“Cloud seeding” fakta eller fiktion? Granskning av IOPscience-studien

publicerad 24 augusti 2016
- Pia Hellertz
ArcanumSkolan

ANALYS OCH DEBATT. Den 10 augusti 2016 publicerades en peer-reviewad studie [1] i IOPScience,  [2] vars syfte var att undersöka om det förekom ”secret large-scale atmospheric program” (SLAP). Forskarna menade sig nu ha definitivt bevisat att det inte förekommer någon hemlig storskalig aktivitet på himlen. Det skriver Pia Hellertz som ifrågasätter studiens vetenskapliga underlag och tyngd.

Text: Pia Hellertz,  Fil.dr./Ph.D. Bild: theawakezone.wordpress.com

Ken Caldeira, en av initiativtagarna och författarna menade att:

“Vad vissa människor tror är [cloud seeding] är bara vanliga kondensstrimmor, som blir mer rikliga eftersom flygtrafiken expanderar. Dessutom är det möjligt att klimatförändringarna orsakar strimmor som kvarstår under längre perioder än de brukade.

Jag kände att det var viktigt att definitivt visa vad de verkliga experterna i strimmor och aerosoler anser.”

Bakgrunden till studien är att i en studie från 2011 så svarade 17% av de tillfrågande att de helt eller delvis trodde att ett hemligt storskaligt atmosfäriskt besprutningsprogram pågår och man nu en gång för alla ville göra en vetenskaplig studie som sökte sanningen. Men som rapportförfattarna så generöst betonade:

“Vårt mål är inte att omvända dem som är övertygade om att det finns ett hemligt, storskaligt besprutningsprogram – vilka ofta avfärdar motbevisning som ytterligare ett belägg för sina teorier – utan snarare att skapa en objektiv vetenskaplig källa som kan bidra med information i det offentliga samtalet.”

Den metod som användes var en enkät till ett antal experter. Man sökte efter dels ”contrailsexperter”, d.v.s. personer som menade sig vara experter på de kondensstrimmor som vissa flygplan lämnar bakom sig i vissa omständigheter, strimmor som i huvudsak är vattenånga som kondenseras beroende på atmosfärens fuktighet och temperatur. Det är samma fenomen som uppstår när vi andas ut en kall vinterdag. Men den ångan försvinner snabbt. Dels sökte man efter ”experter på atmosfäriskt nerfall”, d.v.s. damm och andra föroreningar som finns på planetens yta.

Personer söktes som publicerat peer-reviewade artiklar under åren 1994-2014 och sökorden var ”contrails” och ”atmosfäriska föroreningar” samt sökorden aluminium eller barium eller strontium. Det är framförallt dessa tre kemikalier som man menar finns i s.k. stratospheric aerosol injections.

Man lyckades hitta 220 experter på ”contrails” och 255 experter på ”atmosfäriska föroreningar”, d.v.s. totalt 475 personer. 49 ”contrailsexperter” och 65 ”föroreningsexperter” kunde inte nås. Det innebar att populationen blev 171 ”contrailsexperter” och 190 ”föroreningsexperter” som fick enkäten. Endast 49 ”contrailsexperter”, 29%, och 28 ”föroreningsexperter”, 15%.

Totalt 77 experter svarade således på enkäten. Vi har därför ingen som helst aning om vad de övriga 285 experterna anser i frågan, och varför de valde att inte svara. Mainstreammedia nämner över huvud taget inte detta.

Enkäten

Den första frågan i enkäten löd med min översättning:

”Har du, i ditt arbete eller i ditt privatliv, kommit i kontakt med några bevis som du tycker indikerar att det pågår ett hemlig storskaligt atmosfäriskt sprayningsprogram?”

Resultatet blev att 76 av de 77 ansåg att de inte kommit i kontakt med några sådana bevis. Dessutom presenterades experterna för fyra bilder på strimmor:

contrails

En viktig instruktion till frågorna var att de svarande skulle använda sig av Occams kniv vid svaren, vilket innebär att man bör välja den enklaste förklaringen vid sina svar.
Experterna menade att det inte fanns något i dessa bilder som talade för att de strimmor man såg på bilderna gick utanför det normala. Man talade om luftfuktighet, om nya typer av flygmaskiner och liknande. 29 experter menade att bild 4 kunde handla om militära experiment (59%) eller ”akrobatisk” flygning (43%).

Varför presenterades inte experterna för bilder som dessa?

chemtrails

Markproverna

Experterna presenterades också för provresultat som ”SLAP-förespråkarna” menade var resultat av sprayningen, d.v.s. höga halter av aluminium, barium och strontium. Här var svaren att detta är ämnen som kan finnas på marken av olika anledningar samt att metoderna att hämta in proverna kunde ha brister, att det kunde bero på dåliga provtagningsmetoder.

Proven kunde exempelvis ha kontaminerats av kärlen och av andra faktorer i omgivningen när proven togs. Endast en av de 77 svarade att han hade funnit barium i ett prov på en plats där det inte borde finnas så mycket barium. Deborah Byrd (2016) bad Caldeira att få veta vem den personen var så hon kunde kontakta honom eller henne och få ställa fler frågor, men han var inte behjälplig med detta.

Dane Wigington har i en artikel, Ken Caldeira, David Keith, And Carnegie “Science”, The Face Of The Criminal Climate Engineering Cover-up, den 17 augusti 2016, gått igenom experternas ganska luddiga svar och presenterar elva punkter där han argumenterar sönder experternas och författarnas slutsatser. [3]

Han konstaterar också att den internationellt erkände experten på geoengineering Ken Caldeira har spelat en central roll i den pågående offentliga propagandan och bedrägeriet under en mycket lång tid (tillsammans med experten på geoengineering David Keith [4]). Caldeira och Keith är klart starkt engagerade i arbetet med att dölja den pågående klimatmanipuleringen på alla sätt som är möjliga.

Ett intressant påpekande som Dane Wigington gör är att författarna till studien inte nämnde det senaste uttalandet om geoengineering som chefen för CIA, John Brennan, framförde nyligen inför Council on Foreign Relations.

I juli i år medgav han att stratospheric Aerosol Injections, “stratosfäriska aerosolinjektioner”, är en etablerad vetenskap, geoengineering, som är en metod för att bekämpa den globala uppvärmningen.

Även svenska universitet har forskning i geoengineering. Linköpings universitet ”tar geoengineering på allvar”. [5]

Tillbaka till John Brennans uttalande.

Dane Wigington säger i en intervju:

“När CIA-chefen Brennan nu måste vända sig till offentligheten, är det klart att det blivit mycket svårt för dem att dölja denna elefant i vardagsrummet och den skada det har gjort, inte bara för miljön, utan också för oss. Den är redan irreparabel, och de är redan medvetna om sin skuld. De vet detta. De vet också hur mycket ansvar som detta har lett till för dem. Det är därför de har varit så desperata att dölja detta. För att beskriva detta i nötskal – den enorma förstörelse som dessa program har orsakat för miljö, den har förorenat hela livets väv. Detta är, matematiskt sett, det största och mest omedelbara hotet mot livet på jorden, inklusive människors hälsa. Det är större än något annat hot – kort sagt en nukleär katastrof. Det är ett matematiskt faktum.” (Ur Hunters intervju, 2016)

Finansiärer

Studien finansierades av University of California, i Irvine, Carnegie Institution for Science och en grupp som kallar sig Near Zero, som är en icke vinstdrivande grupp som är engagerad i energi- och klimatfrågor och som bland annat finansieras av mångmiljardären Bill Gates.

År 2007 upprättade han en forskningsfond för klimat- och geoengineering med ett par miljoner dollar om året för att stödja experten på geoengineering David Keith och hans forskar-kollega Ken Caldeira. Caldeira är klimatforskare vid Carnegie Institution for Science och studerar havsförsurning och forskar också om geoengineering med hjälp av datormodellering. Dessutom stöder fonden andra klimat- och geoengineeringsprojekt som valts av Keith och Caldeira.

I en artikel i Guardian Envorinment Network med rubriken Bill Gates’ cloud-whitening trials ’a dangerous experiment’ berättas att en plan är att använda ett område på 10 000 km2 havsyta för att förvandla havsvatten till mikroskopiska partiklar som sen ska sprayas på molnen.

Varför sprayas det?

De officiella förklaringarna till geoengineering är att SRM, d.v.s. solar radiation management, är ett försök att hindra solen att värma klimatet. Det kan göras genom att ”öka molnigheten” som SMHI skriver på sin hemsida. En annan förklaring är carbon dioxide removal (CDR), d.v.s. att hitta metoder för att suga upp koldioxiden ur atmosfären. David Keith driver ett företag för att utveckla en ”koldioxiddammsugare”, vilket delfinansieras av Bill Gates.[6]

Det som gör frågan så intressant är att många inte inser att stratospheric aerosol injections är en del av geoengineeringprogrammet och att geoengineering officiellt enbart är kopplat till den s.k. ”globala uppvärmningen”, den gigantiska myten som börjat avslöjas allt mer, vilket gör att media numera allt oftare istället talar om ”klimat-förändringar”.

Vissa källor menar att kemikalierna ska underlätta för kommunikation med mobiler, radar m.m.

De s.k. ”konspiratoriska” teorier som florerar i alternativa media är att geoengineering är en metod för befolkningsreducering – vi är för många människor på jorden, som använder alltför mycket resurser.

Professor Claudia von Werlhof skriver i en artikel: [7]

“Den militära geoengineeringen vi står inför är en “krigskonst mot jorden” som
har utvecklats under 70 års experimenterande med planeten. Den döljer sig i “civila” och “vetenskapliga” kläder och hävdar att skydda oss från “klimatförändringar” och “global uppvärmning”. Men klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är ett resultat av det namngivna experimenterandet och inte av utsläpp av växthusgaser, som vi felaktigt förleds att tro för att dölja de brott militären gör.”

Stämning på gång

Dane Wigington har samlat ett team jurister och experter, the Legal Alliance To Stop Geoengineering, som lägger fram en stämning till en domstol i Kalifornien om den pågående geoengineeringen och krav på att besprutningarna ska stoppas. I slutet på juli i år skickade han ut det han kallar ”The 60 day notice” till 34 personer och organisationer.

Dokumentet finns på nätet. [8] Som underlag för stämningen har han bifogat en massiv dokumentation som regeringen själv publicerat, där man bland annat skriver om att använda vädret som vapen, listor över patent för olika geoengineeringsmetoder, filmer och foton på sprayningen och dess konsekvenser, satellitbilder på molnformationer som tveklöst är människoskapade med mera.

Dane Wigington är en av de aktiva kunskapsförmedlarna om det som händer inom geoengineering, bland annat genom sin hemsida GeoEngineeringWatch. [9] En annan aktiv forskare inom området är Clifford Carnicom och Carnicom Institute [10]. För den intresserade som vill veta mer finns det obegränsat material på internet.

På min hemsida [11] har jag ett stort antal artiklar i ämnet, artiklar som jag skrivit efter att ha läst en litteratur och artiklar inför skrivandet av min bok Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning (2015).

En avslutande fundering är: Vilka granskade den ”peer-reviewade” studien som nu mainstreammedia menar har avslöjat ”konspirationsteorin” om cloud seeding? Hur kunde en så dåligt underbyggd studie få publiceras och dessutom tas på allvar? Kan studien vara ett sätt att, i en desperat situation, när det hemliga börjar avslöjas, försöka mildra konsekvenserna av sanningen om sprayningen, på samma sätt som CIA-chefen John Brennans uttalande?

Text: Pia Hellertz, Fil.dr./Ph.D.

Referenslista

[1] Peer review är en expertgranskning (engelska för ”likars granskning”; även, sakkunnigas granskning). Det är en process som används vid akademisk publicering av vetenskapliga artiklar.

[2] Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program 

[3] Wigington, Dane (2016) Ken Caldeira, David Keith, And Carnegie “Science”, The Face Of The Criminal Climate Engineering Cover-up, 17 augusti 2016

[4] Jag har läst och skrivit en artikel om David Keiths bok A Case for Climate Engineering

[5] Linköping tar geoengineering på allvarden 18 februari 2013

Se också information på SMHIs hemsida, där man bland annat nämner att ”öka molnigheten för att reflektera bort mer solstrålning” som en metod. Hur ökar man molnigheten?

[6] Jag hänvisar till min bok Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning (2015), där jag berättar mer ingående om dessa teman, med mängder av referenser till forskning.

[7] Wells S. D. (2016) Why vaccines, pesticides and [cloud seeding] are the top three weapons of mass destruction, 15 augusti 2016

[8] von Werlhof, Claudia (2016) The “Hatred of Life”: The World System which is Threatening All of Us, 16 augusti 2016, Global Research

[9] Wigington, Dane (2016) Anti-Geoengineering Legal Alliance Files US 60 Day Notice Of Legal Action, 26 juli 2016

[10] GeoEngineeringWatch

[11] Carnicominstitute.org

[12] Piahellertz.com/Bocker.htm

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq