Försvarshögskolan: Antalet radikala jihadister i Sverige har tiodubblats

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 28 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Försvarshögskolan släpper 2018 rapport om jihadismen i Sverige - Kollage: NewsVoice
Försvarshögskolan släpper 2018 rapport om jihadismen i Sverige - Kollage: NewsVoice
Försvarshögskolan släpper 2018 rapport om jihadismen i Sverige – Kollage: NewsVoice

Idag släpps rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” som tagits fram av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Den unika rapporten kartlägger den salafistiska jihadistmiljön i Sverige och dess påverkansmetoder. Så inleder Magnus Ranstorp och Filip Ahlin sin artikel när de presenterar rapporten på Försvarshögskolans hemsida. NewsVoice publicerar utdrag från rapporten och forskarnas presentation.

Sammanställning: NewsVoice

Rapportförfattarna skriver:

“Salafism är en bokstavstrogen tolkning inom sunni-islam och har en strikt syn på odelbar gud och total underkastelse för guds lagar. Salafister följer de tre första generationer av profetens följeslagare. Det finns ett spektrum av olika schatteringar mellan salafism och salafistisk-jihadism. Salafism har i vissa fall visat sig utgöra grogrund för våldsbejakande jihadism. Alla salafister är inte jihadister, men alla jihadister är salafister.

Salafism och den salafistiska jihadismen har utvecklats under en längre period i Sverige. Några uppmärksammade händelser från den svenska salafist-jihadistiska miljön är det omfattande resandet till jihadistiska grupper i Mellanöstern, samt terrorattentaten på Drottninggatan i Stockholm 2010 och 2017.”

Rapporten varnar på flera sätt för utvecklingen i Sverige:

“Även om salafismen inte är uttalat våldsbejakande kan den likväl vara problematisk utifrån det demokratiska samhällets normer och värderingar om respekt för alla människors lika värde samt utövande av individens demokratiska fri- och rättigheter. Exempelvis har vissa salafistiska predikanter uttryckt åsikter som tar sikte på att begränsa kvinnors fri- och rättigheter, är uttalat homofobiska eller antisemitiska, begränsar aktivt demokratiskt deltagande och motverkar kontakt med icke-muslimer.”

Rapportens sammanfattning:

“Det finns en lång historik av salafistisk-jihadism i Sverige. I denna rapport har vi försökt att belysa tidigare kända extremistmiljöer och senare tids utveckling inom detta område för att få en bättre förståelse för hur den salafistiska jihadismen växt fram, tagit sig uttryck och utövar påverkan i Sverige idag. Bland de mer iögonfallande händelserna har varit det omfattande resandet till jihadistiska grupper i ibland annat Afghanistan, Somalia, Irak och Syrien samt terrorattentaten på Drottninggatan i Stockholm 2010 och 2017. Men vid sidan av det som tidvis blivit synligt har mycket annat hänt i dessa miljöer.

Säkerhetspolisen har beskrivit att de våldsbejakande islamistiska miljöerna i Sverige har tiodubblats på mindre ett decennium. Denna ökning speglar de framväxande radikala grupperingar och miljöer som rapporten har försökt att åskådliggöra närmare, både övergripande och i detalj.

Inom ramarna för salafismens ideologiska grund och olika inriktningar finns ett spektrum mellan puritansk-, politisk- och våldsbejakande salafism. Eftersom alla dessa former delar samma grundläggande ideologiska ramverk går det inte att endast granska salafistisk jihadism utan det är nödvändigt att förstå andra former för salafism och beröringspunkterna med salafistisk jihadism. Forskningsgenomgången visar att salafismen delar samma grundvalar, men skiljer sig åt när det gäller tillämpningen av trosinriktningen (manhaj). I grund och botten finns det en antidemokratisk inställning eftersom att följa gud och guds lagar är det enda tillåtna.

Som utländska myndighetsrapporter understrykt så utgör även ideologin som sprids av salafister ofta en grogrund för att individer anammar salafistisk jihadism.Utländska myndighetsrapporter och forskning visar även att salafistisk verksamhet kan bidra till motsättande av demokratin, aktivt främjande av intolerans, diskriminering och hatbudskap mot andra grupper (framförallt mot judar och shiamuslimer) och främjande av isolationistiska tendenser inklusive enklavisering där icke-salafistiskt beteende motverkas.

Salafister har en mycket stor närvaro på social media och lyckas därigenom att vidga antalet rekryter och följare till salafismen. De talar ofta på hemspråk (som svenska) när andra icke-salafister predikar på arabiska som många ungdomar inte fullt behärskar. Denna studie har varit en första ansats till att förstå salafismens och salafist-jihadismens närvaro i Sverige. Det är viktigt att understryka att båda dessa inriktningar är en minoritet inom sunniislam. Alla salafister är inte jihadister, men alla jihadister är salafister.

Studien fokuserar således på en minoritet inom muslimska minoriteten och får inte tas som intäkt för att representera muslimer som grupp.Studien gör en forskningsinventering om salafism och salafistisk jihadism samt relationen mellan dessa två inriktningar. Den visar också på den omfattande kunskapen inom internationell forskning om salafism och behovet av fokus på forskning i Sverige om både salafism och salafistisk jihadism.

Denna studie har analyserat samspelet mellan extremistiska miljöer, salafistiska predikanter och nätverk, budskap och metoder. Starka sociala relationer finns mellan olika centrala salafistiska aktörer som har beröringspunkter i de salafist-jihadistiska miljöerna i Sverige. Samma predikanter uppträder enskilt eller tillsammans i samma moskéer, föreningar och vid vissa tillfällen på gemensamma föreläsningsturnéer. Parallellt visar studien att de salafist-jihadistiska miljöerna utvecklats och växt sig starka på flera platser i svenska städer.

Studien ger en unik översikt över hur dessa miljöer ser ut och har utvecklats över tid. Fram växer en komplex och detaljerad bild över hur centrala ledarskapsfigurer format bådede våldsbejakande miljöerna och de omgärdande salafistiska aktörerna. Intressant är att de kringresande salafistiska predikanterna som studien fokuserat på förefaller snarare vara samarbetsbenägna än rivaliserande. Istället verkar dessa predikanter dela upp sin da’wa (mission) i olika geografiska områden. Det finns dock som studien visar rivalitet inom de svenska salafistiska miljöerna.

Järva-salafisterna är ett exempel på hur dessa miljöer skiljer sig åt, då de är betydligt mindre konfrontativa gentemot det svenska samhället samt med hänvisning till religiösa texter tydligt predikar ett avståndstagande frånvåldshandlingar. Det är dock viktigt att understryka att även om Järva-salafisterna har en puristisk inriktning så finns en inbyggd konflikt mellan deras salafistiska tro och det demokratiska samhället. Studien ger en lägesbild över salafist-jihadistiska miljöer i Sverige och hur de omgärdas av vissa salafistiska predikanter.

Vidare fokuserar studien på budskap av salafistiska predikanter när det gäller innehåll, föreläsningar och närvaro på social media. Även om många predikanter ägnar mycket tid åt okontroversiella ämnen återkommer nedsättande budskap om bland annat kvinnor, homosexuella, judar, icke-troende och att inte integreras i det svenska samhället. Vidare undersöker studien metoder som används för påverkan från salafistiska miljöer i form av missions-verksamhet med internationella affilieringar. Därtill undersöks koranskolors eventuella roll i att påverka ungdomar. Även finansieringens roll studeras i förhållande till salafist-jihadistiska miljöer samt i relation till myndigheters förmåga att beivra sådan problematik.

Studien tar fasta på MSB:s uppdrag att studera och värdera olika former av informationspåverkan och dess inflytande på den demokratiska värdegrunden. Studien fokuserar således på hur salafistisk och salafist-jihadistisk påverkan upplevs på lokal nivå av företrädare för polis, socialtjänst och skola, personer inom civilsamhället samt granskande journalister. Totalt har ett 70-tal personer från olika platser i Sverige intervjuats. De ger ofta en samstämmig bild av att salafistisk och salafist-jihadistisk påverkan existerar och skapar olika påfrestingar på boende i vissa lokala områden. En iakttagelse är att den salafist-jihadistiska miljön blivit mer dold medan den bredare salafismen blivit mer öppen och vuxit sig allt starkare de senaste åren.

Främst riktas påverkan från båda dessa miljöer mot andra icke-salafistiska muslimer och minoriteter. Individuella mänskliga fri- och rättigheter samt jämställdhet kringskärs i vissa fall då påverkan tar sig uttryck i form av hederskultur, könssegregering, antisemitism, homofobi och påtryckningar att inte umgås med icke-salafister. Studien har därmed bidragit med ytterligare en pusselbit på hur informationspåverkan kan ta sig uttryck i specifika sammanhang.”

Sammanställning: NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Expressen (11 jun 2019): Säpo: Tusentals extremister i Sverige – sex personer i förvar

  “Terrorhotet ökar nu i skrämmande takt: Säkerhetspolisen talar öppet om att extremistmiljöerna ökat från några hundra personer till att det nu finns tusentals extremister i Sverige. Den kraftiga ökningen är bakgrunden till att sex tongivande muslimska ledare på senare tid tagits i förvar i Sverige.”

  https://www.expressen.se/kronikorer/fredrik-sjoshult/sapos-larm-tusentals-extremister-i-sverige-sex-personer-i-forvar/

 • Om nu antalet radikala jihadister i Sverige har tiodubblats så får vi bara hoppas att de också tar sig den makt och förstånd som vi svenskar inte tagit oss. Det är de och deras gelikar som utgör det stora hotet. Inte bara mot demokrati utan emot människors rätt till yttrandefrihet, att få leva med sin egen biologi och att slippa få sitt liv sönderslaget i “experimentella” hjärnprogram, som deras kompis FOI deklarerade i sin verksamhetsberättelse 2009: “Människan ingår som en naturlig komponent i de flesta moderna system. FOI:s stora bredd på forskningen inom området erbjuder en samlad bild av de lösningar som krävs…Verksamheten inom totalförsvaret innebär ofta stora fysiska belastningar på människor med risk för allvarliga skador.” En annan rapport från samma år, i juni 2009 skrev: ”Ett annat viktigt begrepp vid sidan om nanoteknik är mikrosystemteknik. Den kommer att betyda mycket… Små objekt kommer att datoriseras. Vi kan få mikrorobotar som är mindre än en tusendels millimeter. De kan spridas som pollen eller bakterier. Forskarna talar till och med om komponenter som kopplas in i nervsystemet och som kan tala med hjärnan… Gränsen mellan vad som är teknik och biologi suddas ut från båda håll. Det är inte bara biologerna som närmar sig tekniken. Även teknikerna närmar sig biologin. Man kan tänka sig tekniska lösningar för att ändra på kroppens biologiska system som till exempel att modifiera biokemin…” Det finns åtskilliga liknande program som genomförts sedan årtionden. Den biologiska förändringar av oss är också vad som skapar alltfler fascister. Det har också tagit upp av EU-kommissionens etikråd vid olika tillfällen där de försöker förhindra spridandet av rasism genom teknologiska metoder. Bra om några jihadister kan avslöja den svenska militären… de behövs bland sovande svenskar.

 • Dagens Samhälle, Sanna Rayman (28 juni 2018): Vem går “man ur huse” mot salafismen?

  “Det enda som händer när extremism av det salafistiska slaget gör sig påmind i ett lokalsamhälle är på sin höjd att det tillsätts en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga och kanske ett samverkansprojekt för dialog. Ett mer organiskt motstånd där civila, medborgare, markerar, när händer det? Nej, det händer sällan, trots att salafismen är antidemokratisk och i allmänhet fientlig eller nedsättande i förhållande till kvinnor, homosexuella, judar samt icke-troende i salafistisk mening. Trots allt detta går folk liksom inte man ur huse för att protestera, vare sig med plakat, nyckelskrammel eller något annat. ”

  “Att “folk” har lätt att kritisera nazister beror kanske i någon mån på att de är “våra extremer”, medan osäkerheten kring salafism och jihadism gör det svårt för en del att reagera, medan de som har lättare att identifiera salafisterna är för få och ibland för marginaliserade för att kunna bli en enad majoritet. Därtill finns det en problematik kring det här med att be muslimer i allmänhet att ta avstånd från jihadister. Men vem blir kvar? Vem går man ur huse och ropar på torget mot de lokala jihadisterna?

  I själva verket är det väl exakt så som mångkultur måste fungera? Att alla vi som samlever i den måste ha rätt att kritisera, protestera och ta avstånd inte bara “inom” olika grupper, utan också mellan dem? “

  https://www.dagenssamhalle.se/blogg/2018/06/vem-gar-man-ur-huse-mot-salafismen-22910

 • @Ale
  Ja det är onekligen lite märkligt att Totalförsvarets forskningsinstitut agerar som en tjuvlyssnande politisk kommissarie på nätet. Hot/hat och alla andra orwellska omskrivningar för kritik är ju lite illavarslande och vi kan säkert se fram emot än fler inskränkningar i yttrandefriheten. Men det här att FOI, FRA, SÄPO och alla andra ca 500 st blindtarms-myndigheter i olika grad spionerar på befolkningen visar vad för sorts samhälle vi lever i. En s.k. “demokrati” där man inte fritt kan uttrycka sina åsikter är ingen demokrati oavsett om man då kallar den för en demokrati. Man kan smeta läppstift på en gris, men det är fortfarande en gris.

  Men med tanke på hur FOI, FRA och SÄPO mm. agerar så är det inte särskilt långsökt att applicera deras agerande på Försvarsmaktens Psyopsförband. Den “svenska” regimen använder statsapparatens alla resurser i sitt lågfrekventa krig mot den egna befolkningen. Tror knappast att psykologisk krigföring är något undantag. För att komma åt vår plånbok måste de ju först in och rota i huvudet på oss. Ekonomin i sig är endast ett styrmedel som vallar flocken och den, som flocken, har inget egenvärde. Mycket av den skit vi läser i MSN har säkert en psykologisk förklaringsmodell som kan härledas till Försvarsmaktens Psyopförband. Även “försvaret” måste ju ha någonting att göra nu när de inte kan eller vill försvara Sverige mot yttre som inre fiender. Fan, jag tror att om Putin då verkligen fick ett tuppjuck och la in en bredsida mot Sverige så skulle han göra en mindre skada än vad våra egna politiker gör nu. Nu måste jag avsluta mitt hot/hat-fyllda inlägg innan någon myndighet kommer och sparkar in dörren och släpar ned mig i någon källare och går över mig med en gummibatong. Detta är ju ännu inte tillåtet men kan ha ändrat sig sen jag började skriva.

 • Fakta om FOI studien:

  1.) “De digitala miljöerna har valts utifrån att de skiljer sig från etablerade medier och forum i frispråkighet och att merparten har haft mer eller mindre omodererade kommentarsfält, vilket innebär att kommentatorerna själva är juridiskt ansvariga för innehållet i kommentarerna”.

  2.) “Data som studeras lagras i en kodad form. Ingen information om individuella användare eller deras användarnamn lagras eller går att återskapa”.

  Kommentar för punkt 1.)

  Den artificiella intelligensen har alltså programmerats av en biologisk intelligens, i syfte att finna inlägg som: “skiljer sig från etablerade medier och forum i frispråkighet”. All avvikelse från maktens monotona röst, är alltså hat och hot enligt de föreskrifter som låg till grund för programmeringen av den artificiella intelligensens bedömningskriterier. Det är lika relevant som om hela Linuxcommunityn på nätet lät göra en omvänd studie: nämligen programmera en artificiella intelligensen i syfte att känna igen makten monotona röst som skiljer sig från etablerade människors fira levande öppna inlägg och klassificera det som hat och hot mot just etablerade, fria människor.

  Kommentar för punkt 2.)

  Om de är FOIs egna botar som publicerat alla inlägg som: “skiljer sig från etablerade medier och forum i frispråkighet” så blir det logiskt i den bemärkelsen att samma botar är programmerade att publicera inlägg som skiljer sig från etablerade medier och forum i frispråkighet – därför att dessa botar just är programmerade att bara göra det. Att det sedan inte går att återskapa individuella användare eller deras användarnamn, försvagar inte våra misstankar här. Tvärt om. Sedan om vi inte får ta del av rådatat, om det inte går att återskapa den samma, förstör det alla möjligheter att kontrollera om våra misstankar stämmer eller är rena fantasier, vilket ytterligare spär på misstankar att hela denna operation stinker.

  Källa: https://www.foi.se/press–nyheter/nyheter/nyhetsarkiv/2018-06-28-litet-antal-personer-star-bakom-nathatet-mot-journalister.html

 • Aron: “En ficktjuv distraherar dig med ena handen medan den andra stjäl plånboken. Invandringen, islamisterna, terrorattentaten och den ökande grova brottslighet är distraktionen”.

  Helt rätt analys. Förvånande att människor går på så enkla trick? Så fort någon approachar mig på tunnelbana, på stan eller i andra sociala sammanhang gäller samma förfarande som när en telefonförsäljare ringer upp. Jag kanske visst är intresserad av just den varan eller tjänsten, men då tar jag själv initiativ och söker information om kvalité, pris osv. Misstänker att en typiske svensken istället inriktar sig på att vara till lags, försöka förstå, lyssna osv; istället för att möta blicken och betrakta ögonen (är dem glansiga, onaturligt stora, lysande) samtidigt känna kroppen, ge akt på dina primära impulser och inte låta dig distraheras av dennes åtbörder. Ler en personen överdrivet mycket, utan blygsel i sitt leende, när den ställs inför en främmande människa skall man vara misstänksam.

  Det är lite mer komplicerat med massmedias alla katastroflarm. Läste nyligen att FOI på uppdrag av branschorganisationen TU (Medier i Sverige) “låtit” (oklart varför och på vems initiativ) FOI-data-science-forskare studerat hat och hot mot journalister. I rapporten konstateras att nästan varannan omnämnd tidningsjournalist i de undersökta miljöerna nämns i sammanhang som också uttrycker hat, hot och kränkningar. Vidare att det är ett fåtal individer som står för med parten av hot och hat.

  Nyheten är intressant ur flera olika perspektiv. För det första har man ej publicerat: metodiken, råmaterialet (själva texterna) samt analysen. Det blir ungefär lika trovärdigt som om en vetenskaplig avhandling enbart publicerar resultatet av sina rön i en redan på förhand bestämd färdig fix analys. Känner vi inte till metodiken, kan vi inte lägga så stor vikt vid tolkningarna av rådatat, då vi inte vet någonting av hur insamlandet av rådatat gick till, vad gäller bland annat gränsdragningarna för vad som klassificeras som hot och hat. Vi kan heller inte komma upp med alternativa tolkningar beroende på vilken förklaringsmodell och analys vi väljer – just på grund av frånvaron av rådatan. Är de en kvalitativ eller kvantitativ forskning som bedrivits? Hur klassificeras hat och hot mot journalister – att man inte blint håller med? Betänk att man avlyssnat privatägda öppna och slutna forum. Det är lika givande som att avlyssna all skitsnack bland personlen i lunchrummet om chefen, eller i goda vänners lag på puben och tro att det människor häver ur sig i fyllan är vad man i själva verket avser att förverkliga? Vill här påminna om Albert Engström: “Det är en djävla tur att lögnen finns, för tänk om allt skitsnack skulle vara sant?

  Sist vill jag också öppna för att det är just botar från FOI själva, som ligger bakom alla inlägg. För det undgår ingen tänkande människa att det just är AI som har granskat och jämfört samt funnit (via en programmerad programkod) att många inlägg “bör” komma från samma personer? Det ligger så att säga nära till hands att misstänka det istället. Bevisbördan ligger då hos FOI och bevisa det dem hävdar stämmer.

 • Målet bakom de flesta religionskrig har genom tider varit, vem har “pengarna” (tillgångarna) för inhämtning. Vad kan då Sverige ha som är så attraktivt, nu när ett sådan scenario tycks vara under uppbyggnad?
  Vår välfärd vilar i mycket på kunskap och då främst den gamla gymnasieingenjören, som fick saker gjorda.
  Var ligger vinsten att erövra vår halvö Scandinavia.

 • Även om människohjärnan är rätt så fantastisk kan den ändå bara processa en liten del åt gången. Fyller man upp detta med distraktioner blir det inte mycket processkraft över för verkligheten. En ficktjuv distraherar dig med ena handen medan den andra stjäl plånboken. Invandringen, islamisterna, terrorattentaten och den ökande grova brottslighet är distraktionen. Den kommande och slutgiltiga stölden blir när de bestämmer sig för att ställa om hela vårt ekonomiska system. För då försvinner både våra besparingar och vår frihet i ett svep. Vårt nuvarande ekonomiska system nådde vägs ände för mycket länge sedan. De ekonomiska kriserna har varit tätare och konstgjord andning i form av minusräntor mm. håller bara så länge. Förr eller senare blir de tvungna att “Just do it”.

  När askan har lagt sig kommer de troligtvis implementera någon global kryptovaluta. De godtrogna tror ju ändå att det är någon mystisk japan som ursprungligen skrev protokollet för en digital valuta där varenda transaktion är spårbar och där anonymiteten är garanterad. Men då ska man ha i åtanke att staten inte använder vanliga konsument-laptops som du och jag. Japanen skrev lika lite protokollet som Karl Marx skrev det kommunistiska manifestet, de var bara marknadsförarna. Men hade de försökt marknadsföra kryptovaluta som en produkt av CIA/NSA så hade den inte flugit. Men nu kommer den från folket och vi blir då inbillat fria från bankväldet. I själva verket kommer detta bli bankväldets slutgiltiga stryptag på oss.

  Min poäng är att emellan nutid och en ekonomisk omställning ligger kaos. Tänk djup ekonomisk kris där det inte går att betala för någonting. Men som tur är har de ju importerat några som vi kan slåss med. Vi mot dem, dem mot oss i en enda stor härlig köttorgie. Sisten ned i köttkvarnen är en fegis.

  @Birgitta
  Orkar inte skriva ut citationstecken på alla ställen jag är ironisk, det blir för grötigt att läsa. 🙂

 • @ Aron 29 Jun, 2018 at 17:57,

  Du har helt rätt. Men det gäller också att göra tydligt och inse att det “sistnämnda” är en konsekvens av det “förstnämnda” i det du skriver.

  Alltså, de största förädarna och bedragarna är de politiker som bidragit till att vi fått hit bl.a. en mycket stor flock islamister/terrorister.

 • Aron@ 17:57. Håller fullständigt med dig om att hotbilden mot folket är så oerhört många gånger större för det allt det som “våra politiker kan tänkas ställa till med” än “en islamist bakom ratten på en lastbil”.

  Jag ställer mig väldigt kritisk till skrivningen “våra politiker” då deras olika typer av beslut mer pekar mot att de är “deras politiker” dvs globalisternas hantlangare. Folkets politiker borde rimligtvis värna om folket och deras väl och ve istället för att terrorisera och utarma dessa.

 • Håller helt med Aron. Det är dom, försvarshögskolan och liknande grupper som både skapat hotet, samhällsutvecklingen och nu använder det för att skapa ett samhälle där makt går över rätt, där fruktan tillhör samhällsklimatet och där rasism är något man själva står bakom. Det är dålig kunskap som ligger bakom oförmågan att förstå samhällsutvecklingen. Flera viktiga institutioner inom EU har framfört att rasismen sprids genom myndigheter. Det var något den franska bioetiska kommittenten med professor Jean-Pierre Changeux antydde under sitt möte i Paris under temat “Science and Racism” 1999 och samma sak kom sedan ett EU-råd med i sin utmärkta förklaring om att detta måste förbjudas. Samhällsproblemen är något helt annat, och det man framför (Ranstorp och Försvarsskolan) har mycket mer med social och politisk förvandling att göra än reella problem. Dessa gubbar har fått för mycket makt. Det är dem vi bör skyddas emot.

 • @Torbjörn
  Jag hade hellre läst ”Svenska politiker bakom orsaken till ökande antal islamister i Sverige”. Personligen är jag mer orolig för vad våra politiker kan tänkas ställa till med än vad jag är för en islamist bakom ratten på en lastbil. För det sistnämnda är lättare att parera än det förstnämnda. Hur många har inte dött i statens terror mot folket?

 • I 19.30-sändningen av Rapport har man använt censur genom att täcka över ansiktena på de salafister som förekommer i inslaget.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *