Kontrollerad opposition är resultatet av psykologiska operationer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 november 2017
- NewsVoice redaktion
Rosanne Lindsay - Pressfoto

DEBATT. Rosanne Lindsay förklarar hur en kontrollerad opposition är följden av psykologiska operationer “psyops” med syftet att kontrollera massornas uppfattningar och beteenden. Många “psyops” bygger ursprungligen på metoder utvecklade för militära ändamål, vilka idag ofta är tillämpade för politiska och ekonomiska mål.

Exempel återfinns i första världskrigets Tyskland, i det forna Sovjet, i dagens USA, Nordkorea och Kina. I Sverige har statskontrollerade medier oemotsagt fått bearbeta populationen med socialistiska ideal sedan decennier.

Först på senare år har tankestrukturerna förändrats för att gagna medvetenhet tack vare sociala medier, oberoende nättidningar och internet. 

Rosanne Lindsay - Pressfoto
Rosanne Lindsay – Pressfoto

“Det bästa sättet att kontrollera oppositionen är att själv leda den.” – Vladimir Ilyich Lenin

Har du någonsin undrat varför inget någonsin förändras? Svaret är två ord: Kontrollerad opposition.

Text: Rosanne Lindsay “Controlled opposition in the truth movement” | Översättning: Pia Hellertz

Kontrollerad opposition är etablissemangets propaganda och genomförs idag juridiskt enligt Smith-Mundt Modernization Act.[1] Det är en lag och lagen är en del av social ingenjörskonst (social engineering), en systematisk modellering och hjärntvätt av det individuella sinnet för att överensstämma med grupptänkandet enligt den föredragna ideologin. Kontrollerad opposition förändrar en publik till en fångad massa med ett bestämt institutionaliserat meddelande.

Att leva i det institutionaliserade systemet, som vi gör, betyder att en liten grupp kan infiltrera gräsrotsorganisationer för att förändra uppfattningen om verkligheten för alla. Genom att programmera oss via utbildningssystemet och media kan en hel nation demoraliseras inom en generation, circa 15-20 år [2]. Kontrollerat motstånd finns för att undergräva och omstörta “The Truth Movement”, Sanningsrörelsen, för att skydda etablissemanget.

När sanningen är inverterad kan annan information inte accepteras, trots att bevis för motsatsen presenteras, det vill säga tills systemet kraschar. Som de upplevdes av många under den marxistiska/leninistiska regimen, blir de som inte kan inordna sig, de som gör uppror mot budskapet, “dissidenterna” som främjar jämställdhet, utmanövrerade.

Trots att vi har levt i informationsåldern en tid, har mänskligheten nått ett tillstånd av maktlöshet, oförmögen att försvara sig, familjen, samhället och landet. Föreställningen att vi har frihet är en illusion där båda sidor i en debatt styrs uppifrån.

Varje naturkatastrof eller terroristhandling blir ett tillfälle för opportunister att ta bort fler friheter från oss. Etablissemanget fastställer exempel genom att rama in debatten som “pro vs anti”.


Denna manipulation har tex pågått under de senaste trettio åren i den amerikanska vaccinpolicyn, som en psykologisk operation eller Psy Op (psykologisk operation).


Utan en sann opposition implementeras och verkställs ett vaccinmandat för att samla ihop hela ”får”-besättningen till tvångsvaccinationer från vagga-till-graven, enligt “Healthy People 2020 Act” [4].

När vi en gång blir medvetna om dessa intriger kan vi inte längre duperas. Vi kan inte längre blunda för fasaden. Då förändras allting.

Vaccinfusket

Etablissemanget stoppar in vaccindebatten i samtycke om vaccinering. Den använder vetenskap för att skydda sig, samtidigt som alla distraheras av argument, eftersom vetenskapen är diskutabel av sin natur. Vetenskapen kan inte lösa världsproblem eller komma fram till några breda slutsatser, eftersom det handlar om värderingsbedömningar. Vetenskap kan bara ställa en fråga och ge ett svar för en definierad uppsättning parametrar.

De två sidorna av vaccindiskussionen förmedlar samma budskap som använder olika ord. Etablissemanget (CDC – Centers for Disease Control and Prevention) säger “Vacciner är säkra och effektiva”. Den kontrollerade oppositionen säger: “Vi är inte emot vacciner. Vi vill bara ha säkra vacciner”. Det är värdebedömningar i en diskussion där moralen uteslutits.

Eftersom livet och sanningen förändras, förändras vetenskapen och anpassar sig i flera dimensioner. Vetenskap är bara en punkt på en kontinuitet av sanningen. Allt annat är scientism, en religion baserad på tron att endast vetenskapliga påståenden är meningsfulla.

Moralen säger: “För det första – gör ingen skada” och tillämpa försiktighetsprincipen för att förhindra skada.

Den moraliska berättelsen skulle säga: “Det finns inget sådant som ett säkert vaccin”, vilket gör hela grunden för vaccin tom och meningslös. Moraliskt sett är begreppet “säkert vaccin” är en oxymoron, en självmotsägelse. Det är därför som inte moraliska bedömningar kan förmedlas genom kontrollerad opposition.

[En oxymoron är ett begrepp som är sammansatt av två element som står i motsatsförhållande till varandra eller är skenbart oförenliga tex “jätteliten”, “talande tystnad”, “skitgod”.]

Det falska sändebudet

Den falske budbäraren är en varg i fårakläder. Den här personen är vald för att undergräva och förvanska sanningens och frihetens budskap och måste därför följa partilinjen. I annat fall kommer han/hon inte att väljas för att vara “folkens röst”. De använder ofta karisma och charm för att “vinna” människor över på sin sida, men de har inte ömsesidiga eller gemensamma relationer. Människor ska användas, besittas, utnyttjas eller kontrolleras, snarare än älskas. Deras metoder är listiga. De verkar vara mindre aggressiva. Att ha rätt är ett personlighetsdrag och de kommer att göra vad de behöver för att stanna “på toppen”.

Rösten hos kontrollerad opposition fokuserar på vetenskapen och borttagandet av ett toxin från vacciner – kvicksilver – är ett listigt drag. Här finns inget omnämnande av aluminium, nanopartiklar av bly, kadmium, krom, volfram, järn, vismut, rostfritt stål och guldzinkaggregat, formaldehyd (cancerframkallande), MSG, gelatin, glyfosat (cancerframkallande), GMO, mikroorganismer, spermiedödande ämnen, aborterade fosterceller, retrovirus och listan fortsätter [3].

Det kontrollerade, simulerade meddelandet är: “Jag är inte ’anti-vaccin’” – ett dubbel-negativ som syftar till att förvirra. Andra godtagbara memes inkluderar: “Jag är pro-vaccin. Vi måste göra ett säkrare vaccin”. Den valda talesmannen är någon som alla kan beundra, en “Golden Boy” som Robert F. Kennedy Jr. som upprepar ett mantra som passar profilen. De som dyrkar kändisar faller för den falska budbäraren och ingenting förändras – förutom att mandaten blir lag.

Budbärare av sanningen

Under ett system av organiserad brottslighet, som bedrar publiken för att sprida ett kontrollerat budskap, måste de som vill avslöja bedrägeriet ha ett öppet sinne för att den nya informationen ska komma in. De måste kunna väga informationen på en ny våg. De får inte tänka med sina huvuden utan känna med sina hjärtan och använda sin intuition. De måste välja att inte ansluta sig till bedrägerierna. De måste vara tydliga med sitt eget budskap. “Det finns inget säkert vaccin”. De måste omformulera meddelandet eller riskera att sätta dit sig själva.

Kavalleriet kommer inte att rädda oss. Vi får rädda oss själva. “Utlänningarna” kommer inte att ta vår frihet. De är redan här och arbetar bakom kulisserna med att förstärka hindren. När tre generationer har indoktrinerats genom rädslobaserad social ingenjörskonst, är det bara möjligt att avsluta det som sker genom att berätta, avslöja, omformulera meddelandet och vägra att delta.

Om vi inte tar tillbaka språket, så är vi förlorade får, där ingen längre kan lita på Sanningsrörelsens budskap. Vi måste också gå bortom vår hyperfokuserade fysiska verklighet – vad vi ser, hör och talar om – till andliga dimensioner som medkänsla och kärlek, om någonting ska kunna förändras.

Text: Rosanne Lindsay, Natureofhealing.org | Översättning: Pia Hellertz

Artikelförfattaren Rosanne Lindsay är en hälsofrihetsförespråkare och författare till boken Nature of Healing, The Nature of Healing, Heal the Body, Heal the Planet. Lindsay är naturläkare certifierad av “American Naturopathic Medical Certification Board”. Hon har en examen från “Trinity School of Natural Health” och “University of Chicago’s School of Public Health” inom “Environmental Health Science”.

Relaterat

 1. Congress.gov. H.R.5736 – Smith-Mundt Modernization Act of 2012
 2. Med Crave: New Quality-Control Investigations on Vaccines: Microand Nanocontamination – International Journal of Vaccines and Vaccination – Volume 4 Issue 1 – 2017
 3. Former KGB Agent Yuri Bezmenov Explains How to Brainwash a Nation
 4. CDC: Healthy People 2020


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Det behöver inte vara medvetet.
   Hon är inte den enda som ‘bara råkat missa att nämna England’.
   Okunnighet gör oss alla till kontrollerad opposition genom att vi förlitar oss på partisk opposition och den har i hög grad framskapats av Englands dominans över opinionsbildning och historievetenskap

 • Rosanne Lindsay skriver “Exempel återfinns i första världskrigets Tyskland, i det forna Sovjet, i dagens USA, Nordkorea och Kina. Tyskland nämns men inte första världskrigets England vars psyopande var väsentligt mer förrädiska.
  Rosanne är i det fallet själv kontrollerad opposition.
  Hon kanske ville illustrera begreppet så 🙂

 • Tack för lysande artikel!

  Ungdomar måste nu få alternativ till etablissemangets media och föreställningar. I generation efter generation har vi sett fritänkare i vår omgivning socialiseras och vattnas ur. Om inte vi inte lyckas förmedla insikten om etablissemangets förtryck så har dras vi allt djupare ner i ett “1984”-samhälle, med bara en riktig människa kvar att döda. Då är sista spiken i kistan slagen.

  Kosmologen Martinus formulerar mänskliga tillkortakommande enligt nedan, och det är svårt att säga emot:

  ” 70. För att rätt förstå de levande väsendenas medvetandetillstånd måste man lära sig förstå de livsbetingelser de lever under. Dessa är nämligen av högst olikartad natur, och kommer därigenom, såsom senare framgår av Livets Bog, att indela tillvaron i olika plan eller riken, bland vilka, som vi redan vet, jordmänniskorna ännu tillhör det vi kallar ”djurriket” samt i någon utsträckning också representerar det vardande riktiga ”människoriket”. Eftersom alltså jordmänniskorna i sin utveckling delvis tillhör djurriket, delvis människoriket, är de också delvis underställda djurrikets, delvis människorikets livsbetingelser. Jordmänniskornas dagliga tillvaro kommer därigenom att yttra sig som en kamp mellan dessa två former av betingelser för upprätthållandet av livet. Eftersom djurriket framträder som kulminationen av det materiella eller fysiska tillståndet, sammanhänger alltså varje väsens livsvillkor i detta rike med dess materiella eller fysiska position, vilken för djurens del är detsamma som: den största fysiska styrkan, de skarpaste tänderna, klorna och näbbarna. För jordmänniskornas del utgörs den djuriska positionen däremot av: den största armén och flottan, de bästa svärden, gevären, kanonerna, bomberna osv. Detta innebär alltså i sin tur, att där man förfogar över den största mängden av dessa företeelser, där existerar den största materiella makten. Eftersom denna makt således är ett livsvillkor i djurriket, genom att endast den starke kan segra eller göra sig gällande, blir denna makt det högsta idealet inom den del av jordmänniskans medvetande som ännu tillhör djurriket, och blir därigenom inom samma medvetandeskikt moraliskt berättigad. Denna morals hjältegestalter återfinns alltså bland dem som tack vare sin styrka gått segrande fram, som övervunnit de svaga och gjort dem till trälar, slavar eller undersåtar, som har erövrat deras egendom, lagt under sig deras fosterland och hembygd osv. Men när denna morals hjältar är av sådan art, innebär ju detta att den svage inom samma medvetandenivå inte har någon rätt, utan att alla rättsbegrepp här endast kan förlänas med makt. I djurriket är makt därför detsamma som rätt. De väsen som saknar makt har ingen rätt, utan är underkastade de väsen som äger makten. Och härmed har vi nu nått fram till kärnan i den mörka utstrålningens moral.” http://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=51&stk=70

  Att lyssna på hjärtats röst och se holistiskt genom en ständig utväxling mellan hjärnhalvorna är nödvändiga förmågor för ett sanningsparadigms genomslag!

 • “Om vi inte tar tillbaka språket, så är vi förlorade får, där ingen längre kan lita på Sanningsrörelsens budskap”.

  Visst är det så. Det ligger i språket. Här kan alla förkovra sig genom att läsa språkfilosofi. När man har nycklarna när de ganska lätt att låsa upp demagogiska nonsens-utspel. Genom att inympa rädsla och tala till känslor förbryllar man människor. När människan blir rädd, samlas hon i grupper där endast en sanningen får råda för att skapa en falsk trygghet – hur absurd och motstridig den än ter sig. Ingen tillåts tänka kritiskt ty det väcker det ångest i hjärtat på gruppmedlemmarna när någon bryter konversionen och latar sanning.

 • Denna artikel är intressant vad gäller vaccin-taktiken men tillåt mig rätta två saker.

  1. I Sverige går statskontrollerade medier i monopolkapitalets ledband, precis som de kommersiella. Det beror på att de är politiskt styrda av monopolkapitalistiskt korrumperad politikeradel. De socialistiska idealen, d.v.s. frihet från adelns kapitalistiska förtryck och privilegier, jämlikhet och broderskap har lyst med sin frånvaro i dessa medier sedan Palmemordet. Efter Palmemordet är det EU-imperialism och högersossar som tagit över det partiet och det f.d. socialistiska Aftonbladet har sålts till imperialistiska Nato-länder som försöker göra allt för att krossa Sverige.

  2. Det var Marxister som Lenin som skapade demokrati i Ryssland och främjade jämställdhet och det var ”dissidenterna” som främjade religiös illusionism och glorifierade oligark-adeln.

 • När kan man någonsin lita på överheten? Gör budskapet tillräckligt dubiöst, så sväljer de flesta vad som har blivit framfört … I alla fall så pass mycket att det blir svårt att ifrågasätta!!! – Hellre än att bråka håller de flesta tyst för att inte få en stämpel på sig – om att inte vara fullt ut trovärdig ….

 • Fantastiskt bra artikel Pia Hellertz. R. Kennedy är inget sanningsvittne och jag har varit skeptisk just för att han blev ordförande i den vaccinkommission som Trump bildade. Det finns mycket att säga om psyops men jag avstår för denna artikel var super! 🙂

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *