Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras, mobilstrålning orsakar cancer

publicerad 30 augusti 2017
- Mona Nilsson
Dr Anthony Miller - Foto: Environmental Health Trust

De vetenskapliga beläggen är i dag så starka att strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning) bör klassas i högsta gruppen, cancerogen för människan, enligt IARC:s klassningssystem. Ny forskning stärker de vetenskapliga beläggen så att mobilstrålning bör klassas i samma kategori som dioxin, tobak, asbest.

Det anser Dr Anthony Miller, professor emeritus vid Dalla Lana School of Public Health vid University of Toronto. Dr Millers ansluter sig därmed till den svenske cancerläkaren Lennart Hardells bedömning.

Grupp 1 Cancerogen för människan

”Bevisen som visar att strålning från trådlös teknik är cancerframkallande har ökat och kan inte längre ignoreras”, sade Dr Miller vid en presentation den 31 juli i USA. Miller anser att de samlade bevisen uppfyller kraven för att skärpa klassningen, till Grupp 1, cancerframkallande för människan.

Dr Miller har lång bakgrund inom cancerforskning och cancerprevention. Han var tidigare rådgivare till WHO:s cancerforskningsinstitut IARC och han deltog liksom Lennart Hardell bland de 30 inbjudna internationella experterna i IARC:s senaste utvärdering av cancerriskerna med strålningen, år 2011. Då bedömdes mobilstrålning i den tredje gruppen, ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B. Men sedan dess har de vetenskapliga beläggen för att mobilstrålning orsakar cancer alltså stärkts så mycket att klassningen bör skärpas till Grupp 1.

Dr Miller hänvisade bland annat till en ny analys av den internationella Interphone-studien, en fransk undersökning som visade ökad risk för hjärntumör efter mobilanvändning, flera nya undersökningar från Dr Lennart Hardells forskningsgrupp samt resultaten från den största djurstudie som någonsin gjorts på området, NTP-studien som kostade 200 miljoner kronor och vars resultat visade att mobilstrålning orsakar cancer i djurförsök.

ArcanumSkolan 2024

En hel generation barn och ungdomar exponerade i skolan

“Detta betyder att en hel generation svenska barn i förskolor och skolor dagligen exponeras för cancerogen strålning i stor omfattning. Regeringen och ansvariga myndigheter måste omgående ompröva sin förda politik. Man har promotat den trådlösa tekniken samtidigt som man blundat för de växande beläggen för och varningarna från forskare om att den är skadlig.

Strålningen orsakar inte bara cancer utan också psykisk ohälsa och försämrad inlärning.

Den trådlösa tekniken måste bort från skolor och förskolor i första hand, men även från universitet och högskolor samt sjuk- och äldrevården”, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Bevisen: Mobilstrålning orsakar cancer

Faktablad (pdf)

2017: Ökad risk för hjärntumör. Undersökning från Kanada visar förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning. För de som använt mobilen över sammanlagt 558 timmar var risken fördubblad. Mormoli et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Prasad et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Bortkiewicz et al. 2017

2017: Kriterier för cancersamband uppfyllda. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger samband mobilanvändning och cancer samt uppfyller de kriterier som krävs för att samband ska anses fastlagt. Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017

2016: Cancer i djurförsök. Största djurstudien någonsin om mobilstrålningens cancereffekter visar förhöjd förekomst av hjärntumör bland exponerade djur. Resultaten bekräftar därmed de resultat som visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör bland mobiltelefonanvändare. NTP 2016.

2015: Cancermekanism. Analys visar att 93 av 100 undersökningar visar att mobilstrålning/radiofrekvent strålning orsakar oxidativ stress i celler. De är enligt forskarna ”övertygande bevisat”. Oxidativ stress är en erkänd mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar. Yakymenko et al. 2015

2015: Cancer i djurförsök. 3G-strålning främjar cancer i djurförsök vid nivåer långt under gällande gränsvärden/referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten och ICNIRP. Bekräftar tidigare forskning. Lerchl et al. 2015

2014: Cancermekanism. Skador på cellers DNA efter exponering för radiofrekvent strålning har rapporterats i 74 av totalt 114 studier (65%). BioInitative Working Group

2014Ökad risk för hjärntumör. Fyra gånger ökad risk för hjärntumör för de som använt mobilen i 30 minuter om dagen under längre tid. Ju mer mobilen använts ju högre var risken som började öka redan efter sammanlagt cirka 900 timmar. Coureau et al. 2014.

2013: Ökad risk för hjärntumör. Undersökningar från Örebro Universitetssjukhus visar upprepat att de som använt mobilen mest löper förhöjda risker för hjärntumörer. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning). Örebroforskargruppen är den hittills enda som undersökt långtidsanvändning mer än 25 år. Resultaten visar att ju mer och ju längre tid som mobilen använts, ju mer ökar risken.  Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför liknande ökade risker (mellan 2,5 – 7,7 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar. I en analys visas att användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör ju mer timmar och ju fler år som mobilen använts. Hardell et al. 2013.

2010, 2011: Ökad risk hjärntumör. Internationell WHO-studie (Interphone) visar ökad risk för gliom. Undersökningen inleddes 1999 och baseras på intervjuer med hjärntumörfall fram till 2004 från 13 länder. Användning av mobilen i sammanlagt 1640 timmar eller mer, motsvarande 30 minuter om dagen i tio år eller lite drygt en timma om dagen i fyra år, ökade risken med 40%-380%. Risken var också förhöjd vid en analys av tumörer i det mest exponerade området i huvudet (temporal lobe) och vid den sida som mobilen använts. Undersökningen har ändå underskattat riskerna. Bland annat har trådlösa telefonanvändare betraktats som oexponerade trots att de exponeras för liknande strålning som mobiltelefonanvändare. Dessutom uteslöt undersökningen personer över 59 år som drabbats av hjärntumör trots att den gruppen innehåller många tidiga storanvändare. Interphone 2010Cardis et al. 2011

2012: Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som fortsätter använda mobilen. Undersökning från Örebro Universitetssjukhus visar även att de som fått hjärntumör har försämrade överlevnadsmöjligheter om de fortsätter att använda mobiltelefon eller trådlös telefon efter diagnosen. Hardell et al. 2012

2011: Ökad risk för hjärntumör, barn och ungdomar. Ökad risk (+115%) för hjärntumör för de barn/ungdomar som haft mobilabonnemang längst tid. Undersökningen underskattar genomgående risken då endast de tre första årens användning av trådlös telefon har undersökts och denna exponering inte adderats till mobiltelefonanvändningen. Aydin et al. 2011

2011: Risk för hörselnervstumör. Internationell WHO-studie Interphone från 13 länder visar 180% ökad risk för hörselnervstumör för de med längst latenstid och störst användning. Interphone 2011

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Risken är mer än fördubblad redan för den som använt en mobiltelefon i totalt mer än 512 timmar. Det motsvarar en användning av i genomsnitt knappt 10 minuter om dagen varje dag under tio år. För de som började använda mobilen eller den trådlösa telefonen för mer än 20 år sedan ökar risken för tumör på örats hörselnerv med över 300%. Hardell et al. 2013

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Ökad risk (+ 46%) för de som använt mobilen mest i denna undersökning som innebär användning i mer än 680 timmar, samt 67% ökad risk för de som använt trådlös telefon i mer än 900 timmar. Pettersson et al. 2014

2011: Risk för hörselnervstumörAnvändning av mobiltelefon mer än 20 minuter om dagen ökar risken. Sato et al. 2011

2011: Risk för cancer på öronspottkörteln. Ökad risk för cancer på öronspottkörteln för de som använt mobilen mest. Duan et al. 2011

Dr Anthony Miller - Foto: Environmental Health Trust
Dr Anthony Miller – Foto: Environmental Health Trust

Dr. Anthony B. Miller är läkare och epidemiolog. Han är professor emeritus vid Dalla Lana School of Public Health vid University of Toronto. Han har varit rådgivare till Världshälsoorganisationen (WHO) och var senior epidemiolog för Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC). Han har varit direktör för epidemiologienheten vid Kanadas National Cancer Institute, ordförande för avdelningen för förebyggande medicin och biostatistik vid University of Toronto, chef för avdelningen för cancerepidemiologi vid tyska Cancer Research Center och konsult till avdelningen för cancerprevention vid det amerikanska nationella cancerinstitutet. Han har bedrivit forskning om elektromagnetiska fält och cancer och har tjänstgjort på många kommittéer som bedömer cancerframkallande egenskaper av olika exponeringar.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Christer Andersson 11 Sep, 2017 at 15:57

  Jag använde baldakinen i tättbebyggt område, där jag med el-mätaren uppmätte extremt höga värden av elektromagnetisk strålning. Inne i baldakinen registrerade mätaren ingen strålning överhuvudtaget.

  Även radiodämpningen var total inne i baldakinen.

  Titta på filmen Avskärmning av radiovågor med Swiss.Shield baldakin:

  https://rtk.se/minibaldakin.html

  Jag vet att det finns information om Faradays bur av den typen som du beskriver, men den stämmer inte i praktiken, för elektromagnetiska frekvenser. När kartan och terrängen visar olika, så är det lämpligt att gå efter terrängen.

  Om du verkligen söker sanningen om hur farlig dagens dagens trådlösa teknik är, gå in och läs på http://stralskyddsstiftelsen.org/.

 • Per!
  Intressant att läsa din beskrivning av hur en Baldakin är konstruerad. Jag får väl tro dig när du säger att en radio med ett radioprogram inställt tystnar när du drar för draperierna. Någon total radiodämpning kan det dock inte bli då Baldakinen inte är en Faradays bur eftersom man måste ha god galvanisk kontakt i alla delar. Är det kanske inte fullgod mottagning där du bor? Jag hittade den här länken till en animation som rätt bra visar varför man inte kan bryta upp ledningen i en Faradays bur: https://sv.wikipedia.org/wiki/Faradays_bur
  Du kan också läsa här för att få bekräftat hur viktigt et är att man skall ha god elektrisk kontakt mellan alla delar. Det verkar som om du misstror mig! I denna länken påpekas flera gånger hur viktigt det är att ha god kontakt: http://www.give2all.org/4/2014/01/hur-man-bygger-en-Faradays-bur.html

 • Att skrämma sina medmänniskor till lydnad är lika gammalt som den mänskliga varelsen själv, som exempel när människan började leva som jordbrukare, för tiotusen år sedan, användes sagor om förskräckliga troll för att de skulle stanna kvar i det trygga slitet som jordbrukare och inte rymma till det mer lättjefulla livet som jägare och samlare. Sagorna har sedermera blivit en litterär genre men dess ursprung är en mörk historia. Många människor är rädda för skogens mörker och ljud men de människor som lever nära naturen vittnar gärna om att det är den bästa och tryggaste platsen att vara på, nära naturen vill man vara och inte i tätbebyggt område.
  Det har blivit en följetong i Newsvoice att skrämmas med trådlösa troll, man hotar också med andra troll, troll över allt, i molnen, i verksamheter och industrier, inom forskningen, i media och grupper av människor skapade utifrån deras intresse, rikedom eller brist därpå.
  Det är sagor, bara sagoberättelser och inget annat.
  Guglielmo Marconi höll på med trådlös teknik redan år 1895 och sedan dess är det en del av vår vardag. Sveriges Radio kan vara mördande tråkig men ingen har blivit fysiskt sjuk av sändningarna.
  Hur det fungerar kan den intresserade läsa om här: https://techworld.idg.se/2.2524/1.539597/radioskolan-del-1-sa-funkar-tradlost
  NewsVoice måste kräva att artikelförfattaren ställer en faktagrund till läsarens förfogande, dessa fakta skall vara erkända och väl grundade, så kan skribenten spekulera utifrån dessa. En sådan “faktaruta” gör det enkelt för läsaren att avgöra om en artikel är intressant eller ej. Det skulle dessutom ge en bra grund för dialogen i kommentarsfältet.

 • Christer Andersson 10 Sep, 2017 at 19:03

  Här kan man se hur baldakinen är konstruerad https://rtk.se/product.html/baldakin-naturell-120cm-takst?category_id=12. Taket är ett med sidorna, vilka hänger ner över en matta med samma typ av isolering som i resten av baldakinen.

  De test som du efterfrågar kan jag inte göra nu, eftersom baldakinen ligger nerpackad. Har bytt boendemiljö, varför jag inte behöver använda den längre.

  När jag använde baldakinen var det viktigt att lägga tyget väl omlott i öppningen och tätt mot golvet, vilket tack vare konstruktionen var mycket enkelt. Den lilla batteridrivna transistorradio, som var den enda elektriska apparatur jag tolererade på den tiden, fick stå utanför baldakinen, eftersom radiomottagningen inne i baldakinen var noll.

  Trots det som du påstår i kommentaren (Christer Andersson 9 Sep, 2017 at 20:50),

  ”Baldakiner med omspunnen bomullstråd skulle jag inte rekomendera. Drar man förhängen bara om lott fungerar det inte eller mycket dåligt. En Faradays bur som fungerar för mobilstrålning måste ha en fullgod galvanisk kontakt. Dvs varje tråd bör lödas ihop med nästa.”,

  så fungerar baldakiner gjorda i det här metall- och bomullstyget alldeles utmärkt till att isolera från dagens strålningskällor, mätutrustningen ger inte det minsta utslag därinne.

  Ditt sätt att formulera dig visar att det inte är sanningen du är ute efter, utan att desinformera om och trivialisera farorna med trådlös teknik. Oturligt nog för dig, så finns det personer på den här hemsidan som kan avslöja dig på den punkten.

  Apropå det så väntar jag fortfarande på att du skall svara på Mona Nilssons kommentar ”Mona Nilsson 5 Sep, 2017 at 15:51”, som är riktad direkt till dig. Den inleds på följande sätt:

  ””Christer Andersson”: Du har inte visat något utan du har spridit vidare en myt, en skröna. Vad som är sant är att mängder av människor vittnar om svåra hälsoproblem pga exponering för mobilmaster, trådlösa DECT-telefoner, WiFi, mobiltelefoner mm.”

  Mona bifogar i kommentaren en länk http://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/ med information som visar bortom allt tvivel att dagens trådlösa teknik orsakar skador på levande organismer.

  Hennes länk till en mängd studier som visar att dagens trådlösa teknik orsakar bland annat cancer (Mona Nilsson 5 Sep, 2017 at 11:48) http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/04/Faktablad_mobilmaster_halsa_2016_04.pdf har du inte heller lämnat någon vettig återkoppling på.

  Detta kommer sig av att du vill undvika den seriösa forskning som finns om farorna med elektromagnetiska frekvenser. Den motverkar ju ditt syfte, som är att luras om dagens trådlösa teknik.

  Däremot tycker du att hon, genom att leta på nätet, skall ”verifiera” ditt lösa och irrelevanta prat om rymdstrålning, teve-strålning med mera, ”ehuru jag [Christer Andersson] för tillfället ej kan lämna referenser p.gr.a. tidsbrist”.

  Istället för att försöka argumentera med din överkvinna Mona Nilsson, började du sedan istället att ge dig på den, med stor sannolikhet, strålningsdrabbade Öystein. Ömkligt.

  Det är så genomskinlig, att du inte alls är ”enbart ute efter sanningen”.

  Gå in och läs på Strålskyddsstiftelsens hemsida, Christer Andersson, om du är så sanningstörstande som du vill låta påskina.

 • Christer Andersson 10 Sep, 2017 at 19:03

  Här kan man se hur baldakinen är konstruerad https://rtk.se/product.html/baldakin-naturell-120cm-takst?category_id=12. Taket är ett med sidorna, vilka hänger ner över en matta med samma typ av isolering som i resten av baldakinen.

  De test som du efterfrågar kan jag inte göra nu, eftersom baldakinen ligger nerpackad. Har bytt boendemiljö, varför jag inte behöver använda den längre.

  När jag använde baldakinen var det viktigt att lägga tyget väl omlott i öppningen och tätt mot golvet, vilket tack vare konstruktionen var mycket enkelt. Den lilla batteridrivna transistorradio, som var den enda elektriska apparatur jag tolererade på den tiden, fick stå utanför baldakinen, eftersom radiomottagningen inne i baldakinen var noll.

  Trots det som du påstår i kommentaren (Christer Andersson 9 Sep, 2017 at 20:50),

  “Baldakiner med omspunnen bomullstråd skulle jag inte rekomendera. Drar man förhängen bara om lott fungerar det inte eller mycket dåligt. En Faradays bur som fungerar för mobilstrålning måste ha en fullgod galvanisk kontakt. Dvs varje tråd bör lödas ihop med nästa.”,

  så fungerar baldakiner gjorda i det här metall- och bomullstyget alldeles utmärkt till att isolera från dagens strålningskällor, mätutrustningen https://www.gigahertz-solutions.de/en/rf-and-emf-meters/high-frequency-rf/meters/383/hfe35c. ger inte det minsta utslag därinne.

  Ditt sätt att formulera dig visar att det inte är sanningen du är ute efter, utan att desinformera om och trivialisera farorna med trådlös teknik. Oturligt nog för dig, så finns det personer på den här hemsidan som kan avslöja dig på den punkten.

  Apropå det så väntar jag fortfarande på att du skall svara på Mona Nilssons kommentar “Mona Nilsson 5 Sep, 2017 at 15:51”, som är riktad direkt till dig. Den inleds på följande sätt:

  “”Christer Andersson”: Du har inte visat något utan du har spridit vidare en myt, en skröna. Vad som är sant är att mängder av människor vittnar om svåra hälsoproblem pga exponering för mobilmaster, trådlösa DECT-telefoner, WiFi, mobiltelefoner mm.”

  Mona bifogar i kommentaren en länk http://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/ med information som visar bortom allt tvivel att dagens trådlösa teknik orsakar skador på levande organismer.

  Monas länk till en mängd studier som visar att dagens trådlösa teknik orsakar bland annat cancer (Mona Nilsson 5 Sep, 2017 at 11:48) http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/04/Faktablad_mobilmaster_halsa_2016_04.pdf har du inte heller lämnat någon vettig återkoppling på.

  Detta kommer sig av att du vill undvika den seriösa forskning som finns om farorna med elektromagnetiska frekvenser. Den motverkar ju ditt syfte, som är att luras om dagens trådlösa teknik.

  Däremot tycker du att hon, genom att leta på nätet, skall “verifiera” ditt lösa och irrelevanta prat om rymdstrålning, teve-strålning med mera, “ehuru jag [Christer Andersson] för tillfället ej kan lämna referenser p.gr.a. tidsbrist”.

  Men att sprida lögner på NewsVoice har du tid med.

  Istället för att försöka argumentera med din överkvinna Mona Nilsson, började du sedan istället att ge dig på den, med stor sannolikhet, strålningsdrabbade Öystein. Ömkligt.

  Det är så genomskinlig, Christer Andersson, att du inte alls är “enbart ute efter sanningen”.

  Gå in och läs på Strålskyddsstiftelsens hemsida, http://stralskyddsstiftelsen.org/, Christer Andersson, om du är så sanningstörstande som du vill låta påskina.

 • Per!
  Det skulle vara väldigt intressant för mig att få veta hur din baldakin är konstruerad. Är taket en duk som hänger omlott över sidorna? Har du en duk som täcker hela golvet så att sidorna hänger ända ner till golvet utan någon glipa emellan golv och sidorna?
  Om du sätter på radion inne i baldakinen när du bara har en glipa vid ingången som är en centimeter bred och en meter lång så bör du kunna ta in ett radioprogram. Tystnar radion i samma ögonblick som du lägger sidorna omlott? Det skulle vara väldigt intressant att veta.
  För övrigt är jag alltid nyfiken och har inga som helst ekonomiska intressen i detta utan är enbart ute efter sanningen. Det skulle vara bra om du inte bara svarade att det är helt störningsfritt inne i baldakinen utan verkligen gjorde detta experiment och också svarade på hur golvet är gjort. Tack på förhand!

 • Christer Andersson 10 Sep, 2017 at 11:39

  Som sagt, Christer, det är tydligt att din insats i debatten om trådlös teknik syftar till att framställa denna som helt ofarlig, trots att så inte är fallet.

  Detta gör du med hjälp av olika ohederliga argumentationstekniker, som att förlöjliga de som är negativt påverkade av elektromagnetiska frekvenser/strålning; inta en nedlåtande attityd gentemot de med avvikande åsikt, i syfte att framställa dig själv som en auktoritet på området och andra som mindre vetande; blanda äpplen och päron; sväva bort i luddiga och ovidkommande utvikningar som inte har med själva ämnet att göra; avfärda andras argument som ovidkommande utan att styrka detta med fakta; försöka koppla ihop elöverkänslighet och de som är drabbade, med sånt som kan uppfattas som flummigt; och så vidare.

  Och, som jag skrev i min tidigare kommentar, “När förhänget dras omlott så blir det helt störningsfritt inne i baldakinen. I en Faradays bur måste alltså inte varje tråd vara ihop-lödd med nästa”. Där har du svaret på din fråga, försök inte att göra saken mer komplicerad än nödvändigt för läsarna .

  Vem har engagerat dig i att sprida desinformation om trådlös teknik? Vilka är dina ekonomiska intressen i den branschen?

 • Christer Andersson 9 Sep, 2017 at 20:50

  Trots formeln för vågrörelser, så letar sig elektromagnetiska frekvenser in genom det grovmaskiga metallnät/”myggnät” som du skriver om ovan. Detta har jag själv kunnat konstatera medelst mätutrustning för elektromagnetiska frekvenser https://www.gigahertz-solutions.de/en/rf-and-emf-meters/high-frequency-rf/meters/383/hfe35c.

  Inte ens en betydligt finmaskigare metallduk än så räcker med säkerhet fullt ut för isolera elektromagnetiska frekvenser från de sändare, som det finns så många av idag på snart sagt varje arbetsplats och i varje hem.

  Jag äger själv en baldakin sydd av mycket finmaskig sydda bomulls-omspunna metalltrådar. När förhänget dras omlott så blir det helt störningsfritt inne i baldakinen. I en Faradays bur måste alltså inte varje tråd vara ihop-lödd med nästa.

  Jag förstår att du vill framställa överkänslighet mot elektromagnetiska frekvenser som hypokondri och deras förmåga att leta sig igenom och ut på andra sidan av metallnät som magi. Din uppgift är att försvara industrin och idiotförklara de människor som är eller kommer att bli dåliga av den strålning som vi alla med tvång eller mot bättre vetande utsätts för idag.

  • Per!
   Intressant att du har en baldakin. Du har förstås en duk som tak och jag förstår att duken inte är hopsydd och galvaniskt hopkopplad med sidorna utan att taket bara hänger över sidorna. Hur är det med golvet? Hänger sidorna ända ner mot golvet där det ligger en duk på hela golvytan?
   Om du tar med en radio in i baldakinen och det är en liten öppning på någon centimeter och en längd på någon meter så antar jag att du får in ett radioprogram om radion fungerar. Om du medan radion fortfarande är på lägger dukarna om lott, tystnar radion då? Det betvivlar jag. Är det samma sak med mobilen som ju arbetar på en högre frekvens?

 • Per!
  Förhoppningsvis kan jag få dig att tänka på rätt sätt. Jag skall i alla fall försöka! De två första raderna är helt rätt. Glöm det här med såpbubblorna. Förutom att det är galet blir det hela oförståeligt om man tänker efter närmare. Det är mycket enklare. Att mikrovågorna inte behöver passera nätet för att komma åt den som är innanför ger ju vågorna en oförståelig magisk egenskap som inte vetenskapligt kan förklaras. Skydd kan uppnås med djupare hål skriver du. Sådana utsagor kan bara accepteras av personer som oförbehållsamt tror allt som förklarar radiostrålning som livsfarlig om än den råkar vara svagare än den som TV-apparaten ger ifrån sig. Varje liten radio har en sändare i sig som kallas lokaloscillator. Visste du det? Det är säkert en del som läser detta som nu börjar känna sig dåliga när radion är på.
  Per! Så här enkelt är det. Vill du veta hur du skall konstruera en Faradays bur eller för den delen en satellitparabol för en viss frekvensl så räknar du ut våglängden för den aktuella strålningen med formeln våglängden = ljushastigheten/frekvensen.
  Om du sedan gör en Faradays bur med hålen tio gånger mindre än våglängden så blir buren så effektiv att om du räknat på en mobilfrekvens så blir mobilen knäpptyst i buren och inga radiovågor med längre våglängd kan passera.
  Baldakiner med omspunnen bomullstråd skulle jag inte rekomendera. Drar man förhängen bara om lott fungerar det inte eller mycket dåligt. En Faradays bur som fungerar för mobilstrålning måste ha en fullgod galvanisk kontakt. Dvs varje tråd bör lödas ihop med nästa.

 • Christer Andersson 5 Sep, 2017 at 23:16

  Även om ett metallnät med en centimeter stora hål kan stoppa lägre frekvenser, så betyder inte det att högre frekvenser stängs ute. Tvärtom.

  Jag har fått det här fenomenet förklarat för mig med liknelsen att mikrovågorna trots sin längd tränger in genom hålen som såpbubblor. Ju större hål, desto längre in går bubblan och påverkar den som befinner sig innanför nätet.

  Det är av den anledningen som en mikrovågsmätare idag ger utslag innanför ett metallnät som har en centimeter stora hål, men inte innanför ett metallnät som har de betydligt mindre hålstorlekar som diskuteras tidigare i kommentarstråden.

  Eftersom mikrovågorna inte behöver gå igenom och helt passera nätet för att komma åt den som befinner sig därinnanför, så fungerar helt enkelt inte det sätt som man vanligtvis använder, för att beräkna maskstorlek utifrån frekvens.

  Skydd kan uppnås med hjälp av större hål, men då måste dessa vara djupare.

  Nämnas bör också att kommunikationsteknik nu är på väg att introduceras, som sänder med betydligt högre frekvenser än vad som idag är fallet. Detta kommer, om det inte stoppas, att få ännu värre konsekvenser för allt liv på Jorden, än vad som redan är fallet.

  Den trådlösa tekniken, som den ser ut idag och i värsta fall kommer att se ut i framtiden, är kort sagt rena galenskapen.

 • Öystein 6 Sep, 2017 at 08:33

  Nej, mobilsändare och all den andra trådlösa utrustningen som ger ifrån sig elektromagnetiska frekvenser är verkligen inte 100 procent säker, snarare 100 procent osäker. Ändå tvingas den på oss.

  Anledningen är att dolda makthavare har bestämt sig för att linan skall löpas hela vägen ut. Industrins ekonomiska incitament verkar hemskt nog inte vara den verkliga orsaken till detta.

  Det är fruktansvärt och en stor skandal att du och din fru råkar så här illa ut. Ni är dessutom långt ifrån ensamma och antalet drabbade ökar i rask takt.

  Den här saken är inget mindre än ett brott mot mänskligheten.

  Jag kan förstå att du inte är pigg på att ligga i en bur. Och vill man ha en fin baldakin sydd av tygöverdragen metalltråd, så måste man lägga ut en hel del pengar.

 • Skydd mot mobilstrålning består oftast av metallnät med maskstorleken 0,5-3mm. I våra Swiss-Shield tyger är metalltråden så tunn att den varken syns eller känns, den liger omspunnen runt bomulstråd repektive polyestertråd som sedan är vävd till ett nät.

 • Per: Tack för dina tips, jag får se vad jag gör. Men någon bur tänker jag iaf inte ligga i, då flyttar jag hellre. Tycker bara att det är för djä…gt att man tillåter mobilsändare så nära bostäder när det inte är 100% säkert.

 • Per skrev:”Däremot skyddar inte myggnät med 1 centimeter hål vare sig mot myggor eller elektromagnetiska frekvenser, man behöver komma ner i under 1 millimeter.” Jag är ledsen Per men jag måste säga att här visar du total okunskap om elektromagnetisk strålning och tyvärr är det också ett exempel på hur utsagor fjärran från vetenskaplig sanning kan spridas.
  Per kan du tala om vilken formel du använt för att påstå att hål större än en millimeter inte skyddar mot radiostrålning? Behöver du inte ange frekvensen på strålningen? Jag emotser ditt svar med största intresse!

 • Öystein 5 Sep, 2017 at 17:28
  Christer Andersson 5 Sep, 2017 at 21:52

  Jordens magnetfält går inte att skärma av, man måste undvika dem genom att flytta på sängen, om denna står på ett currykryss eller en magnetfältslinje.

  Utifrån vad Öystein beskriver ovan om sina och hustruns besvär och när dessa har uppstått, så tycker jag att störande inverkan från elektromagnetiska fält från mobilmasten utanför huset låter mycket troligt.

  Öystein, jag kan rekommendera dig att hitta en försäljare av till exempel baldakiner med skärmande verkan, be att få hyra en sådan en period och testa hur den påverkar er. Om det är mobilmasten som är orsaken till era problem, så kommer ni att märka skillnad i sömnmönster redan första natten.

  Därefter är det lättare för er att vidtaga åtgärder – köpa sovutrustning som skyddar er eller flytta.

 • Öystein 5 Sep, 2017 at 17:28

  Christer Andersson har till viss del rätt med “Christer Andersson 5 Sep, 2017 at 16:09”. Det finns material som stoppar de elektromagnetiska frekvenserna. Sök på nätet efter “material mot mikrovågor”, då kommer du att hitta företag som säljer olika utrustningar som kanske kan vara av intresse.

  Däremot skyddar inte myggnät med 1 centimeter hål vare sig mot myggor eller elektromagnetiska frekvenser, man behöver komma ner i under 1 millimeter.

  För övrigt är det ett brott mot mänskligheten att man utsätter oss för skadlig strålning, och att vi skall behöva köpa skyddsmaterial för att kunna få en blund om natten. Det kan vi bara inte acceptera.

 • Öystein: Nej jag jobbar inte i mobilindustrin men jag kan en hel del om radiostrålning! Då är alltså inte dina sömnproblem så besvärande att du inte vill bli kvitt dem. Men å andra sidan kanske det inte är någon idé för om du har kvar dem även om du klätt in sovrummet med mässingsnät så kommer det nog en fanatiker och påstår att du har sängen i ett currykryss, vilket omöjliggör bra sömn. Nu vet jag inte om jordstrålning är av elektromagnetisk natur men den har säkert en frekvens som tränger igenom ditt mässingsnät.

 • Öystein 5 Sep, 2017 at 12:37

  Sömnrubbningar skulle mycket väl kunna bero på inverkan från elektromagnetiska fält, Öystein.

  Jag har själv haft problem med den här typen av överkänslighet, men det som främst berövade mig min sömn var magnetfält från elektrisk utrustning. När det var som värst kunde jag inte sova mer än några timmar per natt.

 • Well,
  om man själv tänker logiskt så är det självklart att mobilstrålning precis som mycket annan strålning inte är bra för oss. Det bästa är att begränsa sin användning av mobiltelefonen och för den delen också sitt trådlösa nätverk. Själv undviker jag helt att tala i mobiltelefon och jag har bara mitt trådlösa nätverk i drift på dagtid, finns i regel inställningar för detta i wifi routern sk. schemaläggning.

 • Christer Andersson: Jag är inte den typen som är inbillningssjuk. Jag och min frus sömnproblem har existerat långt innan jag fick tanken på att det kanske kan bero på mobilmasterna. Jag har inte i dagsläget en tanke på att bygga “en låda” som du beskriver. Som jag skrev så sover jag bra på andra ställen. Jag säger heller inte att sömnproblemen måste bero på strålningen från masterna, men det är kanske inte så osannolikt.

  Christer, jobbar du kanske i mobilindustrin?

 • “Öystein”! Här har du världens chans att gå till botten med ditt sömnproblem! Läs på nätet om “Faradays bur”. Den högsta frekvansen för närvarande för 4G är 2600 MHz. Det betyder en våglängd på 12 cm. Om du köper ett myggnät av mässing eller liknande med mindre än 1 cm hål så är du definitivt avskärmad från all mobilstrålning om du bygger en låda av nätet och sover i. du kan prova att den fungerar genom att ta med en transistor i lådan. Den skall inte kunna ta emot något radioprogram och du kan inte heller använda mobiltelefonen i lådan! Det kan väl vara värt att prova?

 • “Christer Andersson”: Du har inte visat något utan du har spridit vidare en myt, en skröna. Vad som är sant är att mängder av människor vittnar om svåra hälsoproblem pga exponering för mobilmaster, trådlösa DECT-telefoner, WiFi, mobiltelefoner mm. Trådlös teknik avger pulserad mikrovågsstrålning och det är något som i dag är är väl beskrivet som hälsoskadligt i den vetenskapliga litteraturen och som bekräftas av omfattande vittnesmål från människor. Det här har inget med tro att göra eftersom även spermier, celler, råttor och möss samt växter också skadas av strålningen. Du menar väl inte att spermier med dubbla huvuden och DNA-skador har inbillat sig effekten? För fakta var god se http://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/

 • Öystein 5 Sep, 2017 at 12:37

  Sömn skulle mycket väl kunna bero på inverkan från elektromagnetiska fält, Öystein.

  Jag har själv haft problem med den här typen av överkänslighet, men det som främst berövade mig min sömn var magnetfält från elektrisk utrustning. När det var som värst kunde jag inte sova mer än några timmar per natt.

 • Christer: Jag och min fru sover väldigt dåligt och så har det varit i flera år. Vi har väldigt nära oss 3 mobilsändare placerade på ett angränsande hustak (ca 75 meter). Jag har aldrig haft problem med sömnen och har många gånger frågat mig om sömnstörningarna beror på denna strålning. Efter att ha läst inläggen här kanske jag borde gå till botten med detta. Grejen är att när jag sover borta så sover jag bra.

 • “Christer Andersson”: Det går inte att se något värde i ditt påstående eftersom det är mest troligt att det är den myt som vanligen sprids av mobilindustrin för att trivialisera och förringa hälsoriskerna med mobilmaster. Tyvärr saknas det helt undersökningar av ökad ohälsa bland boende i närheten av mobilmaster gjorda i Sverige och övriga Norden – trots att (eller kanske pga att) Sverige har världens ledande tillverkare av basstationer Ericsson och även trots att det finns omfattande belägg för hälsorisker och tusentals rapporter från människor som drabbats av ohälsa pga master och basstationer. Man kan alltså med fog kalla mobilmastutbyggnaden för ett gigantiskt experiment med människors hälsa – utan informerat samtycke från allmänheten att delta i det påtvingade experimentet. Finns det inga undersökningar gjorda kan industrin hävda att “det saknas belägg för hälsorisker av att bo i närheten av mobilmaster”. Tack och lov har forskare och läkare från andra länder gjort undersökningar och Strålskyddsstiftelsen har sammanställt. Var så goda: Över 15 undersökningar visar att mobilmaster ökar risken för cancer eller för mikrovågssyndromet (sömnstörningar, huvudvärk mm) http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/04/Faktablad_mobilmaster_halsa_2016_04.pdf

  • “Mona Nilsson”, vad jag ville visa är att det förekommer “inbillad” strålningseffekt hos personer som starkt tror på att elektromagnetisk strålning från t.ex. mobilmaster orsakar skada. Jag kan gå i god för att det jag skrev är sant! Jag kan inte säga emot att elektromagnetisk strålning kan vara skadlig om dosen är tillräckligt stark. Det är möjligt att den är om man håller mobiltelefonen intill örat och det är helt säkert att strålningen värmer upp hjärnan men allt är en fråga om dosen, dvs hur ofta man använder telefonen på detta sätt. Beträffande strålningen från mobilmaster är jag säker på ehuru jag för tillfället ej kan lämna referenser p.gr.a. tidsbrist, att den är mycket lägre än den från TV-apparat4en och t.o.m. från den strålning som kommer från rymden. Du kan säkert verifiera detta på nätet!

 • En kamrat till mig monterar mobilmaster.
  Vid ett tillfälle monterades en mast rätt nära en samling villor vilker föranledde protester från de boende. När masten var uppsatt kröntes den med en röd lampa och när denna var monterad och tänd blev en dam bland de protesterande mycket sjuk av strålningen från masten. Några antenner hade inte monterats!

 • Per Larsen 30 Aug, 2017 at 10:30

  Hur skulle frågan huruvida ångest och stress är orsaker till eller följder av cancer kunna vara en filosofisk formsak?

  Som vanligt blir det att Per Larsen försvarar hänsynslösa bolag genom att trivialisera deras negativa inverkan på människors hälsa.

 • I mitt föregående inlägg berättade jag om den mikrobiologiska växt som förekommer i kroppsvätskor och vävnader från individer med svår elallergi. När de utsätts för olika typer av strålning reagerar de med obehagliga symptom. Det kan vara så att olika former av sådan växt är en av orsakerna till att elallergiker måste undvika miljöer i vilka de utsätts för strålningspåverkan. Jag har blivit stärkt i mina misstankar att det kan vara så därför att jag med hjälp av infektionsdämpande terapier vid några tillfällen har lyckats med konststycket att hjälpa patienter med elallergi att bo i familjens villa igen istället för att vistas i husvagn ute på tomten. Långsamt har jag alltså fått skäl att misstänka att en okänd mikrobiologisk växt kan vara orsaken till de besvärande och handikappande symptombilder som elallergikerna uppvisar.
  Nu kommer rapporter från flera håll att olika former av strålning kan framkalla maligna sjukdomstillstånd. Jag kan inte annat än pussla med det jag vet och hör. Det jag vet är att tumörvävnader är nersölade med olika former av mikrobiologisk växt och det verkar också vara så att denna växt även förekommer i de sjukas kroppsvätskor (blodet).
  När man vet detta och dessutom vet att växt i naturen, så vitt jag vet, inte kan pågå utan strålningspåverkan blir ovanstående resonemang mycket fascinerande speciellt om man inser att solstrålning ser till att det växer i hela tillvaron. Så varför skulle inte olika former av annan strålning kunna stimulera olika former av den växtlighet som jag har mikroskoperat fram i de kroniskt sjukas kroppsvätskor och vävnader?
  Resonemanget innebär alltså att vissa former av störande mikrobiologisk växt kan öka i somat på grund av olika former av strålningspåverkan och att en ity åtföljande inflammatorisk reaktion i vävnaderna orsakar patienternas symptombilder.

 • Erik Eneby har nog rätt i sitt resonemang.Strålning ändrar cellernas egen frekvens vilket är skadligt och leder till för tidigt celldöd. Sjuka celler har nedsatt motståndskraft och blir därför angripen av entiteter som lever på döende eller död vävnad och det är för med mesta fungi. Detta resonemang kan lätt statistiskt bevisas med att jämföra den ökade cancerförekomsten och starten av utbyggd elektromagnetisk strålning. All apparatur som sänder ut en annan frekvens än den levande varelser själv har, borde vara skadligt i längden. Också en undersökning av länder där mobilmaster är sällsynta skulle hjälpa. En rapport liknande ” Kina rapporten” där man påvisade att överdriven intag av viss mat leder till olika former av cancer resp sjukdomar. All den moderna teknologin appellera på människan bekvämlighet och borde göra oss misstänksam. Med 5 G master kommer processen gå snabbare. Vem har nytta av 5 G? Trots all upplysning om farligheten av mobiltelefoni kommer det att finnas människor som struntar i den typ av information. Först när vi lär oss att vi är ansvarig för vår liv och hälsa blir det en ändring. För de föräldrar som har svårt att stå emot sina barns krav på mobil borde man ta i beaktning att föräldrar och barn klarade sig faktiskt utan och överlevde, men då behövde man inte ha samma kontroll som idag, utan att vara närvarande.

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3683961/
  edta tas upp

  https://newsvoice.se/2017/08/30/cancerexpert-bevisen-kan-inte-langre-ignoreras-mobilstralning-orsakar-cancer

  Jag var på ett cancerseminarium för 20-25 år sedan i Stockholm, jag tror du Ingemar var på scenen, jag minns inte. Men Bertil Wosk (Holistic) visade just filmsekvenser från Erik Enbys mörkfältstagningar (?) av hur det såg ut i blodet. Du gav länk till en bild på det, på seminariet visades hur dessa klumpar rörde sig, “levde”. Erik Enby är säkert den som visat detta först, men namnet biofilm fanns så klart inte då. Han är så långt före vad andra visat, eftersom “forskningen” och false science mer är till för att bromsa och förleda. Jag tror att Enbys insats är en av de viktigare som överhuvudtaget gjorts gällande hälsa. Allmänhet och folk som själva söker svar på dessa hälsofrågor agerar dock ofta sömngångaraktigt, och för ut så mycket om att “man inte vet”, “det behövs mer forskning”, osv, och ser inte de ofta enkla sammanhangen – om man förmår att själv bidra med ett plus ett med det som redan ligger på bordet. Jag minns jag upplyste dig Ingemar om att det där med Morgellons, som du tänkte dra igång ett kostsamt projekt kring, inte var något konstigt, och jag delgav vad det var, så slapp du gå över ån efter onödigt vatten.

  Man ska inte vara förvånad över någonting, “forskareländingarna beskriver i sina artiklar och rapporter att “Biofilm formation constitutes an alternative lifestyle…”. Jag skrev i min förra kommentar om kopplingar kring biofilm, invasivt, integritet, etc. Så /lifestyle/”livvstil” det är ett viktigt omstörtande vapen för att få det invasivt, få det nedbrytande, oavsett var man tittar åt för håll, kulturer, våra kroppar, blodet, osv. Som i det lilla så i det stora. Någon kanske tycker jag drar ut det för mycket, konstiga kopplingar, eller vad det nu kan ses som – men utan det, så är vi aldrig någon “lösning” på spåret, utan förblir bara en variant av fake science. Mainstream media arbetar hårt för att normalisera in det som är sjukt och störande genom begreppet eller etiketten “livsstil”. Då har vi den nya världsordningen här, med hbtq(r), transhumanism och allsköns “livsstilsyttringar”… “det är kärlek…”, “inkluderande”, osv osv osv- jo jag tackar. Newsvoice gillar också den agendan, och har “livsstil” som ett ämne. Alla får välja: överlevnad/hälsa eller nedbrytning via livsstil. Andra skriver på NV om att denna utveckling är SÅ bra, att det är “paradigm” (Jerndal), eller att vi ska sammanföra dessa nedbrytande krafter/livvstilar/”biofilmer” genom samverkan… valsamverkan (Martin Vetenskapliga partiet som vill “samarbeta för att öka biofilmaktivitetens möjligheter – samverka med “Enhet” och “FI”. Man tar sig för pannan!). Ingen ska vara förvånad varför folk är sjuka, som de själva – för de tror ju på det och propagerar för det. Boten börjar i sinnet och ens karaktär och det… inte via kurer, medel och terapier, det kan i längden ENBART ge tillfällig lindring och pulande med symptom. Biofilm är en följd av avvikelse, och inte upphovets rot till sjukdom och ohälsa. Men nu är biofilm det som är grundbulten i människors ohälsa. Minns ni Ainbusk singers-sångerskan Josefin Nilsson som avled ganska ung? Detta blir för långt men kan bara kort nämna att hon talade om själv vad hon misstänkte, och det kring implantat som hon fått i ryggen var en del av det. Jag hade kontakt med folk i hennes närhet som verkligen ville ha fram vad det egentligen handlat om, varför hon var så sjuk och avled. Det fanns ytligt sett ingen “rimlig anledning” till hennes problem och ohälsa, Jag skrev till dom om detta med biofilm kring implantat och främmande kroppar som satts in i hennes kropp, hon hade fått titan i ryggraden, och att vi måste vara vaksamma på om de kommer att försöka komma undan, och vilseleda med en slags fejkobduktion. Vi utbytte lite angående just biofilm – för det var det jag sa att det var det som var vad som var orsaken (på en “nivå) till att hon avled. För biofilm och dess gifter, mm, kan ställa till med väldigt mycket, i direkt relation till hjärnan, hormoner osv – alla möjliga “diagnoser” kan det bli – så obduktionen kan vara en illusion, en ridå och en skam – men verka riktig enligt “skolmedicinen”. Den kom senare:
  http://www.expressen.se/noje/darfor-dog-josefin-nilsson/

 • Byofilm är ett relativt nytt begrepp -MEN fenomenet fanns beskrivet redan 1984 av Erik Enby och publicerat. Han betecknade det som “bollformationer”.
  Här är en bild; http://enby.se/svenska/forskning/uppsats/2/bilder/bild06u2.htm
  Den tål att jämföras med nyare bilder och också beskrivningen som Enby gjorde då . Den som kan hjälpa till med att ge Enby kredit för sin upptäckt , ger också Enby en sentida upprättelse.

  Ingemar Ljungqvist, red 2000-Talets AlmaNova

 • Jag tror du har helt rätt Erik Enby. Denna “växt”, är det inte oftast candida? Dessutom tillkommer det som kallas för biofilm. Candidan kan komma ut i hela kroppen och bildar trådar, kolonier mm, och blir inte längre bara en “harmlös” mikrobsvamp eller jästsvamp i magen. Sedan bildar det ihop med annat av virus, bakterier och parasiter alltså biofilmer runt leder, runt tänder, alla implantat, och i vävnader. Djur ägare får samma parasiter som tex deras katter har. Dessa organismer bildar samhällen som skyddar sina enklaver med egna kommunikationssystem, försvarslinje, försörjningssystem, etc, och de kan också ta in kroppens eget DNA. Borrelia och dithörande infektioner är en del av problematiken. Detta är, tror jag, är grunden i det grasserande med kroniska sjukdomar. Immunförsvaret har ingen chans, det ser inte ens biofilmen.

  Är det inte finurligt inrättat, att det som sker i våra kulturer och länder sker i “alla skalor”, denna upplösning och där egen integritet och friskhet tas över och inkräktas via intränglingar i organismen? Så antagligen har dess biofilmskolonier egna frisörsalonger också…

  Folk kommer aldrig att förstå verklig orsak och verkan, så länge de tror att saker dimper bara ned som “sjukdomar och symptom”. Det sjuka är en verkan av vår egen avdrift från vår natur. Då blir det invasivt, som främmande fiskar i vattendrag, miljoner saker det rapporterar allt mer om. Det är samma som sker i vår egen mänskliga kropp. Det är en följd av avvikelsen från vår natur, genom marxismen och annat som löser upp allts integritet. Svårare är det inte. För i grunden härskar tanken. En rysk familj, i slutet bara en kvinna, deras familj hade levt i vildmarken bortom myndigheters kännedom i många hundra år. De ville en gång undkomma förföljelse av en ny rysk patriark, som ändrade om vad de skulle tro på.Andra flydde till Sydamerika, men idag har många återvänt. HUr som helst – denna kvinna blir inte smittat av fästingar eller andra flygfän som sprider det (det är absolut inte så att det bara är fästingar som sprider det). De har undersökt henns blod. Bara odlar sin potatis i bergen… inga hade känt till familjen, men upptäcktes av ett geologiskt team. Efter det dog alla i familjen, förutom den gamla tanten. Hon kanske inte ens hört talas om Borrelia, hon hade INGEN TANKE om det, och blev inte sårbar, samtidigt som hon klarade sig från annat, som gluteneländet och elektromagnetiska fält. Man vet att candida motstår elektromagnetiska fält genom olika åtgärder – de är levande organismer/samhällen med ett eget medvetande, naturligtvis…, de omgrupperar och bygger upp sig, de stjäl det de behöver, mineraler från kroppen, etc, samtidigt som de för ut gifter, och de elektromagnetiska fälten försvagar människan och gör henne nedsatt, så det blir en ohållbar situation med denna strålning om man är kroniskt sjuk, och kanske har “candidaöverväxt”. Dessutom tar de över människans egna tankar, får henne att äta mer av tex socker och snabba kolhydrater, får henne att köpa sådant, de ger inmpulser, men vi tror att vi bara väljer (själva), att det råkar vara så att man stoppar ned en chokladkaka när man skulle handla ost och kaffe. Ni fattar vad jag menar – men dessa organismer tar över ens tankar och förnuft. Det är samma som med “begär”.

  Vidare läsning:

  Candida Biofilms
  http://www.holistichelp.net/candida-biofilms.html

 • Tillåt mig att komma med några nya funderingar kring detta med att olika former av strålningspåverkan faktiskt skulle kunna utöva en negativ inverkan på en del kroniska sjukdomstillstånd.
  Jag har under 40 år mikroskoperat kroppsvätskor och vävnader från individer med olika former av kronicitet och därvid funnit att olika slag av mikrobiologisk växt finns i det jag har undersökt. När man ser all denna växt är det inte förmätet att tänka sig att sådan växt stör på olika ställen i den sjukes organism och orsakar sjukdomskänsla. Det vill säga man tror att det kan vara så, men man har ju ändå inte bevisat att det verkligen förhåller sig på det sättet bara för att man mikroskopiskt har avslöjat att det förekommer sådan växt på olika ställen i hela organismen då olika grader av sjukdomskänsla är förhanden.
  Jag har dock sedan mycket länge blivit allt mer övertygad om att det ändå förhåller sig på detta sätt. Det kan emellertid här inte bli frågan om någon subtil djuplodning om varför jag tror detta.
  I kroppsvätskorna förekommer vid flera former av kronicitet regelrätta ”växter” som till och med kan fröa av sig. Så kan vara fallet när elallergin är så svår att den sjuke ständigt måste vistas i en trästuga utan el. mitt i skogen. För att få se denna växtlighet krävs naturligtvis att man arbetar hårt med mikroskoperingen och en smula tur med det mikroskopiska letandet i de sjukas kroppsvätskor.
  Nu är det så att elallergiker av outgrundlig anledning blir snabbt försämrade när de utsätts för elektriska fält och strålning från mobiltelefoner etc. Strålning kan då tänkas orsaka sådan försämring antingen genom direkt inverkan på den sjukes vävnader eller indirekt via den ovan nämnda okända växtligheten varvid denna möjligen triggas och stör kroppsupplevandet. Själv tror jag att det handlar om en indirekt påverkan på denna och att det även finns andra vävnadsstörande mikrobiologiska processer som ökar när de utsätts för olika former av strålning och elektriska fält. Då tumörsubstans innehåller och sannolikt bildas av olika former av mikrobiologisk växt, kan det ju därför vara så att sådan växt också stimuleras av olika slags fältpåverkan, vilket i så fall skulle kunna vara en av förklaringarna till att strålningspåverkan kan vara besvärande och rentav skadlig för en organism.
  I ljuset av ovanstående måste man ta denna rapport på fullaste allvar.

 • Nästa steg bör rimligen vara att undersöka effekterna av att använda handsfree och WiFi. Där tror jag att riskerna är betydligt lägre. Tills dess fortsätter jag att skydda oss alla genom att uppmana er till att köra via LAN-kabel och köra med handsfree istället om ni kan det, men även att hjälpa människor som ni träffar också att förstå problemet. 🙂
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/07/12/vetenskap-och-forskning-sa-har-skyddar-du-dina-barn-mot-den-farliga-mobilstralningen/

 • Förutom risken av mobil användandet finns ju den hemska 5G på gång!!! Vi måste stoppa denna fasansfulla utveckling på vår fantastiska plats som heter Jorden och informera alla om farorna med denna trådlösa teknik,inte minst för våra kommande generationer !

 • Ja, hur ska detta komma ut ordentligt till folket, tänk att hela jordklotet är ju uppkopplat med trådlöst! Hur mycket lider inte vår djur och växtfauna? Våra vatten som också är inkopplade med sitt ledande av elektriska vågor? Att alla dessa myndigheter som har vetat om den trådlösa teknikens skadeverkningar på allt “levande”, hur är de uppbyggda samvetsmässigt? Hur kan man som myndighet leva med vetskapen om allt lidande som finns bland människor, särskilt barn och ungdomar, alla dessa barn som fått gå igenom behandlingar för cancer…? Nej myndigheter, ta nu ert ansvar, mota bort inblandade industriers girighet!!! Det måste väl finnas goda och bekväma saker att tillverka, som inte skadar människor och djur och vår växtlighet?Till exempel, gå tillbaka till trådbunden teknik…Allt borttagande av alla mobilmaster, återvinning av allt detta skrot, skulle generera i både material och pengar…Nej människa, börja inse att kärlek och goda tankar, samt ett sunt förnuft är viktigt just nu.

 • Vilka knep skall nu tillgripas för att inte även detta meddelande skall förkastas av telecom-industrins “vänner”?
  Mest intressant blir väl att se och höra hur reaktionen blir hos regering och våra kontrollmyndigheter av alla de slag! – Dessa brukar ju bara titta i sina sedvanliga högar av “repliker” för att där ännu en gång försöka hitta några av sina redan förbrukade motargument i lämpliga kombinationer!

  – Väsentlig fråga måste bli: “Vilket alternativ kommer att kosta “samhället” mest utgifter?

  1) att tills vidare ignorera en ökande mängd fakta, för att istället i framtiden tvingas bekosta alla ökande sjukvårdskostnader för alla senare tillkommande komplikationer?
  2) att redan idag se till att minska framtida komplikationer genom olika former av nya säkerhetsåtgärder?

 • Jag läste för ett tag sedan om ett råttförsök. Försöksgruppen exponerades för mobilstrålning motsvarande “hög vardagsanvändning” under en några veckor. När råttorna obducerades fann man substansen MDA i betydligt högre grad i hjärnorna på de exponerade, vilket visade effekten av regelbunden mobiltelefonanvändning. MDA är Malondialdehyd, en substans som bildas vid nedbrytning av fetter. De fetter som först bryts ned i kroppen, genom olika slags oxidation, är de fleromättade. Alltså omega-6 och även omega-3, PUFAs. Att undvika PUFAs bör alltså öka skyddet för mobilstrålning. Dessvärre räcker det idag inte att undvika alla växtoljor utom (äkta) olivolja, eftersom grisar och höns idag utfordras med omega-6 i form av majs- och solrosolja, mm. Dessa djur gör som vi, bygger upp vävnaderna av de fett vi konsumerar. “Rött kött” alltså oxkött får däremot aldrig högre PUFA-halt än 4%, då oxen gör om till enkelomättat och naturligt mättat fett. Det sista det mest stabila fett som finns, bör påpekas!

 • Professor Emeritus Anthony B. Miller har intresserad sig för mycket inom cancerforskningen under sitt långa liv och kommit lika långt som de flesta andra forskare inom detta område.
  Jämförande med tobaksrökningen är en favorit i alla cancerogena sammanhang, men det finns ingen studie som pekar på motsvarande forskningsresultat inom andra misstänkt cancerframkallande substanser eller beteenden.
  Ångest och stress är däremot kända följeslagare för de som drabbas av cancer, om det är orsak till eller en följd av sjukdomen är kanske bara en filosofisk formsak.
  Kontentan är att inte oroa sig, oron kan vara långt farligare än den goda cigarren eller vår trådlösa vardag.

 • Hur länge till ska de svenska hälsovårdskontrollerande myndigheterna lyckas med att förleda större delen av det svenska folket att tro på storindustrins försäkringar att denna mycket farliga strålning är harmlös?

 • Äntligen kommer sanningen fram om mobilstrålningen. Hoppas att den får många att få upp ögonen. Men oj vilken tuff kamp det kommer att bli med hela mobiltelefonbranschen som motståndare. Ska bli spännande att följa den utvecklingen.
  Här gäller det för den enskilde medborgaren att genomskåda kommande desinformation från mobiltelefonbranschen.
  Dags att skaffa en gammal fast bakelittelefon med nummerskiva från Ericsson?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *