Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Johan Thyberg: Karolinska Institutets etablering i Hongkong – en satsning med stora frågetecken

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Ming Wasi Lau Centre. Montage av skärmdumpar från KI.se
Ming Wai Lau Centre. Montage av skärmdumpar från KI.se
Ming Wai Lau Centre. Montage av skärmdumpar från KI.se

Nedanstående artikel är en uppdatering och sammanfattning av en serie tidigare inlägg på Newsvoice.se rörande Karolinska Institutet (KI) och dess satsningar inom området regenerativ medicin (se lista nedan).


Johan Thyberg - Foto: Anna Mi Skoog
Johan Thyberg – Foto: Anna Mi Skoog

KI erhöll i början av 2015 en donation om 50 miljoner USD (430 miljoner SEK) från affärsmannen Ming Wai Lau i Hongkong. Det hela framgår i ett avtal undertecknat av KI:s rektor Anders Hamsten och donatorn. Syftet är att stötta KI:s arbete, primärt genom att i Hongkong bygga upp en enhet med namnet: Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MWLC).

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor på KI, legitimerad läkare

Ju mer man gräver i denna historia desto mer märklig framstår den. Kontakterna med Hongkong startades 2012/13 då tre olika avtal slöts om samarbete mellan KI och Chinese University of Hong Kong. Planerna på att bygga upp en KI-enhet i Hongkong arbetades sedan fram under 2014 genom förhandlingar mellan Anders Hamsten och Hongkongs chefsminister CY Leung. Det var också den senare som presenterade Hamsten för Ming Wai Lau, en person som av regeringen i Hongkong sedermera fått flera officiella utmärkelser och uppdrag.

Redan på detta stadium borde KI ha tänkt till. CY Leung var omskriven både i kinesisk och utländsk press och föremål för korruptionsmisstankar. Han ska i egen ficka ha tagit emot 7,3 miljoner AUD (48 miljoner SEK) från det stora australienska företaget UGL för att stötta deras etablering i Asien. Leung var också som ”Pekings man” föremål för stora gatudemonstrationer i Hongkong. Vidare erhöll hans son i juni 2014 ett stipendium från en stiftelse i Hongkong för att arbeta som forskare på KI, ett förhållande som kom att tas upp flitigt i kinesisk press när donationen blivit känd.

Varningsklockorna borde även ha ringt av att donatorns far, Joseph Lau, i mars 2014 dömts till drygt fem års fängelse för korruption och penningtvätt av en domstol i Macau. Som ett resultat av detta fick sonen Ming Wai Lau överta rollerna som VD och styrelseordförande i familjekoncernen Chinese Estates Holdings Ltd.

Genom Panama- och Paradisläckorna har senare framkommit att Ming Wai Lau har åtminstone ett 60-tal företag registrerade i skatteparadis, många tillsammans med fadern. Som framgår av E-postkorrespondens mellan Anders Hamsten och CY Leung hade Joseph Lau informerats om och godkänt donationsavtalet innan det skrevs under.

Normalt kan en svensk myndighet inte etablera sig utomlands utan tillstånd från Regeringen. Det var dock först efter det att donationsavtalet undertecknats som KI i februari 2015 skrev till Utbildningsdepartementet och bad om: ”Regeringens tillstånd att få lokalanställa medarbetare i utlandet”.

Parallellt bad man även advokatfirman Fürst & Partners att utreda konstitutionella och rättsliga aspekter på en Hongkongetablering. De kom fram till att tillstånd från Regeringen borde inhämtas med tanke på verksamhetens omfattning.

Samma slutsats drog senare Riksrevisionen. Från Regeringens sida drevs denna fråga i långbänk och det dröjde till juli 2016 innan ett beslut togs: ”Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av begäran”. Man lämnade åt KI att sköta detta på egen hand.

Regeringens passivitet ledde till att det hösten 2017 lämnades in två anmälningar till Konstitutionsutskottet (KU) med begäran om granskning av forskningsminister Helene Hellmark Knutssons agerande rörande KI och Hongkong. Resultatet av granskningen har nyligen offentliggjorts (2017/18:KU20). Slutsatsen blev den följande:

”I Regeringens styrande funktion ingår att vägleda och skapa klarhet i frågor som myndigheterna bedömt är av sådant slag att de inte kan klaras ut på myndighetsnivå. I det aktuella fallet bär statsrådet ansvaret för att ett sådant klargörande inte har gjorts”.

Nedan tas några centrala och ännu inte besvarade frågor upp om KI:s forskningsverksamhet i Hongkong. De rör specifikt detta fall men har på samma gång mer generell relevans för frågan om svenska statliga universitets styrning och integritet.

Finansiering. I avtalet sägs att inga bidrag från den statliga budgeten skall krävas och samtidigt att KI skall:

”use its best efforts to leverage the donation in order to receive the maximum amount of total funding by applying for various governmental and non-governmental funding and grants, whether in Hong Kong, China, Sweden or other jurisdictions”.

Hittills har 2,1 miljoner SEK fåtts från Vetenskapsrådet för en av forskarna i Hongkong och ytterligare medel har sökts på annat håll. För övrigt så sades vid styrgruppsmötet i februari 2017 att forskarna vid MWLC ”can apply for grants from the Swedish Research Council and EU, since they are employed by Kl”. Detta strider mot vad advokatfirman Fürst & Partners skrev i sin utredning:

”Donationsmedlen kommer att bekosta all den forskning som ska bedrivas inom ramen för donationen liksom de administrativa kostnader som uppkommer för KI”.

Som framgår av Regeringens beslut så har man också där fått uppfattningen att inga statliga skattepengar skall krävas: ”Kl har uppgett att kostnaderna för verksamheten i sin helhet kommer att täckas av de donerade medlen”. Detta stämmer alltså inte.

Lagar och regelverk. I avtalet står att MWLC som en del av KI skall ”be under Kl governance and operate according to Kl rules and regulations”. Detta ger intrycket att svensk lag och svenska bestämmelser ska gälla. Enligt annonserna för de tjänster som tillsats stämmer detta inte.

“The Head of Administration will lead the administrative operations of the Lau Centre according to Hong Kong laws and regulations as well as KI’s guidelines”.

Även ur arbetsrättslig synpunkt är läget likartat: “This assignment is located at Lau Centre, Hong Kong, KI and the employment will follow local labour laws in Hong Kong”. Här har vi alltså en enhet vid ett svenskt universitet som styrs enligt Hongkonglag.

Beslutsfattande och forskningens frihet. Rörande donatorns inflytande sägs följande i avtalet:

”The mutually agreed mechanism for including the grantor in the monitoring of operations and use of funds shall cover areas such as budget allocations, research agenda, and other key governance topics”.

Han har alltså inflytande över fördelning av pengar, val av forskningsämnen och andra viktiga styrningsfrågor. Detta är ett åtagande som tydligt begränsar KI:s självständighet.

Lokal styrning och intressekonflikter. Föreståndare för MWLC i Hongkong är professor Ronald Li. Han är på hemsidan angiven som ”anknuten” och tillhör i grunden Hong Kong University. Mer notabelt är att han också är medgrundare, delägare, VD och styrelseledamot i det börsnoterade företaget Novoheart Inc med huvudkontor i Vancouver, Kanada och filialer i Kalifornien och Hongkong. Vilken bedömning gör KI när man utnämner en börs-VD till chef för en av sina forskningsenheter?

Ekonomilistor över gemensamma utgifter vid MWLC från slutet av september 2016 till början av juni 2018 väcker också undran. Under denna tid har man till Hong Kong University betalat ut mer än tre miljoner SEK för personal till Ronald Li. Var arbetar dessa?

KI har genom donationen från Ming Wai Lau fått en av sina största donationer någonsin. Detta har dock krävt förhandlingar med politiker och affärsmän av tvivelaktigt rykte. 

För att dölja en del av tveksamheterna i avtalet har man också farit med osanningar och halvsanningar, bland annat gentemot Regeringen och Utbildningsdepartementet.

Någon utlovad blandning av forskare från olika länder har inte heller uppnåtts. Att döma av namnen är samtliga som värvats till KI i Hongkong av kinesisk eller likartad härkomst.

Kanske tycker man ändå att den stora penningpåsen var värd alla konstigheter?

Text: Johan Thyberg

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq