Stoppa chockhöjningen! Ta inte bort människors rätt att välja homeopati

publicerad 28 augusti 2016
- av NewsVoice
Familj på flygplats. Foto och licens: Crestock.com

Denna debattartikel om Läkemedelsverkets förslag om att chockhöja registreringskostnaden för homeopatiska läkemedel refuserades av DN och SvD. Övriga MSM-tidningar besvarade inte ens förfrågan om ett införande på debattsidorna. Mainstream media vill inte ge en välskriven och viktig debattartikel, signerad av en rad profiler inom hälsa- och homeopati, plats i den offentliga debatten. NewsVoice valde att publicera.


Regeringen bör stoppa Läkemedelsverkets föreslagna chockhöjning av registreringskostnaden för homeopatiska läkemedel. Om den föreslagna höjningen antas kan patienter inte längre välja homeopatisk behandling. Sverige går i så fall även emot Världshälsoorganisationens, WHO:s, strategiska satsning på komplementärmedicin.

Läkemedelsverket har kommit med ett förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Förslaget innebär en chockhöjning av avgiften för att registrera homeopatiska läkemedel med 2150 procent! I siffror föreslås avgiften höjas från 4 000 till 90 000 kronor per enskilt homeopatiskt läkemedel.

Redan tidigare har Sverige antagit lagar som har minskat antalet homeopatiska läkemedel från flera tusen till att det i dag endast finns cirka 190 enkelmedel att tillgå i landet.


Om regeringen antar detta nya förslag av Läkemedelsverket innebär det dödsstöten för den homeopatiska läkekonsten i Sverige.


Inget företag kommer att ha råd att registrera fler medel eller utvidga befintliga registreringar. Kostnaden i relation till marknadsstorleken blir alltför hög. Det blir omöjligt för patienter att välja homeopatisk behandling.

Om Regeringen antar förslaget agerar Sverige även mot WHO:s, framtidssatsning och strategidokument – WHO Traditional Medicine Strategi 2014-2023 – som Sverige har skrivit under.

Strategins syfte är att underlätta för medlemsländer att utveckla en policy och implementering som stärker den komplementära medicinens roll för folkhälsan.

För att patienter i Sverige även i framtiden ska kunna välja den homeopatiska läkekonsten, bör homeopatiska läkemedel vara fortsatt tillgängliga för den svenska befolkningen.

Sveriges tre aktiva yrkesförbund, SAKH, SHR och NHF, samt övriga undertecknade begär därför att nuvarande kostnadsnivå för ansökan, registrering och utvidgad registrering av homeopatiska läkemedel inte ska höjas utan snarare sänkas.

Regeringen har gett Läkemedelsverket ett utökat uppdrag att arbeta med farmakovigilans, miljöpåverkan och Life Science. Läkemedelsverket uppger att det utvidgade uppdraget tvingar myndigheten att höja avgifterna för ansökan av läkemedelsregistrering.

Homeopatiska läkemedel har använts i över 200 år. De används i dag av miljoner människor världen över och har visat kliniskt goda effekter.


I Tyskland använder sex av tio människor homeopati. I Schweiz ingår homeopati i den obligatoriska sjukförsäkringen och här finns också en klinik för homeopatisk behandling av cancer.


Vad det gäller miljö, hållbarhet och farmakovigilans vill vi understryka att den homeopatiska läkekonsten både är miljövänlig och långsiktigt hållbar. Homeopatiska medel är ogiftiga/icke toxiska och ger inga biverkningar. Med homeopatiska läkemedel riskeras inga vattendrag att förorenas så som fallet är med hormoner eller andra reaktiva läkemedelskemikalier.

Vad det gäller biverkningsrapportering, så har homeopatiska läkemedel inga biverkningar, vilket även visas av att Läkemedelsverket inte höjer årsavgiften för dessa medel. Därför är det omotiverat att höja nyregistreringsavgifterna med 86 000 kronor eftersom det är väl känt att ingen toxicitet föreligger.

Den homeopatiska läkekonsten erbjuder både ett innovativt sätt att angripa antibiotikaresistens och ett modernt sätt att behandla cancer. Här pågår ett intensivt internationellt arbete, som Sverige, på ett aktivare sätt än i dag, skulle kunna ta del av. Homeopatiska medel är även effektiva vid behandling av biverkningar av konventionella mediciner.

I allt fler länder godkänns homeopatin som en del av den statliga eller den regionala sjukvården. Portugal, Schweiz, Toscana i Italien och Ontario i Canada är några exempel. Som en av de fyra stora KAM-terapierna utgör homeopati ett viktigt komplement till dagens konventionella sjukvård, inom infektionsbehandling, vilket minskar användningen av antibiotika.

WHO varnar för ökad antibiotikaresistans. Klassisk homeopati har god effekt vid akuta infektioner och, till skillnad från antibiotikabehandling, kan även virusinfektioner behandlas framgångsrikt med rätt, individuellt valt homeopatiskt läkemedel.


Den klassiska homeopatiska läkekonsten är ett miljövänligt, hållbart och ekonomiskt behandlingsalternativ för både individ och samhälle.


Den homeopatiska läkekonsten bemöter även några av de allvarligaste hoten mot hälsa och miljö som vi har framför oss.

Vi anser därför att nuvarande avgifter för de homeopatiska läkemedlen ska sänkas, alternativt bibehållas!

Signerat

Margot Granvik, ordförande Svenska Akademin för klassisk homeopati. Irén Svensson Nylén, ordförande Svenska Homeopaters Riksförbund .Ingegerd Berggren, ordförande Nordiska homeopatförbundet. Marina Szöges, ordförande Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati. Göte Thorén, ordförande Homeopatiföreningen Jämtland. Viveca Wilhelmsson, rektor Medica-skolan för Klassisk Homeopati. Birgitta Williams, rektor Arcanumskolan. Gunnar Jansson, Nordiska Akademin för klassisk homeopati. Shivani H E Hjertestrand, ordförande KAM – Kommittén för Komplementär & AlternativMedicin. Kaarina Kasurinen, ordförande Komplementärmedicinska Riksförbundet. Michael Zazzio, Medicinsk Forskare, ordförande föreningen SARA. Sara Boo, ordförande National Health Federation Sweden. Carita Bramstedt, HomeopatiAkuten. Päivi Barsk, HomeopatiAkuten