Lasse Wikman: Att förverkliga en utopi är det enda rätta

publicerad 17 juli 2016
- av NewsVoice
Bhutan - Källa: KingOfWallpapers.com

Bhutan - Källa: KingOfWallpapers.com

Lasse WikmanEn realiserad utopi är inte längre en utopi, utan ett nytt samhälle där det mesta fungerar som det borde, med verkliga kärnvärden i centrum och ett klokt ledarskap i fronten. Dagens dysfunktionella samhälle är inte realistiskt att fortsätta ge konstgjord andning. Det anser Lasse Wikman i denna djärva framtidsvision. Vi kan börja med att sparka våra sittande politiker.

Text: Lasse Wikman | Bild: Bhutan – Källa: KingOfWallpapers.com

OBS: denna artikel har publicerats igen eftersom den innehöll en korrupt URL/länk till själva artikeln. Läsare på nätet kunde inte länka till dem från sociala medier etc. Nu ska det fungera. / red

1933 utkom en bok av James Hiltons. Romanen hade namnet “Bortom horisonten” (Lost Horizon) och skildrade en liten utopisk va?rld. En va?rld na?gonstans djupt nere i en dalga?ng bland bergen i Tibet. Platsen som skildrades sades vara mystisk och ma?nniskorna som levde da?r, a?ldrades knappt.

Historien om denna plats som kom att kallas Shangri La, a?r historien om den mystiska buddhistiska staden Shambhala. Shambhala som har namnet Tjam-Bha-Lah pa? tibetanska, a?r en plats da?r ungdomens ka?lla ligger, en ka?lla som bara Dalai Lama ka?nner till.

Vad a?r en utopi?

A?r det na?got ouppna?erligt eller a?r det na?got efterstra?vansva?rt och da?rmed en mo?jlighet? I den ta?nkande utopin finns mo?jlighet att pro?va alternativ, att testa normer, att se ideal. Detta kan da?rmed bilda ett politiskt va?gval. Ha?r kan man ocksa? skapa distans och perspektiv pa? samtiden.

Genom att ta?nka som det sa? popula?rt sa?gs – utanfo?r boxen – kan det go?ra att man passerar tankebarria?rer och da?rmed sa? fro?n till samha?llets fo?ra?ndring. Fo?ra?ndringar som ger sto?rre o?ppenhet och som kan hejda processta?nkande. Ett utopiskt va?gval om man sa? vill.

Genom historien har vi la?rt ka?nna ett antal personer som agerat osja?lviskt. Deras ledstja?rna har varit att forma ett ra?ttvisare, ma?nskligare och ett mer harmoniskt samha?lle fo?r sina landsma?n. Eller om man sa? vill, en mer utopisk syn pa? att uppna? na?got som tycks omo?jligt.

Den tidigare presidenten fo?r Uruguay, Jose? Alberto Mujica Cordano, El Pepe kallad, a?r en av dessa fantastiska personer, som skapat ett samha?lle vars inriktning var det opro?vade, det na?st intill ouppna?erliga, att ta fasta pa? utopin. Hans levnadso?de har mycket gemensamt med Mahatma Gandi i Indien och Nelson Mandela i Sydafrika.

Det finns ytterligare personer som bo?r na?mnas i detta sammanhang exempelvis Margareta – unionsdrottningen (1353-1412). Hon beskrivs som mycket viljestark och med en stor fo?rma?ga att ha?lla ihop Norden.

Margareta ville skapa ett enda rike, fo?r att mo?ta hotet fra?n Tyskland. 1387 grundades Kalmarunionen, da?r Danmark, Norge, Sverige & Finland ingick. A?ven Island, Shetlandso?arna, Fa?ro?arna, Orkneyo?arna och den norra delen av Estland var en del av Kalmarunionen.

Jeanne dA?rc blev en nationell samlande symbol i Frankrike, fo?r att ingjuta kraft och kunna sta? emot engelsma?nnen.

Jose Pepe Mujica Uruguay 2010-15

El Pepe

Men nu a?ter till ”El Pepe”. Redan tidigt anslo?t sig El Pepe till Tupamaros. Va?nstergerillan som blev en stadsgerilla 1963, som en protest mot Uruguays korrupta styre och USAs inblandning i landet. Mellan 1973-1985, da? landet blivit en diktatur, ka?mpade El Pepe aktivt mot fo?rtrycket.

Se video: José ”Pepe” Mujica – Världens bästa president?

Tillfa?ngatagen fick han sitta i fa?ngelse 14 a?r och periodvis blev han torterad. 2004 vinner va?nstern en historisk seger efter 33 a?rs fo?rso?k att ta makten pa? ett lagligt sa?tt. 2005 fa?r El Pepe en plats i regeringen. Samma a?r bo?rjar man o?ppna ra?ttsfall, som den diktatoriska milita?ren fo?rso?kt att fa? preskriberade.

Genom att vara o?ppen fo?r alla, ta emot Bush och Cha?vez pa? lika va?rdigt sa?tt, lyckades Uruguay 2007, att fa? handelsblocket Mercosur att fo?rla?gga sina institutioner i Montevideo, Uruguays huvudstad. Det a?r, om man sa? vill, Sydamerikas Bryssel.

El Pepe a?r en enkel man. Na?r han blir president 2010, va?ljer han att bo kvar pa? familjens na?got medfarna farm utanfo?r huvudstaden. Populariteten stiger skyho?gt, da? denne man visar sig vara en man av folket och en ytterst anspra?kslo?s medma?nniska.

Han ger bort 90% av sin lo?n varje ma?nad, till va?lgo?renhet. Vid sjukhusbeso?k sitter han i samma ko? i va?ntrummet, precis som sina landsma?n. Det a?r aldrig fra?ga om en gra?ddfil, fo?r denne ”va?rldens fattigaste president”, som han kom att kallas.

Under a?mbetstiden har han avbo?jt bilkorteger. I sta?ller ko?r han sja?lv en gamman Volkswagen. Jose? Mujica ka?mpar ocksa? mot utla?ndska fo?retagsmissbruk. En la?ng kamp mot amerikanska tobakstillverkaren Philip Morris har gjort att Philip Morris har sta?mt Uruguay pa? 25 miljoner dollar. Denna kamp kommer att fa? fo?ljder va?rlden o?ver, na?r sista ordet a?r sagt.

Dessutom, El Pepe a?r miljo?aktivist och fo?rso?ker begra?nsa ono?dig konsumtion. Hans administration har minskat fattigdomen fra?n 37% ner till 11%. Uruguay fa?r en blomstringstid och a?tnjuter ho?g kreditva?rdighet. Under sitt na?st sista a?r som president, 2014, tar han emot och va?lkomnar 100 syriska flyktingbarn i sitt hem. UNHCR uttrycker sin tacksamhet mot Uruguay och president Mujica – El Pepe.

I Va?rldsbankens senaste rapport kan man la?sa:

“Uruguay har klarat den globala recessionen ba?ttre a?n andra tillva?xtekonomier tack vare sund makroekonomisk ram, samtidigt skapar man integration och mo?jligheter fo?r alla. Uruguays elever la?r sig engelska pa? na?tet av la?rare fra?n hela va?rlden. Ett sa?tt att ra?da bot pa? bristen av engelskla?rare och ett sa?tt att ta?nka utanfo?r boxen.”

I rapporten bera?ttas vidare:

“Uruguay sticker ut i Latinamerika och Karibien, fo?r de betydande och snabba framsteg de uppna?tt, na?r det ga?ller socialt skydd. Landet fa?r dessutom global uppma?rksamhet, da? man gjort ett banbrytande informationssystem fo?r att minska fattigdom och utsatthet.”

Fortfarande inga?r Tupamaros i Uruguays regering, a?ven om Jose? Mujica har avga?tt som president. Den politik och de arbetsfo?rha?llanden landet fo?r, betraktas som en av de friaste i Sydamerika.


Uruguay har minskat sina milita?rutgifter,fra?n 2,1% av BNP a?r 2005 till 1,6% a?r 2014.


Uruguays BNP har stadigt o?kat sedan Tupamaros vann valet 2004. Mellan a?ren 2004-2014 o?kade BNP med c:a 400%. Uruguays BNP ligger la?gt, men det a?r a?nda? intressant, vad landet a?stadkommit.

Den nationella lyckan

Bhutans emblem - Wikimedia CommonsI en annan del av va?rlden, i Bhutan, samlades a?r 2009, en skara sakkunniga fra?n hela va?rlden fo?r att diskutera god undervisning.

Bild: Bhutans emblem – Wikimedia Commons

Deltagarna var bekymrade o?ver att deras utbildningsanstalter producerade konsumenter som enbart ma?tte sina liv i makt och pengar. Det man erfor var, att i alla la?nder ma?ter man inneva?narnas va?lma?ende i BNP. Men i de la?nder, som denna metod var fra?mmande, blev ma?ttet BNP missvisande. Hur skulle fattiga definieras?

Eftersom metoderna a?r bundna till BNP och ekonomisk tillva?xt, kunde det tom, sade man sig, vara skadligt att o?ka tillva?xten fo?r snabbt. Man kunde ana sociala och ha?lsorelaterade problem som t ex prostitution. Ett pris ma?nga la?nder fa?r pa? ko?pet, da? de utvecklar sin ekonomi ohejdat.


Bhutans kung fo?reslog att, ista?llet fo?r BNP, sa? skulle man underso?ka hur lyckliga inneva?narna var.


Myndigheterna i Bhutan bo?rjade utarbeta ett system, som var la?mpligt fo?r Bhutans kulturella, traditionella och andliga va?rderingar, men en tyngdpunkt pa? bruttonationallycka.

Bruttonationallyckan integrerades i undervisningens alla a?mnen.

De fyra grundpelare som inga?r i BNL, eller GNH (Gross National Happiness) a?r;

 • Ha?llbar och ja?mlik socioekonomisk utveckling (levnadsstandard, ha?lsa och utbildning)
 • Naturskydd (ekologisk la?skunskap)
 • Va?rdering och bevaring av kulturen (tidsanva?ndning, psykologiskt va?lma?ende, kollektivens livskraft, kulturell ma?ngfald)
 • God fo?rvaltning

De fyra grundpelarna har fastlagda va?rderingar, ur dessa har man plockat fram fo?rfaringssa?tt och a?tga?rder som harmoniserar med va?rderingarna. Skolorna kan sedan bedo?ma elevernas och personalens mo?jligheter att lyckas med ma?lsa?ttningarna.

Landets skolrektorer har fo?rbundit sig, att utveckla skolorna i gro?n riktning, sa? da?rfo?r har man startat miljo?va?nlig undervisning, sa? att man kan garantera miljo?ns va?lma?ende.

Man ser till att ha?lla allt rent och snyggt och dessutom kollar man att naturresurser anva?nds pa? ett ha?llbart sa?tt genom att a?teranva?nda allt avfall, undviker plastprodukter och avgasutsla?pp under skolutfa?rder (Om mo?jligt promenerar man under dessa utfa?rder), sa? att skolkollektivet ma?r bra och inser miljo?ns betydelse.


Man la?r sig ocksa? om Himalayas ekologi och naturresursernas o?verfo?rbrukning och behov av skydd.


footprints-walking-meditation-CrestockMeditation a?r ett nytt a?mne i skolan. Man uto?var meditation fo?r att fo?rkovra sig i observans och sinnernas funktioner. I de yngre klasserna a?r empati och ta?lamod a?nnu ett a?mne. De a?ldre la?r sig genom andnings- och fa?rgmeditation, hur olika livsomra?den ha?nger ihop.

Mediela?skunskap a?r ett annat la?roa?mne. Det inneba?r att man la?r sig kritiskt och analytiskt ta?nkande. Pa? lektionerna behandlas positiva och negativa effekter av olika massmedier sa? som tv, radio och tidningar.

Bild: Fotspår i sanden, Crestock.com

I skolorna la?r man sig att alla Bhutans inva?nare har ra?tt till korrekt, noggrann och precis information och att ens eget ansvar a?r att anva?nda denna ra?ttighet. Fo?rvriden nyhetsrapportering bo?r ra?ttas till.

Fo?ra?ndring fo?r Sverige

SocialstyrelsenVi kan se, att ha?r i Sverige ga?r vi mot en systemkollaps. Alla myndigheter, verk, institutioner, Sveriges television/Sveriges Radio och Riksdag & regering dras med allt ifra?n resursbrist, avsaknad av tydligt och korrekt ledarskap, kunskapsbrist, ja?vsituationer, favorisering av internationella fo?retag, handlingsfo?rlamning, do?ljande av fakta, oska?liga lo?ner och avga?ngsvederlag, undergivenhet, inkorrekt information till allma?nheten, produktfavorisering, inkompetens, mutor, bestickning, rena lo?gner, avsaknad av ryggrad, faktafel, underla?tenhet att informera allma?nheten.

Hur kommer vi tillra?tta med allt detta?

Jag ser inget annat, a?n att Sverige ma?ste stanna upp och da?refter starta om. Redan nu bo?r alla ta?nka igenom hur man ska agera fram till 2018, da? na?sta Riksdagsval ska ha?llas. Det a?r da?, vi alla tillsammans, kan genom att vi va?ljer na?got helt nytt, fa? en nystart fo?r va?rt land.

Till Riksdagen va?ljer vi bort de gamla bepro?vade personerna, som inte fo?rsta?r ba?ttre, a?n att de inte go?r na?got fo?r Sverige. Ma?nga av dem go?r na?got fo?r andra makter, men pa? det sa?ttet gra?ver de bara ner hela va?rt land a?nnu djupare i den gyttja vi redan ligger i.

 • Att bo?rja betrakta utopin som en mo?jlighet a?r en av de va?ger vi bo?r pro?va pa?. Att skapa nya begrepp,
 • att agera fo?r ma?nniskorna,
 • att utga? fra?n naturens mo?jligheter och resurser a?r att ga? pa? den ra?tta stigen.

Vi kanske ska bo?rja anva?nda begreppet Brutto National Lycka om mo?jligt. Det kan la?ta flummigt med att ga? in pa? opro?vade omra?den, men vad a?r va?rt val? Fo?rso?ker vi inte nyta?nkande och ta?nker fritt, da? a?r risken att Sverige kan sluta ra?kna sina lyckliga stunder.

Det finns partier som redan nu har program som a?r helt annorlunda a?n de etablerades. Det a?r sa?dana vi ma?ste sto?dja.

Ut ur komfortzonen

Vi ma?ste va?ga se bortom den invanda tryggheten, traditionerna, strunta i vad andra sa?ger och tycker om dig, va?ga sta? upp fo?r dig sja?lv samt med egen kraft och vilja bidra till landets va?lma?ga utan att kra?va na?got tillbaka. Go?r vi det har vi kommit la?ngt. Kan vi dessutom sluta att va?rdesa?tta va?ra medma?nniskor utifra?n de pengar de tja?nar, eller den makt de har, sa? a?r mycket vunnet.

Swisha Lasse WikmanSverige ma?ste va?ga bli mer aktsam om va?rt kulturarv, va?ra traditioner och va?ra va?rderingar, om vi ska kunna lyckas med att omforma landet Sverige fra?n en systemfallande kollaps av landet, till ett gla?djefyllt Sverige, da?r allas erfarenheter och skickligheter tillvaratas. Da? kommer vi att fo?rverkliga en utopi och finna va?rt eget Shangri La.

Text: Lasse Wikman


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Lasse Wikman

  Jag tror inte att någon realistisk utopi är ouppnåelig eller att man i alla fall kan komma nära, men vill man uppnå något som ligger nära en utopi räcker det inte att skriva artiklar. (eller censurera kommentarer till dem.) Det krävs handling. Annars kan man inte ens nå nära någon utopi.

  Vi införde rösträtt, sdan införde vi den också för kvinnor. Vi sänkte arbetstiden och delade på jobben. Vår utopi kunde bli verklighet bakom en skyddande tullmur. Sverige ekade länge likt en slags utopi att se upp till i världen.

  Men utopier kan förstöras genom ex. statsministermord eller invasionskrig. Utopier kan även förstöras genom massinförsel av sekter som är emot vår utopi eller genom frihandel som sänker vår utopi.

  Det finns fler med utopier. USAs regims egen utopi tycks vara världsherravälde. Själva kallar de sig inte för statsterrorister fastän de begår grova terrorhandlingar i strid med FN och konventioner, precis som apartheidregimen gjorde, vilken USA stödde.

  @Torbjörn & Byrd
  Jag försvarade en man som kämpade utopiskt för sitt folk och till slut faktiskt lyckades tillsammans med sitt folk. Sydafrikas svarta fick sin utopi mot de som terroriserat dem. De fick sin demokrati.

  Min kommentar är, enligt min egen mening, raderad på en moraliskt tvivelaktig grund eftersom författaren nämnt Mandela och två andra insisterar på att klanka ner på den döde Mandela. Jag har inte inlett denna svartmålning. Censureras de andra kommentarerna vore det rimligt att censurera min. Annars är inte Newsvoice det utopiska kommentarsfält jag föreställt mig.

  (Den som ändå vill läsa kommentaren kan kontakta mig.)

 • Lasse, du har nästan överträffat dig själv – grymt bra artikel! Dock fascineras jag alltid lika mycket av alla “förståsigpåare” som utan minsta skam uttalar sig negativt om människor som verkligen kämpat för att realisera en “utopi”! Fortsätt ditt fantastiska arbete för jag läser dina artiklar med intresse och glädje. Ska definitivt swisha ett bidrag.

 • Martin kallar Mandela för president, men nämner inte “terrorist” eller andra ord.

  Det handlade inte om “att befria” folk hit eller dit. Sovjet och globalisterna utnyttjade en situation – det följde allt ett slags regi. Man vill skapa kaos och kommunism för den nya världsordningen.

  Vita byggde upp något där det inget fanns, för man behövde en plats där skeppen kunde bunkra, få förnödenheter och vatten. Det växte, med hårt arbete.

  Klart Mandela (liksom Thabo Mbeki var han Knights of Malta) skulle i fängelse.

  Lika självklart är nu då att vi får se hur “de” hissar upp Mandela som en stor frihetsikon.

  Sydafrika har genom denna vidriga kaosspridning för NWO-agendans skull, gått från att försörja hela Afrika med väldigt mycket, såsom mat mm, från att vara ett förstavärldenland till ett tredjevärldenland.

  3-4 miljoner vita byggde upp… nu har hälften lämnat landet, oftast de unga.

  Mandela var bara en “puppet” för illuminati.

  Agnes de Jong looks back at her beloved homeland ruined by incompetent corrupt Black Communists imposed by Illuminati Jewish bankers. As these bankers sponsor the migrants overrunning Europe, will white nationalists meet the same fate as Afrikaners?

  Long before Mandela came to power, some Blacks became millionaires by exploiting their own people. They had for example ‘shabeens’ (illegal) on the streets that brew their own ‘dangerous’ alcohol.

  In the past it was almost unheard of that Black people kill themselves, but since the Black government took over, disillusioned young Blacks are more prone to commit suicide. It is esp. bad amongst Black policemen. They are not in an enviable position today. The Black criminals coerce them and their families to cooperate with the thugs. So, they either become criminals themselves or they die. There is no law and order.

  http://henrymakow.com/2015/12/afrikaner-seethes-with-resentment.html

 • Så länge vi fortsätter att rösta politiskt, oavsett vem vi lägger vår röst på, befäster vi bara status quo och därmed har vi godtagit ett fortsatt politiskt och ekonomiskt förmyndarskap, där en liten ickeparlamentarisk elit kan fortsätta förslava mänskligheten och på det viset kan vi ALDRIG göra den här världen fredlig och trygg för ALLA.

 • @”Birgitta”

  Nelson Mandela var president 1994-1999. Således har inte den nyliberala katastrofala politiken som du refererar till förts under honom, men sannolikt under en korrupt nyliberal ledning som infiltrerat ANC likt infiltrationen av nyliberalism i MP och S i Sverige efter Olof Palmes frånfälle.

  Ett citat av Nelson Mandela:
  ”If there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don’t care for human beings.”
  /Nelson Mandela

  Varför skulle en feg nyliberal politiker i Rockefellers ledband säga ha något sådant? Det skulle i så fall gå emot den borgerliga prostitutions- och pedofili-agenda som du påstår att han står för.

  Fler citat av Nelson Mandela:
  https://sv.wikiquote.org/wiki/Nelson_Mandela
  https://en.wikiquote.org/wiki/Nelson_Mandela

 • Med ett samhällsskick som vilar på makt och pengar, oavsett ideologi, kommer varje försök att hitta ett klokt ledarskap att misslyckas och därmed förbli en utopi!

  Om vi vill förändra världen till det bättre för ALLA, måste vi lära oss att konkurrens och utslagning aldrig aldrig kan skapa det överflöd som är nödvändigt för att kunna förebygga alla de problem som ett skapat bristsamhälle ständigt genererar.

 • @”Birgitta”

  Nelson Mandela var president 1994-1999. Således har inte den nyliberala katastrofala politiken som du refererar till förts under honom, men sannolikt under en korrupt nyliberal ledning som infiltrerat ANC likt infiltrationen av nyliberalism i MP och S i Sverige efter Olof Palmes frånfälle.

  Jag tycker det är olämpligt att vanära en död individ (Han dog 2003) som bevisligen var ledaren för befrielsen av sitt folk från apartheid-förtryck. Dessutom påminner din kommentar om en klassisk NLP-attack som vill få folk att i hemlighet associera mörk hud med barnpornografi och politiska tricks. I själva verket är det du som framstår som en politisk trickster ur en vit rasistisk maktmiljö.

  Det finns, mig veterligen, inga som helst bevis för dina påståenden, lika lite som det finns bevis för de anklagelser om pedofili som Olof Palme utsattes för. Dessa påståenden är kanske rentutav straffbara? Ditt IP bör kanske spåras och ditt inlägg polisanmälas?

  Ett citat av Nelson Mandela:
  “If there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don’t care for human beings.”
  /Nelson Mandela

  Varför skulle en feg nyliberal pedofil i Rockefellers ledband något sådant? Det skulle i så fall gå emot den agenda som du påstår att han står för.

  Fler citat av Nelson Mandela:
  https://sv.wikiquote.org/wiki/Nelson_Mandela
  https://en.wikiquote.org/wiki/Nelson_Mandela

 • Att gå förbi tankebarriärer ska inte bara förknippas med att tänka ”nytt” utan kan lika gärna handla om att slå sig fri från förkättrande modernistiskt tänkande, vilket placerat oss i järnburar/”boxar”. Vi kan utveckla vårt samhälle genom att återanvända/recykla traditionellt tankegods som att se naturen som en moder som ger oss allt vi behöver. Jorden ska brukas enligt naturnära än med förgiftande metoder.

  Åttio procent av världens livsmedelsproduktion produceras av små familjejordbruk världen över, vilka erbjuder arbete åt 40 % av hela världens arbetskraft. I en film om familjejordbruk säger en indisk bonde ”my family is very happy” eftersom de inte har något behov av att köpa mat utan säljer sitt överskott efter att familjen mättats.

  I Sverige finns det stora arealer med jordbruksmark som behöver återtas. För att vi ska bli lyckliga i själen borde fler stoppa fingrarna i marken och utveckla samhället i positiv riktning. Härmed snöper vi politikernas dröm om att göra oss alla till konsumenter och patienter och befriar därmed vår självkänsla och vårt självförtroende.

  Håller med dig om att Sverige måste ”bli mer aktsam om vårt kulturarv, våra traditioner och våra värderingar”. Problemet är att politiker hatar allt svenskt och favoriserar ”ert” framför ”vårt”. Allt som har med gräsrotsrörelser stöter på politiska hinder då det hindrar makthavare att ”köra sitt race”. Ett exempel på detta är ” Global Forest Coalition” som finns i 20 länder världen över. Trots att de sköter sina skogar på ett mycket föredömligt och hållbart sätt blir de motarbetade och bortkörda av krafter som hellre vill se ”conventional governance”. Idag finns det 130 miljoner ”conservation refugees”. Dessvärre tror jag inte att migrationsverket tar dessa ”conservation refugees” till sina hjärtan då de har helt fel inställning till bevarande och motverkar därför förverkligande av scientistiska drömmar om ett smart jordbruk fullproppad med nanopartiklar i jorden för att underlätta den digitala övervakningen.

  Film: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/07/16/family-farming.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20160716Z2&et_cid=DM110768&et_rid=1575395089

  https://intercontinentalcry.org/protected-areas-threat-sustainable-development-goals/

 • Bra skrivet. Bhutans bruttonationallycka är genialiskt.

  Varför nöjer vi oss med att bli behandlade som barn och röstboskap? Folkets högsta valda representanter är Regering och Riksdagen, “den lagstiftande församlingen”. De snärjer oss med alltmer trådar och vi hänger förvridna som intrasslade marionetter i deras väv, ungefär som Frodo i spindelväven.

  Jag tror inte på revolutioner. De tenderar bara att välta en gammal pyramid så att psykopater från tidigare lägre lager flyter upp till ytan och övertar de gamla mönstren. Vi behöver släppa psykopatstyret, hierarkismen och över- och underordningen, den militära strukturen i hela samhällsapparaten. Vi kallar oss demokrati, men det är egentligen bara själva valförfarandet som har något med demokrati att göra. Övriga institutioner, som vård, skola, omsorg, fackföreningar, staten i stort, ideella föreningar, allt, använder samma gamla militära ordning. Vi kan inte bli jämlikar och medskapare i ett system som kräver underordning. Hela feminismen (jag har läst genusvetenskap och statsvetenskap på universitet…) verkar ha blivit kapad. Radikalfeministers kritik mot just den grundläggande strukturen har puffats åt sidan och kvar är en sorts “nu-är-det-kvinnors-tur-att-bete-sig-som-svin-fundamentalism”.

  Det håller inte. Det är dags, som Wikman menar, att helt enkelt kasta ut barnet med badvattnet, och granska vad det egentligen är vi håller på med. Vårt samhälle vilar på tankar från 17-1800-tal. Modernare än så är vi inte. Teknik och bättre tillgång på energi är enda skillnaden i praktiken.

  • Vad skulle hända om regering och riksdag var förvaltare av landet, folket och alla resurser istället? (Inklusive mänskliga resurser som hjärnkapacitet od.)
  • Frihet att välja sin egen väg med grundtrygghet och samhörighet?
  • Vad skulle hända om Lagrådet fick större utrymme att granska och konsekvensutreda de lagar som är basen för hur vi beter oss i det här landet, istället för den tandlösa papperstiger de har blivit?
  • Vad skulle hända om vi röstade på principer istället för partier/personer, och regeringen var våra högsta verkställande instans att förverkliga folkets vilja? (Den som missköter sig och eller jobbet åker ut på en gång, utan fallskärm.)
  • Öppenhet och styrning mot principerna som folket har valt, inte valfläsk och dolda agendor.
  • Riksrevisionsverket får en tydligare roll att granska regering och riksdag, att de uppfyller sina sysslor.
  • Kanske tom en ny instans – Folkets granskningsbyrå – som kan samla in alla små dumheter som händer och inte leder till de övergripande målen som folket har valt?

 • Känner mig mycket tveksam när du refererar till Nelson Mandels som en förebild. Mandela var frimurare och vän med Rockefeller, vilket gör hans politiska gärning mycket suspekt.

  Sydafrika har genomgått en stark liberalisering/Rockefellerisering under de senaste tio åren. I dess kölvatten kommer pornografi, kriminalitet och våldtäkter. Barnpornografin (frimureriets signum) har ökat dramatiskt i SA. Frimurarnas utopi har förverkligats.
  http://www.sanews.gov.za/south-africa/child-pornography-increasing-sahttp://www.darkpolitricks.com/2013/12/mandela-the-mason/

 • @drjens
  Frågan är om Enhet verkligen är det du påstår? Visserligen kan man säga att man vill uppfylla dessa utmärkta visioner, men man måste också titta rent realistiskt på Enhets förslag och deras konsekvenser.

  Min uppfattning i mina kontakter med Enhet är att partiet inte ännu är byxade till vare sig “enhet” eller långsiktigt vetenskapligt tänkande. Jag tror att om människorna i Enhet mediterade mer regelbundet tillsammans, likt människorna i Bhutan, att partiet skulle bli mer motiverat att valsamverka mer enhetligt i en regnbågskoallition med andra partier, vara mindre benäget att stödja de religioner som skapar konflikt mellan människor, samt ta mer hänsyn till olika folkslag och kulturer, även de egna, samt vara mer öppet för vetenskap.

  Att “rösta in Enhet med majoritet i Riksdagen 2018!” är gravt orealistiskt. Om du inte tror på mig så fråga andra kompetenta individer med hög intelligens och politisk erfarenhet!

  Min realistiska Utopi är att Enhet snabbt beslutar sig för att valsamverka sig in i riksdagen 2018 på ett enhetligt vis och att då fler gröna partier ansluter sig och att detta ev. kan ge en ketchupeffekt. Men det betyder att hela partiet Enhet då måste koppla om i hjärnkontoret, ex. genom bhutansk meditation och vakna upp och bli mer accepterande och samarbetsvilligt.

  Jag noterar dessutom att det djupt medvetna landet bhutan endast ger medborgarskap till de barn som har en bhutansk far.

 • “Vi måste våga se bortom den invanda tryggheten, traditionerna, strunta i vad andra säger och tycker om dig, våga stå upp för dig själv samt med egen kraft och vilja bidra till landets välmåga utan att kräva något tillbaka. Gör vi det har vi kommit långt. Kan vi dessutom sluta att värdesätta våra medmänniskor utifrån de pengar de tjänar, eller den makt de har, så är mycket vunnet.” = SÅ SANT!

  Vill också uppmärksamma om NORDENS svunna historia som man döljer och förtiger!
  HYPERBOREA!

  http://hyperboreanvibrations.blogspot.se/2011/02/hyperborea.html

  Visst det påstås att det är Grekisk mytologi och där med inte sant?
  Faktum kvarstår dock att i Norden finns det (liksom i Egypten – pyramider byggda för ca 20 000 år sedan) storslagna byggnader som är bevuxna med växter och träd och som är dolda för allmänheten så att etablissemanget kan ljuga vidare om vårt ursprung och vår historia.

  Jag hänvisar till en tjeckisk blogg om Hyperborea som innehåller mycket samtida bilder: http://myslenkyocemkoli.blogspot.se/2016/03/hyperborea-5.html#more

  Artikelserie består av 9 delar och länken ovan är del 5. Vill du bläddra till de andra delarna så klickar du på – předchozí část – för att se artikel innan och – pokračování – för att se artikel efter

  På denna blogg skrivs det även om underjordiska tunnlar som har också med svunna civilisationer att göra men även med dagens civilisationer som lever dolda under jordskorpan. Men detta är en annan historia: http://myslenkyocemkoli.blogspot.se/2016/06/mezikontinentalni-podzemni-tunely-2.html

 • Tänkvärt och sant. Det enda partiet i Sverige med en samhällsvision och ett partiprogram som uppfyller Dina specifikationer och motsvarar Din realistiska utopi, är Enhet. Tänk om vi kunde få svenska folket tillräckligt medvetet för att rösta in Enhet med majoritet i Riksdagen 2018!

 • Tänkvärt och sant. Det enda partiet i Sverige med ett en samhällsvision och ett partiprogram som uppfyller Dina specifikationer och motsvarar Din realistiska utopi, är Enhet. Tänk om vi kunde få svenska folket tillräckligt medvetet för att rösta in Enhet med majoritet i Riksdagen 2018!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *