Dr Erik Enby: Att rädda patienters liv kommer före vetenskapliga bevis

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 februari 2018
- NewsVoice redaktion
Dr Erik Enby är kritisk mot kortison
Dr Erik Enby

Dr Erik Enby som specialiserat sig på att forska och behandla kroniska sjukdomar, som beror på mikrobiologiska infektioner i blod och annan vävnad, förklarar varför alla metoder som fungerar måste få användas på patienter som utifrån sin vårdfrihet väljer det. Forskning, observationer och beprövad erfarenhet visar att liv kan räddas och att  sjukdomar kan botas. Evidensbehovet måste därför komma i steg två annars bromsas både vårdgivandet och den medicinska utvecklingen, menar Enby. Att rädda patienters liv måste ha första prioritet. 

Detta är en replik till en aktuell debatt mellan Dan Larhammar och Börje Peratt i VLT. Även Michael Zazzio deltar i debatten med en replik i NewsVoice.

Text: Dr Erik Enby

I min mottagningsverksamhet har jag sedan 39 år mikroskoperat kroppsvätskor och vävnader från patienter med kronisk sjuklighet. Jag har därvid kunnat konstatera att när sådan är för handen förekommer det olika former av mikrobiologisk växt i kapillärt taget blod och att liknande mikrobiologiskt material också kan mikroskoperas fram i olika former av cancersubstans. Det kan här röra sig om en upptäckt – eller kanske en återupptäckt – ty inget om detta finns beskrivet i den  medicinska litteraturen.

Här börjar nu nästa fas i forskningsarbetet. När jag såg all denna för mig okända mikrobiologi trodde jag att den kunde vara orsaken till att en ”frisk” individ plötsligt presenterade tecken på ohälsa. Även om det var stort nog att jag under åratal har dokumenterat dessa till utseendet olika mikrobiologiska växtprocesser (se Enby.se) hade jag därmed ändå inte bevisat att de orsakade sjuklighet.

All denna okända mikrobiologi som jag har letat fram i kapillärblod taget från kroniskt sjuka och i olika former av cancersubstans måste ha växt fram. Det innebär att den sjukes kropp med sina olika miljöer måste utgöra jordmån för dessa växtprocesser.

Då växt alltid förändrar den jordmån i vilken den pågår kan detta betyda att den kroniskt sjukes vävnader långsamt förändras av de olika mikroflororna och  organismen signalerar med diverse symptom.

Detta sätt att resonera gjorde mig mer och mer övertygad om att hittills ännu icke beskrivna former av mikrobiologisk växt i kroniskt sjuka organismer kan vara orsak till uppkomsten av olika sjukdomsbilder – symptomkombinationer – som vi förser med sjukdomsnamn.

Mikroorganismer kan även vara ursprunget till vissa psykiska sjukdomar och utvecklingsstörning

Ett sätt att visa att det sannolikt är så innebär att försöka minska ner mängden av det mikrobiologiska materialet i den sjukes kropp. Om det i samband därmed inträffar förbättringar kan man förmoda att de olika mikrobiologiska växtformerna i de kroniskt sjukas kapillärblod och vävnader verkligen orsakar olika former av besvärande kronicitet.

Värt att notera är att det vid olika sjukdomstillstånd som hamnar inom psykiatrin också förekommer okända mikrofloror i den sjukes kapillärblod. Det skulle ju kunna vara så att dessa floror stör olika delar av hjärnan.

Det är inte konstigare med det än att en del floror irriterar urinvägarna eller andra delar av organismen och därigenom till exempel kan orsaka olika hudsymptom som ibland rubriceras som psoriasis och som bara irriterar olika områden av hudkostymen och detta  ibland tillsammans med värk i olika leder.

Min mikroskopering av kapillärblod från nyfödda utvecklingsstörda och barn med så kallad ADHD och Downs  syndrom samt äldre med olika former av demens visar också att detta vid sådana tillstånd kan vara totalt nersölat med till utseende olika former av mikrobiologisk växt som kan misstänkas orsaka dessa symptombilder.

För knappt 40 år sedan noterade jag att individer som konsumerade anmärkningsvärt höga doser av psykofarmaka – så kallade psykiskt sjuka – uppvisade en icke föraktlig mängd mikrobiologisk växt i kapillärblodet. Jag hade rätt att sköta sådana patienter som allmänläkare och dubbelspecialist, men att jag gjorde detta i min privata mottagning sågs ej med blida ögon.

Deras tillstånd gjorde att jag var tvungen att förskriva höga doser med psykofarmaka. Jag insåg redan på den tiden att det inte fanns några psykiska sjukdomar utan misstänkte att en individ kan framtona med en störning av personligheten därför att en infektion irriterar och långsamt förstör de delar av hjärnan som svarar för att personligheten skall kunna framtona på ett normalt sätt.

Individens innersta –  hans psyke – kan givetvis inte kan bli sjukt.  För mig blev det alltså så att även de så kallade psykiska sjukdomarna kunde bero på en mikrobiologisk störning av de vävnadsområden i hjärnan som ansvarar för att personligheten skall kunna presenteras utåt på ett riktigt sätt.

Jag började därför uppfatta olika former av så kallad psykisk sjukdom som förlamningstillstånd till följd av skador på en högre nivå i centrala nervsystemet än de förlamningstillstånd som uppstår när olika former av mikrobiologisk växt skadar detta system längre ner.

Hälsomyndigheter som inte vill lyssna

Att förklara detta nytänkande för myndigheterna, som ansåg att jag skrev ut för stora mängder psykofarmaka, var omöjligt. Istället tog man ifrån mig rätten att skriva ut psykofarmaka och patienterna togs omhand på sjukhuset, där de faktiskt fick ännu högre doser psykofarmaka än jag förskrivit.  En av patienterna – en ung man –  dog i samband med denna medicinering, då han på sjukhuset ramlade omkull och slog sönder hela ansiktet.

Detta resonemang ledde till att det var rimligt att tänka sig att kronisk sjukdom skulle kunna behandlas med medel som hämmar mikrobiologisk växt och det gäller följaktligen även tillstånd som sköts inom psykiatrin.

Tillväxten av mikroorganismer i lik indikerar nedbrytningsprocesser som startade redan medan patienterna levde

Då jag har mikroskoperat blod och kroppsvätskor från avlidna och kunnat konstatera att de mikrofloror som förekom i blod taget från kroniskt sjuka fortsatte att växa i lik, förmodade  jag att den mikrobiologi som även ledde till den totala nedbrytningen av organismen efter döden också orsakade kronisk sjukdom.

Kroniska sjukdomsprocesser och förruttnelse var ur biologisk synvinkel samma sak det vill säga nedbrytning av organiskt material, vilket orsakas av mikrobiologiska processer inom både biologin och zoologin. Härigenom blev jag mer och mer övertygad om att all kronisk sjukdom skall behandlas med medel som hämmar sådana förlopp.

Nu började jag snegla åt den så kallade alternativmedicinen för att ta reda på om det bland alla dessa icke gängse terapiformer skulle kunna finnas medel som kunde tänkas ha egenskapen att hämma mikrobiologisk växt. Det visade sig att så var fallet.

Mineralterapier av olika slag var kända för att ha denna egenskap och kunde därför hämma nedbrytning av organiskt material.

Askorbinsyran används ofta som konserveringsmedel därför att denna substans kan hämma mögelväxt. Linus Pauling hade ägnat mycket tid åt att visa att C-vitamin i höga doser kunde förbättra kroniskt sjuka, kanske för att det ibland även kunde hämma den mikrobiologiska växten i den kroniskt sjukes organism.

Natriumbikarbonat har visat sig inte bara vara bakpulver utan har också antiseptiska egenskaper. Det medlet har sedan länge använts för att lindra magbesvär vid gastriter och magsår utan vetskap om att helicobacterinfektionen orsakar denna sjukdomsform. Man har alltså med natriumbikarbonaten sedan länge omedvetet  hämmat denna infektion med förbättring av den sjuke som följd.  Det blev nobelpris för upptäckten av denna infektion år 2005. Här kom alltså pusselbiten som förklarade Samarinets gynnsamma effekt på olika former av magbesvär.

För ett år sedan förekom även malörten i nobelprissammanhang. I förbigående vill jag här också nämna att dr Simoncini lokalbehandlar sina cancerpatienter inuti kroppen med höga doser natriumbikarbonat och åstadkommer därvid ibland anmärkningsvärda förbättringar, vilket sannolikt hänger samman med att den mikrobiologiska växten i tumörerna och även i organismen för övrigt därigenom  dämpas.

Kryddor kan ha antiseptiska egenskaper och nyligen publicerades i BMJ att en kvinna med myelom hade tillfrisknat i samband med att hon påverkat sig enbart med gurkmeja, som i många undersökningar har visat sig hämma olika former av mikrobiologisk växt. Enda möjligheten att förstå varför sådant kan hända är att känna till det jag har redogjort för ovan.

Dr Erik Enby - Foto: Sillén
Dr Erik Enby – Foto: Sillén

Metoder för att behandla kroniska infektionstillstånd finns – använd dem!

Behandling av kroniska sjukdomstillstånd med terapier som är i samklang med det sjukdomsbegrepp som jag har beskrivit ovan kan ofta leda till märkliga och ibland mycket märkliga förbättringar av  kroniskt sjuka, som ej får någon hjälp mot sina besvär i  samhällets vårdapparat.

Långsamt kommer den ena pusselbiten efter den andra att förklara varför påverkan med många av de terapier som används vid sidan om de gängse kan leda till förbättringar av individen då olika former av kronisk sjukdom är på gång. Jag har ännu aldrig träffat någon som inte tycker att det är bra om vetenskapen får säga sitt om dessa terapiers vara eller icke vara och till Dan Larhammars förmodligen stora glädje är jag också av den uppfattningen.

Man måste dock komma ihåg att folk har varit sjuka i årtusenden och under åren som gått har man prövat allt som kan tänkas hjälpa mot kronisk sjukdom och sådant som verkar ha förbättrat kroniskt sjuka lever kvar.

Man glömmer inte det som tycks ha hjälpt mot det värsta som kan hända i denna tillvaro nämligen att bli sjuk. Det är då synnerligen intressant att många terapier som fortfarande efter hundratals år lever kvar än idag och som hamnat under den så kallade alternativmedicinen visar sig ha hämmande (antiseptiska effekter) inverkan på olika former av mikrobiologisk växt.

Det innebär att man förr kommit relativt rätt i valet av rimliga åtgärder mot kronisk sjukdom utan vetenskap, ty när förbättringar därigenom åstadkommits har man utan att veta det hämmat olika former av sjukdomsframkallande mikrobiologisk växt som förekommer i de kroniskt sjukas kroppsvätskor och vävnader och som beskrivits ovan.

Det finns således inget annat sätt att befria sig från kroniska sjukdomstillstånd än att eliminera de olika för sjukvården okända mikrobiologiska växtprocesser som existerar i den sjukes kroppsvätskor och vävnader och i olika former av cancersubstans.

Patienternas liv måste prioriteras framför evidens

Då behandlingsframgångar med icke gängse terapier kan förklaras på detta sätt är det orimligt för att inte säga oetiskt att undanhålla kroniskt sjuka sådana behandlingar, vilket för närvarande sker konsekvent i Sverige med motiveringen att sådana behandlingsåtgärder saknar vetenskaplig grund. Detta så mycket mer som medicinens vetenskapliga samhälle av obskyra skäl till varje pris tiger om den ovan beskrivna sjukdomsframkallande mikrobiologiska växten, som kan mikroskoperas fram i de kroniskt sjukas kapillärblod och vävnader och olika former av cancersubstans.

I sjukdomssituationen måste det på grund av ovanstående och med utgångspunkt från den beprövade erfarenhet som finns sedan hundratals år anses vara korrekt att göra  behandlingsförsök med en icke gängse terapi som är antiseptisk till sin natur. Detta så mycket mer som många kroniskt sjuka inte blir hjälpta med den reguljära sjukvårdens behandlingar.

Kravet på vetenskapliga bevis som skulle kunna leda till att de medicinska honoratiores inte till varje pris skall motarbeta användningen av icke gängse behandlingar i handhavandet av kroniskt sjuka kvarstår givetvis, men måste i sjukdomssituationen alltid komma i andra hand. Vad värre är; vetenskapen får ofta finna sig i att hålla sig i bakvattnet med sina sanningar om de inte är politiskt korrekta.

Text: Dr Erik Enby


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack Dr Erik Enby för en upplevelserik afton i Partille i Kulturum,kan inte släppa tankarna på detta,så jag måste bara skriva av mig lite .Tänk sådana människor det fins,stort tack och respekt.Hoppas jag kunde anlita dig på något sätt. Har nog frågor till dig.Måsta bara säga att samma sjukdom som din fru hade även jag
  Önskar dig lycka till i fortsättningen,och att du får hålla på i många år.

 • Av hela mitt hjärta vill jag tacka Dig Erik Eneby! Du är en stark förebild för läkarkåren! Du är trygg i det Du gör, och står för det, sådant för också forskningen framåt, att just våga…Jag har tänkt ibland, efter att sett Dina filmer, angående allt som händer nu i vår miljö med utsläpp av miljögifter, tänker då på vår hud som släpper igenom denna smuts av alla otäcka partiklar, såsom nanopartiklar, sätter Du ett samband i detta också, när det gäller dom sjukdomsbilder och orsaker därtill som Du får fram? Ursäkta denna kanske något dumma fråga, jag tror den är intressant för många av oss “vanliga medborgare” som inte kan ämnet…Med tanke på resonemanget korruption så kan man ju som sagt förstå motarbetet…det finns ju så mycket rädsla i att bli avslöjad idag…
  (Det är inget krav på svar).

  Kerstin Carlsson.

 • Tack för din artikel Erik och ännu mer TACK för att du orkat kämpa i så många år – för alla oss som lever med kronisk sjukdom. All heder åt dig, läkaren som sätter patienten i första rummet!

 • Allmän upplysning och fråga

  Vid tidigare kontroller om hur det är ställt med vad som är godkända behandlingar enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet”, om det finns sådana listor om sådana godkända behandlingar i Sverige, så fann vi som undersökte detta att några sådan listor för godkända behandlingar i Sverige inte existerar!

  Är den någon som vet om det finns några existerande listor i Sverige på vård och behandling som är godkänd och förenligt med evidensbaserad vård och behandling?

  Om sådan listor inte existerar, då bör alla fråga sig varför “evidens baserad” och enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet” behandlingsmetoder inte kan specificeras.

  Förmodligen endast ett skolmedicinskt härskar och förtryckare förfarande som endast säkerställer skolmedicinsk dominans i hand i hand verksamhet med den kriminella läkemedelsindustrin.

  Annat kan inte förstås i skrivande stund

 • All heder, respekt och högaktning till ERIK ENBY som stått ut under alla dessa år av förföljelse och trakasserier som det makt- och myndighetskorrupta Vård Sverige säkerställt i akt, mening och syfte att värna skolmedicinens agenda, som går “hand i hand” med “den kriminella läkemedelsindustrin”.

  I hur många andra branscher samverkar rättsstaten Sverige med kriminella?

  Terroriseringen av Erik Enby med flera andra läkare, som värnat kompetensutveckling i andan och meningen att hjälpa människor och människokroppen och därmed finna grunden till sjukdom och att behandla dessa utifrån orsaken till sjukdom, alltså ur helhetsperspektiv, den terroriseringen är en väl beprövad metod inom Sverige.

  OM TERRORBROTT
  Terrorbrott handlar om att ingjuta en allvarlig fruktan i befolkningen

  Erik Enby och övriga som utsatts för denna terrorisering och detta förtryck har förmodligen utsatts för terrorbrott.

  Det är välbeprövat och använt av stater gentemot befolkning i övriga länder i världen, är det sannolikt att Sverige självt nyttjar detta emot befolkningen för att ingjuta fruktan hos oliktänkande, förmodligen är det så!
  Erik Enby du ska respekteras av hela svenska folket för att du värnar kompetensutveckling och aldrig någonsin gett upp!

  Sanningen kommer att segra

 • Erik Enby har ett enormt civilkurage, och har fått lida för detta genom förföljelse, trakasserier och “terrorisering”. Detta har fått effekten att säkerställa att ingjuta fruktan hos alla legitimerade läkare och annan legitimerad personal.

  “Rätta in er i ledet” är och har varit budskapet, skolmedicinen = Big Pharmas enorma ekonomiska intressen, det är det som gälla i Sverige och övriga västvärlden, som DOMINERAS av skolmedicinen och därmed “den kriminella läkemedelsindustrin” Big Pharma!
  Läs mer i den delen

  http://www.ravnskov.nu/criminal-drug-companies-continue-fool-us/

  http://www.ravnskov.nu/january-2018-about-the-criminal-methods-used-by-supporters-of-the-cholesterol-campaign/

  Kom särskilt ihåg Big Pharmas och skolmedicinens “facit”
  Läs mer i den delen, citat;

  BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

  While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

  http://pharmadeathclock.com/

 • Richard Horton från The Lancet menar att kanske hälften av all vetenskap kan vara osann.

  Kamrat-granskningen (peer review), som vetenskapsmän och tillbedjande VoF-indoktrinerade ofta stoltserar med, verkar inte ha hjälpt, kanske för att det var just s.k. “kamrater” inom ett smalt fält som ryggdunkat varann? Kanske för att alla s.k. “kamrater” kanske sitter i företag ägda av samma monopolkapital vars agenda är maximal vinst? Det finns naturligtvis ingen vinst i alternativ medicin för deras läkemedelsbolag, men enbart en potentiell samhällsvinst.

  Det är uppenbart att alternativ medicin är VoF:s huvudfiende och att dessa psykopater och hjärntvättade psykopat-lakejer är villiga att ta till vilka fula trix som helst och naturligtvis aldrig vill evidensbasera effekterna av naturliga tillgängliga medicinalväxter.

  Syntetiska ämnen, som har liknade effekter som de naturliga, verkar vara deras mål, till vilket pris som helst, men även att smutskasta alternativa metoder HELT UTAN EVIDENS istället för att undersöka dem MED EVIDENS, vilket vore mycket enkelt.

  Förutom denna brist på karaktär inom vetenskapens område så ser jag inte något fel med själva metoden, men för att den vetenskapliga metoden ska fungera optimalt för fler vetenskapsmän så måste den sannolikt befinna sig i ett samhälle där jämlikheten mellan rik och fattig är mindre, där arbetslösheten är mycket låg, där repressionen inte existerar, där moral, karaktär, långsiktigt förnuft och där känsla har en balanserad roll även för vetenskapsmännen.

  Jag talar om ett samhälle där människor är högt medvetna, inte kortsiktigt giriga konsumenter av allt mer materiellt, likt dumgiriga apor som slåss om en spegel att spegla sig i.

 • Skönt att se varje människa som vågar kliva fram och utmana det som är etablerat som den enda sanningen idag – vetenskapen (enligt den multinationella företagens definition).
  Det är inte konstigt att de slåss med näbbar och klor för att hålla kvar vid sin definition av sanning, då det enda de är intresserade av är pengar och att fler ska bli sjuka.

  Länkar till en intressant artikel som påvisar hur snett dagens vetenskap är ute, särskilt vad gäller medicinvetenskap; https://www.naturalnews.com/2018-02-19-science-is-broken-and-the-peer-review-process-produces-utter-bullst-parading-around-as-real-science.html

  Gud välsigne dig Erik.

 • Ja Erik – som jag sagt i tidigare inlägg här på NW så börjar all kunskap med en observation. När man gör flera observationer av samma slag kallar man det forskning. Allt börjar alltså med en observation. De läkare och den sjukvårdspersonal som ständigt “slår patienterna i huvudet” med orden: – Det finns ingen evidens för det! -när patienten berättar om sin upplevelse om något som hjälpt dem…. Ja, de går miste om tillfället till en observation som skulle kunna leda till ett medicinskt framsteg.
  Även som sjukvårdsutövare kan man göra observationer – så som du gjort i ditt fantastiska arbete… men inte bli trodd. I stället för nyfikenhet och intresse för det någon upptäckt och observerat uppstår ibland ilska och misstroende…. Och enligt min erfarenhet och mina observationer så finns bakom ilska och misstroende alltid dolda agendor. Agendor som inte har med medicinska framsteg att göra.

 • Du har så rätt Erik. Tack för att du förmedlar din kunskap till alla som vill ta den till sig. Tyvärr kan Big Pharma inte tjäna några pengar på dina kunskaper och då måste de bekämpas. Big Pharma har bara ett mål, pengar mer pengar och mer pengar. Vi som förstått hur lurade vi blivit har övergått till att leva i symbios med naturen och undvika Big Pharma.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *