ANALYS OCH DEBATT. Den 10 augusti 2016 publicerades en peer-reviewad studie [1] i IOPScience,  [2] vars syfte var att undersöka om det förekom ”secret large-scale atmospheric program” (SLAP). Forskarna menade sig nu ha definitivt bevisat att det inte förekommer någon hemlig storskalig aktivitet på himlen. Det skriver Pia Hellertz som ifrågasätter studiens vetenskapliga underlag och tyngd.

Text: Pia Hellertz,  Fil.dr./Ph.D. Bild: theawakezone.wordpress.com

Ken Caldeira, en av initiativtagarna och författarna menade att:

“Vad vissa människor tror är [cloud seeding] är bara vanliga kondensstrimmor, som blir mer rikliga eftersom flygtrafiken expanderar. Dessutom är det möjligt att klimatförändringarna orsakar strimmor som kvarstår under längre perioder än de brukade.

Jag kände att det var viktigt att definitivt visa vad de verkliga experterna i strimmor och aerosoler anser.”

Bakgrunden till studien är att i en studie från 2011 så svarade 17% av de tillfrågande att de helt eller delvis trodde att ett hemligt storskaligt atmosfäriskt besprutningsprogram pågår och man nu en gång för alla ville göra en vetenskaplig studie som sökte sanningen. Men som rapportförfattarna så generöst betonade:

“Vårt mål är inte att omvända dem som är övertygade om att det finns ett hemligt, storskaligt besprutningsprogram – vilka ofta avfärdar motbevisning som ytterligare ett belägg för sina teorier – utan snarare att skapa en objektiv vetenskaplig källa som kan bidra med information i det offentliga samtalet.”

Den metod som användes var en enkät till ett antal experter. Man sökte efter dels ”contrailsexperter”, d.v.s. personer som menade sig vara experter på de kondensstrimmor som vissa flygplan lämnar bakom sig i vissa omständigheter, strimmor som i huvudsak är vattenånga som kondenseras beroende på atmosfärens fuktighet och temperatur. Det är samma fenomen som uppstår när vi andas ut en kall vinterdag. Men den ångan försvinner snabbt. Dels sökte man efter ”experter på atmosfäriskt nerfall”, d.v.s. damm och andra föroreningar som finns på planetens yta.

Personer söktes som publicerat peer-reviewade artiklar under åren 1994-2014 och sökorden var ”contrails” och ”atmosfäriska föroreningar” samt sökorden aluminium eller barium eller strontium. Det är framförallt dessa tre kemikalier som man menar finns i s.k. stratospheric aerosol injections.

Man lyckades hitta 220 experter på ”contrails” och 255 experter på ”atmosfäriska föroreningar”, d.v.s. totalt 475 personer. 49 ”contrailsexperter” och 65 ”föroreningsexperter” kunde inte nås. Det innebar att populationen blev 171 ”contrailsexperter” och 190 ”föroreningsexperter” som fick enkäten. Endast 49 ”contrailsexperter”, 29%, och 28 ”föroreningsexperter”, 15%.

Totalt 77 experter svarade således på enkäten. Vi har därför ingen som helst aning om vad de övriga 285 experterna anser i frågan, och varför de valde att inte svara. Mainstreammedia nämner över huvud taget inte detta.

Enkäten

Den första frågan i enkäten löd med min översättning:

”Har du, i ditt arbete eller i ditt privatliv, kommit i kontakt med några bevis som du tycker indikerar att det pågår ett hemlig storskaligt atmosfäriskt sprayningsprogram?”

Resultatet blev att 76 av de 77 ansåg att de inte kommit i kontakt med några sådana bevis. Dessutom presenterades experterna för fyra bilder på strimmor:

contrails

En viktig instruktion till frågorna var att de svarande skulle använda sig av Occams kniv vid svaren, vilket innebär att man bör välja den enklaste förklaringen vid sina svar.
Experterna menade att det inte fanns något i dessa bilder som talade för att de strimmor man såg på bilderna gick utanför det normala. Man talade om luftfuktighet, om nya typer av flygmaskiner och liknande. 29 experter menade att bild 4 kunde handla om militära experiment (59%) eller ”akrobatisk” flygning (43%).

Varför presenterades inte experterna för bilder som dessa?

chemtrails

Markproverna

Experterna presenterades också för provresultat som ”SLAP-förespråkarna” menade var resultat av sprayningen, d.v.s. höga halter av aluminium, barium och strontium. Här var svaren att detta är ämnen som kan finnas på marken av olika anledningar samt att metoderna att hämta in proverna kunde ha brister, att det kunde bero på dåliga provtagningsmetoder.

Proven kunde exempelvis ha kontaminerats av kärlen och av andra faktorer i omgivningen när proven togs. Endast en av de 77 svarade att han hade funnit barium i ett prov på en plats där det inte borde finnas så mycket barium. Deborah Byrd (2016) bad Caldeira att få veta vem den personen var så hon kunde kontakta honom eller henne och få ställa fler frågor, men han var inte behjälplig med detta.

Dane Wigington har i en artikel, Ken Caldeira, David Keith, And Carnegie “Science”, The Face Of The Criminal Climate Engineering Cover-up, den 17 augusti 2016, gått igenom experternas ganska luddiga svar och presenterar elva punkter där han argumenterar sönder experternas och författarnas slutsatser. [3]

Han konstaterar också att den internationellt erkände experten på geoengineering Ken Caldeira har spelat en central roll i den pågående offentliga propagandan och bedrägeriet under en mycket lång tid (tillsammans med experten på geoengineering David Keith [4]). Caldeira och Keith är klart starkt engagerade i arbetet med att dölja den pågående klimatmanipuleringen på alla sätt som är möjliga.

Ett intressant påpekande som Dane Wigington gör är att författarna till studien inte nämnde det senaste uttalandet om geoengineering som chefen för CIA, John Brennan, framförde nyligen inför Council on Foreign Relations.

I juli i år medgav han att stratospheric Aerosol Injections, “stratosfäriska aerosolinjektioner”, är en etablerad vetenskap, geoengineering, som är en metod för att bekämpa den globala uppvärmningen.

Även svenska universitet har forskning i geoengineering. Linköpings universitet ”tar geoengineering på allvar”. [5]

Tillbaka till John Brennans uttalande.

Dane Wigington säger i en intervju:

“När CIA-chefen Brennan nu måste vända sig till offentligheten, är det klart att det blivit mycket svårt för dem att dölja denna elefant i vardagsrummet och den skada det har gjort, inte bara för miljön, utan också för oss. Den är redan irreparabel, och de är redan medvetna om sin skuld. De vet detta. De vet också hur mycket ansvar som detta har lett till för dem. Det är därför de har varit så desperata att dölja detta. För att beskriva detta i nötskal – den enorma förstörelse som dessa program har orsakat för miljö, den har förorenat hela livets väv. Detta är, matematiskt sett, det största och mest omedelbara hotet mot livet på jorden, inklusive människors hälsa. Det är större än något annat hot – kort sagt en nukleär katastrof. Det är ett matematiskt faktum.” (Ur Hunters intervju, 2016)

Finansiärer

Studien finansierades av University of California, i Irvine, Carnegie Institution for Science och en grupp som kallar sig Near Zero, som är en icke vinstdrivande grupp som är engagerad i energi- och klimatfrågor och som bland annat finansieras av mångmiljardären Bill Gates.

År 2007 upprättade han en forskningsfond för klimat- och geoengineering med ett par miljoner dollar om året för att stödja experten på geoengineering David Keith och hans forskar-kollega Ken Caldeira. Caldeira är klimatforskare vid Carnegie Institution for Science och studerar havsförsurning och forskar också om geoengineering med hjälp av datormodellering. Dessutom stöder fonden andra klimat- och geoengineeringsprojekt som valts av Keith och Caldeira.

I en artikel i Guardian Envorinment Network med rubriken Bill Gates’ cloud-whitening trials ’a dangerous experiment’ berättas att en plan är att använda ett område på 10 000 km2 havsyta för att förvandla havsvatten till mikroskopiska partiklar som sen ska sprayas på molnen.

Varför sprayas det?

De officiella förklaringarna till geoengineering är att SRM, d.v.s. solar radiation management, är ett försök att hindra solen att värma klimatet. Det kan göras genom att ”öka molnigheten” som SMHI skriver på sin hemsida. En annan förklaring är carbon dioxide removal (CDR), d.v.s. att hitta metoder för att suga upp koldioxiden ur atmosfären. David Keith driver ett företag för att utveckla en ”koldioxiddammsugare”, vilket delfinansieras av Bill Gates.[6]

Det som gör frågan så intressant är att många inte inser att stratospheric aerosol injections är en del av geoengineeringprogrammet och att geoengineering officiellt enbart är kopplat till den s.k. ”globala uppvärmningen”, den gigantiska myten som börjat avslöjas allt mer, vilket gör att media numera allt oftare istället talar om ”klimat-förändringar”.

Vissa källor menar att kemikalierna ska underlätta för kommunikation med mobiler, radar m.m.

De s.k. ”konspiratoriska” teorier som florerar i alternativa media är att geoengineering är en metod för befolkningsreducering – vi är för många människor på jorden, som använder alltför mycket resurser.

Professor Claudia von Werlhof skriver i en artikel: [7]

“Den militära geoengineeringen vi står inför är en “krigskonst mot jorden” som
har utvecklats under 70 års experimenterande med planeten. Den döljer sig i “civila” och “vetenskapliga” kläder och hävdar att skydda oss från “klimatförändringar” och “global uppvärmning”. Men klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är ett resultat av det namngivna experimenterandet och inte av utsläpp av växthusgaser, som vi felaktigt förleds att tro för att dölja de brott militären gör.”

Stämning på gång

Dane Wigington har samlat ett team jurister och experter, the Legal Alliance To Stop Geoengineering, som lägger fram en stämning till en domstol i Kalifornien om den pågående geoengineeringen och krav på att besprutningarna ska stoppas. I slutet på juli i år skickade han ut det han kallar ”The 60 day notice” till 34 personer och organisationer.

Dokumentet finns på nätet. [8] Som underlag för stämningen har han bifogat en massiv dokumentation som regeringen själv publicerat, där man bland annat skriver om att använda vädret som vapen, listor över patent för olika geoengineeringsmetoder, filmer och foton på sprayningen och dess konsekvenser, satellitbilder på molnformationer som tveklöst är människoskapade med mera.

Dane Wigington är en av de aktiva kunskapsförmedlarna om det som händer inom geoengineering, bland annat genom sin hemsida GeoEngineeringWatch. [9] En annan aktiv forskare inom området är Clifford Carnicom och Carnicom Institute [10]. För den intresserade som vill veta mer finns det obegränsat material på internet.

På min hemsida [11] har jag ett stort antal artiklar i ämnet, artiklar som jag skrivit efter att ha läst en litteratur och artiklar inför skrivandet av min bok Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning (2015).

En avslutande fundering är: Vilka granskade den ”peer-reviewade” studien som nu mainstreammedia menar har avslöjat ”konspirationsteorin” om cloud seeding? Hur kunde en så dåligt underbyggd studie få publiceras och dessutom tas på allvar? Kan studien vara ett sätt att, i en desperat situation, när det hemliga börjar avslöjas, försöka mildra konsekvenserna av sanningen om sprayningen, på samma sätt som CIA-chefen John Brennans uttalande?

Text: Pia Hellertz, Fil.dr./Ph.D.

Referenslista

[1] Peer review är en expertgranskning (engelska för ”likars granskning”; även, sakkunnigas granskning). Det är en process som används vid akademisk publicering av vetenskapliga artiklar.

[2] Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program 

[3] Wigington, Dane (2016) Ken Caldeira, David Keith, And Carnegie “Science”, The Face Of The Criminal Climate Engineering Cover-up, 17 augusti 2016

[4] Jag har läst och skrivit en artikel om David Keiths bok A Case for Climate Engineering

[5] Linköping tar geoengineering på allvarden 18 februari 2013

Se också information på SMHIs hemsida, där man bland annat nämner att ”öka molnigheten för att reflektera bort mer solstrålning” som en metod. Hur ökar man molnigheten?

[6] Jag hänvisar till min bok Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning (2015), där jag berättar mer ingående om dessa teman, med mängder av referenser till forskning.

[7] Wells S. D. (2016) Why vaccines, pesticides and [cloud seeding] are the top three weapons of mass destruction, 15 augusti 2016

[8] von Werlhof, Claudia (2016) The “Hatred of Life”: The World System which is Threatening All of Us, 16 augusti 2016, Global Research

[9] Wigington, Dane (2016) Anti-Geoengineering Legal Alliance Files US 60 Day Notice Of Legal Action, 26 juli 2016

[10] GeoEngineeringWatch

[11] Carnicominstitute.org

[12] Piahellertz.com/Bocker.htm

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
34 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Birgitta
Birgitta
Gäst
31 mars 2017 kl 11:59

Behöver vi verkligen oroa oss för lite “kondensationsutsläpp”? Nej, verkligen inte om det bara vore kondensation. Kondensationsutläpp lär inte påverka vädret i någon nämnvärd grad då de snart upplöses.

Nästa år sjösätts ett offentligt experiment med vädermanipulering som kommer att öppna Pandoras box.

“At a recent geoengineering conference two Harvard engineers announced plans for a real-world climate engineering experiment beginning in 2018.”

http://www.activistpost.com/2017/03/harvard-engineers-plan-new-real-world-geoengineering-experiment.html

Forum on solar engineering research, 7 tim lång film.
https://www.youtube.com/watch?v=YHKEEqYlJP4

Plamen Najdenov
Plamen Najdenov
Gäst
31 mars 2017 kl 10:55

Jag är inte insatt i detta med EMF eller vad NASA eventuellt har för sig. Jag kommenterar bara bilder och videor som används som bevis och illustration av “spridningen av kemikalier” från flygplan. Det beror på att jag kan flygplan och kan tolka dem åt er som kanske inte är så insatta i det.

Något jag kan undersöka är teorin om jonisering av vattenmolekylerna i avgaserna. Den teorin har jag inte träffat på tidigare, men det handlar om fysikaliska processer som går att analysera vetenskapligt. Jag får återkomma om den saken.

Jag har dock en synpunkt beträffande orsakerna till den påstådda besprutningen och det är att de tycks ha ändrats med tiden – från att vara manipulation av människorna med kemikalier, till manipulation av klimatet, m m. Samma gamla skröna används i ny tappning beroende på vad som är aktuellt i världen för tillfället.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
31 mars 2017 kl 10:48

Plamen Najdenov är du pilot?

Plamen Najdenov
Plamen Najdenov
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
31 mars 2017 kl 10:58

Nej jag är inte pilot, jag är civilingenjör och har jobbat i flygindustrin i 35 år. Man behöver inte vara pilot för att kunna analysera bilder och videoklipp, däremot behöver man veta ett och annat om flygplan.

Plamen Najdenov
Plamen Najdenov
Gäst
31 mars 2017 kl 09:25

Ett tillägg beträffande den svarta röken som kommer ut ur B-47:ans motorer. Det beror på vatteninsprutning i brännkammaren för att öka effekten vid start. Används inte idag av bränsleekonomiska- och miljöskäl. Dessutom är dagens jetmotorer betydligt effektivare. Mer om det här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_injection_(engine)

Plamen Najdenov
Plamen Najdenov
Gäst
31 mars 2017 kl 00:22

@ Birgitta, som sagt, jag är flygplansingenjör med 35 års erfarenhet och kommenterar bara det tekniska. Jag har inte sett en enda sann bild eller video som påstår sig visa besprutning, annat än i militärt eller forskningssyfte. Alla bilder är antingen misstolkningar eller manipulerade. Folk tycks gilla att luras på det viset. Människohjärnan är en gåta, men det är en annan diskussion.

Som flygplanskunnig kan jag lägga till att flygtrafik i allmänhet är ingen lekstuga, utan väldigt hårt reglerad och kontrollerad bransch med strikta regler och rutiner. Inget sånt kan förekomma ihop med passagerartrafik, och det är passagerartrafik du ser spår av på himlen.

Jag kommer i mån av tid att förklara vartenda bild eller video som påstås visa besprutning. Ni får dra era egna slutsatser.

Plamen Najdenov
Plamen Najdenov
Gäst
31 mars 2017 kl 00:10

@ per, det är en gammal skröna sedan 60-talet då högtflygande flygplan blev vanliga. Folk såg strimmorna i luften och började fantisera kring det. Men egentligen har de funnits sedan 2:a världskriget då man började flyga högt men då hade folk annat att tänka på.

comment image

Jag tror inte att någon driver detta på ett organiserat sätt utan var och en tycks använda sig av det i eget intresse. Om någon känner för koldioxideffekten så hittar han på en ny skröna, om en konspiration för att dra ifrån uppmärksamheten från CO2-teorin. En annan mår inte bra och tror att det är för att han blir besprutad med kemikalier. Men egentligen är det “råttan i pizzan” in från folkdjupet.

Jag vill dock inte spekulera i detta. Jag är civilingenjör med 35 års erfarenhet från flygplan och tänker bara kommentera de tekniska aspekterna.

per
per
Gäst
30 mars 2017 kl 22:50

Plamen Najdenov 30 Mar, 2017 at 21:54

Har du nån uppfattning om varför man skulle lägga ut falska spår om chemtrails, Plamen Najdenov?

Jens Holm (V) anser att det sannolikt är för att dra folks uppmärksamhet bort från koldioxideffekten och den globala uppvärmningen.

Birgitta
Birgitta
Gäst
30 mars 2017 kl 22:44

“Inget att oroa sig över, med andra ord” säger Plamen Najdenov ovan. Helt ofattbart hur en del kan sticka huvudet i sanden när vi egentligen har ALL anledning att oroa oss. Det handlar inte om ofarliga kondensstrimmor utan om en illvillig geoengineering för att minska solinstrålningen som i sin tur riskerar att ödelägga livsbetingelser på jorden. En ödeläggelse är attraktiv för globalisterna eftersom de då kan monopolisera livsmedelsproduktionen genom GMO som utvecklas genom den nya tekniken; artificiell fotosyntes.

Jag har utsikt över horisonten mot öster och noterar att planen alltid lämnar spår som skymmer soluppgången. När solen rör sig över himlavalvet så följer flygplanens rutter med. Mot kvällningen däremot finns det inga plan som flygsprayar mot öster utan deras enda mission verkar vara att åka kors och tvärs för att solka himlen mot väster. Jag har svårt att knyta de här flygplanens knasiga beteenden med vinster för mobilteknologi.

I det här sammanhanget vill jag nämna att FNs dotterbolag World Meterological Organization (WMO) lanserade en ny ”Cloud Atlas”; en slags ”himmelsbibel”, den 23 mars, vilken har till syfte att fungera som ett globalt lexikon för standardiserad namngivning OCH tolkning bl a av alla nya och häftiga molnformationer som lanserats på världsmarknaden.

Se reklamfilmen för Cloud Atlas, vilken presenteras av en frankensteinliknande metrolog. https://www.wmocloudatlas.org/home.html

Ett nytt begrepp; ”homogenitus” har också fötts inom meteorologi för att beteckna människoskapade skyar, vilket har sin bakgrund i att man nu erkänner att kondensstrimmor från flyg har förmåga att förändra vädret. Se bilder på meteorologernas favoriter bland molnmonster; Volluts och Asperitas https://www.yr.no/artikkel/no-vert-_flystripene_-rekna-som-skyer-1.13441032

Plamen Najdenov
Plamen Najdenov
Gäst
30 mars 2017 kl 21:54

Då tar jag också den sista bilden i nedre vänstra kanten under rubriken “Varför presenterades inte experterna för bilder som dessa?”.

Det är en Boeing 777-21H som flygs av Emirates. Bilden är spegelvänd av någon anledning, kanske för att försvåra identifikation, men länken nedan visar originalet.

Inget konstigt med den heller – kondensstrimmor efter motorerna. Det vore väldigt långsökt att påstå att Emirates skulle spruta världen med kemikalier i en sammansvärjning med i stort sett alla andra stora flygbolag.

Genom att ha analyserat de fyra bilderna under nämnda rubriken, så förstår i alla fall jag varför dessa inte presenterades för experterna.

http://www.airliners.net/photo/Emirates/Boeing-777-21H/718260/L

Plamen Najdenov
Plamen Najdenov
Gäst
30 mars 2017 kl 21:04

Beträffande bilden övre delen under rubriken “Varför presenterades inte experterna för bilder som dessa?” så kan man säga att det inte är något konstigt med dem alls. Gynnsamma förhållanden för bildandet av kondensstrimmor över en stor luftvolym resulterar i detta.

Luftrummet över tätbefolkade områden i den utvecklade världen ser faktiskt alltid ut såhär men vi ser det inte, för det mesta. Många flygplan i luften och de flyger i olika korridorer ger den sortens mönster med k-strimmor. Inget att oroa sig över, med andra ord.

Luftfartsverket skriver i en rapport: “Trafikåret 2016 blev ett rekordår för flyget i Sverige. LFVs flygledare hanterade 726 000 flygrörelser i det svenska luftrummet”. Dela man det med 365 så får man ca 2 000 per dygn och dessa är inte jämnfördelade över landet eller dygnet.

Plamen Najdenov
Plamen Najdenov
Gäst
30 mars 2017 kl 20:36

Jag kan kommentera bilden i högra nedre kanten under rubriken “Varför presenterades inte experterna för bilder som dessa?”.

Det är en gammal amerikansk strategisk bombare från 50-talet vid namn Boeing B-47 Stratojet. På den tiden var jetmotorerna svaga och gick på ganska smutsigt bränsle. På bilden startar flygplanet med fullt pådrag. Motorerna på vingarna spyr ut “sot” och det som syns runt bakkropp är booster-raketer som är till för att förkorta startsträckan. Raketerna bränner krut.

Bilden finns också i Wikipedia men då är den inte klippt på sås ätt att det ska se ut som om flygplanet befann sig högt upp i luften. Man ser att det har precis startat.

https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-47_Stratojet

Birgitta
Birgitta
Gäst
22 februari 2017 kl 12:27

Är chemtrails fakta eller fiktion? Vem kan svara på det? Det står i alla fall klart att man i dagarna har upptäckt en “spike in radiation levels” av iodine 131 på flera håll bland Europas skyar.

Själv åker jag aldrig med lågprisbolagen nedan eftersom jag misstänker att deras billiga flygresor är en täckmantel för deras huvudsakliga mission att sprida chemtrails kors och tvärs i Europa. Eftersom jag bor under en utflygningskorridor från Landvetters flyg kan jag dagligen observera vilka flygbolag som sprider chemtrails och vilka andra bolag som inte gör detta trots att de har samma flyghöjd.

https://www.ryanair.com/gb/en/cheap-flight-destinations
https://www.virtualnorwegian.net/destinations

http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/radiation-observatories-detect-iodine-leak-in-europe/?nl_ref=31719361

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
12 september 2016 kl 23:21

för protokollet; över Sörmlandskusten har det idag varit helt klarblå himmel. Flygplan har flugit syd och nord utan ett tecken på contrails .Nada! Så kommer en maskin senare på dagen på samma höjd med ögonmått men i fyrtiofem graders vinkel mot den övriga trafiken och efter den lägger sig två massiva gråvita strängar, som kvarblir resten av dagen.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
7 september 2016 kl 12:16

I min föregående kommentar ifrågasatte jag om mobilteknologin skulle vara betjänt av det som Solveig Siverin misstänker:att chemtrails skulle kunna reflektera tillbaka mobilstrålning och förbättra täckningsgraden. Sen kollade jag om det ens verkade tekniskt möjligt och avsåg att kontakta Solveig med min feedback i ämnet. Men hennes kommentarssektion var avstängd. Det jag fann var att det verkar helt omöjligt. Hon tänker sig ju partiklar på låg nivå jämfört med jonosfären. Och därför kan ingenting analogt med jonosfärsstuds framkallas som kräver ett joniserat plasmatillstånd under lågt tryck så att laddningarna inte störs för mycket av kollisioner. Vad jag kan se av mina nördiga formler som jag inte vill utsätta er för, är att skulle man få en användbar reflektans för mobilstrålning, vore så mycket metallpartiklar nödvändigt att dom skulle förmörka himlen för synligt ljus.
Jag är inte lika säker beträffande partikelsådd på moln som ju lär användas för att förånga bort molnen. Moln kanske skulle kunna prepareras så att de reflekterar radiovågor. Men det är inget jag väntar mig förekommer.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
6 september 2016 kl 11:39

Angående Solveig Siverin’s hypotes om att chemtrails används för att förbättra täckningsgraden för mobiler. Dagens mobilsystem bygger på att man har ett nätverk av basstationer som har ett visst överlapp mellan varje cell tillhörande en enskild basstation. Överlappet ger tekniska problem som man tagit hänsyn till vid skapandet av systemen. Men om man får reflexer uppifrån, som Solveig spekulerar om, skulle den tekniska komplexiteten öka avsevärt. Om det verkligen vore sant att signalerna reflekteras, vilket jag betvivlar, så skulle reflektansen vara större i flack vinkel dvs på stora avstånd. Man skulle få en salig röra av signaler att hantera. Det skulle kräva en helt ny design av systemen om det överhuvudtaget vore hanterligt. I ett område med dålig täckning måste ju mobilen och basstationerna urskilja svagare signaler. Dom skulle då bli svårare att särskilja om det kom oönskade starka signaler i reflex. För att veta om det finns ngt fall där det vore till fördel måste man utvärdera det kvantitativt, men spontant tycks det ge mer problem än fördelar.
Militären lär använda partikelsådd för att öka räckvidden på radar så att det går att se bortom horisonten. Så det finns en viss analogi men också en betydande skillnad iom att de civila systemen byggs just där dom behövs. Och reflexer från byggnader spelar roll för att öka täckningsgraden. Om reflexer uppifrån förekom men inte i flack vinkel vore det till nytta men det blir nog tvärtom om det alls förekommer.

Rascasse
Rascasse
Gäst
6 september 2016 kl 01:28

Intressant artikel om detta och sambandet med 3G/4G. Uppmärksammad av Blueshift: https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2016/08/19/mobilstralningen-kraver-metaller-i-luften/

Exposurenow
Exposurenow
Gäst
5 september 2016 kl 21:47

CIA-chefen gillar “möjligheterna med geoengineering”:

A Conversation With John O. Brennan
Council on Foreign Relations
https://youtu.be/uIQDqxl9FtM?t=12m5s

Resten av hans åsikter och tankar från hans framträdande där är inte heller helt ointressant att ta in för att få en hint om vad som ligger i pipen…

Bengt
Bengt
Gäst
27 augusti 2016 kl 15:11

@Ivan Björn Björn – det du länkade till är bra läsning för den redan invigde i chemtrails ämnet men känns rätt mycket “over the top” för den oinvigde. För att få en helhetsbild av själva ämnet chemtrails/geo-egineering och för att börja lära sig mer om det hela om man tidigare kanske inte är så bekant med ämnet, finns här en mycket bättre länk till otal fakta från självaste artikelförfattaren ovan:

http://www.piahellertz.com/Referenslista-Chemtrails.pdf

Ivan Björn
Gäst
27 augusti 2016 kl 09:51

För att få en mer helhetsbild av chemtrails finns på följande länk: http://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalartech04.htm en mycket bra sammanfattning av hela systemet som håller oss i fångenskap, där chemtrails är en delkomponent i detta:

Här ett smakprov som är Google översatt:

”Vissa chemtrails har analyserats under laboratorieförhållanden, elementen visade att orsaka klyftor i rumsliga uppfattningar, blockera interaktionen hos olika aminosyror som relaterar till högre medvetande. Några har också visat sig öka dopamin i hjärnan varigenom en håglös, euforiskt tillstånd av lägre reaktiva sinnet…”

”James Clerk Maxwell , upptäckte att elektromagnetiska vågor har 3 komponenter. Han upptäckte våg former som finns på ett visst antal rätvinkliga rotationer bort från det elektromagnetiska fältet. Dessa är hyper-rumsliga komponenter, som inte omfattas av begränsningar i tid och rum…”

”Det orsakar verkligen en att stanna upp och begrunda denna katastrofala situation.

Fysik och teknik bakom elektromagnetiska smittspridning är skrämmande. Sjukdomar kan återges som “sjukdoms signaturer” i som kan tillverkas vibrationen av en sjukdom och skickas på att artificiellt inducerad. (Den hjärnvågorna mönster av hallucinogena droger kan också kopieras och skickas med ELF-vågor för att framkalla “visioner” ).

När sjukdomar sprutas i luften, elektromagnetiska vågor anpassa till sjukdomen genom övertoner och undertoner, vilket i sin tur gör dem ännu mer dödliga och smittande; faktiskt en mer passande beskrivning skulle vara dödligt , som i att inducera död.

Luftrummet fylls dagligen med chemtrails , de genomkorsas vitt mönster som sprutas ut över himlen i USA och andra länder…”

Birgitta
Birgitta
Gäst
26 augusti 2016 kl 09:09

Efter att den här nyheten släpptes, kors och tvärs, i media har de börjat tokspraya himlen där jag bor och arbetar. Jag reser med tåg (180 km/h) varje dag och har nästan dagligen kunnat följa flygplans färder över himlen i realtid. Märkligt att observera att flygplanen “pruttar” ut sk aerosoler längs sin färd. Är det ett nytt “klimatsmart” sätt att flyga genom att stänga av och sätta på motorn hela tiden?

De som designat den här marknadsföringen om att chemtrails är ofarliga tror att vi är så dumma så att vi går på vad en liten grupp “experter” tycker i frågan. Bara att någon utger sig för att vara “expert” makes me puke.

Postmodernismen har ju lärt oss att ifrågasätta allt och alla, vilket innebär att vi inte längre har några auktoriteter mer än oss själva och dem vi själva utnämner. Det är därför märkligt att makthavare försöker göra scientism till en sekulär religion. Forskare skall då agera som en särskild kast; ett slags “sanningssägande” prästerskap/sekt som förkunnar religiösa trossatser iklädda naturvetenskapliga metoder och teorier när de egentligen bara berättar moderna myter eller “stories” om varandet.

Artikeln om chemtrails är således bara en berättelse bland andra fiktiva berättelser som vi kan välja att lyssna på eller inte. Om det naturvetenskapliga etablissemanget inte har någon bättre berättelse att komma med rörande tolkning av alla dessa konstiga sprayningar av vår himmel så har de svårigheter att vinna anhängare. Vad blir då deras nästa drag när folk vänder dem ryggen – lobotomering?

Bengt
Bengt
Gäst
25 augusti 2016 kl 22:42

@Pål Bergström Bergström – håller med dig helt! En vacker dag kommer dock myndigheternas “stoppa huvet i sanden” beteende att slå tillbaka mot dom själva och där allmänhetens vrede kommer ta sig aldrig tidigare skådade uttryck mot de makthavare som medvetet har undanhållit att berätta sanningen om chemtrails/geo-engineering. Därför är det bara än fråga om NÄR det kommer hända än OM – och NÄR är endast beroende på hur mycket tryck och press engagerade medborgare sätter varje dag på myndigheterna att få veta hela sanningen om det hela. Eller med din termologi, att en dag få staketet att rasa så vi tillåts veta hur förgiftad sjön VERKLIGEN är.

Pål BergströmD
25 augusti 2016 kl 21:04

Det hela är så korkat. Tänk er en sjö. På stort avstånd från sjön finns ett staket runt den. Där står vi som är oroade över sjöns tillstånd och debatterar med personer som har nyckel till staketet, som säger att allt är okej, om den är förgiftad eller ej istället för att tillåtas komma ända fram, ta prover, tala med boende, sätta upp olika mätinstrument. Myndigheters beteende mot medborgare är ett skämt. Att man inte vill hjälpa till att skapa klarhet kring geoengineerings vara eller icke vara är talande.

Ivan Björn
Gäst
25 augusti 2016 kl 19:29

Kanske ska man påminna om att det finns en svensk bok i ämnet ”De Vita linjerna i skyn”

Länk: https://www.vulkanmedia.se/butik/bocker/de-vita-linjerna-i-skyn-av-maximilian-schnell/

Torbjörn Sassersson red.
Admin
25 augusti 2016 kl 17:35

Ämnet verkar vara en säkerhetspolitisk fråga i debatten, inte en vetenskaplig.

Bengt
Bengt
Gäst
25 augusti 2016 kl 17:13

Tack för bra artikel. Det mest anmärkningsvärda är dock att det fortfarande finns människor (och t.o.m s.k “vetenskapsmän”) som är på en sån låg nivå av kunskap i ämnet där man fortfarande debatterar om chemtrails/geo-engineering existerar eller inte! Eh hallåå wake up please, det har blivit bevisat, bekräftat, dokumenterat, och presenterat på otal sätt i otal sammanhang av otal oberoende fria forskare, vetenskapsmän, biologer, meteorologer, doktorer, f.d USAF och NASA anställda , kommersiella piloter och CIA-chefer mfl i snart 16 år nu, där t.o.m dokument från USA´s senat visar att geo-engineering i olika former pågått ändå sedan 1920-talet.

Därutöver finns det bla. även 100-tals aktiva patent att ta del av för vem som helst att läsa, som just beskriver hur patentägaren tänker/kommer/har för avsikt att på olika sätt manipulera väder och atmosfär för olika syften och ändamål.

Så denna “anti-chemtrails studie” är rena rama tramset, vars enda syfte är att medvetet vilja motverka att fler människor engagerar sig i ämnet och på olika sätt försöker stoppa det hela.

Så, det är verkligen dags för alla att verkligen komma från stadiet i fall att chemtrails/geo-engineering existerar eller inte, utan istället börja fokusera på hur vi kan få ett slut på det. Innan det är försent…

Pilots, Doctors & Scientists Tell Truth about Chemtrails [Excerpts]
https://www.youtube.com/watch?v=DPnWaBsMYnY

Mattias
Mattias
Gäst
25 augusti 2016 kl 10:22

Två saker håller jag med om:

1. Medias rapportering om studien har lämnat övrigt att önska. Flera har skrivit att studien bevisar att chemtrails inte existerar. Det gör den naturligtvis inte, men det var ju heller inte dess syfte. Poängen var att sammanställa hur experter bedömer de bevis för chemtrails som brukar anföras.

2. Den låga svarsfrekvensen är en svaghet. Den är dock inte avgörande. Först och främst är tendensen tämligen tydlig, men framförallt var detta inte en omröstning. Experterna presenterade alternativa förklaringar baserade på sin expertis, och resultatet var knappast till konspirationsteoretikernas fördel. Det finns i princip alltid enklare och mer rimliga förklaringar.

Hellertz undrar vidare varför just dessa fyra bilder användes och inte andra. Det kan man alltid diskutera, men de fyra bilderna är hämtade från konspirationssidor där de använts som bevis, och representerar fyra typer av bilder som ofta förekommer. Det kanske finns andra typer av bilder som också är av intresse att diskutera, men i ärlighetens namn ser jag inte riktigt den avgörande skillnaden mellan dessa bilder och de fyra bilder Hellertz tydligen hellre hade sett användas.

Att författarna till studien inte nämner John Brennans uttalande om SAI (stratspheric aerosol injection) är heller knappast märkligt. Detta uttalande har av många konspirationsteoretiker blåsts upp som någon form av erkännande att besprutning pågår, men är i själva verket helt okontroversiellt. Brennan talar om SAI som en potentiell möjlighet att i framtiden motverka klimatförändringar, en diskussion som förs på flera håll. Men det betyder inte att detta sker just nu, och Brennan gör inga sådana påståenden.

Det är dessutom av intresse att SAI, om det skulle användas, handlar om utsläpp på en betydligt högre höjd än kommersiell lufttrafik, varför det över huvud taget inte är relevant i sammanhanget.

Kalle 01
Kalle 01
Gäst
24 augusti 2016 kl 21:45

Tycker och det sätt på vilket de vinklade reslutaten från studien mycket snabbt tryckts ut i mainstream media är ett utmärkt exempel på graden av korruption och på graden av manipulation av den stora folkmassan i det rådande systemet. Trots att tydligen några riktigt tunga namn inom geoengineering (som har allt att dölja om chemtrails är verklighet) är delaktiga i studien och trots att det stora flertalet av de tillfrågade forskarna valde att inte svara på enkäten så presenteras studien som “unik” i MSM och man går ut på bred front med att det nu är vetenskapligt bevisat att chemtrails inte existerar. Vetenskap handlar alltså inte längre om att objektivt undersöka ett område eller fenomen utan det handlar om vad de köpta vetenskapsmännen anser (eller hur de svarar på några vinklade frågor). Notera att i introduktionen till studien (länk nedan för den som vill läsa själv) står det så här (min översättning): “..ett växande antal studier har visat att kvantifiering och kommunicerande av vetenskaplig konsensus rörande omstridda frågor som t.ex. vaccinsäkerhet och klimatförändring kan hjälpa till att minska allmänhetens missfuppfattningar och osäkerhet. Här rapporterar vi därför resultatet av en enkät till experter…” Artikeln är alltså skriven för att manipulera människors verklighetsuppfattning utan att behöva bemöta några faktiska påståenden eller presentera några vetenskapliga fakta som belägg för det man påstår. Tyvärr är det så här det går till nuförtiden.

Vad tyckte då de vetenskapsmän som valde att inte svara på enkäten?
Kanske att man inte biter den hand som föder en…

Länk: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/8/084011/pdf

Pål BergströmD
24 augusti 2016 kl 17:54

Tack för bra artikel.

Jag skrev till en av forskarna i studien Matthias Tesche som finns på Stockholms Universitet.

— MEJL
Jag ser att du medverkat i en undersökning gällande s k “chemtrails”.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/8/084011/pdf

Hoppas det med anledning av denna är okej med några frågor.

1) Finns det enligt din kännedom forskning och teorier om att använda geoengineering som ett sätt att påverka klimatet, väder och/eller som ett sätt att kyla ner planeten?

2) Om ja, kan du något om geoengineering?

3) Om det förekom medveten geoengineering skulle man från marken se skillnad på den typen av “molnsträngar” och vanliga kondensationssträngar?

Tack på förhand.
—SLUT MEJL

Speciellt fråga 3 är intressant och säger hur irrelevant studien är. Räknar inte med svar. Värt att notera även det.

Frågan om geoengineerings/SRMs existens eller ej vore väldigt enkelt att avgöra om regering och myndigheter hade en ärlig önskan om att tillsammans reda ut det genom att lämna total öppenhet om all flygtrafik, flygplatser, kunna ta prover av bränsle, m m. Det vill man inte vilket är talande.

Mona Nilsson
24 augusti 2016 kl 14:13

Bra granskande artikel och bra att den publiceras just i dag när geoengineering/spridning av aerosoler pågår inför öppen ridå i Stockholmsområdet. Vem som helst kan gå ut och studera aktiviteterna. Nu kl 14.00 på eftermiddagen har man bildat ett stort disigt molnområde nord-nordväst om Stockholm på med hjälp av flygutsläppen. Det skulle alltså enligt väderprognosen vara en klar och solig dag, men någon annan bestämmer alltså hur det verkligen blir…

Torbjörn Sassersson red.
Admin
24 augusti 2016 kl 09:25

“Just for the record”: Varför publicerar NewsVoice artiklar om “chemtrails”?

Svar: Alla ämnen måste kunna granskas och omskrivas i en nyhets- och debattidning. Chemtrails är antingen ett kulturfenomen som bara existerar i huvudet på folk (enligt vissa) och i värsta fall någon form av atmosfärmanipulation (enligt andra). Frågan om vad som är verkligheten befinner sig fortfarande i utredningsstadiet. Därför publiceras NV artiklar om ämnet.

Min personliga uppfattning är att det knappast existerar överstatliga beslut om att förgifta befolkningen för att göda Big Pharma eller hjärntvätta människor för att få mer lydiga befolkningar.

Det behövs inte.

Populationer göder redan Big Pharma genom att självmant och konsekvent köpa deras kemiska preparat och “hjärntvättning” sker varje dag genom MSM/Public service inför en tämligen okritisk läsarskara.

Torbjörn Sassersson, redaktör