Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten tiger när fransk myndighet varnar att barn exponeras för trådlös teknik

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 augusti 2016
- Torbjörn Sassersson

PRESSMEDDELANDE. Barn absorberar betydligt mer strålning än en vuxen då de utsätts för strålning från trådlös teknik. 9 av 10 mobiler som hålls intill kroppen. Tekniken kan ge negativa effekter på minne, koncentration och psykisk hälsa, enligt den franska myndigheten ”Anses” som i en ny expertrapport nu rekommenderar att barns användning av trådlös teknik bör reduceras och att nya gränsvärden utarbetas som skyddar människors hälsa med tillräckliga marginaler.

Minne, koncentration och psykisk hälsa

Under sommaren 2016 lämnade den franska myndigheten för livsmedels-, miljö- och arbetslivssäkerhet, Anses, en expertrapport om hälsorisker med trådlös teknik för barn år. Anses pekar särskilt ut de potentiellt skadliga effekterna av användning av trådlös teknik för barns kognitiva förmåga (minne, koncentration, språk, mm) samt på möjliga effekter för den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet) av hög användning av trådlös teknik.

Barn absorberar mer strålning och är känsligare

Barn är särskilt känsliga för strålningen bland annat genom att

Barns organ och nervsystem är under ständig utveckling och de har snabbare cellomvandlingshastighet.  

Barn utsätts för mer strålning på grund av att deras kroppar är annorlunda än en vuxens och bland annat innehåller mer vatten. De har också tunnare skallben.

Benmärgen hos barn kan få tio gånger mer strålning än en vuxen

Gränsvärdet kan överskridas då barn exponeras för nivåer som är i närhet av gränsvärdet: 

Barn kan utsättas för 40% mer strålning (gäller SAR helkroppsexponering), särskilt vid exponering för frekvenserna 100 MHz, samt i området mellan 1 och 4 GHz.  Frekvenser mellan 1 och 4 GHz används av i dag vanliga trådlösa tekniker och produkter riktade mot konsumentmarknaden (GSM 1800, 3G, Wifi, 4G, DECT, Bluetooth).

Benmärgen hos barn kan absorbera tio gånger mer strålning jämfört med en vuxen

Vissa delar av ett barns huvud, exempelvis hypothalamus och hippocampus, kan exponeras för mellan 1,6- 3,2 gånger mer strålning än en vuxen. Barnens ögon blir också mer exponerade jämfört med en vuxen mans.

Gränsvärdet inte anpassat för alla under 130 cm

Gränsvärdet har överhuvudtaget inte tagit hänsyn till att barns kroppar är annorlunda än en vuxens.

Gränsvärdet för trådlösa produkter, som tagits fram långt innan trådlös teknik (mobiltelefoner, surplattor mm) började marknadsföras mot barn och trådlös teknik började installeras i barnfamiljer och i skolor och på förskolor, har utgått från att alla användare har en vuxen manskropp.

Rapporten konstaterar att ”för alla som är under 130 cm är gränsvärdet mindre anpassat”. Man ifrågasätter också nuvarande test av mobiltelefoner (en vätskefylld plastdocka) som inte är anpassat efter dagens teknik och de nyare mobiltelefonmodellerna.

”Barn är inte små vuxna. På grund av deras mindre storlek, deras anatomiska och morfologiska egenskaper och deras vävnadsegenskaper, är de mer utsatta. Särskilt perifera områden i deras hjärnor är mer sårbara.  Studier har också visat en större exponering av benmärgen hos barn”, sade Olivier Merkel, som samordnat den nya rapporten från Anses, till fransk press.

9 av 10 mobiltelefoner överskrider gränsvärdet

Anses redovisar också en undersökning av strålning från 95 olika mobiltelefonmodeller som den franska myndigheten ANFR (Agence nationale de fréquences, motsvarande PTS i Sverige) genomförde år 2015. Resultatet är:

Om mobilen hålls direkt intill kroppen vid uppkoppling mot internet/vid samtal överskred nio av tio (89%) testade mobiler det redan höga gränsvärdet (2 W/kg) i värsta fall.

En av fyra mobiler (25%) överskred dubbla gränsvärdet (4 W/kg).

Då mobilerna sände vid 3G och 4G överskreds gränsvärdet oftare än på GSM:

  • 3G/UMTS (2100 MHz) i 30% av fallen
  • GSM (1800 MHz) i 21% av fallen
  • GSM (900 MHz) i 13% av fallen
  • 4G/LTE (2600 MHz) i 30 % av fallen

Mobiltelefonerna är testade så att de uppfyller regelverket (max 2 W/kg) då mobilen hålls 1,5 cm från kroppen och ANFR:s undersökning bekräftar att så är fallet. Men 1,5 cm närmare kroppen gör avsevärd skillnad och gränsvärdet kan överskridas av de flesta mobiltelefonmodeller.

Anledningen till att man testar 1,5 cm från en kropp (på en vätskefylld plastdocka) är efter tillverkarnas uppgift om mest troliga användningssätt. Enligt en artikel i Wall Street Journal testas mobiler 2,5 cm från kroppen vid kroppstestet.

DNA-skador och främjad cancer 50 gånger under gränsvärdet

Det här innebär att alla som bär mobilen direkt intill kroppen (exempelvis i fickan eller mot huvudet) vid uppkoppling kan utsättas för strålning som överskrider ett redan skyhögt gränsvärde som 220 vetenskapsmän konstaterat bör revideras då det saknar skydd mot visade hälsorisker (EMFScientists appeal). Undersökningar har visat DNA-skada och främjande av tumörtillväxt redan vid nivåer som är 0,04 – 0,05 W/kg, 50 gånger lägre än gränsvärdet, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen

Nya gränsvärden anpassade för barn och med större säkerhetsmarginal i Frankrike

Anses rekommenderar att:

Nya gränsvärden för tillåten strålning från trådlös teknik, både avlägsna källor som mobilmaster som från mobiltelefoner och surfplattor utarbetas ”för att säkerställa att det finns marginaler som med tillräckligt stor säkerhet skyddar människors säkerhet och hälsa och i synnerhet barnens hälsa”.  Redan tidigare har det franska näringsdepartementet begärt att, med hänsyn till vad som framkom i ANFR:s mätningar2015, nuvarande gränsvärden revideras då de inte anpassats efter användning direkt mot kroppen.

Mätningar genomförs av strålningen från nya produkter innan de släpps ut på marknaden. Den uppmätta strålning som produkten avger ska redovisas till konsumenterna i tillhörande informationen om produkten.

All utrustning som sänder radiofrekvent strålning, särskilt för ungdomar, ska ha ”samma lagstadgade skyldigheter att reglera exponeringsnivåer och information till allmänheten som gäller mobiltelefoner”, vilket för närvarande inte är fallet.

Barns exponering bör minska

Anses rekommenderar att barns exponering bör minska genom att:

  • Gränsvärdet för trådlös teknik revideras (se ovan).
  • Föräldrar begränsar barns användning av produkter som sänder ut radiofrekvent strålning (mobiltelefoner, surfplattor mm), exempelvis genom att samtalslängden samt antalet samtal begränsas.
  • Barn uppmanas att inte ha mobilen eller surfplattan direkt kontakt med kroppen vid uppkoppling mot internet eller samtal.

Tidigare åtgärder i Frankrike

Redan tidigare har Frankrike lagstiftat för att skydda barnen bättre mot strålning från trådlös teknik. År 2015 antogs en lag som förbjuder trådlösa nätverk på förskolor för barn under 3 år och dessutom ska nätverken vara avstängda i skolor då de inte aktivt används i undervisningen. Den franska skollagen rekommenderar också att skolor prioriterar fast internetuppkoppling vid datoranvändning framför trådlös teknik.

Sverige/Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Barn är inte känsligare på något sätt”

Den franska myndighetsrapporten från Anses visar att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fel när de påstår att ”barn inte är extra känsliga på något sätt” för radiofrekvent strålning från trådlös teknik. SSM:s Jimmy Estenberg hävdade så sent som i januari 2015 att ”det finns inget vetenskapligt stöd för att de (barnen) skulle vara extra känsliga för radiovågor.

Däremot upprepar SSM att barn är känsligare för i stort sett all annan strålning undantaget elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning (solen, strålning i vården) (37 träffar på ”barn känsligare” på SSM:s webbplats).

Läs en längre version av denna artikel

Presskontakt: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq