Ta den trådlösa teknikens hälsokonsekvenser på allvar – Öppet brev

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 oktober 2016
- NewsVoice redaktion

O?ppet brev till Sveriges kommuner fo?r vidare befordran till samtliga kommunpolitiker – från Vågbrytaren

Redan a?r 2009 riktade Va?gbrytaren ett o?ppet brev till kommunerna med uppmaning att ta den tra?dlo?sa teknikens ha?lsokonsekvenser pa? allvar. Nu a?terkommer vi i fra?gan pa? grund av den allt stridare stro?mmen av forskningsrapporter och varningar. Fo?r o?kade insikter, la?s ga?rna den bifogade Ett vackert fa?ngelse, en la?ttla?st bok om verkligheten.

Forskare kra?ver skydd mot elektromagnetiska fa?lt

2015 kom EMF Scientist Appeal. 190 namnkunniga och oberoende forskare fra?n 40 olika la?nder va?nde sig till FN-chefen Ban Ki Moon och medlemsstaterna med krav pa? skydd mot elektromagnetiska fa?lt och drastiskt sa?nkta gra?nsva?rden. Du kan se gruppens bekymrade talesman Martin Blank i ett tre minuters anfo?rande pa? www.EMFscientists.org: ”Vi har oroande nyheter”.

Finns det inte skydd idag?

Enligt Stra?lsa?kerhetsmyndigheten skyddar gra?nsva?rdena mot “akuta skadliga effekter vid exponering fo?r elektromagnetiska fa?lt”1. Alltsa? skyddar de inte mot oha?lsa pa? la?ng sikt som cancer, genetiska skador, o?kning av skadliga fria radikaler, fo?rsa?mring av inla?rning och minne eller sto?rningar i nervsystemet. Sa?dant som a?r grunden fo?r forskarnas va?djan till FN och som intra?ffar la?ngt under gra?nsva?rdena.

EMF Scientist Appeal var inte fo?rst

  • 2000: 19 forskare undertecknar Salzburgresolutionen med krav pa? radikalt sa?nkta gra?nsva?rden.
  • 2002: Freiburguppropet skrevs under av o?ver 1 000 la?kare som sa?g kopplingar mellan en dramatisk o?kning av sva?ra symtom och sjukdomar hos sina patienter och exponering fo?r mobilstra?lning.
  • 2006: Beneventoresolutionen da?r 32 av va?rldens ledande forskare pa? omra?det manar till stor fo?rsiktighet med tra?dlo?s teknik.
  • 2007: Bioinitiativrapporten, med uppfo?ljning 2012: Sammansta?llningar av flera tusen vetenskapliga studier som visar pa? miljo?- och ha?lsorisker. Fra?n rapporten 2012: ”Vi har mer bevis a?n vi beho?ver”.
  • 2011: Europara?dets resolution 1815 uppmanar medlemsla?nderna att bland annat undvika tra?dlo?s teknik i fo?rskolor och skolor och informera allma?nheten om teknikens ha?lsokonsekvenser.

Gabriella AhlgrenDet a?r ho?g tid att Sveriges kommunpolitiker

  • kra?ver en vetenskaplig utva?rdering av mo?jliga, troliga och sannolika ha?lsorisker orsakade av EMF som underlag fo?r en bred tilla?mpning av fo?rsiktighetsprincipen
  • avvecklar tra?dlo?sa na?tverk och telefoner i den egna verksamheten och i offentliga lokaler. I skolor, fo?rskolor, bibliotek osv ska ba?sta mo?jliga elektromagnetiska miljo? efterstra?vas
  • agerar fo?r att beha?lla det fasta telefonna?tet, fo?r medborgarnas ha?lsa och sa?kerhet.

Det a?r en ma?nsklig ra?ttighet att slippa utsa?ttas fo?r ha?lsova?dlig teknik. Och det a?r politikernas ansvar att skydda sina uppdragsgivare – kommuninva?narna.

Signerat: Gabriella Ahlgren, ordfo?rande

 

Ordlista

EMF. Fo?rkortning av elektromagnetiska fa?lt som a?r elektriska och magnetiska kraftfa?lt som drar och knuffar pa? elektriskt laddade atomer. Sa?dana finns ma?nga i varje levande cell. I begreppet elektromagnetiska fa?lt inga?r ocksa? elektromagnetiska va?gor som i dagligt tal kallas radiova?gor, och om va?gla?ngden a?r kortare, mikrova?gor. Inom fysiken kallas elektromagnetiska va?gor fo?r stra?lning. All teknik fo?r elektronisk kommunikation eller som drivs med elektricitet avger EMF.

Fotnot

[1] Stra?lsa?kerhetsmyndighetens allma?nna ra?d om begra?nsning av allma?nhetens exponering fo?r elektromagnetiska fa?lt, SSMFS 2008:18, punkt 1.1. Fo?rsta ga?ngen Sverige fick gra?nsva?rden fo?r elektromagnetiska fa?lt var 2002 da? EU:s rekommendationer antogs genom beslut av generaldirekto?ren fo?r Statens stra?lskyddsinstitut (fo?rega?ngare till Stra?lsa?kerhetsmyndigheten). EU hade i sin tur tidigare antagit ICNIRPs riktlinjer (eng. guidelines) genom RA?DETS REKOMMENDATION av den 12 juli 1999 om begra?nsning av allma?nhetens exponering fo?r elektromagnetiska fa?lt (0 Hz–300 GHz), (1999/519/EG). I ska?l 10 anges att gra?nsva?rdena a?r fo?rslag fra?n ICNIRP, ”Rekommendationer om denna fra?ga har avgetts av Internationella kommissionen fo?r skydd mot icke-joniserande stra?lning (ICNIRP) och godka?nts av kommissionens vetenskapliga styrkommitte?”.

I ICNIRPs fo?rlaga till gra?nsva?rdena sta?r det att de skyddar mot ”stimulering av perifera nerver och muskler, bra?nnskador och elchocker orsakade av bero?ring av ledande fo?rema?l, samt fo?rho?jd va?vnadstemperatur som ett resultat av energiabsorption under exponering fo?r EMF”. I klartext betyder det att det inte ska bo?rja sticka, pirra och rycka i fingrarna i na?rheten av elektrisk utrustning och radiova?gor ska inte orsaka skadlig uppva?rmning. Elchock a?r samma sak som elektrisk sto?t. Ka?lla a?r GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz), International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, engelsk originaltext s. 496 ”stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF.”

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq