5G kommer att öka mikrovågsstrålningen enormt

publicerad 11 juni 2018
- Mona Nilsson

Enligt uppgifter från Ericsson kommer människors exponering för mikrovågsstrålning att öka enormt genom 5G-utbyggnaden. Det kan därför bli ett ”stort problem eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker och lägre gränsvärden än i Sverige. I Sverige gäller gränsvärden som inte skyddar mot hälsorisker med långvarig exponering, exempelvis cancer och psykisk ohälsa, trots att riskerna väl belagda i forskningen.

Illustrationen nedan är hämtad från en presentation av Christer Törnevik från Ericsson vid ITU (International Telecommuncations Union), december 2017. Avståndet mellan en 5G-basstation (kallad Massive MIMO) på ett hyreshus och närmsta bostad bör vara över 115 meter för att den extremt starka 5G-strålningen inte ska överskrida gränsvärdet i länder som exempelvis Schweiz, Italien ochRyssland. 

Dessa länder har  100 gånger lägre gränsvärden jämfört med Sverige. Ryssland har haft dessa lägre gränsvärden sedan 1960-talet baserat på forskning som redan då visat att långvarig exponering vid nivåer under det svenska gränsvärdet orsakar skadliga hälsoeffekter. Illustrationen visar också att gränsvärdet i de tre länderna överskrids 35 meter vertikalt snett nedåt från basstationen.

Ericsson 5G-radiation
Illustration från Ericsson AB, 2017

Inget skydd mot risker med långtidsexponering

Illustrationen visar också den avsevärda skillnaden mellan det svenska gränsvärdet och de gränsvärden som är 100 gånger lägre. I Sverige är det fritt fram att exponera människor, inklusive små barn, sjuka och äldre, i hela det blå området förutom det lilla gröna området allra närmast 5G-basstationen. Detta pga att Sverige antagit det föråldrade skyhöga värdet från den kontroversiella industrivänliga organisationen ICNIRP.

ICNIRP:s värden utesluter effekter av långvarig exponering, exempelvis cancer, och skyddar enbart mot omedelbara akuta effekter då strålningen är så stark att den värmer upp kroppen med 1 grad. Detta trots att över tusen vetenskapliga studier visat skadliga effekter under ICNIRP:s värde bland annat cancereffekter, DNA-skador, oxidativ stress och negativ påverkan på hjärnan och den psykiska hälsan.

Därför blir 5G:s strålning så mycket högre

5G kommer att använda sig av en teknik utvecklad för militära radaranläggningar så kallade fasstyrda gruppantenner. Det innebär att antalet antenner i varje basstation mångdubblas jämfört med existerande teknik och att dessa antenner koncentrerar strålningen i smala strålar. Ny forskning från USA bekräftar att 5G kommer att orsaka betydligt högre exponering för högfrekvent mikrovågsstrålning än hittillsvarande system (GSM, 3G, 4G). Forskarna drar slutsatsen att människor som kommer nära basstationer för 5G kan utsättas för hälsovådliga nivåer:

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut”.

Ingen forskning visar att det är säkert att exponeras för 5G:s starka strålning

Fakta om kunskapsläget gällande hälsorisker med långvarig exponering för strålning från basstationer samt underlag för riskbedömning är följande:

 • Det saknas helt forskning som visar att det inte är förenat med hälsofaror att exponeras långvarigt för mikrovågsstrålning från 5G, 4G, 3G eller GSM över 100 milliW/m2 (dvs inom det blå området)
 • Det finns inte heller forskning som visar att det är ofarligt att långvarigt exponera människor med strålning från varken 2G, 3G, 4G eller 5G mobilbasstationer vid nivåer som är 100 gånger lägre än 100 milliW/m2, dvs 10 000 gånger lägre nivåer än det svenska föråldrade och skyhöga gränsvärdet. (dvs långt utanför det blå området)
 • Åtminstone 17 studier visar att det är förenat med hälsorisker, inklusive risk för cancer, att exponeras för strålning från mobilbasstationer vid nivåer från 0,1 milliW/m2, dvs 100 000 gånger lägre värden än det svenska föråldrade gränsvärdet från ICNIRP. Upprepade undersökningar har visat ökad förekomst av ohälsa inom en radie på 300-500 meter från mobilmaster. Denna radie blir större med 5G:s betydligt starkare strålning.
 • Ingen forskning har studerat hälsoeffekter av 5G:s strålning.
 • Ingen nordisk forskning har visat att det inte medför ökad hälsorisk att bo nära mobilbasstationer vilket är vanligt i städer – trots många vittnesmål om ohälsa bland närboende.

5G Appeal – 200 vetenskapsmän begär att 5G stoppas

Över 200 vetenskapsmän och läkare har i en gemensam appell vädjat om moratorium för 5G-utbyggnaden eftersom de befarar allvarliga konsekvenser för folkhälsan (5G Appeal). De begär att riskerna ska utredas opartiskt innan utbyggnaden kan ske och hänvisar till att omfattande forskning visat skadliga effekter redan vid i dag befintliga strålningsnivåer, dvs före tillskottet av 5G:s mycket starka strålning.

Regeringen och myndigheterna har inte utrett hälso- och miljöriskerna

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att regeringen fortfarande inte utrett riskerna för människors hälsa och miljö med 5G-utbyggnaden. Stefan Löfven har nyligen uttryckt att regeringen avser att främja utbyggnaden av 5G då den kommer att skapa ”välstånd” men den uppfattningen bygger på ett ofullständigt beslutsunderlag som enbart ser till fördelarna och som ignorerat och inte utrett de allvarliga potentiella baksidorna med tekniken.

Inte heller ansvariga myndigheter har utrett riskerna för människors hälsa och för miljön, trots de många vetenskapsmännens varningar.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Mike Adams pratar om 5G som ett av många vapen att decimera antalet människor på Jorden med. Han anser att de frekvenser som globalisterna utsätter oss för är noga utprövade på försöksdjur innan de tas i bruk inom den moderna informationsteknologin. Detsamma gäller enligt honom bland annat den dödliga maten som mänskligheten blir pålurad.

 • Signaturen Guds barn kan ju söka på mobiltelefoni istället = 13 träffar.
  Mobiltelefonmast är ju bara en teknisk lösning för att få upp en antenn i luften och har i sig inget med ev. strålning att göra. Jämför telefonstolpe, en pinne som håller upp en tråd.

  Hälsningar
  ERICOSCAR

 • För de frekvens- och radiovågskunninge finns här kanske något att kommentera:
  Schumann resonances. N. Tesla var inne på detta också.

 • jag var säljare på 80-talet och for landet ganska mycket och väl hemkommen var det att tvätta bilen från alla inkladdade insekter på bilfronten. Nu kan man fara hundra mil utan en fläck av insekter och med detta inga flugsnappare i holkarna. Den förr så vanliga näktergalen invid ån är ett minne blott och nästan inga andra småfåglar heller hörs. Kråkfåglar dräller det av, samt skarvar. Är en ny tyst vår på ingång?

 • Svar till Jonas
  Är det verkligen Alma Nova som förordar Blushield? Är det inte 2000-talets Vetenskap du menar, där jag funnit detta?
  Denna produkt, liksom minst 100 andra liknade, är bara bluff. Det finns ingen annan metod att minska på strålningsrisker än att minsta på strålningens styrka, t ex genom avskärmning! Jag kallar sådana produkter för Hokus-Pokus. I följande länk finner du en mailväxling mellan mig och en person som skulle börja sälja sånt skräp, http://www.maxicom.se/res/Textfiler/Hokus-Pokus.pdf. Att 2000-talets Vetenskap sänker sig till en så låg nivå och förordar sådant skräp är för mig otroligt! Måste vara ett misstag?

 • Tack för en bra artikel, Mona!
  De intressen som förvägrar oss en konsekvensutredning är människoföraktande och rent ut sagt ondsinta!!! Även om en del av dessa skulle kunna kallas nyttiga idioter så finns det alltid en gräns för dumheten och när den överträds övergår dumheten till ondska!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *