NewsVoice följer principerna för psykologiskt försvar enligt soldathandboken SoldF

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 februari 2018
- Torbjörn Sassersson
SoldF Soldaten i fält, upplaga 2001 kapitel 14

LEDARE. I kapitlet “Psykologisk krigföring” i Försvarsmaktens handledning för soldater står det att du ska ta initiativ till att diskutera kvaliteten på den information som cirkulerar i samhället. Det står att fria och oberoende medier är viktiga för att bemöta propaganda eftersom fienden kan försöka ingjuta föreställningen om att vårt samhälle inte är värt att försvara. Frågan är vem fienden egentligen är i Sverige. 

Text och foto: Torbjörn Sassersson | Bild: SoldF – Soldaten i fält, upplaga 2001, sid 439, kapitel 14

SoldF – Soldathandboken

Låt mig särskilt citera detta stycke från Soldathandboken (versalerna är mina):

“Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom ÖPPEN och FRI DISKUSSION grundad på tillgång till information från FRIA och OBEROENDE medier. Tag därför initiativet till DISKUSSIONER om den fientliga propagandans syfte och innehåll. MEDVERKA till att avslöja felaktig och ofullständig information som sprids i propagandasyfte”. – SoldF

Jag konstaterar att NewsVoice och flera andra nya nätmedier, bloggar och diskussionsfora ligger helt i linje med soldathandbokens instruktioner i psykologiskt försvar mot fientlig propaganda. Problemet är att den fientliga propagandan sedan flera år till stor del torgförs av svenska gammelmedier (MSM). Situationen är som om vårt land redan är ockuperat av “fientlig makt”. Gammelmedierna vilseleder, vinklar och undanhåller oss ofta fakta och information. Jag skriver detta med både humor och allvar.

ArcanumSkolan 2024

Eftersom jag i grunden respekterar och försvarar Sverige väljer jag att som debattör, och med NewsVoice som kanal, kritisera de svenska ledare som lider av en bristande intelligens och långt gången “beslutsoförmögenhet” vilken lyder under ett kollektivt och politiskt korrekt självskadebeteende.

Jag identifierar denna typ av självskadebeteende som den egentliga fienden och att de företeelser som är offer för detta neurotiska beteende är: svensk sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, flyktingpolitik, integrationspolitik, ekonomi, skattesystem, försvar, kulturell integritet samt landets fredsförmåga. Alla dessa företeelser är därför objekt för NewsVoice samling av artiklar, nyheter och debatter.

Citat från Soldathandboken (SoldF):

“I Sverige får vi information och nyheter via fria och oberoende nationella och internationella medier. Ingen statlig myndighet ska genom påtryckning eller censur få bestämma vad som är rätt eller fel, vare sig i fred eller krig.” – SoldF

Återigen så är det precis så NewsVoice fungerar. Vi tar in internationella nyheter från välrenommerade källor som svenska MSM ofta inte publicerar och NewsVoice anser att ingen statlig myndighet ska genom påtryckningar eller censur få bestämma vad som är rätt eller fel som tex ett “faktgranskande sanningsministerium” i stil med Statens/Vinnovas nyligen omtalade satsning eftersom den sannolikt kommer att sakna extern oberoende granskning, inre kvalitetskrontroll och yttre folkligt inflytande.

Notera alltså att NewsVoice helt ligger i linje med Försvarsmaktens ambitioner i psykologiskt försvar medan många svenska politiker och ledande politiska PK-skribenter inom MSM går emot dessa riktlinjer. Fienderna och de fientliga metoderna är identifierade.

Text: Torbjörn Sassersson


Psykologiskt försvar enligt Försvarsmakten

Kapitel 1 “Soldat – din roll i Försvarsmakten”, underrubrik “Psykologisk krigföring” i “SoldF Soldaten i fält” upplaga 2001, sid 16-17:

SoldF soldaten i fält
“SoldF soldaten i fält” upplaga 2001 – Källa: Försvarsmakten

“Yttrande- och informationsfriheten hör till de viktigaste delarna av det demokratiska samhället. Grunden för samhällets informationsflöde är en fri opinionsbildning. I Sverige får vi information och nyheter via fria och oberoende nationella och internationella medier. Ingen statlig myndighet ska genom påtryckning eller censur få bestämma vad som är rätt eller fel, vare sig i fred eller krig.

I krig blir informationen om vad som händer ofta fördröjd eller ofullständig. Soldater och andra medborgare kan bli oroliga och rädda för vad som kan inträffa. Myter 1) och rykten 2) kan uppstå och spridas utan att någon medvetet försöker ge upphov till dem. Men de kan också planteras och spridas av sådana som går fiendens ärenden och medvetet försöker skapa misstro, ökad oro och uppgivenhet. En miljö som kännetecknas av brist på fullständig information är inte sällan grogrund för myter, rykten och konspirationsteorier, tex tankar om förestående hot eller faror som någon grupp i hemlighet planerar att sätta i verket.

Det bästa sättet att möta sådana ovissa situationer är att vara kritisk till obekräftade eller ofullständiga uppgifter. Fråga den som lämnar sådana uppgifter eller antydningar varifrån de kommer och om de kan bekräftas. Ta gärna initiativ till diskussion bland kamraterna om vilken kvalitet som finns på olika uppgifter eller information som cirkulerar. Allvarliga och illasinnade rykten ska du rapportera till din närmaste chef.

Fienden försöker också genom medvetet felaktig eller vilseledande information (desinformation 1)) eller genom ensidig och ibland hotfull information (propaganda 2)) manipulera våra uppfattningar och värderingar för att på så sätt få oss att gå hans ärenden. Han kan t ex försöka skapa intryck av att vårt samhällsskick inte är värt att försvara, att soldater och civila vilseleds och bedras av statsledning och militära chefer, att vår försvarsförmåga är undermålig, att de soldater som ger sig kan klara sig från det hot som kriget utgör, att civila lider och skadas genom att vårt land gör motstånd osv.

Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom öppen och fri diskussion grundad på tillgång till information från fria och oberoende medier. Ta därför initiativet till diskussioner om den fientliga propagandans syfte och innehåll. Medverka till att avslöja felaktig eller ofullständig information som sprids i propagandasyfte.

Kampen mot den psykologiska krigföringen förs bäst med snabb, korrekt och fullständig information. Anmäl till din chef om du tycker att informationen om olika förhållanden brister och be om ytterligare information när sådan saknas.”

1)Medvetet felaktig eller vilseledande information vars syfte är att skapa en viss föreställning om något.

2)Medvetet ensidig information vars syfte är att skapa en viss föreställning om något.

Källa: Försvarsmakten (PDF)

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq