Lars Bern: Okunniga politiker har tappat kontrollen över Sverige

publicerad 1 augusti 2017
- av Torbjörn Sassersson red.
Peter Hultqvist - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia, CC BY-SA 4.0

Lars Bern - Foto: Torbjörn SasserssonRegeringens informationshaveri i Transportstyrelse-skandalen ger mig anledning till ett antal allvarliga reflexioner rörande allt tydligare tillkortakommanden inom vårt politiska liv och statsmaktens upplösning. Skandalen handlar inte bara om att en naiv generaldirektör valde att bryta mot lagen för att klara av att hantera den informationsmassa myndigheten hade ansvar för.

Text: Lars Bern, Antropocene

Det handlar inte heller bara om en vilsen regering som försökt dölja sin oförmåga att hantera viktig säkerhetsklassad information.


Nej, den här skandalen handlar om något mycket allvarligare – nämligen frågan om huruvida dagens i stort sett helt oskolade politiska elit har den kompetens som är nödvändig för att kunna ta ansvar för och administrera det samhälle vi är på väg in i.


Den Fjärde Industriella Revolutionen

Vi står på tröskeln till en ny teknisk revolution som i grunden kommer att förändra vårt sätt att leva, arbeta och relatera till varandra. Skalan, omfattningen och komplexiteten i denna transformation kommer inte att likna något annat som mänskligheten upplevt tidigare. Vi kommer att få se hur våra digitala informationssystem blir allt intelligentare och integreras med våra fysiska såväl som biologiska system (människor blir direkt uppkopplade).

Vi vet ännu inte hur detta kommer att utveckla sig, men en sak är säker: vår respons måste vara integrerad och allsidig, involverande alla intressenter i olika styrsystem från såväl offentlig som privat sektor till forskarvärlden och det civila samhället.

Den Första Industriella Revolutionen använde ångkraft för att mekanisera produktionen och Den Andra använde elektricitet för att skapa billig massproduktion.  Den Tredje använder elektronik och informationsteknik för att automatisera produktionen. Den Fjärde som bygger vidare på Den tredje, karaktäriseras av en fusion av olika teknologier som suddar ut gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska sfärerna.


Det som nu händer innebär att det moderna samhället redan präglas av en mycket snabb teknisk utveckling inom informationshantering, något som i grunden kommer att förändra förutsättningarna för hela vårt samhällsmaskineri och öka sårbarheten betydligt.


Medborgarna dras i allt snabbare takt in i en global flod av information och propaganda. För att kunna ta ansvar för, utveckla och skydda dagens samhälle krävs därför hos politiska ledare en mycket god kompetens inom området hantering av en allt intelligentare information och påverkan utifrån.

Det är i bristen på sådan kompetens hos en stor del av den politiska klassen och hos ansvariga statsråd som jag tror vi hittar den underliggande förklaringen bakom regeringens informationshaveri.

Politiker utan nödvändig kompetens


Vi går nu in i detta tekniskt avancerade och komplexa samhälle med en kader politiker och en grupp statsråd som i stort sätt saknar den nödvändiga kompetensen för att förstå vad som händer och hur händelseförloppet skall kunna styras.


Vi har i tre år haft en minister [Anna Johansson] med ansvar för den tekniskt ytterst komplexa infrastrukturen som saknar all relevant utbildning för att ens kunna sätta sig in i de mest elementära tekniska frågorna.

Som inrikesminister [Anders Ygeman] med ett ännu större och bredare ansvarsområde har vi haft en politiker vars enda utbildning är att han studerat kriminologi under en termin. Han saknar all formell teknisk kompetens.

Peter Hultqvist, Försvarsminister - Pressfoto: Kristian Pohl, Regeringskansliet
Peter Hultqvist, Försvarsminister – Pressfoto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Som försvarsminister [Peter Hultqvist] har vi en självlärd f.d. journalist utan någon formell utbildning som kan hjälpa honom att sätta sig in i modern avancerad militärteknologi, propaganda- och cyberkrigsföring.

Dessa tre statsråd tror jag t.ex. inte haft tillräcklig kompetens för att snabbt kunna förstå allvaret i Transportstyrelsens informationshaveri. Detta tror jag kan förklara deras märkligt lama reaktioner på den information som nått dem. De har inte förstått. Det kan möjligen även förklara varför de inte ansåg det var allvarligt nog för att informera statsministern. Och även om de gjort det senare, kanske inte heller han begripit haveriets allvar, eftersom även han [Stefan Löfven] är en typisk oskolad politiker utan annan teknisk kompetens än en kort svetskurs.

Den just avgångna sjukvårdsministern Gabriel Wikström är ett annat exempel. Han fick redan vid utnämningen år 2014 kritik för att han saknade såväl utbildning inom som erfarenhet av medicinsk verksamhet. Jag tror hans genomklappning har den bakgrunden. Han menar att arbetet blev för stressigt för honom. Det förvånar mig inte, för hur skall en helt medicinskt och naturvetenskapligt obildad politisk broiler ha en chans mot högt kvalificerade medicinska experter som i alla lägen kan torpedera hans trovärdighet?

Hur skall han kunna förstå konsekvenserna av modern forskning som tar sikte på att tränga in i människans hjärna? Hur skall denna unga okunniga man ha en chans att genomskåda Big Pharmas påkostade globala lobbykampanjer för sina farliga vacciner och kemiska preparat? Han har inte haft en chans att hävda sitt ledarskap och kastar därför in handuken. Att ha ansvar för något man inte begriper skapar givetvis en enorm stress.

Sverige ur kurs

Sverige är inne på en farlig väg där bildning inte längre har hög status och politiska genvägar till karriär och ansvarstunga poster blivit allt mer accepterade. Förr hade Sverige en föredömlig statsapparat som leddes under tjänstemannaansvar av oförvitliga högt utbildade ämbetsmän med hög status i samhället.


Sedan vi fått en politisk klass som saknar ordentlig bildning och som mest gör karriär på meriter från politiska ungdomsförbund, har dessa politiker funnit en genväg till försörjning och höga löner, genom att själva sätta sig på alla välavlönade chefsjobb inom statsapparaten. För säkerhets skull har de avskaffat tjänstemannaansvaret.


Effekten av politiserandet av chefsjobben inom all offentlig verksamhet är att unga välutbildade människor med karriärambitioner vänder ryggen åt myndigheter och andra offentliga organ. De välavlönade jobben är ju ändå vikta för politruker som skolats på Bommersvik och andra politiska kursgårdar. De som tar de offentliga jobben blir mest personer utan karriärambitioner som söker en enkel kravlös försörjning.

De välutbildade med höga ambitioner sugs upp av den privata sektorn som på så sätt får ett stort övertag över det offentliga. Det är i den här miljön som det skapas förutsättningar för myndigheternas totala haveri, som i t.ex. Transportstyrelsen och Polismyndigheten.

Bristen på adekvat kompetens hos våra statsråd och den helt dominerande delen av vår politikeradel innebär helt enkelt att regering och riksdag kommer att steg för steg tappa kontrollen över samhällsutvecklingen, precis som i fallet med Transportstyrelsen och rättsskipningen.

Vi ser idag hur helt andra mäktiga krafter tar kontrollen inom den ena samhällssektorn efter den andra, medan de valda politikerna förlamas av bristande förmåga att förstå och styra det som händer. Hur kan man annars förklara att det t.ex. förs en sjukvårds-, migrations- och försvarspolitik som utan stöd hos folket styrs av externa krafter som politikerna inte kontrollerar?

Text: Lars Bern, Antropocene


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: politiker
 • Erik Andersson: Måste bara få komma med ett litet inlägg angåeende vår vård här i landet. Jag personligen blev drabbad i jan 2012 då jag halkade på en isfläck och fick ont i mitt högra lår. Jag gick till Carema vårdcentral två veckor senare då jag inte blev något bättre i skadan. I över 4 månader skickade hälsocentralen hem mig med Ipren och Alvedon utan en riktig undersökning ex. Röntgen. Den som skickade mig akut till rönten var min sjukgymnast den 17 april 2012, efter akutrönten sa överläkaren på akuten att han aldrig hade sett eller hört något liknade, jag hade ca: 1-2 cm lårben kvar på högerbenet. Överläkaren skickade hem mig !? För att hämta tandborsten medans han väntade på svar från Akademiska och Karolinska. Jag kom bara ner på stan innan mitt lårben gick rakt av. Akut ambulans till Gävle sjukhus där fick jag ligga i en vecka för det inte fanns utbildad personal för ta hand min skada. Under den veckan lyckades sköteskor och undersköterskor med bravaden att ta bort min ryggmärgsbedövning 2 ggr… Efter operationen där man tog bort mitt lårben och ersatte det med protes så lyckades narkospersonalen med bedriften att bedöva fel ben vilket jag under nästan 24 timmar med mycket kraftiga smärtor låg och bad om hjälp! Anledningen till benbrottet var inte halkskadan utan en cancerform som heter Myelom. Detta hade vår sk. Sjukvård lätt kunnat se med blodprov och rönten. Jag är ständigt påmind om mitt ben och kommer inte kunna arbeta som målare något mer. Genom ständig behandling av sjukdomen så har jag givetvis fått en massa biverkningar, så jag sökte sjukersättning hos FK, svaret jag fick av detta totalt inkommetenta verk var, trots 3 överläkare att jag var kapabel till lättare ”papperarbete” Man kan säga att mitt förtroende är helt borta. Men det finns undantag, Hematologen i Gävle gör ett grymt jobb trots mycket hög arbetsbörda. Tror att det finns många i vårt land som fått en otrolig felhandling…Robban

 • Att den politiska adeln förlorar kontrollen är inget problem om makten kraftigt inskränks.

  Jag hade en lång diskussion med en man som blev väldigt arg då jag uppriktigt undrade varför transportstyrelsen över huvud taget måste ha känsliga personuppgifter. En e-postadress, eller en sida där jag själv får hämta information de vill ge mig räcker gott.

 • Tack Lars Bern!
  Din nutids-och framtidsanalys instämmer jag helhjärtat i!
  Men efter mer än femtio år av politisk aktivitet och förtroendeuppdrag både på riksnivå, kommun och landsting vill jag ge en något annan och kompletterande bild av sakernas tillstånd.
  Visst är inkompetensen och en allt värre korruption slående inom den Politiska Klassen i Sverige idag och det på alla nivåer. Det vi ser på Regeringsnivå pågår också hela tiden i kommunerna med betydande förluster i pengar som försvinner i “svarta hål” och där kommunernas kärnverksamhet “skola, vård och omsorg” är på gränsen för systemkollaps samtidigt som skatteuttagen är historiskt mycket höga….!
  Orsakerna är komplicerade men har huvudsakligen att göra med förfallet inom utbildningsväsendet, även det på alla nivåer! Och att empiri numera är en svårt ignorerad del av den samhälleliga kunskapsutvecklingen.
  Akademiska titlar och meriter är dessutom ofta tomma tunnor och löst påklistrade. Pseudovetenskap som sk genusvetenskap tillåts breda ut sig på universiteten till nackdel för egentlig och seriös kunskapsproduktion. Högre utbildning och forskning ideologiseras och politiseras till nackdel för den akademiska friheten.
  Och att göra något åt det är ett gigantisk politiskt åtagande som kommer att kräva mycket hårda tag för att kunna uppnå en annan ordning.
  Så att formella akademiska meriter ofta saknas hos våra politiker är inte det egentliga problemet utan att de VARKEN har empiriskt kunnande eller gediget akademiskt kunnande.
  Om vi jämför med Erlander och Palmeregeringarna så är detta uppenbart! De bestod av politiker med ofta lång yrkeserfarenhet och gedigen skolning från folkhögskolor, självstudier och fackliga utbildningar på fackföreningsrörelsens många skolor. Men det fanns också högt meriterade forskare och akademiker som t.ex Wigfors, makarna Myrdal mfl invarvade bland “arbetarministrar” som Gunnar Sträng, Torsten Nilsson, Rune Johansson mfl. De senare stod för emperi och att på politisk nivå representera lekmannens livserfarenhet och förmåga att se igenom akademisk högfärd när denna ibland behövde stickas hål på!
  Politik kommer inte till och har aldrig i demokratiska sammanhang kommit till endast i expertisens “tunna luft” utan i gränssnittet mellan expertis och lekmän med framförallt empiriskt kunnande, pragmatisk hållning och lång livserfarenhet……när det varit som bäst har det fungerat utomordentligt gott. Kom ihåg att de tyngsta ministrarna i Erlander och Palmeregeringarna endast hade sexårig folkskola som formell grund i bagaget….men en politiker och fd fackföreningsman som gamle finansminister Gunnar Sträng hade ändå inga svårigheter att mäta sig i debatten med en sån lärdomsgigant och ikon som professor Bertil Ohlin, den tidens folkpartiledare och oppositionsledare, i den akademiska världen internationellt erkänd och berömd.
  Felet med den moderna politikerbroilern är att hen inte har varken empirisk kunnande, egentlig livserfarenhet av relevant slag, vetenskapsteoretisk förståelse eller empirisk erfarenhet från yrkeslivet…..utan levt sen skoltiden i de konstlade miljöer som ungdomsförbund och partier erbjuder och där de som bäst lärt sig inte sakpolitik men väl att “kommunicera” och att spela ett mer eller mindre fult politiskt spel. Något som dessutom drar till sig en överrepresentation av människor med mindre lämplig karaktär…….Mona Sahlin är paradexempel men hon är minsann inget undantag. Fingerfärdiga manipulatörer javisst, men inte gedigna sakpolitiker och representanter för folkliga strömningar och åsikter!
  Det senare en bristvara nuförtiden! Så min slutsats blir att kombinationen av “broilerfostran” och urholkningen av akademisk kompetens tillsammans med en nyliberal och globalistisk ideologisk överbyggnad ligger bakom både kompetenshaveri och oförmåga att hantera komplicerade samhälleliga processer bland både förtroendevalda och tjänstemannaexpertis.
  Folkstyret som stadgas i grundlagen är numera svårt urholkat och devalveras kontinuerligt till förmån för en icke folkvald teknokrati i Bryssel och som idag fattar ca 80% av alla viktiga beslut.

 • Adrian: Självklart vill inte “etablissemanget” (där inte minst politiker ingår) ändra på systemet. För dom är det ju ett perfekt system.
  Det kommer absolut att bli förändring av systemfelet. Vi ser början redan nu.

 • Öystein Rönne: tack för dina svar! Hoppas situationen blir bättre i framtiden! Jag tror även att många politiker är medvetna om dessa begränsningar, fast jag är inte säker. Jag tvivlar nämligen på deras vilja att förbättra systemet, tyvärr!

 • Adrian: Du ställer ingen direkt lätt fråga. Men det innebär inte att vi inte måste göra något åt saken. Någon snabb patentlösning finns nog inte, men jag tror att det första är att på bred front upplysa den svenska befolkningen om hur illa det egentligen ser ut. Bara denna uppgift blir stor, där inte bara Newsvoice, utan även andra media utanför MSM som kan se sanningen, har här en viktig uppgift att fylla.
  Dock blir det svårt, då så många individer har starka lojalitetetsband till “etablissemanget” och därmed får svårt att “se” / “inte vill se” bedrägeriet.
  Ett av de viktigaste verktygen här är plattformar som Newsvoice som inte “censurerar” bort de med insiktsfulla åsikter, utan i stället bidrar till att sprida dessa.

  Vad tycker du själv borde göras?

 • Jag rekommenderar Erik Andersson att läsa följande inlägg i debatten från dagens Aftonbladet:

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GvoQm/ja-vad-fan-far-vi-for-vard-for-pengarna

  Fast debattörerna nedan som skrivit artikeln kanske heller inte vet vad de talar om respektive har en skev bild av verkligheten:

  Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus i kirurgi vid KI
  Leif Ryd, tidigare verksamhetschef, Ortopedkliniken, Karolinska sjukhuset. Tidigare professor i ortopedi vid KI

 • per: ingen ide att bry sig särskilt mycket om Erik Anderssons kommentarer. En inte alltför djärv gissning är att han jobbar som ansvarig politiker.

 • Erik Andersson 7 Aug, 2017 at 15:17

  Öystein är inte ensam om att ha dåliga erfarenheter av den svenska sjukvården. Dina kommentarer i frågan tyder på att du saknar perspektiv på och är blind inför hur densamma inte fungerar.

 • Jag lyssnade på Anne-Marie Beglers sommarprat om hur hon utsågs till vice Rikspolischef. Käre gode jesus, en snäcksnigelexpert kunde utses till överbefälhavare på samma grunder. Eller en äppelympare till chefskirurg. Jag orkar inte bli arg, bara utmattad och gråtfärdig.

 • Tack för länken. Man blir ju mörkrädd när man lyssnar på detta. Vart är detta land på väg? En gång i tiden sa man att Sverige är ett demokratiskt land med yttrandefrihet som vi ska vara stolta över. Detta ser ut att vara passé på fler och fler håll. Svenska medborgare, – vakna nu!! Det är dags att reagera!!

 • Jag kan bara konstatera att du Öystein faktiskt inte lyckats presentera ett enda seriöst exempel som stödjer dina påståenden om svensk sjukvård.
  Kanske beror din avoga inställning till svensk sjukvård på att du inte har brytt dig om att ta reda på hur sjukvårdsapparaten fungerar. Det exempel som du presenterade tyder onekligen på det.

 • Erik: Tråkigt att du tycks vara så naiv att du tror att mitt exempel skulle vara min enda erfarenhet av den svenska vården. Dock tror jag att alla andra läsare av denna spalt begriper att min lista är väldigt lång. Jag kan för tydlighetens skull tillägga att min digra lista av erfarenheter av vården inte är något för Sverige att vara stolt över. Du behöver vidare inte lägga ner tid på att tipsa mig om vilka teoretiskt olika vägar som finns att gå för att få vård, det känner jag mycket väl till.

  Vad du hela tiden tycks missa, eller kanske snarare inte vill se, är att den Svenska vården är överfull av tillkortakommanden och ofta katastrofalt dålig tillgänglighet (bäst att här tillägga att det självklart finns exempel där vården fungerat bra också). Vidare skall i sammanhanget personalen som jobbar i vården ha all kredit den kan få, då de gör ett fantastiskt jobb trots ofta usla förutsättningar!

  Detta blir nog min sista replik till dig Erik då jag finner att argumentera/diskutera med dig som att diskutera med en betongvägg från miljonprogrammet. Och det är för mig bortkastad tid!

  För att summera och koppla tillbaka till grundartikeln så är jag ändå hyfsat hoppfull, då det finns individer som Lars Bern som talar klarspråk och för längesedan har kastat sina skygglappar. Sverige behöver fler av hans kaliber och med hans insikter.
  Tack också för att detta forum finns!

 • Oj Öystein, dina erfarenheter är onekligen inte mycket att bygga en ståndpunkt på och anledningen är att antingen är ditt ärende inte akut och då kan du vänta några veckor eller så kan du som min son gjorde besöka vårdcentralen när de har öppen mottagning.
  Om du väljer att besöka vårdcentralen när de har öppen mottagning får du vänta högst en timme men antagligen inte mer än tjugo trettio minuter.

  Ditt sätt att använda akuten som någon slags vårdcentral är mycket vanlig hos invandrare som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.
  Av dina inlägg förstår jag att du behärskar det svenska språket Öystein Men vad är det som får dig att använda svensk sjukvård på ett sådant tillkrånglat och för dig uppenbarligen otillfredsställande sätt?

 • Oj Erik, det var inte mycket till erfarenhet att bygga en ståndpunkt på… jag tror att repliker är överflödiga.
  Själv försökte jag i juni få en tid hos hos husläkaren. Jag skulle få vänta i två månader på en tid. Då tänker man att det är lika bra att vänta till det blir akut och då uppsöka akuten. Där brukar man iaf oftast inte behöva vänta längre än 6-7 timmar.

 • Jag kan bara konstatera att vi uppenbarligen inte har samma erfarenheter av svensk sjukvård Bo. När min son förra året uppsökte läkare för magsmärtor så fick han en tid för röntgen bara en vecka senare. Så effektivt och snabbt arbetar alltså svensk sjukvård enligt min erfarenhet.

 • Erik Andersson: Att de svenska universitetsklinikernas “experter” hade fel kunde bevisas när av varandra helt oberoende experter kunde fastställa exakt samma skador förelåg, samt att de drabbade efter korrekta utredningar och operationer blivit besvärsbefriade! Jag är själv läkare – utbildad vid tre skilda ledande universitet både i Sverige och Finland, men dessutom kontakter med internationellt ledande expertis runtom i världen!

  Tyvärr hade de “svenska experterna” dragit helt fel slutsatser eftersom de dels saknade nödvändig utrustning för att korrekt kunna genomföra nödvändiga utredningar, dels den rätta nödvändiga kunskapen om aktuell typ av skador!

  Har Du fler frågor?
  Med vänlig hälsning

 • För mig är det såklart illa att det ser ut som Lars Bern skriver. Och självklart anser jag att Lars är högst trovärdig. Men vad som är om möjligt ännu värre, är att Sverige består av allt för många “hjärntvättade” individer (se bl.a. ovan) som inte lyckas eller vill se problematikens kärna. Detta gör att politikerna kan göra nästintill vilka klavertramp och övertramp som helst utan en stark reaktion från medborgarna. Det vet man och det utnyttjar man!
  Angående IT-skandalen på Transportstyrelsen är det inte det viktigaste att hitta “syndabockar” som Erik ovan antyder, nej det allvarliga är systemfelet som har medfört att detta faktiskt har kunnat ske, samt att det inte är fler som ser att det verkligen är ett systemfel!

 • Det har aldrig fallit din in Bo att de svenska läkarna hade rätt i sin diagnos?

  Vad det gäller universitetens klagomål på studenternas förkunskaper så är det ingen nyhet. Jag har tagit del av sådana klagomål på tidningarnas debattsidor sedan mitten av sjuttiotalet. I decennier har samma påståenden upprepats och olika professor har gått ut och profeterat om de svenska universitetens snara undergång på grund av studenternas bristande kunskap. I längden blir det bara tjatigt!

  Vad det gäller skandalen runt Transportstyrelsen behandling av olika hemliga uppgifter så är vi mitt uppe i den just nu och det är faktiskt just nu omöjligt att dra några slutsatser om vem eller vilka som ljugit eller talat sanning.

 • Erik, du låter som en exemplariskt systemlojal politiker. och är man det hjälper det inte om jag så räknade upp hundratalet exempel på haverier och maktmissbruk för att få dig att förstå. Vill man inte förstå så gör man inte det.

 • Du har alltså fortfarande inga konkreta exempel Öystein och jag har naturligtvis också haft kontakt med skola, vård och polis. Det var just de positiva erfarenheterna från de kontakterna som triggade mig att skriva mitt första inlägg här ovan.
  Det finns självklart alltid skäl att se kritisk på hur samhället fungerar men i ett läge där Sveriges ekonomi går så pass bra samtidigt som folkhälsans förbättras så blir den typ av debattinlägg som Lars Berns helt enkelt inte konstruktivt. Den överdrivna svartmålningen blir närmast parodisk.

 • Erik Andersson: menar du att jag ska behöva rabbla de exempel som redan har angivits? Mitt tips blir: Läs exempelvis Bo Sonnsjö`s inlägg ovan….NOGA!….
  Observera att alla svenskar som genom egen erfarenhet kommit i kontakt med skola, vård, omsorg, polis m.m. troligen mycket väl förstår vad jag menar. Det som ej fungerar behöver ej listas för medborgare som lever i verkligheten. Så gör tydligen inte du. Våga ta av dig skygglapparna!

 • Erik Andersson: Om medellivslängden har ökat i Sverige beror det förmodligen på hur sjukvården tidigare hade skött sig! – Det har således inget med hur sjukvården fungerat de senaste åren. IVO påtalar betydande brister i den svenska vården! Kan Du förklara varför t ex trafikskadade måste åka till experter runt om i världen för att få sina skador fastställda och opererade med så gott resultat att deras besvär upphör i motsats till de besked de fått vid svenska universitetskliniker om att några skador inte finns, samt att de i själva verket lider av psykiatriska besvär! Så ser det ut i Sverige idag!

  Trots att Pisa visar en viss förbättring vid den senaste mätningen så betyder det inte att inte betydande brister finns bland dem vilka inte fick en fullgod skolgång. Svenska universitets lärare påtalar att studenter idag har betydande kunskapsbrister och har svårt att hänga med i sina universitets-studier!

  Kan Du t ex förklara hur och varför den senaste skandalen som idag plågar vår svenska regering, samt alla de varierande besked som dagligen har getts i våra medier om när eller vilka som har informerat Löfvén om något som måste betraktas som en stor skandal? – Kan medborgarna verkligen lita på sin regering eller de riksdagsmän vilka i dagens läge ger så vitt skilda besked i de aktuella frågorna? – Är dessa trovärdiga?

  Med vänlig hälsning

 • Du verkar väldigt missnöjd Öystein men du kommer inte med några konkreta exempel på vad det är som är så fel i det svenska samhället. Det är kanske inte så konstigt egentligen, det är ju ganska svårt att komma med konkreta klagomål när arbetslösheten sjunker, bruttonationalprodukten skjuter i höjden och brottsligheten snarare minskar än ökar.

 • Erik Andersson: Det du skriver är ett lysande exempel på en medborgare som framgångsrikt har fostrats av staten i syfte att buga och bocka även om statens resultat inte är någonting annat än amatörmässiga tillkortakommanden.
  Om staten inte hade tillräckligt många av sådana som dig hade de haft allvarliga problem med sin trovärdighet och sin möjlighet att bli omvalda vid nästa val.
  En politiker erkänner i princip aldrig att de haft fel även om så skulle vara fallet. Det vet du. Men de är nog oerhört tacksamma av att sådana som dig som står upp och ropar hurra för ett system som i grund och botten inte är något annat än nationella bedrägerier och tillkortakommanden.
  Det du anför som argument avseende sjukvård, polis och skola visar med största tydlighet att du är en ”medlöpare” som bidrar till att staten (regeringen) kan ånga på utan att kritiskt granska hur ”det blev”.
  Ditt betyg till systemet vittnar om att du inte själv har en egen kritisk bedömning av resultatet, utan finner det bekvämare att ”försvara” ett system som knappast gynnar den enskilda medborgaren. Systemet är i stället konstruerat att alltid fria de politiker som ägnar sig åt medborgerliga experiment som alltför ofta får näst intill katastrofala följder.

 • Det var onekligen en lång lista Bo men jag skall försöka svara så kort som möjligt. Det finns naturligtvis problem inom sjukvården men faktum är att medellivslängden fortsätter att öka i Sverige. Svenskar har aldrig levt så länge och varit så friska som nu vilket visar på att sjukvården är betydligt bättre än vad du hävdar Bo.

  Att polisen har problem var något som var tydligt redan under den borgerliga regeringen men eftersom de problemen beror på dålig utbildning och dålig ledning på nästan alla nivåer inom polisen så är det svårt för politikerna att göra något åt saken.

  Det har alltid klagats på den svenska skolan. Jag har sedan sjuttiotalet läst om den svenska skolans alla brister och hur den bara blir sämre och sämre. I början tog jag det på allvar men nu har jag förstått att det mest bara är gnäll utan innehåll. Nu tar jag kritiken med jämnmod och gläds över de förbättrade resultaten i förra årets PISA-test.

 • @ Erik Andersson. Välfungerande land? Hur sköter sig t ex svensk sjukvård, när vård uteblir varefter kostsamma hyrläkare måste anställas? Hur bra betyg får t ex utbildningsväsendet? Varför klagar man på bristande kunskaper hos det nu uppväxande släktet? Vad hade skett på Karolinska Institutet när rubriker basunerar ut om Machiarini-skandalen eller hur stora summor donerade forsknings-pengar bara försvinner i den egna fickan i dess forskningskällare? Eller när svårt trafikskadade vägras ersättning för vårdkostnader de haft när deras skador omtolkats av försäkringsläkare anställda hos försäkringsbranschens alla olika bolag, men även hos Trafikskadenämnden? När Sverige i olika sammanhang bryter mot de domar, som EU-domstolen har fastställt att även Sverige är skyldiga att följa – samtidigt som Sverige skriftligen har garanterat att landet skall följa EU-domstolens prejudicerande domar! Att vår nuvarande rikspolischef under sin tid som Generaldirektör på Försäkringskassan klart omtolkade dessa domar – varefter ersättningar som skadade medborgare skulle haft rätt att erhålla avslogs och förnekades! (Liknande ageranden sker hela tiden även hos våra stora försäkringsbolag!) Många klagomål har därefter blivit framförda på hur illa Sveriges polisväsendet efter dennes utnämning numera fungerar! Stora banker, som t ex Nordea har gjort enormt stora förluster enligt Uppdrag granskning samtidigt som korruptionen skedde gällande historierna borta i den s k Panamahärvan! – Det skulle ha rört sig om 80 miljarder! Varefter dess verksamhet tvingats banta bort mindre kontor runtom i landet – varefter många av dess anställda blev av med sina jobb! Genast blev det som kund på bondvischan en klart försämrad service! Det var således inte bara något som hände borta på Island i Reykjavik! När så dag för dag alltfler konstigheter avslöjas uppe i riksdagen gällande landets Transportstyrelse – varefter våra ministrar skyller än på det ena, än på det andra varför det numera dagligen tillkommer nya vinklingar om vem som sade eller gjorde vad! Förmodligen kommer den historien att fortsätta lång tid framöver … Säkert finns det mycket mer som bevisar att Sverige inte sköter sig alls så bra som t ex Erik Andersson framhåller i sin replik! – Nog torde Lars Berns åsikter hävda sig väl så bra i detta ämne … Mer finns säkert att avslöja och kommentera framöver …

 • Sådan slapphet eller rent förräderi kan leda till att vi alla,utom eliten, förlorar allting. Det finns ingen ursäkt på någon nivå för detta.

 • Lars Bern: Huvudet på spiken <3

  Erik Andersson: Konsumtionsekonomi på krediter och skenande bostadspriser är ingredienser till den absolut sämsta formen av nationalekonomi. Kortsiktigt ger den ökade intäkter genom skatter och avgifter till stadskassan, ja. Men det är endast bubblor som byggs upp och ju större de blir, desto mer kommer det att smälla när de brister. Och då är det företag och medborgare som blir drabbade.

 • Mitt i prick säger även jag!
  Erik Andersson dock, suck… du är för mig en i skaran av individer i detta land som okunniga och maktfullkomliga politiker har lyckats hjärntvätta. Tyvärr är ni många.

 • Med tanke på hur väl Sveriges ekonomi klarade finanskrisen 2007-8 och hur väl Sveriges ekonomi återhämtat sig sedan dess är det svårt att hålla med Lars Bern när han påstår att vårt lands politiker är okunniga och inkompetenta.
  Sverige är helt enkelt ett mycket välfungerande och välskött land. Lars Bern tycker uppenbarligen inte att hans hjärtefrågor tas upp i den politiska debatten på det sätt han skulle önska men det beror inte på att svenska politiker är obildade utan på att de helt enkelt inte har samma syn som Lars Bern när det gäller vad som är bra för Sverige.

  Personligen

 • Att sjukvården inte fungerar hänger klart ihop med att SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) styr och ställer med sin inkompetens! Avskaffa dem snarast! Se istället till att sjuksköterskor, undersköterskor och biträden får löner de kan leva på! De pengarna kan man tjäna in genom att se till att tjänstemannaansvaret återinförs – inte minst för paragrafryttarna vilka tycks sakna förmåga att få vård och polis att fungera i det klart dysfunktionella landet Sverige där våra “ledande politiker” förser sig med höga löner och fina pensioner långt efter att de upphört att vara “folkets representanter”!
  – Detta blev klart uppenbart Inte minst sedan all information vidarebefordrats om hur det ser ut både i riksdag, departement och olika myndigheter! Transportstyrelsens och ministrarnas ageranden tycks ha öppnat medborgarnas ögon så pass att delar av svenska folket börjar förstå hur det egentligen ser ut borta i “Maktens korridorer”!

 • Återinför omedelbart ett obligatoriskt tjänstemannaansvar, vilket olyckligtvis togs bort för ett antal år sedan!

 • Jag har under årens lopp kommenterat i ämnet förut och med risk för att låta tjatig så gör jag det igen eftersom ingenting har ändrats i sak.
  Vi har blivit itutade att det är vår demokratiska rättighet OCH skyldighet att nyttja den rösträtt som vi förärats.
  Jag skriver förärats för att det är så makten vill att vi ska se på den , men det verkar som att det också är så majoriteten av röstboskapen väljer att tolka det.

  Eller kanske är det så att folk tar det beslutet bara för att grupptrycket så påbjuder , att ta individuella beslut som man står för hör inte riktigt hemma i det här landet. Nej , hellre bevara status quo , bara man slipper riskera att hamna utanför gemenskapen. Det har ju gått så långt att man inte ens diskuterar politik längre av risk för att stöta sig med andra eller , huga , ha en åsikt som inte passar in.

  Och det är förstås precis så som makten vill att vi ska reagera , vi ska vakta på varandra och ve den som törs ta sig utanför stängslet. Fram till åtminstone för tjugo år sen så var det människor som åtminstone engagerade sig i att ta upp politiska diskussioner på arbetsplatser , det fanns en vilja att stöta och blöta med varann runt olika frågor.

  Den politiska dumhet som blir resultatet av den envägskommunikation som det innebär att bara suga åt sig vad msm presenterar, i stället för att ha ett utbyte av tankar sinsemellan , gör att vi omärkligt lämnat över det politiska ansvaret till de som i slutändan inte bryr sig om vad som händer så länge de har sitt på det torra.

  Och jag kan säga att detta maktöverlämnande tidsmässigt sammanfallit med ett ökat valdeltagande som i sin tur beror på msm:s successivt ökande bevakning av riksdagsvalet. Jämför man densamma nu mot hur det var fram till c:a millennieskiftet så är det som natt o dag. Och det som trumpetas ut i msm går väl att jämföra med Moses stentavlor. Du skall…Du skall icke…osv. Hjärntvätt , stavas det.

  Vi har faktiskt ett eget ansvar i det här då det är vi som ser rätten att rösta som något heligt i stället för att använda den som ett vapen emot dessa arroganta psykopater.

 • På grund av den snabbt eskalerande ökningen av obildade lågbegåvade politiker och tjänstemän på höga poster, MÅSTE en första AKUT åtgärd realiseras:
  • Inför Personligt ANSVAR för samtliga politiker, tjänstemän och andra befattningshavare vilka med sina beslut påverkar situationen för ett lands skattebetalande medborgare!

  Det är inte rimligt att några få individer har rätt att fatta beslut vilka många ggr fått MKT allvarliga/negativa konsekvenser för drabbade medborgare.
  Vi ser DAGLIGEN negativa resultat av helt intelligensbefriade beslut, vilket på sikt kommer att ödelägga/rasera hela Sverige och dess kultur.
  De ansvariga för alla dessa negativa påföljder måste självfallet kunna åtalas och bestraffas!

 • Tack Lars Bern, Du öppnar verkligen ögonen för folket! Det är en skrämmande utveckling vi nu går till mötes, där inte folket kan lita på sitt lands ledare, men det kanske lär oss att känna i våra hjärtan, hur vi ska agera som medborgare framöver? Idag finns det för mycket “låt gå” mentalitet, med mobilen i handen, och hörlurar påkopplade är vi enbart i vår egen värld, ser inte, hör inte vad som händer…Det är nu dags Svenska Folk att ifrågasätta politiken, kanske det behövs andra redskap i kompetens och kvalitet på en ledare, inte bara skolade, utan en helhet på personen…Omdöme, ansvar, lyhördhet, mod, att kunna känna en god balans i samtalet, är kanske några egenskaper?

 • Just för att de saknar egna kunskaper blir de sedan lätt överkörda av tjänstemän, som vet mer – men ändå inte tillräckligt. Bristande utbildning sprider sig i vida cirklar. Utan tjänstemannaansvar håller sig tjänstemän dock till regler, utformade av – ännu okunnigare politiker. Om de följer regler, kan tjänstemännen inte kritiserad. Det blir ett självspelande piano av absurda beslut och åtgärder.
  Med eget ansvar kan en tjänsteman följa sunt förnuft och egen kunskap och erfarenhet gentemot i sammanhanget dumma regler.

 • Tack Lars Bern!

  Artikeln sätter fingret på det som “alla” tänker men inte många vågar säga högt. En insider som dock påpekade problemet med den låga bildningsgraden bland riksdagens representanter genom sin bok “Knapptryckarkompaniet” år 2013 var Anne-Marie Paulsen. Riksdagsledamöter förväntas ha en examen från samhällsrelaterade studier eller juridik, men endast 10% motsvarar detta krav, vill jag minnas att A-MP konstaterade. https://newsvoice.se/2013/02/10/fd-riksdagsledamoten-anne-marie-palsson-beskriver-maktstrukturen-i-riksdagen/

  Ett än djupare problem är det faktum att läkare och Försäkringskassa, liksom systemtränade men obildade socialsekreterare genom de obildade politikernas beslut förväntas ta det enorma ansvaret för enskilda människors överlevnad genom att de är satta att döma till liv eller död – utbetalning av försäkring eller inte. Per definition innebär det att de ges samma roll som allvetande gudar, och det är dessvärre så de uppträder också.

  Vi ser nu hur den representativa demokratin i sig havererar, och varför direkt demokrati och sakfrågor är nästa logiska steg tillsammans med en basinkomst – bl a till de f d politikerna också då förstås. Både tekniken och logisk argumentation finnes således.

  Alternativet är global diktatur “eftersom demokrati inte längre fungerar”, och genom Bilderberginflytandet så har vi förvisso ingen demokrati nu heller. Läget ger ju dock en trovärdig ursäkt för etablissemanget att kommunicera nödvändigheten av öppen diktatur som en logisk konsekvens av haveriet…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *