Antal vargar i Sverige avgörs av olaglig jakt vilken ökar

4
TV4 Pay om olaglig jakt i Sverige
TV4 Pay om olaglig jakt i Sverige
Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014
Kristina Hallin – Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

DEBATT. De flesta vargar finns idag i ett begränsat område i norra Svealand. Inne i detta område skjuts familjegrupperna sönder av illegala jakter, licensjakter och skyddsjakter, vilket innebär att familjerna splittras. Skandulv/SLU har erkänt forskarfusk, de inkluderar döda vargar i Inventeringsrapporten. Nationella och lokala beslut har därmed tagits på felaktiga grunder. 

Text: Kristina Hallin | Se hela inslaget ovan på TV4 Play om jaktbrottshärva

Sveriges nya Jaktmyndighet dvs Naturvårdsverket som är beslutande myndighet, har alltid inkluderat döda vargar i populationsuppskattningen – allt för att säkerställa årliga licensjakter. Naturvårdsverket vägrar också att använda rätt omräkningsfaktor 8 i stället för 10. En inventeringshandläggare som ville rätta till dessa fel, blev fråntagen sina arbetsuppgifter och blev omplacerad! Nu måste korrekta fakta komma fram! Vår vargstam befinner sig i en kritisk situation, den är nära att åter utrotas i Sverige.

Det är flera orsaker som bidragit till detta, bland annat de omfattande illegala jakterna som sker i hela Sverige; ”Stor omfattning av illegal vargjakt” 1)

Vargforskaren Håkan Sand:

Håkan Sand
Håkan Sand

”Ja, man kan säga att ungefär hälften av de vargar som dör, de dör av illegal jakt. Åtminstone i de siffror som vi har jobbat med fram till 2011.”

”Ja, då får vi nog räkna med att det är fyrtio, femtio eller kanske till och med fler vargar som går åt av illegal jakt eller illegala aktiviteter.”

Den manipulation med inventeringssiffrorna som pågår på Skandulv/Viltskadecenter och deras uppdragsgivare Naturvårdsverket som i sin tur styrs av Regeringen. Observera att ministerstyre är förbjudet.

Personal på Länsstyrelser i varglän som läser de årliga Inventeringsrapporterna och inte tar hänsyn till denna manipulation av siffror som pågått i minst 10 år. De oriktiga siffrorna ligger till grund för licensjakt och rikliga skyddsjakter på varg. Länsstyrelserna anställer inte heller tillräckligt med Naturbevakare, vilka ska hindra illegala jakter.

De berörda domstolarna som inte följer den EU-lag, Art- och habitatdirektivet, som är överordnad svensk lag. Lagen säger att det är förbjudet att döda rödlistade arter speciellt arten Varg. Den är särskilt prioriterad i Europa.

Sveriges myndigheter och forskare har ljugit oemotsagda under många år

Vi har sett att jägarföreningarna har fått alltmer inflytande på politiker genom sin jägarförening i Riksdagshuset samt att de årligen får ca 60 miljoner av Staten för att utveckla sina ytterligare två jägarföreningar. De har stort mediegenomslag i hela landet och på lokalt plan har de stort inflytande, ca 90%, i länens Viltförvaltningsdelegationer.

Jaktmaffian får igenom de mest absurda förslag som de kommer med. Djuren i naturen behandlas med stor grymhet! Det måste skapas en ”Räddningskommission för Vilda djur” som stoppar alla brott som begås av män med vapen och tortyrredskap. Utnyttjandet av de stackars jakthundarna strider också mot lag, Djurskyddslagen. I den lagen ska inga undantag få förekomma. Störst förändringar måste ske i Jaktlag/jaktförordning.

Vargarnas akuta situation; de har inte Gynnsam bevarandestatus, de kan kollapsa i en nära framtid.

Vargarna är starkt inavlade och de har inte tillgång till sitt naturliga utbredningsområde. I de norra länen, i renområden, skjuts de genetiskt viktiga vargarna som försöker vandra söderut – innan de hinner träffa den svenska populationen och föröka sig. Det finns ett beslut på att minst en invandrad varg vart femte år ska vandra in och överleva – men detta inte har skett! För att få en frisk vargstam krävs 3-5 immigranter/5 år vid en population av 500 individer.

Olaglig jakt ökar i Sverige -TV4 Play
Olaglig jakt ökar i Sverige -TV4 Play

Alla tamdjursangrepp av varg beror på människans olagliga jakter

De flesta vargar finns idag i ett begränsat område i norra Svealand. Inne i detta område skjuts familjegrupperna sönder av illegala jakter, licensjakter och skyddsjakter, vilket innebär att familjerna splittras. Detta är förödande eftersom vargar är en av världens fyra mest sociala däggdjur. De lever i familjeflockar där ungarna lärs upp av de äldre djuren och de jagar tillsammans. Utan sin flock blir valparna utsatta och drivs att närma sig lättare byten som människans tamdjur.

Inventeringsrapport för varg, bakgrund

SLU har nu publicerat ”INVENTERING AV VARG VINTERN 2016 – 2017”, daterad 30 maj 2017 (Rovdata, Viltskadecenter, Høgskolan i Innlandet).

Inventeringsperioden är mellan 1 maj 2016 – 30 april 2017. Det är bara vad som sker under denna period som räknas dvs födda och döda vargar. I denna rapport står det tydligt ”Jakt eller annan dödlighet är ej frånräknad.”

Den fysiska inventeringen som görs av våra naturbevakare i länen, sker under snöperioden december/januari fram till den 31 mars, då de via snöspår säkerställer antalet föryngringsrevir och revirmarkerande par.

Rapporten ska redovisa hur många levande vargar som fanns kvar den 30 april 2017

Felaktigheter i rapporten: 4 licensjakter, 3 revir utan valpar, 1 revir är gränsrevir S/N (0,5), totalt 7,5 revir.

Formel: Levande föryngringsrevir x omräkningsfaktor 8 minus Kända döda vargar och illegalt skjutna = Resultat

31 föryng.revir x 8  -döda (SVA) 28  -illegalt skjutna minst 30 =  ca 190 levande vargar

Detta resultat visar att det inte finns något underlag till licensjakter 2018, eftersom antalet vargar är lägre än det av Naturvårdsverkets satta referensvärdet 300.

Även vid ansökan om skyddsjakt bör detta beaktas och endast tillåtas i yttersta nödfall då alla andra åtgärder prövats. Idag tillåts skyddsjakt alltför lättvindigt, till och med i förebyggande syfte vilket strider mot Art- och habitatdirektivet.

Viktigt erkännande av Camilla Wikenros, Skandulv

Efter Vargsymposiet i Vålådalen 2017, intervjuades koordinatorn Camilla Wikenros, där hon berättade för journalisten på Sveriges Radio, Joacim Lindwall, att de inte skulle inkludera döda vargar i populationsuppskattningen längre. Reportern blev konfunderad och frågade ”… då har det tidigare varit inklusive döda vargar, alltså?” C Wikenros svarade:

”Ja, så har det varit sen dess man började uppskatta populationsstorleken.” 2)

VIKTIGT! Nu har Skandulv och Naturvårdsverket erkänt mångårigt fuskande – nu måste de korrigera antalet vargar i inventeringsrapporten – omgående!

Vi djur/naturvänner frågar oss varför denna manipulation tillåtits pågå år efter år. Är det så att Naturvårdsverket som uppdragsgivare har haft en så stark ställning inom naturvården, så att ingen vågat ifrågasätta deras makt/rapportfusk? Och vad händer på alla Länsstyrelser i varglänen? Vad säger Landshövdingar, miljöchefer och juristchefer?  Ingenting! Deras handläggare och jurister har känt till detta fusk, utan att de har agerat! Dags att agera och ifrågasätta våra myndigheters trovärdighet – korrupta tjänstemän ska avskedas omedelbart.

Resultatet av denna korruption har blivit att olagliga licensjakter och rikliga skyddsjakter har tagits på felaktiga grunder.  Resultatet har också påverkat Artdatabankens redovisning av Rödlistning av varg, den har sänkts från EN till NT på felaktiga grunder.

Vilka myndigheter och politiker kan vi svenskar lita på – detta är en stor och landsomfattande fråga.

Text: Kristina Hallin, Hälsopedagog, fil kand, forskarbehörighet (Helhetssyn människa-miljö på samhälls- och nationell nivå), ordförande i Avesta Naturskyddsförening, Medlem i Jaktkritikerna

Referenser

Not 1) Stor omfattning av illegal vargjakt. Utdrag från SVT Nyheter Publ: 4 april 2017.

Not 2)SLU testar nytt sätt att räkna varg”. Publicerat tisdagen 21 mars 2017, kl 09.45. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6654461 (Viktigt: Kontrollera att slutsiffran 1 är med.)

Bilaga: Inventeringssammanställning  varg, period 2016-17

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

4 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Helena
Helena
Gäst
27 november 2017 kl 21:57

Så länge jägarna har ett för stort inflytande över vår fauna kommer vargen och alla andra rovdjur att jagas och dödas. Rovdjuren är en konkurrent om bytesdjuren och om bytesdjuren blir för få i ett område så skylls detta av jägarna på de få rovdjur vi har kvar i vårt land. De kommer aldrig att erkänna att rovjakten beror på deras egen lust för kött och dödande.
All forskning som visar på motsatsen kommer att hånas och förlöjligas.
Det är viktigt att vi som önskar att naturen kan få fungera som det var tänkt- genom en ekologisk balans – står upp mot jägarkåren.
Jag bor i Värmland, där finns en stor trojka av rovdjurshatare. De går fackeltåg där de påstår att de sörjer sina vänner jakthundarna som dödats i jakten. De släpper glatt loss dem på jakt inom områden där man vet att det kan finnas rovdjur. Om sedan hundarna dödas av ett rovdjur så går de snyftande till pressen och anklagar rovdjuren för att “mörda” deras familjemedlemmar.
Hyckleri!

Joakim Lönnberg
Joakim Lönnberg
Gäst
16 oktober 2017 kl 01:48

När jag läser Kristina Hallins artikel där hon anklagar Skandulv, SLU och Naturvårdsverket för att manípulera siffror blandas lite skratt och oro detta är nämligen exakt samma anklagelser som många vargmotståndare riktat mot både SLU och Naturvårdsverket det som däremot bekymmrar mig är hur hon ser på fakta och hur den tas fram. SLU och Skandulv som tagit fram siffrorna har aldrig mörkat eller smygit med vilket underlag som har använts utan dom har alltid öppet talat om vilket underlag och vilken metod som används för att få fram siffrorna och dessutom i rapporterna tagit med hur många av dom inventerade vargarna som dött under inventeringsperioden. Att då börja prata om manipulerade siffror och forskarfusk blir lite galet, inventeringsrapporterna är skrivna i enlighet med hur man skriver vetenskapliga rapporter och eftersom det står utskrivet hur många av dom inventerade vargarna som är döda så kan man som läsare själv räkna bort dom. Det är inte heller så att syftet med inventeringen är att visa exakt på hur många vargar som finns i Sverige utan dom är till för att ge en uppfattning om populationens storlek och utveckling dvs om den ökar eller minskar över tid. Det är också av den anledningen som man anger ett intervall inom vilket populationen ligger inte en exakt siffra, den exakta siffran som ges handlar mer om hur många föryngringar som man vet har skett, den siffran ska inte heller ses som 100% säker ingen inventering av något djur är 100% och behöver heller inte vara 100% utan behöver bara ge en indikation på hur populationen ligger till. Sedan drar hon in Eus art och habitatdirektiv och påstår att våra domstolar inte följer detta direktiv, domstolarna som det talas om är våra förvaltningsrätter och dessa dömmer efter hur dom tolkar art och habitatdirektivet eftersom Sverige inte varit upp i EU domstolen så vet vi inte hur dom skulle tolka direktivet men det faktum att vi trots att våra förvaltningsrätter tillåter licensjakt och vi endå inte hamnar i EU domstolen tyder på att dom gör en liknande tolkning som förvaltningsrätterna. Art och habitatdirektivet säger inte heller något om att vi inte får jaga rödlistade arter och inte heller särkilt varg. Det som Kristina Hallin antagligen har hakat upp sig på är artikel 12 punkten 1a i vilken det står följande 1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet… Read more »

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
Gäst
16 oktober 2017 kl 01:17

Den socialistiska/kommunistiska rovdjursplågan som politiker tvingar på enskilda medborgare är en skam för Sverige.
Det är väl bara en tidsfråga för hur länge rovdjurskramarna får hålla på nu när muslimerna förmodligen kommer in i Riksdagen 2018.

Grace Ziqver Xavier
Grace Ziqver Xavier
Gäst
15 oktober 2017 kl 11:24

Det hör väl inte hemma här. Men läste att det eventuellt hittats varghybrider i Sverige. Som man då givetvis ska ta livet av när man väl hittar dem. Men kan tyvärr inte låta bli av att reagera endå. Bland människor så ska det vara multykulti men om en varg/hund annamat detta så skall det utrotas.
Jag gillar vargar och ser att här i Sverige så är man otroligt bekväm, de som har djur. Jag anser att de kanske borde göra studiebesök ner igenom europa och besöker herdarna. Och se hur de gör. Tycker att mycket gott förlorad när man annamar ett modernt djurhållning. Och det finns enormt bra hundraser som är avlade för att vakta fåren och som används i Italien.