder som har indexerats i MEDLINE-systemet. Metoden rTMS har över 100 träffar för behandling av tinnitus. En hel del av studierna är prospektiva, randomiserade och dubbelbinda och har ett uppenbart, positivt utfall. Metoden innehar evidens enligt en evidensutvärdering i en grupp bestående av fler än 20 professorer från olika länder i Europa.

 • @Xazzio, Om nu tinnitus är en sjukdom i örat och kan botas med rTMS så är det en metod i Nobelklass. Förklara gärna hur demna plåga, dokumenterad redan i det gamla Egypten, kan botas med en metod ingen bryr sig om och dess leverantörer är konkursmässiga, dessutom vet vi att Landstinget och jag skiter i metoden?
  Om du vill relatera till något annat än personangrepp så prova använda Johanssons bok Vetenskapsteori, han gillar att skilja på vetenskap och pseudovetenskap.
  Räkna gärna upp lite alternativa metoder som kan säkra vården, om du inte kan några så referera inte till dem!
  Förklara din artikel, om du begriper vad du har skrivit om, min person, Landstinget och annat ligger bortom det ämnet du skriver om.

 • Zazzio, vetenskap är faktiskt inte “att veta”. Ursprunget för “tro”, det var däremot “att veta”.

  Veten – SKAPT – det är något “skapat” – “det hör samman med KUN-skap – där “kun” betyder bara.

  Det är med andra ord som ingenting, bara skapade saker, små bitar som man baxat in i skrifterna via förkunnarnas predikningar inom deras vetenskapstro, som bygger upp illusionen – det är inte sanning.

  Tro, b-EL-ief – det har sin rot i ursprunget – EL – de fem/fyra EL-ementen – vilket allt består av. Det har den falska “vetenskapen” kidnappat och satt andra ord på, som olika krafter:

  Kinetic Energy
  Chemical Energy
  Magnetic Energy
  Electric Energy

  Sedan är bot bot, medans behandling oavsett hur den ser ut, är symptombehandling. Det är därför liten skillnad på “riktig vård” (= den gamla traditionella, och nya metoder som utgår från den förståelsen, H->EL<-hets) och den moderna västerländska vården (= alternativ vård). Dock skadar inte den gamla, utan kan bistå så att man vänder skutan i bättre riktning, men det är inte detsamma som bot.

  Man kan behandla och maskera allt möjligt, tex susningar och störande ljud i öronen, signaler. Men om "behandlaren" inte får patienten till att minska invärtesparasiter, bakterier och massa väsen och härdar, såsom candida, så kanske många inte alls blir verkligt hjälpta, även om det kan bli manipulativa effekter ett tag.

 • Per Larsen!

  Metoden rTMS är inte alternativmedicinsk metod. Vad du menar med alternativmetod har jag ingen aning om. Återigen begår du dock ett grovt misstag i och med ditt antagande som inte stämmer med verkligheten. Det handlar inte om den “gamla hederliga magnetismen” utan om svaga, pulserande elektromagnetism som ligger på ungefär det dubbla jordmagnetfältet. För övrigt vet jag ingenting om Nextim och kände inte ens till företaget innan du nämnde det. Det finns mängder av tillverkare i världen när det gäller rTMS-utrustning.

  Innan du i fortsättningen antar och påstår saker här, så rekommenderar jag dig att läsa på, i det här fallet de vetenskapliga studier som handlar om rTMS. De är drygt hundra stycken när det gäller behandling av tinnitus och hyperakusi, till och med tusentals om man ska gräva riktigt djupt i rTMS-behandling och skärskåda behandling av andra sjukdomstillstånd.

  Att inte tro på en evidensutvärdering baserad på stor mängd vetenskapliga studier, förpliktigar inte och det spelar ingen roll för samhället vad du tror på eller inte tror på, såvida du inte sitter i någon statlig kommitté eller på Läkemedelsverket. Vetenskap är inte att tro på något utan att veta. Det heter nämligen VETenskap och inte TROSuppfattning.

 • Zazzio, vetenskap är faktiskt inte “att veta”. Ursprunget för “tro”, det var däremot “att veta”.

  Veten – SKAPT – det är något “skapat” – “det hör samman med KUN-skap – där “kun” betyder bara.

  Det är med andra ord som ingenting, bara skapade saker, små bitar som man baxat in i skrifterna via förkunnarnas predikningar inom deras vetenskapstro, som bygger upp illusionen – det är inte sanning.

  Tro, b-EL-ief – det har sin rot i ursprunget – EL – de fem/fyra EL-ementen – vilket allt består av. Det har den falska “vetenskapen” kidnappat och satt andra ord på, som olika krafter:

  Kinetic Energy
  Chemical Energy
  Magnetic Energy
  Electric Energy

  Sedan är bot bot, medans behandling oavsett hur den ser ut, är symptombehandling. Det är därför liten skillnad på “riktig vård” (= den gamla traditionella, och nya metoder som utgår från den förståelsen, H->EL<-hets) och den moderna västerländska vården (= alternativ vård). Dock skadar inte den gamla, utan kan bistå så att man vänder skutan i bättre riktning, men det är inte detsamma som bot.

  Man kan behandla och maskera allt möjligt, tex susningar och störande ljud i öronen, signaler. Men om "behandlaren" inte får patienten till att minska invärtesparasiter, bakterier och massa väsen och härdar, såsom candida, så kanske många inte alls blir verkligt hjälpta, även om det kan bli manipulativa effekter ett tag.

 • Per Larsen!

  Metoden rTMS är inte alternativmedicinsk metod. Vad du menar med alternativmetod har jag ingen aning om. Återigen begår du dock ett grovt misstag i och med ditt antagande som inte stämmer med verkligheten. Det handlar inte om den “gamla hederliga magnetismen” utan om svaga, pulserande elektromagnetism som ligger på ungefär det dubbla jordmagnetfältet. För övrigt vet jag ingenting om Nextim och kände inte ens till företaget innan du nämnde det. Det finns mängder av tillverkare i världen när det gäller rTMS-utrustning.

  Innan du i fortsättningen antar och påstår saker här, så rekommenderar jag dig att läsa på, i det här fallet de vetenskapliga studier som handlar om rTMS. De är drygt hundra stycken när det gäller behandling av tinnitus och hyperakusi, till och med tusentals om man ska gräva riktigt djupt i rTMS-behandling och skärskåda behandling av andra sjukdomstillstånd.

  Att inte tro på en evidensutvärdering baserad på stor mängd vetenskapliga studier, förpliktigar inte och det spelar ingen roll för samhället vad du tror på eller inte tror på, såvida du inte sitter i någon statlig kommitté eller på Läkemedelsverket. Vetenskap är inte att tro på något utan att veta. Det heter nämligen VETenskap och inte TROSuppfattning.

 • @Zazzio, tack för det svaret.
  Jag antar att alternativmetoden du förespråkar är den gamla hederliga “magnetismen”, gamla Mesmer återuppstånden i cybernetikens tidevarv. Tror inte att på det, men det finns aktieägare som tror på Nexstim, de förlorade 80% av kapitalet bara i februari månad i år. Om jag har läst rätt?

 • @Zazzio, tack för det svaret.
  Jag antar att alternativmetoden du förespråkar är den gamla hederliga “magnetismen”, gamla Mesmer återuppstånden i cybernetikens tidevarv. Tror inte att på det, men det finns aktieägare som tror på Nexstim, de förlorade 80% av kapitalet bara i februari månad i år. Om jag har läst rätt?

 • Per Larsen!

  Ja, inte fan har man tinnitussymtom någon annanstans än i öronen även om tinnitus kan orsakas av sjukdomar och skador i andra organ än örat.

  Tinnitus är ett sjukdomstillstånd/symtom och inte någon egentlig sjukdom trots att det är ICD-10-kodat.

 • Per Larsen!

  KBT beskrivs av psykologer även som att “Kognitiv Beteendeterapi är den internationellt använda beteckningen för den behandlingsform som kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska principer. KBT brukar kort karakteriseras som en strukturerad, mål- och probleminriktad, aktiv och pedagogiskt upplagd psykoterapiform”. Det finns många olika former av KBT men gemensamt för dem är att man påverkar patientens tänkande. Patienter som är sjuka skall med hjälp av KBT tänka sig mindre smärtpåverkade, fokusera på annat än sjukdomen och symtomen eller konstruktivt lära sig att stå ut med problemen. I detta ligger att lära sig att bortse från sjukdom och sjukdomssymtom (fokusera på annat än till exempel smärtan). Det finns ingen forskning som visar att det påverkar kroppen på något sådant fysiologiskt sätt att sjukdom eller symtom lindras på något annat sätt än via upplevelsen. KBT är alltså inget verifierat bot – bara en sista utväg när alla andra möjligheter till tillfrisknande är uttömda. Olyckligtvis så sätter man i dag in KBT-behandling när det fortfarande finns möjlighet att ge patienter behandling som gör dem fysiologiskt sett friska eller kraftigt symtomlindrade. Jag har själv samarbetat med KBT-psykologer beträffande flera patienter. En majoritet av hörselpatienterna är skitförbannade på sina KBT-terapeuter och en viss “guru” på området kallas av många patienter för bedragare och lurendrejare. Jag är benägen att hålla med dem. KBT vid organsjukdomar såsom tinnitus och hyperakusi är ett riktigt hyckleri. KBT kan man sätta in vid hypokondri och liknande tillstånd.

  När det gäller KBT-behandling av hyperakusi (smärta av moderata eller låga ljudvolym), så är målet bland annat att patienterna skall tvinga sig att stå ut med högre och högre ljud. KBT används alltså som metod för att stimulera tillvänjning. Hur vänjer man en patient vid ljud på 20 dB HL som orsakar smärta? Ja det går givetvis inte. Man kan träna upp några få decibels ljudtolerans men det handlar inte om några större förbättringar genom ljudstimulering. I Sverige satsar sjukvården på KBT i kombination med ljudstimulering. Är det något smart val? Nej, nej, nej!! Det är bara idioter som satsar på sådant när andra metoder, som medför läkning av ett skadat inneröra, kan medföra förbättringar på 40 dB HL och mer.

  Det är läkarna som är mest indoktrinerade och propagandistiskt utsatta i de legitimerades skara. Det finns även inslag av mind control på läkarlinjen. Därför raljerar jag med dem. Många av mina vänner som är läkare ironiserar och raljerar även de över sin egen kår. Läkaryrket har tappat förankringen i väsentliga delar av naturvetenskapen och det gynnar inte de sjuka patienterna.

  Cytostatika tar livet av patienter liksom många andra läkemedel. Nutritionsbehandling vid olika cancersjukdomar hindrar dödsfall på grund av cytostatika och strålterapi. läs i FASS, så får du se. ECT-behandling leder ibland till dödsfall. Behandlingsmetoden rTMS är en helt ofarlig och kan i stället användas för behandling av depression och schizofreni men den svenska sjukvården skiter i rTMS trots att det föreligger evidens för brukandet av sådan behandling för diverse sjukdomstillstånd. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25034472

  Utifrån dina frågor bevisar du att du själv är synnerligen dåligt påläst. Jag beklagar att du yttrar dig om sådant som du inte har tillräckligt kunskap om för att gå in i en diskussion. Du hävdar dessutom osanningar om vad jag och Malin har skrivit, vilket är anmärkningsvärt. Din läsförståelseförmåga är uppenbarligen inte på topp. Det vore därför intressant att få veta vad du arbetar med och vilken utbildning / vilka utbildningar som du har med dig i bagaget.

 • Per Larsen!

  Ja, inte fan har man tinnitussymtom någon annanstans än i öronen även om tinnitus kan orsakas av sjukdomar och skador i andra organ än örat.

  Tinnitus är ett sjukdomstillstånd/symtom och inte någon egentlig sjukdom trots att det är ICD-10-kodat.

 • Per Larsen!

  KBT beskrivs av psykologer även som att “Kognitiv Beteendeterapi är den internationellt använda beteckningen för den behandlingsform som kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska principer. KBT brukar kort karakteriseras som en strukturerad, mål- och probleminriktad, aktiv och pedagogiskt upplagd psykoterapiform”. Det finns många olika former av KBT men gemensamt för dem är att man påverkar patientens tänkande. Patienter som är sjuka skall med hjälp av KBT tänka sig mindre smärtpåverkade, fokusera på annat än sjukdomen och symtomen eller konstruktivt lära sig att stå ut med problemen. I detta ligger att lära sig att bortse från sjukdom och sjukdomssymtom (fokusera på annat än till exempel smärtan). Det finns ingen forskning som visar att det påverkar kroppen på något sådant fysiologiskt sätt att sjukdom eller symtom lindras på något annat sätt än via upplevelsen. KBT är alltså inget verifierat bot – bara en sista utväg när alla andra möjligheter till tillfrisknande är uttömda. Olyckligtvis så sätter man i dag in KBT-behandling när det fortfarande finns möjlighet att ge patienter behandling som gör dem fysiologiskt sett friska eller kraftigt symtomlindrade. Jag har själv samarbetat med KBT-psykologer beträffande flera patienter. En majoritet av hörselpatienterna är skitförbannade på sina KBT-terapeuter och en viss “guru” på området kallas av många patienter för bedragare och lurendrejare. Jag är benägen att hålla med dem. KBT vid organsjukdomar såsom tinnitus och hyperakusi är ett riktigt hyckleri. KBT kan man sätta in vid hypokondri och liknande tillstånd.

  När det gäller KBT-behandling av hyperakusi (smärta av moderata eller låga ljudvolym), så är målet bland annat att patienterna skall tvinga sig att stå ut med högre och högre ljud. KBT används alltså som metod för att stimulera tillvänjning. Hur vänjer man en patient vid ljud på 20 dB HL som orsakar smärta? Ja det går givetvis inte. Man kan träna upp några få decibels ljudtolerans men det handlar inte om några större förbättringar genom ljudstimulering. I Sverige satsar sjukvården på KBT i kombination med ljudstimulering. Är det något smart val? Nej, nej, nej!! Det är bara idioter som satsar på sådant när andra metoder, som medför läkning av ett skadat inneröra, kan medföra förbättringar på 40 dB HL och mer.

  Det är läkarna som är mest indoktrinerade och propagandistiskt utsatta i de legitimerades skara. Det finns även inslag av mind control på läkarlinjen. Därför raljerar jag med dem. Många av mina vänner som är läkare ironiserar och raljerar även de över sin egen kår. Läkaryrket har tappat förankringen i väsentliga delar av naturvetenskapen och det gynnar inte de sjuka patienterna.

  Cytostatika tar livet av patienter liksom många andra läkemedel. Nutritionsbehandling vid olika cancersjukdomar hindrar dödsfall på grund av cytostatika och strålterapi. läs i FASS, så får du se. ECT-behandling leder ibland till dödsfall. Behandlingsmetoden rTMS är en helt ofarlig och kan i stället användas för behandling av depression och schizofreni men den svenska sjukvården skiter i rTMS trots att det föreligger evidens för brukandet av sådan behandling för diverse sjukdomstillstånd. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25034472

  Utifrån dina frågor bevisar du att du själv är synnerligen dåligt påläst. Jag beklagar att du yttrar dig om sådant som du inte har tillräckligt kunskap om för att gå in i en diskussion. Du hävdar dessutom osanningar om vad jag och Malin har skrivit, vilket är anmärkningsvärt. Din läsförståelseförmåga är uppenbarligen inte på topp. Det vore därför intressant att få veta vad du arbetar med och vilken utbildning / vilka utbildningar som du har med dig i bagaget.

 • @Zazzio, du kanske kan uppge källan eller källorna? Dessa KBT:psykologerna som du nämner var arbetar de någonstans?
  Varför raljerar du inte med sjukgymnaster och terapeuter i allmänhet?
  “Alternativa vårdmetoder kan reducera patientdöden” vilka metoder tänker du? Du borde kunna räkna upp några och jämföra med dagens läkekonst, organskador är ett tema?

 • Per Larsen!

  KBT är det sista man ska ta till – inte det första. KBT förbättrar inte skadade organ. Har man en organskada så ska man först och främst ha läkande behandling som kan återställa organet eller optimera dess resurser. KBT optimerar tanken – inte kroppen.

  Du har tydligen inte tagit del av hur KBT:psykologerna beskriver sin metod. Min beskrivning är ett återgivande av vad de har yttrat.

  Du har uppenbarligen inte begripit att jag inte förespråkar metoder som saknar dokumentation. Jag kan således inte förespråka alternativmedicin med tanke på att jag vill att metoder inom den etablerade hälso- och sjukvården alltid ska baseras på att de tidigare har utförts och att det finns någon form av dokumentation för dem. Då kan de inte utgöra alternativmedicin eftersom de i sådana fall är dokumenterade.

  Jag undrar vem det är som är rejält trångsynt och dessutom riktigt trögtänkt.

  Beträffande din kommentar om okunnighet, så uppmuntrar jag dig härmed att skriva en artikel om hur det “egentligen” är med lagstiftningen enligt ditt förmenande.

 • @Zazzio, du kanske kan uppge källan eller källorna? Dessa KBT:psykologerna som du nämner var arbetar de någonstans?
  Varför raljerar du inte med sjukgymnaster och terapeuter i allmänhet?
  “Alternativa vårdmetoder kan reducera patientdöden” vilka metoder tänker du? Du borde kunna räkna upp några och jämföra med dagens läkekonst, organskador är ett tema?

 • Per Larsen!

  KBT är det sista man ska ta till – inte det första. KBT förbättrar inte skadade organ. Har man en organskada så ska man först och främst ha läkande behandling som kan återställa organet eller optimera dess resurser. KBT optimerar tanken – inte kroppen.

  Du har tydligen inte tagit del av hur KBT:psykologerna beskriver sin metod. Min beskrivning är ett återgivande av vad de har yttrat.

  Du har uppenbarligen inte begripit att jag inte förespråkar metoder som saknar dokumentation. Jag kan således inte förespråka alternativmedicin med tanke på att jag vill att metoder inom den etablerade hälso- och sjukvården alltid ska baseras på att de tidigare har utförts och att det finns någon form av dokumentation för dem. Då kan de inte utgöra alternativmedicin eftersom de i sådana fall är dokumenterade.

  Jag undrar vem det är som är rejält trångsynt och dessutom riktigt trögtänkt.

  Beträffande din kommentar om okunnighet, så uppmuntrar jag dig härmed att skriva en artikel om hur det “egentligen” är med lagstiftningen enligt ditt förmenande.

 • Låter som värsta VoF:aren i din beskrivning av KBT, det är dessutom ett helt felaktigt påstående. Acceptance and Commitment Therapy, ACT, ligger närmare tillhands för att passa in i din beskrivning: “Av psykologer tränas patienter i KBT för att lära sig att bortse från sina sjukdomar”.
  Både KBT och ACT är värdefulla metoder, bra att känna till även om man inte är sjuk. Att förstå och acceptera mer av det egna jaget kan bara ökar livskvaliteten.
  Vilar denna trångsyn och okunnighet som artikelförfattaren visar mot den etablerade läkekonsten på samma grund som när han förespråkar alternativmedicinen?

 • Termen “alternativmedicin” är alltså kapad av makthavarna. Sålunda behövs ett annat begrepp, men jag kan inte komma på något som både är inkluderande, begripligt och korrekt. “Icke-allopatisk medicin”? Då undviker man åtminstone evidensträsket.

 • Låter som värsta VoF:aren i din beskrivning av KBT, det är dessutom ett helt felaktigt påstående. Acceptance and Commitment Therapy, ACT, ligger närmare tillhands för att passa in i din beskrivning: “Av psykologer tränas patienter i KBT för att lära sig att bortse från sina sjukdomar”.
  Både KBT och ACT är värdefulla metoder, bra att känna till även om man inte är sjuk. Att förstå och acceptera mer av det egna jaget kan bara ökar livskvaliteten.
  Vilar denna trångsyn och okunnighet som artikelförfattaren visar mot den etablerade läkekonsten på samma grund som när han förespråkar alternativmedicinen?

 • Termen “alternativmedicin” är alltså kapad av makthavarna. Sålunda behövs ett annat begrepp, men jag kan inte komma på något som både är inkluderande, begripligt och korrekt. “Icke-allopatisk medicin”? Då undviker man åtminstone evidensträsket.

 • Ja, läkekonst som bäst, där man räddar liv, bygger hälsa . . det var väl så Hippokrates hade tänkt sig. Lusten att göra gott är en lust att ta vara på. Många människor upplever det förhållningssättet som uppiggande!

 • Ja, läkekonst som bäst, där man räddar liv, bygger hälsa . . det var väl så Hippokrates hade tänkt sig. Lusten att göra gott är en lust att ta vara på. Många människor upplever det förhållningssättet som uppiggande!

 • Det första att reda ut är VAD ÄR ORGINALET OCH VAD ÄR ALTERNATIVET. Naturmedicin och naturterapier är sedan 3-4000 år tillbaka med 100% sannolikhet ORGINALET när det gäller att skapa HÄLSA och LÄKANDE. För mer än 100 år sedan bestämde sig några bankirer sig för att monopolisera sjuk-vård. För att med billiga syntetiskt-kemiska KOPIOR av i naturen förekommande molekylär kedjor, eller rättare sagt DELAR av dessa skapa medel som enbart är symtomdämpande och blockerande-förgiftande. Poängen de har är att de läkande egenskaperna med dess livsenergi är helt borta, för att under så lång tid som möjligt kunna sälja sina medel utan egentlig läkande funktion av grundproblemet. Dessa sjuk-medel har patent vilket naturmedel inte kan ha. För säkerhets skull är även virus och bakteriekulturer skapade i samma labb/företag, också officiellt patenterade, så man både kan skapa epidemier och sälja skitmedel för att dämpa dom. Svaga immunsystem skapas med hjälp av tillsatser i maten, GMO, mobilstrålning, microvågsungnar, växtgifter a la Monsanto-Beier o s v.
  FRISKA människor eller de som vill bli FRISKA på naturlig väg är ett HOT mot hela systemet och en negativ faktor för BNP och giriga vinstintressen. De som aktivt arbetar för sina medmänniskors hälsa och tillverkare av fungerande naturmedel, förföljs systematiskt i Sverige med allehanda “lagar” och avgifter. Detta fungerar därför att Svensken i allmänhet är uppenbarligen jävligt korkad och -vill- följa strömmen systemet skapat genom indoktrinering,

 • Det första att reda ut är VAD ÄR ORGINALET OCH VAD ÄR ALTERNATIVET. Naturmedicin och naturterapier är sedan 3-4000 år tillbaka med 100% sannolikhet ORGINALET när det gäller att skapa HÄLSA och LÄKANDE. För mer än 100 år sedan bestämde sig några bankirer sig för att monopolisera sjuk-vård. För att med billiga syntetiskt-kemiska KOPIOR av i naturen förekommande molekylär kedjor, eller rättare sagt DELAR av dessa skapa medel som enbart är symtomdämpande och blockerande-förgiftande. Poängen de har är att de läkande egenskaperna med dess livsenergi är helt borta, för att under så lång tid som möjligt kunna sälja sina medel utan egentlig läkande funktion av grundproblemet. Dessa sjuk-medel har patent vilket naturmedel inte kan ha. För säkerhets skull är även virus och bakteriekulturer skapade i samma labb/företag, också officiellt patenterade, så man både kan skapa epidemier och sälja skitmedel för att dämpa dom. Svaga immunsystem skapas med hjälp av tillsatser i maten, GMO, mobilstrålning, microvågsungnar, växtgifter a la Monsanto-Beier o s v.
  FRISKA människor eller de som vill bli FRISKA på naturlig väg är ett HOT mot hela systemet och en negativ faktor för BNP och giriga vinstintressen. De som aktivt arbetar för sina medmänniskors hälsa och tillverkare av fungerande naturmedel, förföljs systematiskt i Sverige med allehanda “lagar” och avgifter. Detta fungerar därför att Svensken i allmänhet är uppenbarligen jävligt korkad och -vill- följa strömmen systemet skapat genom indoktrinering,

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *