Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer i största studien

publicerad 1 oktober 2017
- Mona Nilsson

Mobilstrålning

Den största djurstudien som någonsin gjorts för att undersöka om mobilstrålning orsakar cancer visar att strålningen från vanliga mobiltelefoner orsakar såväl DNA-skada som ökad förekomst av hjärntumörer bland de exponerade djuren.

Undersökningen har genomförts av ansedda National Toxicology Program, NTP, och har kostat över 200 miljoner kronor. DNA-skador och ökad tumörförekomst har visats i forskningen sedan 1990-talet, ändå hävdar myndigheter fortfarande i dag att strålningen inte kan skada DNA.

NTP-studien är enligt den tidigare chefen vid NTP, Chris Portier, den hittills bäst utförda och största av mobilstrålningens effekter på djur som någonsin genomförts.

Redan 2016 presenterades delresultat som visade förhöjd förekomst av hjärntumör bland de exponerade djuren och som därmed bekräftade tidigare resultat som visat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör. Chris Portier sade 2016 till amerikansk press att resultaten visar klart samband mellan cancer och exponering för mobilstrålning

Under september 2017 presenterade forskarna från NTP vid en konferens nya resultat från de omfattande djurförsöken: Mobilstrålning kan orsaka DNA-skador i hjärnceller och i blodceller.

NTP-forskarna har observerat signifikant ökade DNA-skador i främre delen av hjärnans pannlob (frontal cortex), i hjärnans hippocampus och i de vita blodkroppar som finns i blodet (leukocyter).

Alla resultat från denna den största djurstudien någonsin kommer att publiceras under inledningen av 2018.

Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör

År 2011 bedömde Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC inom WHO mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B baserat på upprepade undersökningar som visat förhöjd risk för hjärntumör bland mobiltelefonanvändare, bland annat WHO:s egen studie Interphone och den svenske cancerläkaren Lennart Hardells forskning. Sedan dess har ytterligare forskning visat samma sak: mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven.

Nu 2017 visar flera analyser av den samlade forskningen att mobilanvändning verkligen ökar risken för hjärntumör. Flera ledande experter anser därför att mobilstrålning nu bör betraktas som Grupp 1, cancerogen för människa, i samma kategori som asbest, tobak och dioxin.

DNA-skador rapporterade redan för 20 år sedan

Detta är dock inte första gången som forskare visat att mobilstrålning orsakar DNA-skador i djurförsök. Redan i mitten av 1990-talet rapporterade de amerikanska forskarna Henry Lai och NP Singh att de observerat DNA-skador i hjärnceller från möss som exponerats för mobilstrålning vid 2 450 MHz (liknande frekvens som WiFi, Blueteooth, mikrovågsugn och DECT-telefon). [i] Forskarna skrev 1996 att DNA-skador även tidigare observerats i både cellforskning och djurförsök.

År 2004 redovisades dessutom resultaten från det största Europeiska forskningssamarbetsprojektet någonsin, REFLEX, som skulle visa om mobilstrålning kunde orsaka DNA-skador eller inte. 13 forskarlag från hela Europa deltog och alla finansierades av EU. Resultaten bekräftade att mobilstrålning verkligen kunde orsaka DNA-skador vid nivåer långt under gällande gränsvärden (från 0,3W/kg) vilket observerats i flera av varandra oberoende laboratorier.  Slutsatserna var följande:

“RF-EMF produced genotoxic effects in fibroblasts, HL-60 cells, granulosa cells of rats and neural progenitor cells derived from mouse embryonic stem cells (Paticipants 2, 3 and 4). Cells responded to RF-EMF exposure between SAR levels of 0.3 and 2 W/kg with a significant increase in single and double strand DNA breaks and in micronuclei frequency (Participants 2 and 3). Chromosomal aberrations in fibroblasts were also observed after RF-EMF exposure (Participant 3). In HL-60 cells an increase in the intracellular generation of free radicals accompanying RF-EMF exposure could clearly be demonstrated (sid 226). Reflex slutrapport

År 2015 redovisades att 93 av 100 vetenskapliga studier visat att strålningen från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Oxidativ stress är i dag etablerad mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar.

Myndigheterna: ”Mobilstrålning kan inte skada DNA”

Anders Ahlbom - KI pressfoto
Bild: Anders Ahlbom – KI pressfoto

Trots att DNA-skador och cancereffekter alltså visats sedan drygt 20 år hävdar Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, WHO och telekomindustrin att strålningen inte kan orsaka DNA-skador och cancer. I den senaste Folkhälsorapporten från Folkhälsomyndigheten skriver professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting, Karolinska Institutet :

Det finns inte ”någon känd verkningsmekanism för hälsoeffekter”…..”Det finns inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker.” 

Både Anders Ahlbom och Maria Feychting har intressekonflikter. Båda får forskningsfinansiering av telekomindustrin (Ericsson, TeliaSonera mfl). Båda är eller har varit medlemmar i den organisation, ICNIRP, som beslutar om de gränsvärden som skulle visa sig ha varit otillräckliga om en cancerrisk erkänns. Dessa är också av mycket stor strategisk och ekonomisk betydelse för berörd industri. Anders Ahlboms bror, Gunnar Ahlbom, har under många år varit lobbyist för TeliaSonera i Bryssel. Trots detta ledde Anders Ahlbom och Maria Feychting alla svenska expertutredningar om hälsorisker med mobilstrålning mellan åren 2003 och 2012 i egenskap av påstått ”oberoende experter” som påstods sakna bindningar till industrin. De hade alltså monopol på expertisen.

Strålsäkerhetsmyndigheten: tillräckligt många har ännu inte fått aggressiv hjärntumör

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att misstanken om hälsoeffekter av mobilstrålning skulle ”försvagats” eftersom inte tillräckligt många mobilanvändare ännu fått aggressiv hjärntumör (gliom) enligt den svenska cancerstatistiken (SSM dnr 2016-3268-1):

”Eftersom incidenstrender inte gett stöd för en förhöjd risk totalt för gliom …… har misstanken försvagats ytterligare”. 

Huvudargumentet att inte tillräckligt många ännu fått hjärntumör enligt cancerstatistiken har upprepats under senare år och är i dag myndighetens huvudargument för att mobiler inte innebär hälsorisker.

Men enligt den danska cancerstatistiken har antalet fall av hjärntumörer ökat betydligt sedan år 2003. I Sverige ökar antalet patienter som vårdas för hjärntumör i sjukvården. Även antalet fall av cancer i sköldkörtel och munområdet ökar under senare år.

[1],[2] Under samma period har människors användning av mobiltelefoner ökat exponentiellt.[3]

Text: Strålskyddsstiftelsen 

Referenser

[1] Kraftig ökning av patienter som vårdas för hjärntumör av okänd natur

[2] Kraftig ökning av sköldkörtelcancer och muncancer

[3] Hjärntumörer ökar i Danmark – mer än fördubbling sedan 1990

[i] Lai, Singh: Single- and double-strand DNA breaks in rat brain cells after acute exposure to radiofrequency electromagnetic radiation


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det som tycks utmärka elektromagnetisk strålning av i stort sett alla frekvenser och intensitet är att de inte enbart orsakar allvarliga sjukdomar såsom cancer utan också de mer eller mindre alldagliga problem som de flesta människor drages med. Det omfattar det mesta från sömnproblem till ont i knäna.
  Det bör ju inte vara någon större konst att visa hur dessa problem har ökat de senaste decennierna med tanke på hur informationsflödet ökar exponentiellt med tiden.
  För övrigt har jag den djupaste respekt för Mona Nilssons arbete och har inte märkt av någon sandkastning.

 • Som vanligt har båda sidor i debatten rätt till sin åsikt och därmed också rätt att få komma till tals och göra sina åsikter hörda. Hade man låtit de med andra åsikter fått yttra dem utan referenser till andra diskussionsdeltagande (utan “du”, “ditt”, “min”, “jag” osv) och utan att klanka ner på andra för att försöka hävda sin egen åsikt, så hade man snart insett att alla människor rimligtvis har något bra att komma med. Därmed är inte sagt att alla de olika saker som diskussioinsdeltagare häver ur sig är lika bra. Vissa saker förhåller sig närmare verkligheten än andra saker – men vilka saker som ligger närmast verkligheten kommer vi inte att komma fram till genom att kasta sand på varandra, utan genom att utforska vad alla har att säga. Sedan är det upp till var och en att avgöra vad som stämmer bäst överrens med ens egen uppfattning.

  Sk “varningstexter” såsom de på cigarettpaketen vilka är utfärdade av den sk “socialstyrelsen” gör mer skada än nytta vilket alla som förstår placeboeffekten borde ta sig en funderare över. Lyckas man tuta i folk att de ska få cancer så får de cancer.

  Och om det nu är socialstyrelsen som utfärdat dessa varningstexter så kan man fråga varför man har likadana varningstexter i hela EU och USA mm. “Jag” visste inte att socialstyrelsen hade mandat över hela planeten? Det låter snarare som om det är någon som vill sälja cancermediciner som tjänar på dessa varningstexter.

  Varningstexter på alla apparater som talar om för folk att de snart ska dö hade varit katastrofalt då vi alla utsätts för apparatstrålning hela tiden och eftersom folk inte bara tror på vad de läser – vi förverkligar det också med vår tro.

 • Det sker redan nu! Det sker en dramatisk ökning av psykisk ohälsa – en förväntad effekt av strålningen http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/11/dramatisk-okning-av-psykisk-ohalsa-en-effekt-av-okad-stralning/
  Hjärntumörer har ökat över 40% i Danmark sedan 2003
  Hjärntumörpatienter ökar på svenska sjukhus
  Cancer har ökat i Sverige sedan år 2000 med över 40%
  Sköldkörtelcancer ökar dramatiskt sedan år 2009/2010, cancer i mun och halsområdet ökar
  Många andra sjukdomstillstånd ökar också, neurologiska sjukdomar, Alzheimers.
  Vi är redan där…Bara vi öppnar ögonen och inte blundar.
  se mer om detta på http://www.stralskyddsstiftelsen.se

 • Hur många decennier skall man behöva vänta på en konstaterad skada av mobilstrålning? Om det bara rör sig om ett tiotal år borde huvudparten av Sveriges ungdom vara drabbade vid detta laget!

 • Christer Andersson försöker få det till att det skulle vara Mona Nilsson som ” ihärdigt förfäktar en åsikt som den vetenskapliga eliten med absolut visshet har bevisat vara totalt felaktig!” Det handlar inte alls om det utan det handlar om att en liten grupp experter med bindningar till industrin fått monopol på expertisen där de förnekar visade hälsorisker samtidigt som flera hundra vetenskapsmän och läkare varnar för de växande beläggen för cancerrisker och andra hälsorisker. Det skulle alltså vara mer lämpligt att ställa Maria Feychting finansierad av Ericsson och Telia samt medlem i ICNIRP som bestämmer gränsvärden som är av mycket stor betydelse för industrin, mot exempelvis Anthony Miller, läkare och cancerexpert.
  Hör honom utveckla här varför han anser att mobilstrålning nu bör anses som cancerogen för människa och varför vi måste minska exponeringen för den här strålningen så mycket det går. Anthony Miller är läkare, och inte finansierad av industrin. Maria Feychting är inte läkarutbildad.
  Vem kan man lita på?
  https://www.youtube.com/watch?v=MLMSCnYcfCY

 • Svar till Christer Andersson: Läste du artikeln ovan om DNA-skador och tumörer? Läste du om Maria Feychtings intressekonflikter? Det finns också industribetalda experter som förnekar hälsorisker med allt från dioxin, tobak, GMO, bekämpningsmedel, glyfosat, roundup, Asbest, utarmat uran, radioaktivitet. Det fanns de som påstod att Agent Orange var ofarligt och att hormoslyr var så ofarligt att du kan dricka det. Listan kan göras lång.
  Det handlar inte om Mona Nilsson mot “vetenskaplig elit” Det handlar om hundratals forskare oberoende av industrin mot en liten “elit” med bindningar till den berörda industrin som fått monopol på expertutvärderingarna vilket jag också beskriver i min artikel ovan.

  Det vanliga människor och beslutsfattare måste fundera över är i själva verket vilka de bör förlita sig på:
  Över 230 av industrin oberoende vetenskapsmän som konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker med strålningen (som Strålskyddsstiftelsen lutar sig mot?.

  Eller de som påstår att de växande beläggen inte skulle finnas liksom Maria Feychting som är finansierad av den industri som ser hälsorisker som en risk för verksamheten och vinstutvecklingen.

  En av de 8 experterna ur den senare påstådda “elit”gruppen som Strålsäkerhetsmyndigheten lutar sig mot uppvisar påtagliga signaler om att han är mycket mycket nervös. Han rekommenderar följande:

  det är upp till svenska folket och beslutsfattarna att själva bedöma vilken av de två grupperna (220 eller 8 samt Maria Feychting eller Anders Ahlbom) som de bör lita på: Valet är ditt!
  Missa inte detta! https://vimeo.com/170138515

 • 1992 publicerades en amerikansk liknande studie som exponerade försöksdjur för WiFi-liknande frekvenser, 2450 MHz. Av de exponerade djuren fick 18% tumörer jämfört med 5% av kontrollerna. Det är alltså liknande strålning som alla svenska barn tvångsexponeras för i skolan och förskolan i dag efter att politikerna låtit sig förföras av den trådlösa industrins marknadsföringsargument.

  3,5 ggr fler tumörer alltså – känt redan för 25 år sedan. Det är möjligt att den nya NTP-studien sammantaget kommer att redovisa samma förhöjda tumörförekomst när alla tumörformer räknats in- inte bara hjärntumörerna som hittills redovisats.

  Dessutom är det känt och väl beskrivet sedan 1970-talet att mikrovågsstrålning från trådlös teknik orsakar en symtombild kallad mikrovågssyndromet som vi nu ser öka i hela samhället och som kallas “utbrändhet” eller “psykisk ohälsa”, dvs sömnsvårigheter, onormal trötthet, yrsel, depression, ångest, stresskänsla/hjärtarytmier mm

  OK eller inte att införa detta i förskolan och skolan?
  OM inte – gör något.
  Agera!
  Det är upp till oss alla att forma vår demokrati – om vi passivt låter industrin ta över styret i stället för som det var tänkt – folket – är det delvis vårt ansvar. Om vi blir många, blir vi starka.

 • Det är märkligt vad folk reagerar när de får information som kullkastar deras egna trosystem, det fattar väl vem som helst att mobiltelfonstrålning inte är det nyttigaste, ungefär som Aspartam som är upp till 200 ggr mer beroende framkallande än socker. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/sotningsmedel/aspartam .

  I Frankrike så har man förbjudit bla wi-fi på förskolor, det är ju knappast för att det är nyttigt!
  http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/02/frankrike-tradlosa-natverk-forbjuds-i-forskolan-for-de-minsta/

  Hur många vet t ex att det Rosa Bandet ägs av Astra Zeneca? Följ pengarna och intressekonflikter poppar upp som svampar i jorden. Tycker Mona Nilsson gör ett fantastiskt arbete genom att informera folk om vad som faktiskt händer oavsett om det överensstämmer med folks tankesätt.

 • Det handlar inte alls om att skrämma upp folk: det citat du hänvisar till gäller delresultat av tumörer. Alla resultat är ännu inte redovisade dvs vilka andra tumörformer som observerats i de helkroppsexponerade försöksdjuren. Vad man nu konstaterat är alltså att mobilstrålning orsakar både DNA-skador och ökad förekomst av tumörer vilket bekräftar tidigare resultat sedan 1990-talet. Detta är viktigt att redovisa då det visar att myndigheternas, regeringens och den trådlösa industrins påståenden om att detta inte skulle setts eller observerats bevisligen är falskt. Detta sammantaget föranleder nu ledande cancerexperter och forskare på området, som inte har bindningar till industrin, att varna allmänheten med tanke på den i dag omfattande och ständigt växande exponeringen. De anser att strålningen bör klassas som Grupp 1 cancerogen för människa, i samma klass som asbest och tobak, dioxin mm. Det innebär att all trådlös teknik bör förses med varningstexter. Vi anser att människor måste få korrekt information och inte falska försäkringar om att inga hälsorisker skulle finnas.

 • Det verkar ju inte så farligt om man går till NTP:s egen hemsida! Vad är meningen med att skrämma upp folk?
  https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/
  NTP found low incidences of tumors in the brains and hearts of male rats, but not in female rats. Studies in mice are continuing.
  Previous human, observational data collected in earlier, large-scale population-based studies have found limited evidence of an increased risk for developing cancer from cell phone use.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *