Zazzio replikerar: Dan Larhammar sitter i egen filterbubbla

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 februari 2018
- NewsVoice redaktion
Michael Zazzio - foto Malmo.tv (Malmotv.se) och Dan Larhammar - foto: Anna Böhlmark (Pelicanmedia.se)
Michael Zazzio - foto Malmo.tv (Malmotv.se) och Dan Larhammar - foto: Anna Böhlmark (Pelicanmedia.se)
Kollage: Michael Zazzio – foto Malmo.tv (Malmotv.se) och Dan Larhammar – foto: Anna Böhlmark (Pelicanmedia.se)

REPLIK. Fem debattörer i VLT skriver att Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) gjort ett dåligt val av ordförande i Dan Larhammar en ”klenod” i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, känd för sina återkommande drev mot alternativmedicin. Larhammar fick ge ”svar direkt” i VLT och här kommer Michael Zazzio, expert på hörselsjukdomar, med en egen replik där han menar att kunskap kan punktera Larhammars filterbubbla.

Text: Michael Zazzio

Dan Larhammar påstår att det skulle finnas något som kallas evidensbaserat kritiskt ifrågasättande. Konstruktionen är Larhammars egen. Inte ens landstingssjukvården arbetar helt evidensbaserat. Ungefär hälften av de metoder som används inom sjukvården saknar evidens. Att kritiskt ifrågasätta utifrån evidens finns det ingen anledning att göra, eftersom evidens baseras på subjektiv bedömning. Begreppet evidens finns det ingen exakt definition för.

Dan Larhammar hänvisar även till ett annat odefinierat begrepp som ger utrymme för extremt godtycke. Att högskolelagen innebär att föreläsningar ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet (VoBE) innebär egentligen ingenting alls. VoBE är inte definierat utan är ett tomt och innehållslöst begrepp som saknar definition i såväl lagstiftning som inom den medicinska branschen. Att använda sig av begreppet VoBE vittnar enbart om att man är okunnig om dess ursprung. Varken Larhammar eller någon annan kan definiera begreppet, men Larhammar använder sig ändå av det.

Att ifrågasätta det homeopatiska konceptet och ha en föreställning om att homeopatiska preparat inte skulle kunna ha någon effekt har effektivt motbevisats av Robert Hahn, forskningschef på Södertälje sjukhus. Hahns metaanalys [på PubMed] visar att homeopatiska preparat har bättre effekt än placebo. Därmed är det utifrån blindade studier bevisat att homeopati fungerar. Den homeopatiska mekanismen är av underordnad betydelse så länge preparaten fungerar. Vi förstår inte allting.

Dan Larhammar förlorar sig i en filtrerad analys av Erik Enby. Enby utsattes för ett veritabelt justitiemord, eftersom preskription hade inträtt i det ärende där HSAN återkallade Enbys läkarlegitimation, men Socialstyrelsen (SoS) ansökte om talan mot Enby ett halvt år för sent för att målet överhuvudtaget skulle kunna tas upp till prövning. Både SoS och HSAN gjorde sig skyldiga till brott mot preskriptionstiden när Enbys läkarlegitimation drogs in. Flera läkare och annan vårdpersonal har utan grund blivit av med sina yrkeslegitimationer.

Staten och sjukvården pekar ut svarta får och letar syndabockar i en modern häxjakt där exempel ska statueras. I sitt svar direkt utelämnar Larhammar denna viktiga information om Enby, vilket allvarligt undergräver Larhammars trovärdighet och det vetenskapliga grundkravet på att allting ska redovisas.

Larhammar ˮkonstaterarˮ att Enbys idéer om orsakerna till cancer skulle sakna evidens, men Larhammar nämner inte att evidens inte alls är något krav för att en metod ska få användas. Enbys idéer är inte stolliga och inte heller farliga. Det finns forskning som 70 år gammal och som visar att Erik Enbys observationer är helt korrekta.

Att ge patienter natriumbikarbonat påverkar faktiskt utvecklingen av cancer. En basisk miljö i kroppen förbättrar utsikterna att slippa cancer samt motverka redan etablerad cancer. Det finns många observationer och studier som visar att ett intag av vitaminer, mineraler, antioxidanter och grönsaker samt behandling med kolhydratfattig kost, silverpreparat och det kroppsegna ämnet GcMAF kan få cancerpatienter att tillfriskna och bli cancerfria. Ingen av dessa metoder har evidensgraderats, men det finns upprepade studier, i många fall dubbelblinda studier, som visar att de fungerar.


Att behandla patienter med sådana metoder är inte farligt. Det finns inget farligt i att genomgå en i sig ofarlig behandlingsmetod.


Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är det dessutom alltför långsökt att påstå att en patient som får homeopatisk behandling därmed skulle gå miste om skolmedicinsk sjukvård. Den legitimerade personalen har dessutom rätt att i viss utsträckning ordinera alternativmedicinsk behandling. Det ena utesluter inte det andra.

Vetenskap och Folkbildning…

Larhammars hänvisning till VoF:s internetsida är synnerligen ovetenskaplig. Föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning), där Larhammar en gång i tiden själv var ordförande, är en på många områden högst ovetenskaplig organisation som förföljer individer som avviker från det traditionella. Föreningens VoF:s medlemmar häcklar offentligt (bland annat på Internet) vårdpersonal och alternativmedicinska utövare som arbetar med komplementära metoder. VoF angriper även debattörer som ifrågasätter delar av skolmedicinen eller som framställer alternativmedicin på ett positivt sätt.

Larhammar har fel när han påstår att vetenskapens framåtskridande inte skulle ske genom att någon fanatiskt skulle tro på osannolika idéer som saknar vetenskapligt stöd. Att den vetenskapliga utvecklingen skulle baseras på omsorgsfullt utförda experiment, studier och observationer är endast en del av sanningen.

Den vetenskapliga historien och utvecklingen består av en inte alltför obetydlig andel ˮgalna och tokiga idéerˮ som har uppkommit genom funderingar eller till och med i drömmar. Dessa har sedan testats för att kunna verifieras eller falsifieras. Många av alla ˮgalna och tokiga idéerˮ har dock visat sig vara helt korrekta, ibland redan efter de första försöken.

Den vetenskapliga metoden baseras i grunden på den enkla sekvensen: pröva! – misslyckas! – tänk om! – pröva på nytt! När något kan upprepas och oftare än vad slumpen gör leder till samma effekt så är det per definition vetenskapligt.

I dag är hälso- och sjukvård inte längre vetenskap utan i stället politik. Regelverket inom EU samt svensk lag säger att skyddet för folkhälsan inte får hindra utvecklingen av läkemedel och handeln med läkemedel. Skadliga läkemedel får alltså säljas och ordineras hur som helst. De som arbetar på myndigheter, institutioner, på apotek och inom sjukvården stödjer alltså förekomsten av skadliga läkemedel och en skadlig/farlig sjukvård.

Text: Michael Zazzio, forskare inom området hörsel- och balanssjukdomar

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq