Folkhälsomyndigheten anlitar jäviga experter och bryter mot egna regler

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 november 2017
- NewsVoice redaktion
Folkhälsomyndigheten - falskt

Folkhälsomyndigheten - falskt

DEBATT & ANALYS. I en ny rapport om miljörelaterade hälsorisker har Folkhälsomyndigheten struntat i egna regler när de anlitat KI-professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting, trots att de är jäviga. I den nya rapporten avfärdas alla belägg för hälsorisker med såväl mikrovågssstrålning från trådlös  teknik som med lågfrekventa magnetfält, trots att de vetenskapliga beläggen för risk för cancer och degenerativa sjukdomar stärkts under senare år.

Strålskyddsstiftelsen pekar ut allvarliga fel i en ingående granskning som nyligen översänts till Folkhälsomyndigheten och folkhälsominister Annika Strandhäll.

Petades från  IARC – brodern lobbyist för Telia

Anders Ahlbom arbetar för Folkhälsomyndigheten - KI pressfoto
Bild: Anders Ahlbom – KI pressfoto

År 2011 petades professor Anders Ahlbom från IARC:s (International Agency for Cancer Research) expertutvärdering gällande cancerrisker med strålning från trådlös teknik. Orsaken var att Anders Ahlbom satt i styrelsen för ett konsultbolag som riktade sina tjänster till telekomindustrin. Bolaget ägdes av brodern, Gunnar Ahlbom, som dessutom under många år varit lobbyist  för TeliaSonera i Bryssel. Anders Ahlbom hade inte deklarerat detta i jävsdeklarationen till IARC.

Finansierade av telekom och medlemmar i ICNIRP

Maria Feychting arbetar för Folkhälsomyndigheten - Pressfoto: KI
Maria Feychting – Pressfoto: KI

De båda kollegorna Anders Ahlbom och Maria Feychting är sedan många år finansierade av mobilindustrin för sin forskning om cancerrisker med mobiltelefonanvändande, bland annat Ericsson, TeliaSonera samt industrins lobbyorganisationer GSM Association (där Telia är medlem) och MMF där Ericsson är medlem. Under många år har Anders Ahlbom och Maria Feychting kommunicerat slutsatser som varit fördelaktiga för finansiärerna: de har oavsett vad forskningen visat avfärdat hälsorisker med mobilstrålning och mobilanvändning.

Dessutom har Anders Ahlbom och Maria Feychting ytterligare en intressekonflikt genom att de är medlemmar eller fd medlem (Ahlbom) i den organisation, ICNIRP, som fastställt gällande rekommendationer eller riktlinjer för tillåten strålning som tillämpas i de flesta länder inklusive Sverige. Dessa rekommendationer är av stor ekonomisk och strategisk betydelse för telekomindustrin, militärindustrin och elindustrin, men de skulle visa sig otillräckliga om hälsorisker erkändes. Anders Ahlbom deltog i fastställandet av dessa ICNIRP:s rekommendationer år 1998, som sedan många år är hårt kritiserade för att vara otillräckliga.  Över 230 vetenskapsmän har i en gemensam appell konstaterat att det finns växande belägg för hälsorisker långt under dessa.

Folkhälsomyndigheten struntar i egna regler

Trots dessa tydliga intressekonflikter har alltså Folkhälsomyndigheten på nytt anlitat Anders Ahlbom och Maria Feychting för att redovisa vad som framkommit i forskningen gällande både mobilstrålning/radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning samt lågfrekventa fält utan att begära in deklaration av intressekonflikter och utan att dessa redovisas för läsarna av rapporten. Folkhälsomyndigheten struntar därmed i sina egna riktlinjer för hur myndigheten ska hantera externa experter.

”Myndigheterna har ett ansvar för att garantera att de lagstadgade kraven på objektivitet, saklighet och opartiskhet uppfylls i deras verksamhet”, skriver Folkhälsomyndigheten i de egna riktlinjerna.     

Riktlinjerna anger:

”I den mån det förekommer olika ”skolor” inom ett fackområde är det lämpligt att dessa olika uppfattningar finns representerade i myndighetens arbete med den aktuella frågan.” 

Då kan man inte enbart anlita Anders Ahlbom och Maria Feychting som tydligt representerar industrisidan (en skola)  i denna viktiga folkhälsofråga där det finns en tydlig majoritet av forskare som är av annan uppfattning. Resultatet är en falsk redogörelse som ”påtagligt brister i objektivitet och saklighet” konstaterar Strålskyddsstiftelsen.

Myndigheten avfärdar allvarliga hälsorisker

Strålskyddsstiftelsens granskning visar att Miljöhälsorapporten 2017 ger en grovt felaktig beskrivning om vad forskningen visat om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Felen är enkla att bevisa: det vetenskapliga stöd för hälsorisker pga elektromagnetiska fält som Anders Ahlbom och Maria Feyching påstår inte finns, finns bevisligen i stor omfattning och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Hälsoriskerna som visats är dessutom allvarliga:

 • Cancer
 • Malign hjärntumör
 • Alzheimers
 • ALS
 • Psykisk ohälsa
 • DNA-skador, oxidativ stress 

Felaktigt beslutsunderlag

Att Miljöhälsorapporten ger en partisk och felaktig bild av forskningsläget som påtagligt brister i objektivitet och saklighet är synnerligen allvarligt eftersom rapporten ligger till grund för många beslut gällande val av teknik samt nödvändiga åtgärder för att skydda människor mot hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, i regeringen, inom myndigheterna och inom kommunerna.  Det berör även beslut gällande barn i skolan och förskolan, konstaterar Strålskyddsstiftelsen. 

Miljöhälsorapporten 2017 bör dras tillbaka och omarbetas i samarbete med forskare som förmår ge en saklig, objektiv och opartisk bedömning av kunskapsläget i enlighet med regeringsformens krav på all offentlig verksamhet  och i enlighet med Folkhälsomyndighetens egna riktlinjer för hantering av externa experter, skriver Strålskyddsstiftelsen.

Stiftelsen har sänt granskningen till Folkhälsomyndigheten och ansvarig minister Annika Strandhälls. Stiftelsen önskar svar på vilka åtgärder som vidtas för att korrigera felen i rapporten och förebygga  de skadeverkningar som blir följden av en så felaktig rapport som felinformerar om befintliga vetenskapliga belägg för mycket allvarliga hälsorisker.

Annika Strandhäll har förtroende för Folkhälsomyndigheten                  

Folkhälsominister Annika Strandhäll svarar kort genom sin departementssekreterare angående Strålskyddsstiftelsens granskning av de allvarliga felen i Miljöhälsorapporten:

”Tack för ditt brev med värdefulla synpunkter till regeringen. Detta är dock Folkhälsomyndighetens fråga att hantera och socialminister Annika Strandhäll har fullt förtroende för myndighetens arbete.”

Läs mer på Strålskyddsstiftelsen: Felaktig Miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten om strålningsrisker

Text: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • En myndighet, där medarbetarna får delar av sin lön från vaccinproducenterna, men även medger detta sedan det har bevisats, när oberoende kan påvisa det hela – ger nog en mycket korrekt bild av hur det ser ut i den världen – myndighetsvärlden!
  Har haft den debatten tidigare – i samband med komplikationer i form av s k narkolepsi-skandalen efter influenza-vaccination av barnbarn!
  – Denna typ av aktivitet måste helt klart vara straffbar – men godkänns tydligen som någon form av normalitet här i Sverige! – Landet där t o m vissa riksdagsledamöter återkommande t o m framför att tvångs-vaccinationer skall införas!
  – Man kan verkligen undra “Hur korkade måste inte dessa vara” eller “Har de kanske någon form av anknytning till vaccinationsindustrin????”
  När man ser hur myndighet efter myndighet tycks ägna sig åt korruption, borde medborgarna inse hur det faktiskt ser ut i det “bästa” av länder, samt kräva att tjänstemans-ansvaret omedelbart återinförs!
  Men även bättre granskar de politiker, vilka hoppas få bli valda!

 • @ Linda

  Men vi har tillsatt en intern utredning och så länge den pågår kan vi tyvärr inte göra några uttalanden i frågan.

  Dessutom kommenterar vi inte enskilda fall …men upplever du att du har ytterligare ytterligare frågor så får du skicka dom per e-mail till vår kommunikatör som är tjänstledig på obestämd tid.

  Ha en bra dag.

 • Tack för dina synpunkter! Vi, trots bevis på motsatsen, väljer att ha fortsatt förtroende för jäviga tjänstemän och det är inte mitt bord.

 • Foklhälsomyndigheten kanske skulle fundera lite på vilka effekter alla dessa kemikalier som flygplan med avstängd transponder sprutar ut i vår luft. Är de inte medvetna om detta?

  Och MHI, är ni alla där köpta? Hur kan ni fortsätta som om ingenting hänt? Är ni hotade? Varför reagerar ni inte? Har ni barn? Agera!!!

 • Verka som om der är dags för huvudrullning även inom Folkhälsomyndigheten. (Anlitar inte även Läkemedelsverket experter med stark medicnindustrianknytning istället för oberoende?) Är problemet att alltför stor del av systemets nyckelposter är besatta av köpta eller intelligensbefriade figurer?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *