Etnisk öppenhet gör en nation rikare – Nationalism ger lägre välstånd

publicerad 2 juni 2017
- Hedi Bel Habib
Etnisk öppenhet
Etnisk öppenhet
Etnisk öppenhet

Hedi Bel HabibI samband med terrorhandlingar i Sverige och ett antal andra europeiska länder finns det risk att man blandar ihop migration och terrorism. Detta vore ett ödesdigert misstag för Europas framtida utveckling. Statistik visar att restriktiv migrationspolitik ger lägre BNP per capita jämfört med etnisk öppenhet.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och samhällsdebattör

Skilj på hämndlogik och humankapitallogik

Terrorism har en blind hämndlogik som riktar sig mot oskyldiga och försvarslösa civila. Den har sitt ursprung i internationella konflikter: Afghanistankriget, Irakkriget, Libyenkriget, Syrienkriget osv. Hittills har alla dessa krig lett till hämndaktioner under samlingsbeteckningen terrorism.


Kampen mot terrorism löses därför inte med migrationsstopp eller migrationskontroll, utan med hjälp av en tillfredsställande och hållbar lösning av internationella konflikter.


Terrorism och migration tillhör två helt skilda sfärer med helt skilda logiker. Migration följer en humankapitallogik och behöver analyseras utifrån dess effekter på ekonomisk utveckling och välstånd.

För att förstå migrationens betydelse som tillförsel av humankapital måste man samtidigt analysera nationalismens effekter på den ekonomiska utvecklingen. Detta särskilt mot bakgrund av att nationalism framställer migration som ett hot mot nationellt välstånd.

En ökad våg av inåtblickande nationalism är i rörelse i världsekonomin. Populistiska euroskeptiska partier vinner européers röster från Storbritannien till Grekland och Ungern. Efter brexitomröstningen i Storbritannien och den ekonomiska nationalismens seger i USA växer nu EU-kritiska rörelser. I hela den europeiska unionen gick partier med en nationalistisk agenda framåt.

Moraliska fördömanden ger ingen effekt

Kärnans i dessa växande politiska nationalistpartier är krav på starkare skydd av nationella gränser mot migrationsrörelser och fientlighet mot tullfrihet och fria handelsutbyten.

Många politiker och debattörer fördömer moraliskt framväxten av nationalistiska rörelser och karakteriserar dessa som ett utryck för högerpopulism eller fascism. Men detta hjälper inte för att motverka dessa rörelser. Det behövs faktaargument som synliggör effekterna av nationalism på ett lands ekonomiska utveckling. Hittills har nationalekonomerna inte analyserat de ekonomiska konsekvenserna av nationalism.

Är nationalism bra eller skadlig för en nations ekonomiska utveckling och välstånd? Denna fråga behöver diskuteras och nationalismens ekonomiska konsekvenser analyseras för att inte riskera att stora delar av Europas medborgare att luras till en ideologi vars ekonomiska konsekvenser kan visa sig vara förödande.

Nationalism ger lägre välstånd

Flera faktorer har betydelse för tillväxt och välståndsutveckling i en nation. Migration i form av tillförsel av humankapital är en avgörande faktor.

Diagram: migration och välstånd – Källa: Världsbanken och Eurostat

Tittar vi på välståndsnivå i ett antal industrinationer kan vi konstatera att länder med restriktiv migrationspolitik har betydligt lägre tillväxt per capita. Detta är fallet med Finland, Japan och Sydkorea. Mätt som index av EU 28 (EU-28=100) är tillväxt per capita 109 i Finland, 99 i Japan och 90 i Sydkorea. Dessa tre länder är kända för en kombination av nationalism och restriktiv migrationspolitik. Andelen migranter i dessa länder ligger mellan 1,8 och 5%.

Tittar vi på länder som Schweiz, USA, Tyskland, Danmark och Sverige kan vi konstatera att tillväxt per capita i dessa länder ligger på mellan 162 och 127 mätt som index av EU-28. Dessa länder har en öppen migrationspolitik och högre andel migranter i befolkningen. Andelen migranter är 29% i Schweiz, 15% i USA och Tyskland, 17% i Sverige och 10% i Danmark.

Etnisk slutenhet gör inte nationer rikare

Samma resultat får vi genom att jämföra ett större antal länder. Oavsett naturresurser, geografisk tillhörighet eller ekonomisk politik får vi ett tydligt mönster. De 7 länder med lägre andel migranter och restriktiv migrationspolitik har lägre tillväxt per capita. Dessa är Finland, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Japan och Sydkorea.

Köpkraftskorrigerad BNP per capita
Tabell: Köpkraftskorrigerad BNP per capita – Källa: OECD och Världsbanken

När dessa jämförs med 12 länder som har en öppen migrationspolitik och högre andel migranter kan vi se ett helt annorlunda mönster. Luxemburg och Schweiz som har högst andel migranter hör till de länderna med högst BNP per capita. Samtliga länder med hög andel migranter har betydligt högre BNP per capita jämfört med länder som har låg andel migranter.


En slutsats av denna jämförelse är att det inte finns en enda nation med restriktiv migrationspolitik som har högre BNP per capita jämfört med migrationsöppna länder. Etnisk slutenhet gör inte en nation rikare.


Nationer blir rikare i det långa loppet genom etnisk öppenhet

Tittar vi på utvecklingen över en femtioårsperiod kan vi se de långsiktiga effekterna av etnisk slutenhet. Irland, Japan, Singapore och Sydkorea är länder som var relativt fattiga på 60-talet och hade en jämförbar ekonomisk utvecklingsnivå. Utvecklingen över tid visar att Irland och Singapore har på 55 år lyckats bli dubbelt så rika som Japan och Sydkorea.

Andel migranter och utveckling av BNP per capita i löpande priser. Källa: Världsbanken
Tabell: Andel migranter och utveckling av BNP per capita i löpande priser – Källa: Världsbanken

Japan och Sydkorea är kända för sin ekonomiska nationalism och restriktiva migrationspolitik. Andelen migranter är 1,6 i Japan och 2,6 i Sydkorea. Varken Irland eller Singapore har fått någon sämre ekonomisk utveckling till följd av höga migrationstal. Öppna samhällen tycks bli rikare i det långa loppet.

En ny ekonomisk teori behövs

Av tradition kallas läran om länders ekonomiska utveckling för nationalekonomi. Ur ett globaliseringsperspektiv kan man dock säga att begreppet nationalekonomi har överlevt sig självt. Detta är ett begrepp som skapar förvirring och ger näring åt illusionen om ekonomisk nationalism.

Nationalekonomin som analysram behöver därför omdanas till sin grund. Ett begrepp som ”global ekonomi” är lämpligare och ger en klarare bild av vad som i framtiden kan bli vägledande för länders ekonomiska politik. Sett ur ett globaliseringsperspektiv är ekonomisk nationalism en illusion utan framtid.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och samhällsdebattör

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • HBH var är du nuförtiden??

  Blev debatten för jobbig eller har du inga fler pseudoargument att torgföra??

  Det känns alltid lika befriande att få sista ordet i en debatt där den agenda drivande artikelförfattaren till slut tvingas ge upp tack vare att argumenten emot.

  Vi behöver bli fler som aktivt tar debatten med alla dessa pseudoforskare med tydlig agenda där man vill kunna stigmatisera oliktänkande, tiden är nu definitivt över när statsfinansierade vänsteraktivister av HBH:s typ kan få breda ut sig och ljuga utan att bli emotsagda.

  Ta en titt på Det Goda Samhällets inlägg i dag den 1/7 där Tord Palmlund trodde att han lite von oben kunde mästra DGS läsare.

  Jag har aldrig sett en sådan kompakt flod av läsare vilka nu går man ur huse för att inte låta den fd GD:s vid fd Invandraverket få stå oemotsagd.

  https://detgodasamhallet.com/2017/07/01/8049/

 • Vad har följande personer gemensamt?
  Robert Aschberg
  Göran Rosenberg
  Cecilia Malmström
  Peter Wolodarski
  Fam. Bonnier
  Hedi Bel Habib
  m.fl. m.fl.
  Jo, det talar alla om det positiva med invandring och gör vad de kan för att förstöra hela Västeuropa. De skulle aldrig drömma om att föreslå liknade i sitt eget egentliga hemland Israel.

 • HBH tar som en av sina fundamentala utgångspunkter påståendet om att invällare i generella termer har en god utbildningsbakgrund och därför med någon slags automatik blir våra pensionsräddare, åtminstone måste den procentredovisning från HBH tolkas så.

  Det ekonomiska välstånd som HBH på ett illusoriskt sätt försöker redovisa har dock en hake, redovisningen faller platt när den möter verkligheten.

  2015 valde svensk statsmedia att på samma bedrägliga sätt som HBH att påstå samma sak som HBH ännu i dag försöker torgföra. Tyvärr visar nu verkligheten att allt som tidigare redovisats endast varit lögn.

  Jag länkar till en annan bloggs färska fakta, nåt för HBH att ta in kanske.

  https://petterssonsblogg.se/2017/06/27/minns-ni-kompetensregnet/#more-221081

 • Demokratin hotas av såväl nationalism som religiös fundamentalism
  Jag har hittills analyserat sambanden mellan migration, nationalism och ekonomiskt välstånd. De frågor du ställer har att göra med demokrati och dess fiender. En sådan komplex fråga skulle behöva behandlas i en särskild artikel. Men för att fatta mig kort skulle jag säga att den sekulära demokratin är det bästa instrument vi har för att säkra ett samhällsbygge som garanterar allas lika rätt.

  Styrkan i den sekulära demokratin är att den kopplar bort individens rättigheter från religion och etnicitet och knyter dessa till den allmänna principen om mänskliga fri- och rättigheter.
  Mot sekulär demokrati står två former av hot: nationalism och religiös fundamentalism som kan anses vara barn av samma ande. Nationalism baserar samhällsbygget på etnicitet och förnekar den demokratiska principen om allas lika rätt och kan därmed betecknas som en form av etno – terrorism. Religiös fundamentalism, såväl kristen höger som muslimsk fundamentalism baserar samhällsbygget på metafysiska postulat som förnekar själva demokratin och kan därmed betraktas som två olika former av metafysisk terror. Såväl regim i Turkiet som kristen höger i USA stryker evolutionslära från undervisningen i skolan.

  Varken nationalism eller religiös fundamentalism har att göra med migration. Det är två globala rörelser som i grunden inte klarar av moderniteten och dess centrala verktyg för samhällsbygge: nämligen den sekulära demokratin.

 • Fallhöjden för tex Japan är hög men man kan ändå räkna med att slippa religiöst betingad kriminalitet som till största delen beror på låg utbildningsnivå pga massinvasion från tredje världens alla lycksökare. Dvs Japaner kan fortsätta vara lyckliga och helt befriade från den tilltagande grova kriminalitet som outbildade analfabeter för med sig.

  När tex Japan anser tiden mogen för att släppa in de vilka kan hjälpa till att ta hand om alla de äldre är en sak som japanerna själva bestämmer och inget som HBH behöver bekymra sig över, det är varje lands fullständiga frihet att själva avgöra vilka de väljer att släppa in till sitt eget lands fromma.

  Hur det går när låt gå politiken får alltför stort genomslag kan man fundera lite över, den här länken har i alla fall sin uppfattning klar betr orsakerna.

  Om den synen stämmer så är nog HBH ute i ogjort väder.

  https://petterssonsblogg.se/2017/06/25/frankrikes-genomsnitts-iq-har-sjunkit-rejalt/

  Multikulti är död och det kan ingen pseudoforskare som HBH omkullkasta.

 • Etno – nationalism är ett statsfinansiellt självmord
  I migrationsländer har det skett en föryngringsprocess av befolkningen som skapar en åldersmässig balans mellan pensionärer och arbetsföra. Detta händer inte i etno – nationalistiska länder som t.ex. Japan. Japan skulle kunna kallas ett “etniskt stängt land”. Landet kämpar med både stor andel äldre och en befolkning i arbetsför ålder som ständigt minskar. Att allt fler lever på pension är farligt för landets statsfinanser. Japans befolkning har minskat stadigt i många år. Invånare över 65 år utgör numera 26 procent av befolkningen. Statsskulden ökar oavbrutet. Den är upp nu på 250 procent av BNP. Eftersom statskulden är statens lån från egna medborgare är detta ett ekonomiskt självmord. Vad händer när den japanska regeringen måste förklara för sina medborgare att deras pensionsbesparingar till en stor del går upp i rök? En politik som går ut på att inte släppa in några migranter i landet är knappast någon vinst på längre sikt.

 • HBH gör ännu ett försök att med fabricerad/förvrängd statistik bevisa sin hypotes att det finns ett kausalt samband mellan länder med relativt stora sk statsskulder och en låg andel migranter.

  HBH retirerar nu tyst från sin tidigare hypotes att det finns en hög andel välutbildade i mängden migranter till Sverige, nu börjar dock även myndigheter vilka tidigare valt att stoppa huvudet i sanden uppmärksamma det stora fusk som förekommer i denna smutsiga hantering.

  Läser man tex vad Sydsvenskan skriver i nedanstående länk så kanske till och med en sådan som HBH kan tvingas retirera ytterligare.

  https://www.sydsvenskan.se/2017-06-24/allt-fler-falska-examensbevis-avslojas

  Befolkningstillväxten i tex Sverige bör ju styras mot mer arbetskraftsinvandring där ingen släpps in som inte kan styrka sin identitet och sin utbildningsexamina.

  Prioriterat bör vara de yrkesområden där Sverige saknar arbetskraft.

  Likaså undviker HBH nogsamt att debattera det religiösa problem som Islam för med sig, undrar varför?

  Är inte alla muslimer fantastiskt välutbildade och med progressiv, modern och human syn på de västerländska friheterna som det tagit oss många århundranden att få in i ryggmärgen??

 • STÖRST STASSKULD I ETNISKT HOMOGENA SAMHÄLLEN:
  Du utgår från att länder med lägre andel migranter skulle ha lägre statsskuld. Det är tvärtom. Länder med låg andel migranter har stora obalanser i sin befolkningstillväxt och försörjningskvot där allt färre yngre försörjer en allt ökande andel äldre. Dessa länder har också stora obalanser i sina statsfinanser med höga statsskulder som ökar oavbrutet:
  Japan
  Andel migranter: 1,6 %
  Statsskuld i % ab BNP: 250 %
  Finland:
  Andel migranter: 5,7 %
  Statsskuld i % av BNP: 63 %

  Sverige:
  Andel migranter: 16,8 %
  Statsskuld i % av BNP: 40 %
  Danmark:
  Andel migranter: 10 %
  Statsskuld i % av BNP: 40 %
  Australia:
  Andel migranter: 28 %
  Statsskuld i % av BNP: 41 %
  Schweiz:
  Andel migranter: 29 %
  Statsskuld i % av BNP: 32 %

 • Om du inte vet hur det ekonomiska systemet fungerar, använd dig inte av någonting du inte förstår.
  1. Bankerna skapar pengar ur luft och regeringen lånar tusentals miljarder på de senaste 5-10åren till att betala massinvandring.
  2. Pengar som gör Sverige till det näst värsta skuldsatta landet i Världen.
  Din tabell ovanför är icke placerbar på det sätt du beskriver, du behöver jämföra land för land sedan årtionden inte en gång bara för att se hur länder utvecklas över tid.
  3. Du verkar inte ha en aning om att BNP mäter omkostnader utan att bry sig om omkostnaderna är negativa eller positiva för landet. T ex. Om antalet patienter på sjukhus ökar så ökar också BNP eftersom det är en ökad omkostnad, samma sak med fängelser ju flera i fängelse då ökar omkostnaderna och BNP ökar samtidigt. Men denna ökande BNP är inte bra för landet på något sätt.

  Läs på lite till nästa gång please.
  Mvh VD redovisningsbyrå Andreas

 • Nu tar HBH till den vanliga myten om att Sverige pga sin åldersstruktur inte skulle klara sig utan att ta in alla dessa “raketforskare” vilka väller in i en helt okontrollerad ström. 9 av 10 kan/vill ju inte ens uppvisa dokument som styrker sin identitet, att då ens ha mage och påstå att tex 33 % av dem skulle vara utbildade läkare är ju en ren och skär lögn.

  Kan/vill man inte ens styrka sin egen identitet så faller ju påståendet från HBH platt till marken, för hur skall de då kunna styrka sin utbildningsstatus??

  Återigen så fortsätter [kränkande ord] som HBH att torgföra statistik som är baserad på rena lögner, vi har nu hört dessa lögner under så många år vid det här laget att tex sjukvården nu i så fall borde stå helt utan personal relativt de behov som finns. Det har ju inte hänt ännu trots alla myter om att så skulle ske från [kränkande ord] som HBH, mfl.

  Jag var på en internationell konferens om massmigration i Estoril, Portugal i början av månaden och där fanns det några av delegaterna som drev linjen att alla länder själv måste få välja vilka som beviljas uppehållstillstånd baserat på vilka behov av arbetskraft som landet i fråga anser sig ha.

  https://newsvoice.se/2017/05/29/estoril-konferensen-usa-massmigrationen/

  https://newsvoice.se/2017/05/31/estoril-massmigration-invasion/

  https://newsvoice.se/2017/06/01/estoril-konferensen-islamistiska-extremismen/

  Då blir ju frågan varför Sverige väljer att ta in i stort sett enbart outbildade analfabeter vilka under sin livstid inte kommer att bidra med många år av eget arbete i de områden där Sverige har ett underskott av arbetskraft?

  Det vore ju en sak om dessa massinvällare hade en egen vilja att assimilera sig till det svenska samhället, tyvärr har ju en bedövande majoritet inte den viljan därför att bidragsförsörjning ju ger dem en knapp med men ändå dräglig tillvaro.

  [I början och i slutet av kommentaren är delar raderade eftersom kommentaren som helhet var är över 300 ord och eftersom den kränker artikelskribenten]

 • En mycket bra skriven artikel! Jag tackar för det!
  Irland (republiken) är nationalistiskt men som inte har den nationalism som vi ser idag i övriga Europa. De har inte några (eller så är de små) rasistiska partier, trots att invandringen är någon procent lägre än vad Sverige har. Här har vänstern (Sinn Féin, PBP och med flera andra) vunnit framgångar med frågor som står arbetarklassen nära – och det är inte frågor som rör migrationen. De – i motsats till övriga Europa – har inte splittrat arbetarklassen. De vet att när man är många – oavsett vem man är – vinner man framgångar. Det är SD och högern och kapitalismen som försöker skapa oenighet inom arbetarrörelsen.

 • Du pratar bara om högutbildade som om samhället vore en samling av bara högutbildade. Men verkligheten och behoven ser annorlunda ut. Framtidskommissionen visade i sin rapport att i dag är 18,4 procent av befolkningen 65 år eller äldre. År 2060 beräknas andelen äldre ökat till 25,4 procent. Det är en dramatisk förändring som innebär att en allt mindre del av befolkningen är i arbetsför ålder. Här kan en föryngring genom invandring bli ett mycket viktigt tillskott för att vi ska klara kompetensförsörjning i samhället.

  Om vi tittar på dagens yrkesstruktur bland hög och lågutbildade kan vi konstatera att kompetensförsörjningen i Sverige behöver folk med både hög och låg utbildning.

  Nuvarande andel infödda svenskar och migrant bakgrund i vissa yrken:
  Läkare:
  67 %
  33 %

  Tandläkare:
  60 %
  40 %

  Vårdpersonal
  76 %
  24 %

  Buss- och spårvagnförare
  62 %
  38 %

  Min fråga är: Hur kompetensförsörjning ska säkras om Sverige bara tar emot folk med högutbildning?

 • HBH skriver: “Humankapitalteorin är inte elitistisk och begränsad till initial utbildning. Den ser såväl formell utbildning som lärande i arbete, vuxenutbildningen och det livslånga lärandet, informellt lärande privat och inom familjen som betydelsefulla för ekonomisk tillväxt.”

  Dvs återigen ett befängt försök att jämställa outbildade analfabeter med formellt utbildade, den här typen av argument får inte stå oemotsagda av såna som HBH.

  När dessutom HBH utan att närmare specificera källa påstår att dessa outbildade insatser ger ett handelsöverskott passerar han ett rejält lågvattenmärke betr fabricerade källfakta, hur tror såna som HBH att vi skall gå på den här typen av argumentation längre??

  Vi behöver väl utbildade människor vilka med sina arbetsinsatser i efterfrågade yrken kan bidra till Sveriges välståndsutveckling, inte förljugna försök att tillgodoräkna outbildade migranter meriter som de inte har.

  Arbetsmarknadsutbildning hit eller dit, Sverige behöver utbildad arbetskraft inte fler människor i konstlade utbildningsåtgärder eller liknande.

  Att Sverige är banbrytande kan möjligen stämma då det gäller att enligt politiskt korrekthet försöka ge bilden av att vi som nation tjänar på den enorma invandring vi sett de senaste 20 åren från outvecklade länder.

  Att våldsspiralen ökat är dock helt klarlagt men den sidan av invandringen från utvecklingsländer väljer HBH att helt förtiga.

 • Humankapitalteorin är inte elitistisk och begränsad till initial utbildning. Den ser såväl formell utbildning som lärande i arbete, vuxenutbildningen och det livslånga lärandet, informellt lärande privat och inom familjen som betydelsefulla för ekonomisk tillväxt. Handelekonomisk forskning visar att migration i ett land har betydelse för landets export genom nätverksskapande med hemlandet oavsett utbildningsnivån hos migranter. Det finns omfattande forskning om sambandet mellan migration och exportutveckling.

  Sverige är i viss utsträckning banbrytande när det gäller att estimera effekter av vuxenutbildning framförallt när det gäller arbetsmarknadsutbildning. Resultatet av de studier som gjordes tyder på att effekterna av arbetsmarknadsutbildning är positiva. Det finns positiva och signifikanta effekter på deltagarnas sysselsättning och inkomstutveckling. Forskning tyder också på positiva inkomsteffekter för dem som deltog i såväl kommunal vuxenutbildning och kunskapslyftet som i arbetsmarknadsutbildning.

 • HBH:s försök att försvara sin statistik är enbart ett befängt försök att medelst relativisering föra ett resonemang där fakta förvrängs för att passa de syften HBH har med sin inlaga.

  Denna taktik har burit frukt tidigare men ifrågasätts nu på allvar och då kommer HBH upp kort på argument, att prata om forskar utbildning ibland de vilka utan att ens kunna styrka sin egen identitet faller ju på eget grepp.

  Om man inte ens kan styrka sin egen identitet hur i helsefyr skall man då kunna styrka sin utbildningsstatus??

  HBH:s argument faller därmed platt till marken när de konfronteras med realiteter och dennes typ av indirekt stigmatisering av oliktänkande ligger väl i linje med den agenda som drivs av MSM.

  Adjö HBH!!!

 • Migranter är ingen homogen grupp skriver Habib,ändå så envisas han med att beskriva gruppen som “utrikesfödda” födda var då ?
  Det är stor skillnad på utrikesfödda i industrialiserade länder i väst med en skolgång och bildningsnivå lik vår egen jämfört med ex Somalia och liknande länder.

  Statistiken han tar upp avseende utbildningsnivå nämner inget om vilka länder som de utrikesfödda kommer i från.
  Tino Sanandaji (nationalekonom,vilket Habib inte är) har kommit fram till helt andra siffror angående den påstådda höga utbildningsnivån som Habib hävdar.

 • Migranter till Sverige är ingen homogen grupp. Men som helhet är det en gratis tillströmning av humankapital som löser många kompetensbristproblem inom olika sektorer . Enligt SCB:s data finns det bland de utrikes födda en högre andel som har förgymnasial utbildning än bland de inrikes födda, 20 respektive 10 procent. Men när det gäller eftergymnasial utbildning är skillnaden liten; 42 procent av inrikes födda i åldern 25–64 år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 40 procent av utrikes födda. Andelen högutbildade med eftergymnasial utbildning på 3 år eller längre är lika stor bland in- som utrikes födda, 26 procent.
  Tittar vi på de som är forskarutbildade i yrkesverksam ålder (25–64 år) kan vi konstatera att den vanligaste inriktningen på forskarutbildningen bland utrikes födda är för samhället gångbara utbildningar inom naturvetenskap, matematik och data, 32 procent.

  Jämför vi t.ex. andelen verksamma svenska och utlandsfödda läkare och sjuksköterskor i Sverige kan vi konstatera att 30 procent av läkarna är födda utomlands och 13,9 procent av sjuksköterskorna. Utrikesfödda utgör en väsentlig kompetensförsörjningskälla för såväl offentlig som privatdriven vård.

 • Här talas det om migranter som om det vore en enda homogen grupp och det är just därför det med den redovisade statistiken görs ett befängt försök att styrka sin hypotes, att dessutom använda OECD och Världsbanken som källor är rent bedrägligt. Vi vet ju alla vad dessa två institutioner står för och av vilka de är finansierade.

  Tar vi tex Schweiz så kan man inte relativisera som artikelförfattaren gör utan att närmare dissekera vilken sorts migranter som denna statistik bygger på.

  Det är en våldsam skillnad på välbärgade migranter från väl utvecklade länder som söker sig till Schweiz och de outbildade och helt utblottade flyktingar vilka söker sig från världens konfliktområden eller de ek migranter (företrädesvis yngre män) vilka helt enkelt bara söker sig en bättre framtid.

  Den här sortens vilseförande resonemang, dvs att relativisera utan närmare fördjupning, har bara som syfte att m h a manipulerad statistik försöka styra debatten och komma i från att migrationskrisen har en långt mycket mer komplicerad orsaksbakgrund.

  Hade skribenten deltagit vid Estoril konferensen tidigare i veckan så hade denne sannolikt insett att migrationskrisen inom tex EU är betydligt mer komplicerad än vad som framställs här.

  Det är dessutom så att tidsfaktorn är av betydelse när det migrationsströmmar då det gäller effekter på ekonomin, i Sveriges fall är alla just nu glada åt att sysselsättningsfaktorn är hög och att arbetslösheten relativt låg.

  Det är som att kissa i byxorna, då det kommer 163.00 under 2015 så skapar ju denna inströmning mängder med skattefinansierade arbetstillfällen för att kunna omhänderta alla flyktingar. När så staten tvingas låna upp pengar för att initialt kunna finansiera detta så är det en bubbla som spricker när kommunerna inte längre får sina statliga bidragsersättningar för att kunna fortsätta att omhänderta lågutbildade och svårplacerad arbetskraft. Då blir det blött, kallt och eländigt i byxorna.

  Att det tar mer än 7 år innan ens en bråkdel finns i egen försörjning är en gigantisk finansiell belastning som skattebetalarna i Sverige tvingas stå för, om detta sedan kallas nationalekonomi eller ej är av akademiskt intresse.

  Vidare tar skribenten upp etnicitet som ett argument men även detta är ett bedrägligt resonemang, med etnicitet följer kopplingen till kulturell och religiös bakgrund vilket visat sig vara en av de mer springande punkter som gör integrationen avsevärt svårare.

  En outbildad islamist med religiöst arv närmast att likna med en våldsideologi gör knappast värdstaten rikare då det bevisligen ställer till allvarliga problem.

  En kontrollerad och väl övervakad migration som stämmer överens med resp värdlands egen uppfattning vilka man vill ta emot är grundförutsättningen för en framgångsrik ekonomisk utveckling.

  Slutligen så är det inte nationalistiskt att stater själva kontrollerar sina gränser och bestämmer vilka migranter de vill släppa in, det kallas för nationell suveränitet och är en hörnsten i alla utvecklade länders demokrati.

  Det är just den sortens relativiserande som gör debatten så snedvriden.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *